“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקרא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויקרא". 213 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויקרא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת ויקרא

ראשון

 1. מה הם סוגי הבהמה הניתנים להקרבה? בקר וצאן.
 2. המקריב קרבן עולה מן הבקר איזו בהמה יקח? זכר תמים.
 3. לאן לוקחים את הבהמה המיועדת להקרבה? לפתח אוהל מועד.
 4. מה יש לו לעשות לקרבן לפני שחיטתו? לסמוך ידיו עליו.
 5. מה עושים הכהנים עם הדם של הקרבן? זורקים אותו סביב המזבח.
 6. מה יש לעשות עם הקרבן לאחר השחיטה? להפשיטו מעורו ולחתכו לחלקים.
 7. מה נותנים בני אהרן על המזבח לפני ההקרבה? עצים ואש.
 8. אילו חלקים מהבהמה יש להניח על העצים שבאש? את הראש ואת החֵלב.
 9. מה יש לעשות עם הקרביים והכרעיים לפני ההקרבה? לרחוץ במים.
 10. המקריב קרבן עולה מן הצאן, איזו בהמה יקח? זכר תמים.
 11. היכן יש לשחוט את קרבן זה? ליד המזבח לצד צפון.
 12. מה יעשו הכווהנים עם דם הקרבן? יזרקוהו סביב המזבח.
 13. מה יעשו הכוהנים עם אברי הקרבן? כמו בקרבן עולה מן הבקר.

רש"י

 1. מה עשה ה' לפני כל דיבור אמירה וציווי למשה, ומה הייתה מטרתו בכך? קרא למשה בשמו, ובכך הראה לו חיבתו.
 2. במה שונים בכך נביאי הגויים, תן דוגמא? ה' נגלה עליהם בלשון עראי וטומאה ואינו קורא בשמם. אצל בלעם נאמר ויקר אלוקים אל בלעם.
 3. מי שמע ומי לא שמע את הקול היוצא מאת ה' לקרוא למשה? משה שמע וישראל לא שמעו.
 4. מתי היה ה' קורא למשה ומתי לא? כשרצה לדבר עמו ענין חדש קרא לו, ולא כאשר הפסיק ענין ואז התחיל לומר לו ענין אחר בתוך ענין.
 5. מדוע נתן ה' הפסקות בין העניניים ומה יש ללמוד מכך? לתת למשה זמן להבין היטב את הענין הקודם טרם יעברו לענין הבא. ויש ללמוד מכאן בקל וחומר שצריך הרב לתת רווח וזמן לתלמיד להבין העניין לפני שיתחיל ענין חדש.
 6. בכמה מקומות בתורה דיבר ה' אל משה ואהרן ביחד? שלושה עשר.
 7. קולו של ה' הוא חזק מאוד. מה היה הנס כשדיבר ה' עם משה באוהל מועד? שקול ה' לא נשמע מחוץ לאוהל מועד כלל.
 8. מהיכן בדיוק יצא קול ה'? מבין שני הכרובים שמעל הכפורת.  
 9. מה ביקש ה' ממשה שיאמר לעם (ב' פירושים)? או דברי כיבושים, בשבילכם ה' מדבר עמי ואם לא בשבילכם לא ידבר עמי, או שיאמר להם דברי ה' וישיב לה' תשובה אם הם מוכנים לקבל דבריו.
 10. כמה שנים במדבר לא נתייחד הדיבור עם משה וממתי? שלושים ושמונה שנה, מאז חטא המרגלים.
 11. באילו קורבנות עוסקת הפרשיה הראשונה בספר ויקרא? בקורבנות נדבה.
 12. היכן נרמז שאין להקריב מן הגזל וכיצד? אדם כי יקריב מכם, אדם הראשון לא הקריב מן הגזל כי הכל היה שלו, גם אתם לא תקריבו מן הגזל.
 13. האם מותר להביא חיה לקרבן נדבה כגון איל? לא.
 14. האם מותר להביא לקרבן בהמה שרבעה אדם או נרבעה על ידי אדם? לא.
 15. האם מותר להביא לקרבן בהמה שנעבדה עבודה זרה? לא.
 16. האם מותר להביא לקרבן בהמה שייחדו והקצו אותה לשם עבודה זרה ועדיין לא עבדוה? לא.
 17. האם שור שנגח והמית כשר לקרבן? לא.
 18. האם בהמה שנמצאה טרפה, כשרה לקרבן? לא.
 19. האם מותר להתנדב עולה בשותפות? כן.
 20. איזו עולה באה כנדבת ציבור? עולת קיץ המזבח, דהיינו קרבנות עולה הבאים כנדבה, שנקנו מהשקלים הנותרים מתרומות הציבור עבור קרבנות חובה.
 21. עולת בהמה ועולת צאן, מאיזה מין אסור שיהיו? לא נקבה לא טומטום ולא אנדרוגינוס אלא זכר גמור בלבד.
 22. איזה קרבן נקרא תמים? קרבן בלא מום.
 23. עד היכן מטפל בעלי הקורבן בקרבנו? עד העזָרה (ומשם הכוהנים).
 24. מה דין עולות שני בעלים שהתערבבו? יקריב אותן הכהן כל אחת לשם מי שהוא בעליה, גם אם אינו יודע בדיוק מי הוא.
 25. מה דין עולה שנתערבה בבהמות חולין? ימכרו החולין לצורך עולות ויהיו כולן עולות ויקריבו כל אחת לשם מי שהוא בעליה.
 26. אדם החייב קרבן האם מביאו ברצון או בכפיה? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.
 27. האם מצות הסמיכה על ראש הקורבן נוהגת גם בבמה קטנה שאדם היה עושה למזבח בחצרו (בזמן שהותרו הבמות)? לא, אלא רק בבמה גדולה שבמשכן או בבית המקדש.
 28. אילו עולות חייבות בסמיכה? עולת נדבה ממין בקר, עולת חובה ועולת צאן ולא עולת עוף.
 29. על אילו עוונות מכפר קרבן עולת הנדבה ועל אילו לא? מכפר על ביטול מצות עשה ועל לאו הניתק לעשה אבל אינו מכפר על כרתות ומיתות בית דין ומיתה בידי שמים ומלקות.
 30. איזה שלב בקרבן מותר בישראלים ומאיזה שלב רק הכהנים עושים? שחיטה כשרה בזר ומקבלת הדם ואילך עושים רק הכוהנים.
 31. היכן שוחטים את הקרבנות? בעזרה שהיא חצר המשכן, ליד המזבח החיצון.
 32. האם בני אהרן חללים שאינם כהנים רשאים לעסוק בקרבן ככהנים? לא.
 33. מתי דמים שנתערבו בדמים אחרים נזרקים למרות זאת על המזבח? כששניהם מקורבנות כשרים ולא פסולים ונזרקים באותו מקום ובאותו מזבח.
 34. באילו דמים יתערבו דמי העולה ולא יוכלו להזרק על המזבח? כשנתערבו בדם קורבנות פסולים או בדם חטאות הפנימיות ששייכים למזבח הזהב, הפנימי (שאילו דם העולה במזבח הנחושת, החיצוני), או בדם חטאות החיצוניות שהן אמנם בחיצוני אך בחציו העליון (שאילו דם העולה בחציו התחתון).
 35. להיכן נזרק דם העולה? למזבח החיצון מתחת לחוט הסיקרא, בשתי זויות של מזבח ונמצא הדם בארבע רוחות המזבח.
 36. האם היה מותר לזרוק את הדם בזמן שמפורק אפילו חלק אחד במשכן לקראת נסיעתם? אסור.
 37. אילו עולות חייבות בהפשט וניתוח? כל העולות, עולת נדבה של בקר עולת צאן ועולת חובה.
 38. האם מותר לאחר ניתוח הקרבן להמשיך ולנתחו לנתחים קטנים? לא.
 39. מניין קיימת האש על המזבח? משמים וחוץ מכך צריכים להביא גם הכוהנים אש.
 40. מה דין עבודתו של הכהן הגדול אם עבד בבגדי כהן הדיוט, או כהן הדיוט שעבד בבגדי כהן גדול? עבודתם פסולה.
 41. את מה מעלים להקרבה יחד עם ראש הבהמה ומדוע? את הפדר (שהוא החלב העוטף את אברי העיכול), כדי לכסות בו את מקום בית השחיטה בצוואר הבהמה כי זהו יותר כבוד שמים.
 42. האם מותר שיהיו גזירי העץ ארוכים ממידת המערכה, פרט? אסור, שמידת גג המזבח חמש אמות על חמש אמות ומידת המערכה אמה על אמה, ונותרו אם כן מהמערכה עד קצה המזבח שתי אמות לכל צד להילוך הכוהנים ולכן הגזירים אסור שיהיו יותר ממידת אמה, כי עלולים לעכב הליכת הכוהנים.
 43. מה יש לכווין בהקרבת כל קרבן באופן כללי? לשם אותו קרבן, אם עולה – לשם עולה וכד'.
 44. מה יש לכווין בשעת השחיטה? לשם שריפת הקורבן באש לגמרי ולא שיהא נצלה רק מעט.
 45. תן שלוש דוגמאות לקורבנות פסולים? זקן, חולה ומזוהם. [זקן הוא מבן שנתיים ומעלה בצאן ושלוש שנים ומעלה בבקר, חולה הוא הרועד מחמת חוליו, ומזוהם היינו שיוצא ממנו ריח רע].
 46. האם יש דין שחיטה בצפון המזבח גם בבמת יחיד? לא.

שני

 1. המביא עולת עוף, מאיזה מן העופות יביא את קרבנו? מן התורים או מן בני היונה.
 2. מה עושה הכהן עם העוף? מולק ראשו, מקטיר על המזבח ודם העוף יימצה על קיר המזבח.
 3. מה עושה הכהן עם מקום הרעי של העוף (מוראתו)? מסירו עם נוצתו ומשליכו אל מקום הדשן.
 4. כיצד משסע הכהן את העוף? משאיר את כנפיו ונוצותיו וחותכו עם ידיו וקורעו מגבו אך לא יעשהו שתי חתיכות אלא משאירו מחובר ממקום הבטן.
 5. ממה עשוי קרבן מנחה? סולת שמן ולבונה.
 6. מה עושה הכהן עם המנחה? לוקח ממנה מלוא קומצו ומקטיר על המזבח.
 7. מה עושים עם מה שנותר מן המנחה? אוכלים אותו הכוהנים.
 8. הרוצה להביא מנחת מאפה תנור ממה תהיה עשויה? סולת חלות בלולות בשמן או רקיקי מצות משוחים בשמן.
 9. הרוצה להביא מנחת מחבת ממה תהיה עשויה? סולת מצה בלולה בשמן.
 10. מה עושה איתה הכהן? פותת אותה לפיתים ויוצק עליה שמן.

רש"י

 1. מה מעלה הכתוב על עני שהביא קרבן מנחה כי זו יכולתו? כאילו הקריב את נפשו.
 2. איזו מנחה מביא מי שנדר ואמר "הרי עלי מנחה"? מנחת סולת.
 3. במה שונה מנחת סולת מארבע המנחות האחרות? היא נקמצת בעודה סולת והשאר נקמצות לאחר האפיה.
 4. ממה עשויה סולת? מחיטים.
 5. מה מידתה של המנחה? עישרון (כשיעור הקמח להפרשת חלה, מ"ג ביצים וחומש ביצה).
 6. על כמה מן המנחה יש ליצוק שמן? על כולה.
 7. על כמה מן המנחה יש לתת לבונה? על מקצתה.
 8. מה ההבדל בין השמן ללבונה ביחס למנחה? השמן נבלל ונקמץ עם המנחה והלבונה לא נבללת ולא נקמצת עם המנחה.
 9. מה עושה הכהן עם הלבונה לאחר הקמיצה? לוקח אותה מעל המנחה ומקטירה ביחד עם הקומץ.
 10. אילו מלאכות במנחה כשרות בזר ומאיזו מלאכה מתחילה מצות כהונה? יציקה ובלילה כשרות בזר. ומקמיצה ואילך רק הכוהנים.     
 11. היכן כשרה להעשות מלאכת הקמיצה? בכל שטח העזרה אף במקום דריכת רגלי ישראל.
 12. כמה אמות לפנים העזרה היו ישראל רשאים להיכנס? 11 אמה.
 13. כמה הוא מלוא קומצו של הכהן? אוחז מן המנחה בשלוש אצבעות שבידו (חוץ מן האגודל והזרת) כשהן מגיעות לפס ידו, ואסור שתהא המנחה יוצאת ומבצבצת מן האצבעות לכל צד.
 14. האם גם הלבונה בתוך הקומץ? לא.
 15. מה צריך שיהא ביד הכהן הקומץ ומה אסור שיהא ופוסל את המנחה? צריך שתהיה הסולת עם השמן ואסור שיעלה שם גרגיר מלח או קורט לבונה.
 16. מהו אזכרתה של המנחה ומדוע נקרא כך? הקומץ המוקטר, ונקרא כך מפני שבו נזכרים בעלי המנחה לטובה ולנחת רוח לפני ה'.
 17. מה ההבדל בין הכהן הגדול לשאר הכוהנים באכילת המנחה? הכהן לוקח חלק כפי שירצה, והכוהנים לוקחים מן הנותר שווה בשווה.
 18. מתי המנחה אסורה לכוהנים באכילה כקודש קדשים? לפני שהמזבח קיבל חלקו בהקטרת הקומץ והלבונה.
 19. המביא מנחת מאפה תנור, האם מביא גם חלות וגם רקיקים? לא, אלא או חלות או רקיקים.   
 20. כיצד מושח את הרקיקים (ב')? או מורח שמן הלוך וחזור עד שנספג שם כל לוג השמן, או שמורח מעט כמין האות כ' (והנשאר מלוג השמן אוכלים הכהנים).
 21. מהו ההבדל בין שמן הראוי למנחות לבין הראוי למנורה? למנורה ראוי רק שמן זית זך, היוצא לראשונה מכתישת הזיתים והשמן זב מהם מעצמו, ואילו למנחות כשר גם שמן היוצא מהזיתים בכתישה שניה ושלישית (שעל ידי טעינת קורות בית הבד על הזיתים וטחינתם וריסוקם, ושמן זה אינו זך).
 22. המביא מנחה אפויה כמה חלות או רקיקים יביא? עשר חלות או עשרה רקיקים.
 23. מהו ההבדל בין מחבת למרחשת ומה זה גורם? למחבת אין דפנות היוצרות כלי קיבול לשמן, ולמרחשת יש דפנות, וזה גורם שמעשי המחבת קשים ומוצקים יותר כי השמן שהיה בה נשרף.
 24. מה הם שלושת שלבי נתינת השמן במנחה? קודם נותן שמן לכלי ריקן לפני שנתן שם את הסולת, אחר כך נותן שמן בשעת בלילת הסולת ולבסוף נותן שמן לאחר שהסולת בלולה ומוכנה לקמיצה (ע' גם מפרשים).
 25. אילו מנחות יש לפתות לפיתים? כל המנחות הנאפות קודם קמיצה.
 26. מהו סוג המנחה שאין בו דין יציקת שמן קודם הקמיצה אלא רק לפני נתינת הסולת בכלי? מנחת מאפה תנור.

שלישי

 1. על איזה סוג מנחה מדובר בפסוקים אלו? מנחת מרחשת.
 2. מדוע אסור להקריב מנחה כשהיא חמץ? כי אסור להקטיר לה' כל שאור וכל דבש.
 3. איזה קרבן מגיע משאור ודבש ובכל זאת אינו עולה למזבח? קרבן ראשית.
 4. איזה תבלין חייב לערב בקרבן מנחה? מלח.
 5. ממה עשויה מנחת העומר (מנחת ביכורים)? "אביב קלוי באש גרש כרמל". 
 6. האם גם עליה נותן שמן ולבונה? כן. 

רש"י

 1. מדוע המרחשת נקראת כך? כי היא כלי עמוק ובתוכו שמן עמוק והמאכל שבתוכו נע ורוחש.
 2. מי מקריב לכהן כל מנחה ומי מגיש למזבח? הבעלים מגישים לכהן והוא מגיש למזבח.
 3. באיזו מקרנות המזבח מפגיש הכהן את הכלי שבתוכו המנחה? קרן דרומית מערבית.
 4. על איזה דבש דיבר הכתוב לאוסרו בהקטרה? מתיקות הפרי, וכמובן חוץ מהדבש הידוע של תמרים או דבורים.
 5. מהו קרבן הראשית בו הותר להביא משאור ודבש? שתי הלחם של עצרת באים מן השאור, והביכורים מן הדבש, כמו ביכורי תאנים ותמרים.
 6. איזו ברית יש למלח מששת ימי בראשית? המים התחתונים הובטחו שיובא מהם למזבח בתור מלח לקרבנות ובתור ניסוך המים בסוכות.
 7. על אילו קורבנות נותנים מלח? עולת בהמה ועוף ואימורי הקדשים כולם.
 8. האם רשות או חובה להקריב מנחת העומר? חובה.
 9. מהו זמן האביב בו מובאת מנחת העומר? זמן בישול התבואה.
 10. ממה עשויה מנחת העומר? משעורים.
 11. מה עושים עם השעורים? קולים באש במתקן מחורר הנקרא אבוב, וגורסים ושוברים אותם (ולא טוחנים), שאז החלקים גדולים יותר מבטחינה.
 12. מהו גרש כרמל? גריסת התבואה כשהיא עדיין לחה ולא נטחנת היטב ולכן רק גורסים אותה.
 13. מהו כרמל? כר מלא, הגרגירים נראים ככרית מלאה כי התבואה לחה ומלאה בתוך קליפת הקש, כי התבואה נקצרה לא מזמן. וכאשר עבר זמן מהקצירה ותתייבש התבואה, יהיו הגרגירים מצומקים והכר לא יהיה מלא.

רביעי

 1. המקריב מן הבקר לזבח השלמים האם חייב להביא דווקא זכר? לא.
 2. מה יש לעשות לקרבן לפני שחיטתו? לסמוך ידיים עליו.
 3. מה עולה למזבח מתוך הבקר של קרבן השלמים? החלב המכסה את הקרב ושמעליו, שתי הכליות עם החלב שעליהן, היותרת שעל הכבד.
 4. המקריב מן הצאן כבש לזבח השלמים האם מביא דווקא זכר? לא.
 5. האם גם בצאן צריך סמיכה לפני שחיטה? כן.
 6. מה עולה למזבח מתוך הכבש של קרבן השלמים? כמו בבקר רק בתוספת האליה.
 7. מה עולה למזבח מתוך העז של קרבן השלמים? כמו בבקר.
 8. על מה נאמר חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם? על האיסור לאכול חלב ודם.

 

רש"י

 1. מדוע קרבן השלמים נקרא כך (ב')? כי הוא מטיל שלום בעולם או שיש בו שלום למזבח לכהנים ולבעלים, כי לכולם יש בו חלק.
 2. איזה עוד חלב מוקרב מבקר זבח השלמים, פרט? לר' ישמעאל החלב שעל הקיבה ולר' עקיבא החלב שעל הדקין (שהם בני המעיים שמקשרים בין הקיבה למעיים).
 3. איזה עוד חלב שקרוב לכליות מוקרב על המזבח? חלב הכסלים (שהם צדי הבטן של הבהמה).
 4. ממה לוקח מעט להקריב בנוסף ליותרת הכבד? מן הכבד.
 5. מהו הקירבן הקודם לכל קרבן על המערכה? עולת תמיד.
 6. מהו ההבדל בצאן בין כשב לעז? הכשב מוקרבת אלייתו ולא כן בעז.
 7. מהו ההבדל בזריקת דמים בין קרבן חטאת לשאר קורבנות? בקרבן חטאת זורק באצבעו ובשאר קורבנות זורק בכלי.
 8. מהו החלב דהיינו החלק המובחר שבכבש? האליה תמימה (בשלמותה).
 9. האליה נמצאת מעל הֶעָצה, מה הפירוש? למעלה מן הכליות היועצות.
 10. מדוע הקורבן נקרא לחם אישה? הוא מאכלה של האש שעל המזבח, כי הלחם הוא כינוי לכל דבר מאכל.

חמישי

 1. מהו הקירבן שמביא הכהן המשיח על שגגתו? פר בן בקר תמים לחטאת.
 2. מה יעשה עם קרבן זה? סמיכה, שחיטה, הזאת הדם שבע פעמים מול הפרוכת, הזאה על קרנות מזבח הקטורת, שפיכת הדם אל יסוד מזבח העולה, הקטרת החלב והכליות וכו', שריפת כל הפר במקום שפך הדשן.
 3. מהו הקירבן שמביאים הציבור על שגגתם? פר בן בקר לחטאת.
 4. מי סומך ידיו על ראש הפר? זקני העדה.
 5. מהו תהליך הקרבתו של פר חטאת זה? כמו בפר חטאת של כהן משיח.
 6. מהו קרבנו של נשיא שחטא? שעיר עיזים זכר תמים.
 7. היכן נשחט קרבן זה והיכן מזים את דמו? במקום שחיטת העולה, ומזים דמו על קרנות מזבח העולה והנותר מן הדם שופך אל יסוד מזבח העולה.
 8. מה מוקרב ממנו על גבי המזבח? כל חלבו, כזבח השלמים.

רש"י

 1. מתי מתחייב אדם להביא קרבן חטאת? אם עבר על דבר שיש עליו אזהרה בלאו וגם זדונו כרת.
 2. מה דינו של העושה מקצת מלאכה אך חשב לעשות כולה כגון הכותב שם משמעון נח מנחור? חייב חטאת.
 3. מתי הכהן המשיח מביא קרבן חטאת? כשהורה היתר לעצמו וגם עשה מעשה שהוא עבירה.
 4. כיצד קשור חטאו של הכהן הגדול לאשמת העם? הם תלויים בו לכפר עליהם ולהתפלל עליהם, ועכשיו הוא עצמו התקלקל וזקוק לכפרה ונחלשה זכותו להגן על אחרים.
 5. איזה פר מביא הכהן לקרבן חטאת? לא זקן ולא קטן אלא בן שלוש.
 6. לאן מביא הכהן את פרו? למשכן, ובבית המקדש להיכל.
 7. בהזאת הדם מול הפרוכת האם צריך שיגעו בה הדמים? לא, ואם נגעו נגעו.
 8. האם את כל הדם שופך אל יסוד המזבח כפשט הפסוק? לא, אלא רק את שיירי הדם. 
 9. מה למדנו מייתור חלב פר החטאת? שגם בפר של יום הכיפורים ושעירי עבודה זרה יש להקריב את הכליות ויותרת הכבד.
 10. לפני איזו פעולה יש להרים את החלב מפר החטאת? לפני ניתוחו של הפר.
 11. מה למדנו מן ההיקש בין פר החטאת לזבח השלמים (ב)? שלמים לשמה, וגם פר החטאת לשמו. שלמים מביאים שלום לעולם וגם זה.
 12. "היותרת על הכבד על הכליות". מה משמשת המילה "על"? בנוסף.
 13. לאן לוקחים את עורו ובשרו וכו' של פר החטאת ולאן אסור לקחת? מחוץ לעיר למקום טהור ולא לחוץ לעיר למקום טמא כבית הקברות או מקום השלכת האבנים המנוגעות.
 14. מהו "מחוץ למחנה" שלשם לוקחים את הנ"ל, בזמן המשכן במדבר ובזמן בית המקדש בירושלים? בזמן המדבר מחוץ לשלושה מחנות, ובזמן בית המקדש מחוץ לעיר.
 15. מה עוד מוציאים למקום טהור זה? את הדשן המסולק מן המזבח.
 16. האם רק כשיש שם דשן מוציאים לשם את עורו ובשרו וכו' של פר החטאת? לא.
 17. מי הם "עדת ישראל" ששגגו? הסנהדרין.
 18. מהי השגגה שעשו הסנהדרין? הורו היתר על דבר שאסור ועונשו כרת.
 19. מדוע בחטאו של כהן משיח נקראה הפרוכת קודש, ואילו בחטא הציבור לא נקראה קודש? בחטא הציבור נסתלקה כביכול במידת מה קדושת המקדש.
 20. אל איזה יסוד יש לשפוך את דם פר חטאת הקהל? יסוד מערבי שהוא כנגד פתח ההיכל או פתח אהל מועד.
 21. מדוע לא פירש הכתוב את הרמת היותרת והכליות בפר חטאת הקהל ע"פ שגגת הסנהדרין למרות שכך הדין? כדי למעט בדיבור על תקלה זו, כמו שמלך ממעט לדבר בסרחון אוהבו מפני חיבתו.
 22. מהו ההבדל בעניין מתנות הדם בין חטאת הסנהדרין שבמזבח הפנימי לחטאות אחרות שבמזבח החיצון? שבדיעבד אם נתן מתנה אחת ולא ארבע מתנות על ארבע קרנות, בחטאת הסנהדרין לא יצא ובאלה שעל המזבח החיצון יצא וכיפר.
 23. מה למדנו מהמילים "אשר נשיא יחטא"? אשרי הדור שנשיאו נותן לב להביא קרבן על שגגתו, שאם כן קל וחומר שמתחרט על זדונותיו.
 24. מה הפירוש המילולי בהנאמר בחטאת הנשיא "או הודע אליו חטאתו"? אם נודעה לו חטאתו.
 25. מה פירוש הענייני בפסוק הנ"ל? הנשיא חטא כי חשב שעושה היתר ואחר כך נודע לו שעשה איסור.
 26. היכן שוחטים את פר חטאת הנשיא? בצפון, במקום שחיטת העולה.
 27. מה הדין בפר חטאת הנשיא שלא עשאו לשמו? פסול.

שישי

 1. מה דינו של יחיד החוטא בשגגה (בעוון שיש בו כרת)? מביא לקרבן שעירת עזים או כבשה נקבה. השחיטה במקום העולה והזאת הדם על מזבח העולה ומקטיר את כל חלבה.
 2. מה הם העוונות שמביא עליהם קרבן התלוי ביכולתו של המקריב? א. קיבל בשבועה שיודע עדות וחזר בו מלהעיד. ב. אכל קודש או נכנס למקדש בלא שזכר שנטמא בנגיעה בנבלת בהמה חיה או שרץ או שנטמא במת. ג. נשבע להרע או להיטיב לעצמו ועבר על שבועתו.
 3. מהו קרבנו של החוטא בכך? אם יכול מביא כשבה מן הצאן או שעירת עיזים. ואם אינו יכול מביא שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת.
 4. איזה מן היונים, תורים, מוקרב ראשונה? לחטאת.
 5. מה עושה הכהן עם עוף החטאת? מולק ראשו ממול ערפו וממצה דמו על קיר המזבח והנותר שופך אל היסוד.

רש"י

 1. מה רמוז במילים "ושחט אותה לחטאת"? שתהא שחיטתה לשם חטאת.
 2. מה מוקטר לקרבן בנוסף לחלב (אימורים) של החטאת? האליה.
 3. מה הם אִשֵי ה'? מדורות המזבח העשויות לשם שמים.
 4. מה דינו של הנטמא ובזדון נכנס למקדש או אכל קודש? כרת.
 5. חוץ מטומאת מת, על אילו עוד טומאות מתחייב באכל קודש ונכנס למקדש? מגע זבים וזבות, בעילת נידה, בליעת נבלת עוף טהור.
 6. האם מתחייב קרבן הנשבע בליבו והפר? לא.
 7. כיצד נשבע אדם להרע או להיטיב לעצמו? אוכל (את האוכל) ולא אוכל, אישן ולא אישן.
 8. מה דינו של הנשבע לשקר לשעבר (אכלתי ולא אכל וכד')? מתחייב גם הוא בקרבן.
 9. כיצד מכונה קרבן זה התלוי ביכולתו של אדם? קרבן עולה ויורד.
 10. האם גם הנשבע לשקר על כפירת ממון (נשבע לשקר שאינו חייב) מתחייב קרבן חטאת? לא, אלא קרבן אשם.
 11. מדוע בשני תורים או בני יונה קודם קרבן החטאת לקרבן עולה? משל לאדם שחטא למלך, קודם נכנס סנגורו לפייס את המלך, לאחר מכן נכנס הדורון.
 12. מליקת העוף בקרבן עולה ויורד, היכן נעשית וכמה סימנים יחתוך? נעשית מתחת לעורף מאחורי הצוואר (שלא כשחיטה שהיא בצוואר), וחותך סימן אחד (כמו בשחיטת עוף).
 13. מהו ההבדל בפעולות הנעשות בדם חטאת העוף לנעשות בעולת העוף? בעולת העוף עושה רק מיצוי הדם (מיעוך העוף על קיר המזבח ומיצוי הדם ממנו עד ירידתו ליסוד) ובחטאת העוף עושה גם הזאה וגם מיצוי (הזאה היא התזת דם העוף על קיר המזבח על ידי נענוע העוף מעלה ומטה מול קיר המזבח).
 14. מה הדין בחטאת שעשה אותה לא לשמה? פסולה.
 15. מה עושה הכהן עם הבן יונה או תור לעולה? כמו שעושה בעוף של עולת נדבה.

שביעי

 1. מה דינו של החוטא בחטאים הנ"ל שאין לו אפשרות גם לקרבן עוף? מביא סולת לחטאת בלא שמן ובלא לבונה.
 2. מה עושה הכהן עם הסולת? קומץ ממנה מלוא קומצו ומקטיר על המזבח.
 3. מה דינו של המועל בקודש? מביא איל תמים לקרבן אשם ומשלם קרן וחומש.
 4. מי עוד מביא קרבן איל לאשם? מי שעשה דבר שאינו יודע אם הוא עוון, וכן מי שנשבע לשקר על פיקדון או גזל או עושק.
 5. מה עוד צריך לעשות הנשבע לשקר הנ"ל? להחזיר לנגזל קרן וחומש.

 

רש"י

 1. מדוע לא נותנים שמן ולבונה במנחת חטאת? כיון שבאה על עוון אין ראוי שיהא קרבנו מהודר.
 2. האם מעכבות הקמיצה וההקטרה שתהיינה לשמה? כן.
 3. מה דינו של המתחייב קרבן עולה ויורד, והפריש מעות עבור קרבן מן הצאן ונעשה עני, או להפך הפריש מעות עבור עבור קרבן מן העוף או סולת ונעשה עשיר? מוריד או מעלה בסוג הקורבן.
 4. האם סוג הקורבן תלוי בחומרת העוון או רק ביכולת המקריב? רק ביכולת המקריב.
 5. מה דינן של שיירי מנחת חוטא? נאכלים לכוהנים כשיירי מנחת נדבה.
 6. מה הדין באם החוטא הוא כהן? תישרף כל המנחה על המזבח ולא תאכל לכוהנים.
 7. מהו לשון "מעילה" בכל מקום, ומנין? לשון שינוי, שנאמר וימעלו באלקי אבותיהם.
 8. במה חטא החוטא מקודשי ה'? נהנה מן ההקדש.
 9. האם רק אכילת הקדש אסורה? לא, אלא כל סוג הנאה.  
 10. קדשים קלים, דהיינו שיש חלק לבעלים בבשר הקורבן, כגון שלמים או פסח, האם גם המועל בהם מביא קרבן מעילה? לא.
 11. בן כמה יהיה האיל של קרבן מעילה וכמה יהיה שווה? שנתיים, ושווה לפחות שני סלעים.
 12. מהו המקרה של העובר על ספק כרת? שתי חתיכות לפניו, אחת של חֵלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן, ונודע לו שהיתה אחת מהן של חלב, ואינו יודע אם היא זו שאכל.
 13. מה דינו של חוטא זה? מביא אשם תלוי כל זמן שלא הוכח שאכל חלב, ולכשיוכח, יביא קרבן חטאת.
 14. מנין שגדול עונשו של מי שחטא ביודעין? שהרי בעניין אשם תלוי רואים שענש הכתוב גם מי שלא ידע, קל וחומר ליודע.
 15. מנין שגדול מתן שכרן של צדיקים? שהרי רואים כמה נענש אדם הראשון במיתה לדורות על מצות לא תעשה אחת שעבר עליה, והרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות, שהצם ביום הכיפורים לדוגמא זוכה ומזכה לדורי דורותיו.
 16. מנין שיש שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה עצמם? שהרי רואים בעניין עדות שניים ושלושה שיש עונש לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה.
 17. מנין שמי שעשה מצוה בלי כוונה, כגון שנפל ממנו כסף ומצאו עני והתפרנס ממנו, מקבל שכר וברכה? שהרי על שכחת עומר בשדה, שלוקחים אותה העניים, מקבלים ברכה.
 18. מה דין הרוצח במזיד שלא נתגלה, וכבר ערפו עגלה בנחל, ואחר כך נתגלה הרוצח? הרי זה ייהרג.
 19. מה ההבדל בשווי הקורבן בין אשם שפחה חרופה שמביא איל, לבין אשם נזיר ואשם מצורע שמביאים כבש? איל יהיה בשווי לא פחות משני סלעים, וכבש יכול להיות פחות.
 20. מדוע חמור הוא המכחש בפיקדון יותר מהמכחש בהלוואה? הלוואה נעשית בעדים, והמכחיש, מכחיש בעדים. אבל בפיקדון, אין רצון המפקיד שידע איש מלבד ה', והמכחיש מכחיש בה'.
 21. מה דינו של הכופר בממון ונשבע והתחייב קרן וחומש ואשם, ונתן קרן ולא חומש, ונשבע שנתן חומש ואחר כך הודה שלא נתן? מביא את החומש ומוסיף עליו עוד חומש ממנו, וכן הלאה, עד שפוחת שווי החומש משווה פרוטה שאז כבר פטור מלהוסיף החומש.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן