“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מצורע- על מי באים נגעים?

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת השבוע מצורע" על מי בעצם באים הנגעים? 11 דברים שבעטיים באים נגעים על האדם. עם מקורות מן המדרש לכל אחד ואחד מהן

על מי באים נגעים?

 

"זאת תהיה תורת המצורע"


במדרש מובא שעל אחת עשרה דברים הנגעים באים על האדם:

 1. על עבודה זרה:

שבשעה שעשו ישראל את העגל, לקו בצרעת, שנאמר: ו"ירא משה את העם כי פרוע הוא" (שמות לב כה). ונאמר במצורע: "וראשו יהיה פרוע".

 1. על חילול השם:

מגלית, שקילל ואמר: "ברו לכם איש וירד אלי" (ש"א יז ח). ואין איש, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר: ה' איש מלחמה (שמו' טו ג). וכתוב: "היום הזה יסגרך ה' בידי" (ש"א יז מו). ואין סגירה אלא צרעת, שנאמר: והסגירו הכהן.

 1. על גלוי עריות:

דכתיב: "ושפח אדני קדקד בנות ציון" ( ישעיה ג,יז). ואין ושפח אלא צרעת, שנאמר: "ולשאת ולספחת ולבהרת".

     4.  על הגנבות:

שנאמר: הוצאתיה נאם ה' צבאות ובאה אל בית הגנב (זכריה ה ד), הרי על הגניבות.

 1. על לשון הרע:

ממרים, דכתיב: "ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת" (במדבר יב,י). שנאמר: "זאת תהיה תורת המצורע", מצורע – זהו המוציא שם רע.

 

 1. על המעיד עדות שקר:

שעל שהעידו ישראל עדות שקר ואמרו: "אלה אלהיך ישראל" (שמות לב ח), לקו בצרעת, שנאמר: "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה.." (במדבר ה ב). וכן הוא אומר: "וירא משה את העם כי פרוע הוא" (שמות לב כה).

 1. על הדיין המקלקל את הדין:

שנאמר: "לכן כאכל קש לשון אש, וחשש להבה ירפה, שרשם כמק יהיה, ופרחם כאבק יעלה, כי מאסו את תורת ה'" (ישעיה ה כד). ואין פרחם אלא צרעת, שנאמר: "ואם פרוח תפרח הצרעת" (ויקרא יג יב).

 1. על שבועת שווא:

דכתיב: "ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו את עציו" (זכריה ה ד). איזהו דבר שמכלה עצים ואבנים? רבי אומר: זו צרעת, שנאמר: "ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו".

 1. על הנכנס בתחום שאינו שלו:

מ-עוזיהו שנכנס בתחום הכהונה, שנאמר: "והצרעת זרחה במצחו" (דה"ב כו יט).

 1. על גסות הרוח:
  מנעמן, שנאמר: "ונעמן שר צבא מלך ארם גיבור חיל מצורע" ( מ"ב ה א), שהיה גס רוח.

    11. על המשלח מדנים בין אחים:
מפרעה, שנאמר: "וינגע ה' את פרעה" (בראשית יב יז), לפי שנטל שרה מאברהם.

 

כמה זהירות נדרשת מאיתנו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן