“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמות- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שמות". 198 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שמות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת שמות

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. באיזו תקופה עסוקים אנו בתחילת ספר שמות? אחרי מות יוסף ואחיו וכל הדור שלהם.
 2. האם פרעה זה הכיר את יוסף? לא.
 3. ממה חשש פרעה? מהריבוי של עם ישראל שמא ילחמו בהם וינצחום.
 4. איזה מס הטילו המצרים על ישראל? לבנות את פיתום ורעמסס.
 5. האם העינוי הזיק לילודה בקרב ישראל? להפך, הוא העצים אותה.
 6. האם רק בבניין עבדו ישראל? לא, אלא גם בכל עבודה בשדה.
 7. מה שמות המיילדות העבריות? שפרה ופועה.
 8. מה אמר פרעה למיילדות? להרוג את הזכרים ולהשאיר הנקבות.
 9. מה עשו המיילדות בהיותן יראות שמים? לא הקשיבו לו והחיו את הילדים.

רש"י

 1. מדוע מנתה התורה את השבטים גם לאחר מיתתם? להודיע חיבתם.
 2. מדוע היה צורך להזכיר שיוסף היה במצרים? להודיע שלמרות זאת עמד בצדקו.
 3. כיצד התרבו ישראל? היו יולדות שישה בכרס אחת.
 4. האמנם לא הכיר פרעה זה את יוסף? מחלוקת, ויש אומרים שעשה עצמו כמי שלא ידע.
 5. מדוע אם כן הוא נקרא מלך חדש לדעה זו? שנתחדשו גזרותיו.
 6. מהו התחכום של המצרים כלפי היהודים? לזרקם למים, כי חשבו שלא יוכל ה' להענישם באותה מידה ולהביא מבול, שהרי נשבע על זה בימי נח.
 7. מה לא ידעו המצרים בענין המבול? שעל כל העולם נשבע שלא יביאנו, אבל על אומה אחת יתכן שיביאנו.
 8. "ונלחם בנו ועלה מן הארץ". ממה חששו המצרים (ב' פירושים)? או שעם ישראל יעלה ויברח מן הארץ, או שהם המצרים יעלו מן הארץ, ויירשו אותה היהודים.
 9. פיתום ורעמסס היו "ערי מסכנות", מה הפירוש? ערי אוצרות ומחסנים.
 10. האם היו עוד קודם קיימות פיתום ורעמסס, פרט? כן, אלא שהיהודים חיזקום וביצרום להיות ראויות לאוצרות.
 11. כשהמצרים נתנו לב לענות את ישראל, על מה נתן ה' לבו? להרבות את ישראל.
 12. "ויקוצו מפני בני ישראל" מה הפירוש (ג' פירושים)? המצרים קצו בחיי היהודים, או בחיי עצמם, או שהיו היהודים כקוצים בעיניהם.
 13. מדוע עבודה קשה נקראת עבודת פרך? שמפרכת ומשברת את הגוף.
 14. מיהן שפרה ופועה ומדוע נקראו כך? שפרה זו יוכבד, שמשפרת הוולד. ופועה זו מרים שפועה ומדברת לוולד כדי לפייסו.
 15. מדוע ביקש פרעה להרוג דווקא הזכרים? אצטגניניו אמרו לו שעתיד להיוולד בן שיושיע את ישראל.
 16. כיצד החיו המיילדות את הילדים? סיפקו להם מים ומזון.

 

שני

 1. מה ענו המיילדות לפרעה שגער בהן על שהחיו הילדים? שהעבריות יולדות לפני שבאים אליהן.
 2. מה עשה ה' למיילדות? הטיב להן ועשה להן בתים.
 3. על מי ציווה כעת פרעה להשליך את הבנים ליאור? על כל עמו.
 4. מי לקח את בת לוי? איש מבית לוי.
 5. לאחר שהרתה וילדה, כמה חודשים הצפינה האישה את הילד? שלושה.
 6. מה עשתה כאשר לא יכלה עוד להצפינו? הניחתו ביאור בין קני סוף, בתוך תיבה מגומא המצופה מחמר וזפת.
 7. מה עשתה אחותו כדי להשגיח עליו? התיצבה מרחוק והשקיפה לראות בשלומו.
 8. עם מי ירדה בת פרעה ליאור, לשם מה, ומה ראתה שם? עם נערותיה, לרחוץ, וראתה את התיבה.
 9. מה עשתה כשראתה את התיבה? שלחה את שפחתה שתביאנה.
 10. מה ראתה בתיבה כשפתחתה, וכיצד הגיבה? ראתה נער בוכה וחמלה עליו, ואמרה שהוא מילדי העברים.
 11. מה אמרה מרים לבת פרעה כשראתה זאת? אם אפשר לקרוא עבורה למינקת יהודייה שתניק ילד זה.
 12. מה ענתה לה בת פרעה ואת מי הביאה הילדה? שתלך להביא, והביאה את אמהּ יוכבד.
 13. מה אמרה בת פרעה ליוכבד? שתניק עבורה את הילד והיא תיתן שכרה.
 14. מתי הביאה יוכבד לבת פרעה את הילד, וכיצד קראה לו בת פרעה, ומדוע? כשגדל ונגמל הביאתו אצלה, וקראה לו משה, על שם שמשתה אותו מן המים.

רש"י

 1. מדוע נמשלו יולדות היהודים לחיות (ב' פירושים)? או שבקיאות כמיילדות, או שהן כחיות שאינן צריכות מילדות.
 2. אילו בתים קיבלו המיילדות? בתי כהונה ולויה מיוכבד, והיינו משה ואהרן, ומלוכה ממרים (כי נישאה לחור שהוא משבט יהודה).
 3. מדוע ציווה פרעה לכל עמו להשליך הזכרים ליאור? כי אמרו לו אצטגניניו על אותו יום שבו ייוולד מושיען של ישראל ולא ידוע אם הוא מהמצרים או היהודים לכן זרקו את כולם.
 4. למה דווקא לזרוק ליאור? כי ראו שעתיד מושיע זה ללקות במים וסברו שהם מי היאור ולא ידעו שהם מי מריבה.
 5. מי היו בן לוי שלקח את בת לוי? עמרם את יוכבד.
 6. האם זו הפעם ראשונה שנשא אותה פרט? לא, אלא שניה, כי פרש ממנה קודם, מפני גזרת פרעה.
 7. מדוע נשא אותה בשנית? כי בתו מרים אמרה לו שגזרתו קשה משל פרעה שגזר כך על הזכרים, ואילו פרישה זו מונעת זכרים וגם נקבות.
 8. בת כמה הייתה יוכבד ואיך אם כן הביאה ילדים, וכיצד יודעים שהייתה בגיל זה? בת 130, וחזרה לנעוריה. היא נולדה כשנכנסו למצרים ושהו שם 210 שנה וביציאת מצרים היה משה בן 80, הרי כשילדתו הייתה בת 130.
 9. מנין ידעה יוכבד על בנה כי טוב הוא? כשנולד נתמלא הבית אור.
 10. מדוע בגמר ג' חודשים לא יכלה להצפינו יותר? משעת הנישואין מנו לה המצרים 9 חודשים, והיא ילדתו ב-6 חודשים, וכשהגיעה ל-9 היתה חייבת להוציאו.
 11. כיצד ציפתה את התיבה ומדוע? מבפנים בחמר ובחוץ בזפת, כדי שלא יריח הצדיק ריח רע של זפת.
 12. מדוע נגזרה מיתה על נערותיה של בת פרעה? כי מיחו בה ודרשו שלא להציל את משה.
 13. מי היא אמתה של בת פרעה הנשלחת להביא את משה (ב' פירושים)? או שפחתה או ידה שנתארכה.
 14. מה ראתה בת פרעה יחד עם הילד בתיבה? את השכינה.
 15. מדוע נקרא התינוק נער? קולו היה כנער.
 16. מדוע נתנה אותו בת פרעה דווקא למינקת עבריה? כי נתנה קודם למצריות ולא ינק.
 17. כיצד נזרקה נבואה בדברי בת פרעה? שאמרה ליוכבד היליכי את הילד, ופירושו הי שליכי, הרי שלך.
 18. מהו "משיתיהו"? הוצאתיהו.

שלישי

 1. מה ראה משה כשיצא אל אחיו? איש מצרי מכה איש עברי.
 2. מה עשה משה? וידא שאין רואה, הרג את המצרי וטמנו בחול.
 3. מה ראה משה ביום השני? שני יהודים מתקוטטים.
 4. מה אמר משה לאחד מהם? למה תכה רעך.
 5. מה ענה לו הרשע? מי מינה אותך לשפוט וכי רוצה אתה להרגני כמו שהרגת את המצרי.
 6. כיצד הגיב לכך משה? פחד מכך, ואמר שכנראה נודע הדבר של ההריגה.
 7. מה רצה פרעה לעשות כששמע שהרג את המצרי? להרוג את משה.
 8. מה עשה משה כששמע שמבקשים נפשו? ברח למדין וישב על הבאר.
 9. מי הגיע להשקות את הצאן בבאר? שבע בנות יתרו.
 10. מי הציק לבנות ומה עשה משה? הרועים, ומשה הושיע את הבנות.
 11. מה ענו בנות יתרו כששאל אביהן לפשר הגעתן מוקדם? שאיש מצרי הציל אותן והוא השקה את צאנן.
 12. מה תמה יתרו על בנותיו ומה ציווה אותן? מדוע עזבו את האיש, שיקראו לו ויאכל לחם.
 13. את מי נתן יתרו למשה כשהגיע וישב איתו? את ציפורה בתו.
 14. כיצד קרא משה לבנו הראשון ומדוע? גרשום, כי גר הייתי בארץ נוכרייה.
 15. מה קרה לאחר שמת מלך מצרים? קשתה העבודה על ישראל וצעקו לה'.
 16. במה נזכר ה' כששמע צעקותיהם? בבריתו עם האבות.

רש"י

 1. מדוע פעמיים כתוב שגדל משה? פעם ראשונה לקומה, ושניה לגדוּלה, שמינהו פרעה על ביתו.
 2. מי היה המצרי שהיכה את העברי? נוגש הממונה על שוטרי ישראל.
 3. מי היה העברי המוכה? בעלה של שלומית בת דברי.
 4. מדוע הכהו? כי ראה שהרגיש בו שהוא בא על שלומית אשתו.
 5. כיצד קרה שבא על אשתו של העברי? העברי היה שוטר והנוגש הקימו לפנות בוקר למלאכתו, וכשיצא, נכנס המצרי לביתו ובא על אשתו, וכשחזר האיש לביתו הרגיש בדבר.
 6. מה ראה משה שלכן הרג את המצרי? ראה מה עשה ליהודי בבית ובשדה.
 7. מה צפה משה שלכן לא נמנע מלהרוג? שלא יצא מהמצרי גר.
 8. מיהם העברים הניצים? דתן ואבירם.
 9. מניין שהמרים יד על חברו כבר נקרא רשע? "ולרשע אמר למה תכה" – בלשון עתיד, אפילו שעוד לא היכה.
 10. מדוע מאן העברי הרשע בהתערבות משה? כיון שהיה עוד נער.
 11. מניין שמשה הרג את המצרי בשם המפורש? הלהרגני אתה אומר.
 12. ממה פחד משה כשהבין שנודע דבר ההריגה? ראה שיש לשון הרע בישראל, ושמא אינן ראויין להיגאל.
 13. מי הלשין לפרעה על משה? דתן ואבירם.
 14. כיצד ניצל משה מפרעה? לא שלטה בו החרב של המוציא להורג.
 15. ממי למד משה לקבל זיווגו בבאר? מיעקב.
 16. מדוע חבריו של יתרו נידוהו מקהילתם? הוא פרש מעבודת אלילים.
 17. מדוע גירשו הרועים את בנות יתרו? מפני הנידוי.
 18. מדוע העריך יתרו את משה? המים בבאר עלו לקראתו, ונודע שהוא מזרעו של יעקב.
 19. איזה לחם ביקש יתרו לתת למשה? אחת מבנותיו.
 20. מה נשבע משה ליתרו? שלא יזוז ממדין בלא רשותו.
 21. האמנם מת מלך מצרים, פרט? הוא נצטרע ושחט תינוקות ישראל לרחוץ בדמם. ומצורע חשוב כמת.

רביעי

 1. במה עסק משה בשהותו בבית חותנו? היה רועה צאן.
 2. לאן הגיע משה עם הצאן ושם ראה נס? להר האלוקים לחורב.
 3. מה הנס שראה? סנה בוער באש ואינו מתכלה.
 4. מה החליט משה לעשות ואז קרא לו ה'? ללכת לראות מקרוב את הנס.
 5. מה ציוהו ה' שיעשה ומדוע? שלא יתקרב, ושיוריד נעליים, כי המקום אדמת קודש.
 6. כיצד הזדהה השם יתברך לפני משה? שהוא אלוקי אביו ואלוקי האבות.
 7. מה עשה משה מיד כששמע זאת ומדוע? הסתיר פניו מתוך שפחד להסתכל.
 8. מה אמר ה' למשה? שהוא שמע את צעקות בני ישראל, ומבין את כאבם, וברצונו להצילם ממצרים ולהביאם אל ארץ זבת חלב ודבש, ושמשה ילך לפרעה לגאול את העם.
 9. מה הגיב על כך משה ומה ענהו ה'? מי אני שאעשה זאת, וה' ענה שהוא כבר יעזור לו.
 10. איזה סימן נתן ה' למשה על כך שהמדבר איתו הוא יעזור לו? שכשיצאו ממצרים יעבדו העם את ה' על הר זה, חורב, בו הוא מדבר עמו.
 11. מה ביקש משה מה'? שיאמר לו את שמו, כדי שיוכל לומר לישראל כשישאלוהו. 
 12. מה ענה לו ה'? שיאמר להם שאהי"ה שלח אותו. והוא אלוקי אבותיהם.

רש"י

 1. מדוע היה משה מעדיף לרעות הצאן במדבר? כדי להתרחק מן הגזל.
 2. מדוע נקרא אז חורב "הר האלוקים"? על שם העתיד, שתינתן עליו תורה.
 3. מדוע דוקא מתוך הסנה נגלה ה'? יש בו קוצים, ולרמוז שה' מצטער בצרתנו.
 4. מה היתה תגובתו הראשונה של משה לשליחות? מי אני שאדבר עם מלכים, ומדוע ישראל יהיו ראויים להיגאל.
 5. כיצד ענה ה' על טענה זו? על 'מי אני', ענה שאין זה בכוחו אלא בכוח ה'. ועל אם ישראל ראויים, ענה שכן, כי עתידים לקבל את התורה על הר זה.
 6. מה הבטיח ה' למשה והבטחה זו רמוזה בשמו יתברך? שאהיה עמם בצרה זו ואהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות.
 7. מה טען משה על כך? דיה לצרה בשעתה, ולמה להזכיר להם צרות עתידיות.
 8. מה ענה לו ה' על כך? שכך הייתה כוונתו, שלא יאמר לישראל אלא רק על צרת מצרים.
 9. מניין שאין לקרוא את ה' ככתבו? זה שמי לעלם, חסר וא"ו, היינו להעלימו.
 10. היכן לימד ה' את משה כיצד לקרוא את שמו? וזה זכרי.

חמישי

 1. מה אמר ה' למשה לגבי זקני העם? לאסוף אותם ולבשר להם שנגלה אליו ה' ואמר שראה את צרתם ושהוא יעלה אותם ממצרים אל ארץ כנען.
 2. מה הבטיח ה' למשה לגבי הזקנים? שהם ישמעו בקולו.
 3. מה ציווה ה' שיאמר משה והזקנים לפרעה? שאלוקי העבריים נגלה אליהם ושברצונם להרחיק מהלך שלושה ימים במדבר כדי לזבוח לה'.
 4. מה הבטיח ה' לגבי פרעה? שהוא לא ייתן להם ללכת עד שיקבל מכות, ואז ישלח את העם, והם ימצאו חן בעיני מצרים ויצאו ברכוש גדול.
 5. מה טען משה לאחר כל זאת? שלא יאמינו לו שנגלה אליו ה'.
 6. מה השיב לו ה'? שיעשה לעיניהם שלושה אותות שיוכיחו נאמנותו.
 7. מהם שלושת האותות? המטה הופך לנחש וחוזר למטה, היד מצטרעת וחוזרת לבריאותה, והמים הנלקחים מן היאור הופכים לדם.
 8. מדוע נצרכו שלושה אותות? שאם לא יאמינו לזה יאמינו לזה וכו'.
 9. מה ענה משה למרות זאת? שהוא לא איש דברים אלא כבד פה ולשון.
 10. כיצד דחה ה' טענה זו? אמר לו שהלא הוא זה שקובע מי יהיה חרש או אילם וכו' ובידו לרפאותו.
 11. מה אמר משה למרות זאת? ביקש שישלח ה' מישהו אחר.
 12. כיצד הגיב ה'? כעס על משה ואמר מסקנה שאהרן אחיו בא לקראתו וישמח בו וילכו שניהם לפרעה וה' יתן בפיהם את הראוי, אהרן ידבר אל פרעה ומשה ידריכנו על פי ה'.
 13. מה ציווה ה' את משה לקחת עמו ולשם מה? את המטה, לעשות בו האותות.

רש"י

 1. אילו זקנים ציווה ה' את משה שיאסוף? את המיוחדים לישיבה וחכמה.
 2. איזה סימן של גאולה היה מסור ביד ישראל ומדוע? מי שיאמר להם בשם ה' פקד פקדתי, שכך אמר יעקב לבניו ויוסף לאחיו לגבי הגאולה.
 3. מה רומזת יו"ד יתירה במלה אלוקי "העבריים"? עשר מכות.
 4. מדוע לא ייתן פרעה שיצאו בני ישראל (ב' פירושים)? הוא צריך קודם לקבל יד חזקה מה', או שלא מפני שידו של פרעה חזקה אין הוא משלחם אלא כי גזר ה' להקשות לבו.
 5. מהו וניצלתם את מצרים? לפי מנחם לשון הצלה, ולרש"י לשון אילוץ להוציא.
 6. מדוע הובטח משה שיחטא במטה במי מריבה וייענש? כי חשד בכשרים שישראל לא יאמינו לו.
 7. מדוע הפך המטה דווקא לנחש? לרמוז למשה על לשון הרע שדיבר על ישראל, ותפס בכך אומנותו של נחש.
 8. איזה עוד רמז קיבל משה על לשון הרע? האות של היד המצורעת.
 9. מניין שמידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות? היד נעשתה מצורעת רק לאחר שיצאה לגמרי מחיקו, והבריאה מיד כשהוציאה מחיקו.
 10. מדוע שיאמינו העם לאות הצרעת אם לא יאמינו לאות הנחש? כי יאמר להם שבשבילם לקה, שדיבר עליהם לשון הרע, והם כבר יודעים שהמזדווג להם לוקה בנגעים, כפרעה ואבימלך בשרה.
 11. מה הרמז באות האחרון דהיינו המים שיהפכו לדם? שהמכה הראשונה למצרים תהיה באלוהיהם.
 12. באיזה שלב יהפכו מי היאור שביד משה לדם? כשיזרקם ליבשה.
 13. בכמה ימים ניסה ה' לשכנע את משה על השליחות? 7.
 14. מדוע סירב משה עד שגער בו ה' ביום השביעי? כי לא רצה ליטול גדוּלה יותר מאהרן אחיו שהיה גדול ממנו והיה נביא.
 15. מי נעשה בעל פה ומי אילם, חרש ועיור ומתי? בעל פה – משה, כשנידון לפני פרעה וידע מה לומר, אילם – פרעה, כשרצה לצוות להרוג את משה. חרש – משרתי פרעה כשנצטוו לרדוף אחרי משה, עיור – המוציאים להורג כשברח משה מן הבימה.
 16. ביד מי רצה משה שישלח ה' לגאול את ישראל? או אהרן או מי שעתיד להכניסם לארץ.
 17. איזה עונש קיבל משה על סירובו בפעם השלישית? שלא הוא אלא אהרן יהיה כהן.
 18. מדוע היה צורך לה' לומר למשה שאהרן ישמח כשיראהו? כי חשש משה שיקפיד עליו על שעלה לגדוּלה.
 19. מה זכה אהרן בזכות שלא הקפיד? זכה לחושן הנתון על הלב.

שישי

 1. מה ביקש משה מחותנו ובאיזה טיעון? לשוב למצרים, לראות את שלום אחיו.
 2. כיצד ברך יתרו את משה בפרידתם? לך לשלום.
 3. מה בישר ה' למשה בקשר לחזרתו מצרימה? שהוא יכול לשוב, כי מתו כבר האנשים המבקשים את נפשו.
 4. את מי הרכיב משה על החמור ומה עוד לקח בידו בדרכו מצרימה? את אשתו ובניו, ואת המטה לקח בידו.
 5. מה ביקש ה' ממשה לומר לפרעה? שעם ישראל הוא בכורו, ואם אין הוא משלחו, יהרוג ה' את בנו בכורו (של פרעה).
 6. מה ארע למשה בדרכו מצרימה באחד ממקומות הלינה? ה' ביקש להמיתו.
 7. מי מנע זאת וכיצד? ציפורה, בכך שכרתה באבן צור את עורלת בנה הקטן.
 8. כיצד קראה ציפורה לבנה בעקבות זאת ומדוע? חתן דמים, שבזכות דם המילה, חתנה משה עדיין חי.
 9. היכן פגש אהרן את משה לאחר שנצטווה להקביל פניו במדבר? בהר האלוקים – חורב.
 10. מה עשה אהרן כשפגש את משה? נישק אותו.
 11. מה סיפר משה לאהרן? על דבר השליחות והאותות.
 12. את מי אספו משה ואהרן ולעיני מי עשו האותות? אספו את הזקנים, ועשו האותות לעיני העם.
 13. האם העם האמינו לבשורת הפקידה ומה עשו? האמינו והשתחוו לה'.

 

רש"י

 1. מדוע הוצרך משה לבקש רשות מיתרו לחזור למצרים? שהרי נשבע לו שלא ילך כי אם ברשותו.
 2. כמה שמות היו ליתרו? 7.
 3. מי ביקשו את נפשו של משה וכיצד מתו? דתן ואבירם, וירדו מנכסיהם, והעני חשוב כמת.
 4. במה היה מיוחד החמור עליו הרכיב משה את אשתו וילדיו? הוא החמור שחבש אברהם בפרשת העקידה והוא החמור שעתיד מלך המשיח להגלות עליו.
 5. אילו אותות נצטווה משה לעשות לפני פרעה? מדובר על המכות.
 6. מהו לשון "בני בכורי"? לשון גדולה וכבוד.
 7. היכן חתם ה' על מכירת הבכורה ליעקב? בני בכורי ישראל.
 8. מדוע התרה ה' בתחילה על מכה אחרונה, מכת בכורות? כי היא הקשה שבכולן, ולהראות שאינו מסתיר תכנונו.
 9. מדוע בא המלאך להרוג את משה? כי לא מל את אליעזר בנו.
 10. מדוע באמת השתהה במילתו, ומדוע בכל זאת נענש? אמר לעצמו שאי אפשר למול לפני יציאה לדרך מפני סכנה, ואי אפשר לעכב את הדרך כי ה' ציוה לצאת, לכן יצא לדרך, אך נתעסק תחילה בענייני מלונו לפני המילה ועל זה נענש.
 11. כיצד הבינה ציפורה שעל עניין המילה באה המיתה? היה המלאך בדמות נחש בולע את משה מרגליו עד מקום המילה ומראשו עד ירכיו והבינה שתלוי באותו מקום.
 12. היכן זרקה צפורה את הערלה? ליד רגליו של משה.
 13. מהו "חתן דמים" שקראה ציפורה לאליעזר בנה? שבגללו כמעט ונרצח בדמו חתנה, שהוא משה.

שביעי

 1. מה אמר פרעה כשאמרו לו משה ואהרן בשם ה' לשלח העם? מי ה' אשר אשמע בקולו, וסרב לשלח את העם.
 2. מה הוסיפו משה ואהרן לומר? שאם לא ילכו לחוג לה' במדבר עלול ה' להכותם בדבר או בחרב.
 3. מה הגיב על כך פרעה? שמשה ואהרן רק מפריעים לעם לעבוד.
 4. מה גזר פרעה בעקבות כך? שישיגו היהודים בעצמם תבן ויכינו לבנים באותה כמות כבזמן שהיה ניתן להם תבן.
 5. מה עשו העם כששמעו מפי הנוגשים והשוטרים את גזרת פרעה? נפוצו על פני כל מצרים כדי למצוא תבן.
 6. מדוע הוכו שוטרי בני ישראל? כי בני ישראל לא עמדו בקצב.
 7. מה עשו שוטרי בני ישראל? צעקו לפרעה מדוע כך הוא עושה.
 8. מה ענה להם פרעה ומה עשה? שהם נרפים ועל כן מבקשים מנוחה בתירוץ של עבודת ה'. ולא ביטל את הגזירה.
 9. את מי פגשו השוטרים כשיצאו מפרעה ומה אמרו להם? את משה ואהרן, ואמרו להם שהכול בגללם, וישפוט ה' על העוול שנגרם לישראל.
 10. מה אמר משה לה' בעקבות זאת? למה הרע לעם ישראל ולמה שלח אותו, הרי מאז הדיבור עם פרעה הורע מצב העם.
 11. מה ענה לו ה'? שתכף יתחילו המכות ופרעה יגרש וישלח את העם.

רש"י

 1. להיכן נעלמו הזקנים כשהלכו משה ואהרן אל פרעה? נשמטו וברחו אחד אחד, כי פחדו להיכנס אל פרעה.
 2. במה נענשו הזקנים? במעמד הר סיני ניגשו משה ואהרן להר, ואת הזקנים החזיר לאחוריהם.
 3. במה איימו משה ואהרן על פרעה, ומדוע לא אמרו זאת במפורש? בדבר וחרב שיביא עליו ה', וחלקו כבוד למלכות לכן אמרו פן יפגענו, דהיינו בָּנו.
 4. מהו לשון "תפריעו את העם"? תרחיקו את העם ממעשיהם.
 5. איזה שבט לא השתעבד במצרים ומניין? שבט לוי, שהרי משה ואהרן נכנסים ויוצאים שלא ברשות.
 6. מיהו נוגש ומיהו שוטר? הנוגש הוא מצרי שממונה על כמה שוטרים, שכל אחד מהם ממונה על כמה מעושי המלאכה.
 7. כיצד מכינים לבנים? מערבים תבן עם טיט ומיבשים או שורפים אותם. 
 8. מהו לשון "מתכונת"? חשבון.
 9. מהו לשון לקושש קש? לאסוף אסיפה.
 10. מדוע לא היכו השוטרים את ישראל ולמה זכו? היו חסים עליהם, וזכו להיות הסנהדרין, ונאצלה עליהם רוח הקודש.
 11. מי מהשוטרים התריס בפני משה ואהרן? דתן ואבירם.
 12. מדוע נענש משה לראות נקמת פרעה ולא נקמת שבעה עמים בארץ ישראל? כי הרהר אחר מידותיו יתברך, הצל לא היצלת.
 13. ביד חזקה של מי ישלח ויגרש פרעה את העם? ביד חזקה של ה' שיתן מכות לפרעה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן