“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פרקי אבות- פרק ה משנה כב

תקציר המאמר:

"ביאור פרקי אבות פרק ה משנה כב". ביאור המשנה עם הרקע על התנאים המוזכרים בה. סיפורים, מדרשים ואגדות חז"ל. כולל אמרות שכל תנא הזכיר בש"ס. מתוך ספר מעשי אבות של הרב ישראל חדד שליט"א

פרק ה משנה כב

בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר:

הֲפָךְ בָּהּ וַהֲפָךְ בָּהּ, דְּכֹלָּא בָהּ.

ובָהּ תֶּחֱזֵי, וְסִיב וּבְלֵה בַהּ,

וּמִנַּהּ לָא תְזוּעַ, שֶׁאֵין לְךָ מִדָּה טוֹבָה הֵימֶנָּה.

באור המשנה

בן בג בג אומר: הפוך בה והפוך בה כלומר, עסוק בתורה באופן תדיר. דכולא בה שאת כל החכמות תמצא בתורה. ובה תחזי ובתורה תראה את האמת. וסיב ובלה בה גם עד זקנה ושיבה אל תעזוב את התורה. ומינה לא תזוע וממנה לא תזוז ואל תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמה יונית (חכמות אחרות). שאין מותר ללמוד חכמה יונית אלא במקום שאסור להרהר בדברי תורה. כגון: בבית המרחץ או בבית הכסא. וכן שאלו את רבי יהושע מהו שילמד אדם את בנו חכמה יונית? אמר להם: ילמדנו בשעה שאינו לא יום ולא לילה, שהרי כתוב: "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). שאין לך מדה טובה הימנה שאין לך דבר טוב ונפלא כמו לימוד התורה הקדושה כי כל המידות הטובות מצויות בה.

מעשי אבות

בן בג בג היה בן דורו של הלל. ולפי התוספות במסכת חגיגה (ט:) הוא היה גר. וכן מובא "במדרש שמואל" שבן בג בג ובן הא הא גרים היו, וכדי להסתירם מן המלשינים נקראו בכינויים אלה. "בג בג" בראשי תיבות זה: בן גר בן גיורת (נחלת אבות).

בן בג בג אומר: "הפוך בה והפוך בה – דכולא בה". כלומר, עסוק בתורה באופן תדיר לפי שאת כל החכמות תמצא בתורה. מבאר הרמב"ן (רבי משה בן נחמן גרונדי, יליד גרונדה שבספרד. מגדולי הפוסקים, המפרשים והמקובלים הספרדים. חיבר ספרים רבים. עלה לארץ ישראל בגיל 73 ונפטר לפני 635 שנה) בהקדמתו לתורה שכל הידיעות בחווכמת העולם נרמזו בתורה. וכן הרב המפורסם רבי יקותיאל אריה קאמעלהאר כתב ספר "התלמוד ומדעי תבל". ובו סקר בפרוטרוט מאה ועשר חכמות הטבע שהיו בידי חכמינו זיכרונם לברכה. ובגאונותו ציין מקורות לכך מהתלמוד. ונביא מספר דוגמאות לכך: רבי יהושע ידע על כוכב אחד שעולה רק פעם אחת בשבעים שנה (חכמת האסטרונומיה). ורבי יוחנן בן גודגדא ידע לשער כמה טיפות מים יש בים (מסכת הוריות י.).

רבי חנינא היה בקי ברפואות (יומא מט.) ונתן תרופה לחולי ראתן (כתובות עז:) וידע כי הדג הוא מזון מועיל לחולים (סנהדרין צח.). ושהבכייה גורמת עוורון (שבת קנא:). ושנפש האדם מתיישבת בשיעור אוכל כגרוגרת (מדרש איכה א).

חכמינו זיכרונם לברכה ידעו שהארץ היא ככדור עוד אלפיים שנה לפני הגויים בזמן קולומבוס (זוהר ח"ג מקץ י. מדרש קה"ר א). וידעו שיש בעבר השני של כדור הארץ אנשים (זהר, שם). רבי יהושע בן חנניה ידע לכמה זמן נחש מוליד (בכורות ח:), וכמה עוביו של כדור הארץ (פרקי דרבי אליעזר, ה). חכמינו זיכרונם לברכה ידעו כבר מה שהמציאו חכמי זמננו: איך מעלים את המים לקומות הגבוהות של הבניין, כי עולים לגובה המקורי של מעיינו בהרים ("חוק הכלים השלובים"). ראה במסכת יומא (לא.) בעניין עין עיטם, ועיין רש"י (שם).

וכן מה שהחכם לואי פסטר גילה תרופה נגד ארס נשיכת הכלב, להזריק לחולה תמצית ממוח כלב שוטה. כבר נודע זאת לחכמינו זיכרונם לברכה, לתת מהכבד של אותו הכלב (עיין מסכת יומא פג.).

וכן אנו מוצאים בכל התלמוד מאות מקומות בהם אנו רואים שחכמינו זיכרונם לברכה ידעו את כל החכמות מכוח לימוד התורה, ועל ידי שקיבלו זאת במסורת מסיני. לדוגמא אמרו חכמים: "כל דג שיש לו קשקשת – יש לו גם סנפיר" (נדה נא:). ועוד אמרו: כל שיש ביבשה יש בים חוץ מחולדה" (ירושלמי שבת פ"ד). וכן אמרו: שיש שבע מאות מיני דגים, ושמונה מאות מיני חגבים (חולין סג:). וכי איך ספרו כל המינים הללו! אלא בודאי שידיעות אלו אי אפשר לדעת בלי מסורת. כי מי יוכל לחקור על כל הדגים שיש בים עד האחרון שבהם? וגם בימינו אינם בטוחים שיודעים על כולם!

עוד אמרו חז"ל: כל העופות מגביהין פיהם לאחר שקולטות מים, חוץ מן היונה שהיא מוצצת (פרה פ"ט מ"ג). כל שיש לו קרניים יש לו טלפיים (נדה נא:). מעיים של חזירים דומים לבני אדם (תענית כא:). דג נחש וחזיר ככל שמזקינים מוסיפים גבורה (שבת עז:).

אין שום ספק שחכמינו זיכרונם לברכה שלטו בכל חכמות המדע והטבע, לפי שכל חכמות העולם נרמזו בתורה הקדושה. וכדברי התנא של משנתנו: "הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן