“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"דבר תורה לפרשת השבוע פרשת פינחס". לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על הירושה של אביהן. משה רבנו לא עונה להן תשובה ומיד: "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" מדוע? מה קרה?! "סיפור לפרשת פינחס" המורה כמה עלינו ללמוד מחוכמתם של רבותינו זצ"ל…
"וורט קצר לפרשת פינחס". מדוע משתמש משה (בפעם היחידה בתנ"ך) בכינוי "אלוקי הרוחות"? ומדוע פינחס לא נבחר למנהיג? הסבר במאמר חז"ל: "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו".
"דרשה קצרה לפרשת השבוע פרשת פינחס". מה הייתה גדולתן של האבות הקדושים? ומה נטעו בנו? מדוע מפחד יעקב שייזכר שמו במחלוקת קרח ובהריגת שכם? ו"מה הלקח לנו ההורים לחופש הגדול?"…
"וורטים קצרים לפרשת פינחס". שלשה "רעיונות קצרים לפרשת פינחס". "שאלות ותשובות לפרשת השבוע פרשת פינחס" של שכרו של פינחס שקינא להקב"ה -בדין הוא שיטול שכרו. ומה זכה שהשכר יהיה גם לדורות הבאים? והמשמעות של המילה: "בתוכם"
"וורט קצר לפרשת פינחס". "רעיון לפרשת השבוע פינחס". מדוע השכר של מסירות הנפש של פינחס היה דווקא: "הנני נותן לו את בריתי שלום?" מה עניין השלום אצל פינחס?! ביאור נפלא של ספר "מנחה בלולה" – מתאים כ- "דבר תורה קצרצר לשבת פינחס"
"וורט לשבת פינחס". דבר תורה קצר לשולחן השבת פרשת פינחס". "האם התורה היא משמים?", "מהי ההוכחה שהתורה מסיני?" רעיון נפלא המביא ראיה שעצם מסירת ההנהגה ליהושוע בן נון על ידי משה היא ההוכחה שהתורה היא משמים…
"דרשה קצרה לפרשת פינחס". "מהו הפסוק הכולל בתוכו את כל מצוות התורה?". מהי החשיבות של ההתמדה? עניין ההתמדה היא העיקר בעבודת ה' אומנם אין לנו קורבנות אך "ונשלמה פרים שפתינו" – כמה התמדה נדרשת להגיע לתפילות ולהתמיד בהן בכל יום… כפי שאומר המהר"ל בחינת- עבד שלא סר עבודתו מן אדון שלו… מאת ר' יאיר לבקוביץ'
"וורט פרשת פינחס". שני מדרשים שמביא רש"י על האופן המניע את משה רבינו כאשר הוא מחפש מנהיג לציבור נראים כסותרים זה את זה. מצד אחד אתה אומר, שמשה רבינו לא דואג לעצמו, אלא דואג רק לציבור – אתה מעלה את הגדולה של משה רבינו… ומאידך משה עסוק רק שהילדים שלו יקבלו גדולה – לא דואג לצרכי ציבור. אז תחליט, הוא עוסק בצרכי ציבור או בילדים שלו?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת פינחס"…
"סיפור עם מוסר השכל פרשת פינחס". לכאורה היו כאלו שהרגו הרבה אנשים שמרדו בה', מדוע דווקא פינחס עלה בשכרו על כולם?! "סיפור לפרשת פינחס" המבאר שמי שעושה לשם שמים ללא נגיעות אישיות הקב"ה מתגמל אותו בהתאם…
"פרשת פינחס דבר תורה קצר". יש אנשים המצפים למשיח רק כדי שיפתור את כל בעיותיהם הכלכליות, שימחק את המינוס בבנק וישפיע שפע של חיי רווחה חומריים… זו איננה ציפייה אמתית ונכונה למשיח!…
"פרשת פינחס מילתא דבדיחותא". סיפור על רבי פינחס הלוי הורוביץ אשר על גופו הבין מדוע תושבי עירו אינם חוקים לו כבוד ואילו במקום אחר מתכבד הוא בכבוד מלכים…
"פרשת פינחס דרשה קצרה". למינויו של יהושוע אמרו חז"ל: כי הזקנים שבאותו הדור אמרו: "אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה" מהי הבושה?! ביאור נפלא של החיד"א…
"וורט קצרצר לפרשת פינחס". הסבר נפלא על העושה מצווה מתוך חשק להגדיל ולהאדיר את כבוד ה' בעולם…
"דבר תורה לשבת פרשת פינחס". שלושת נקודות הצריכות זהירות במצוות הצדקה נמצאות בפסוק: "בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני"…
"פרשת פינחס דרשה קצרה". כשקנאות מגיעה מתוך דאגה לזולת אין היא מחלוקת אלא שלום אמיתי…
"פרשת פינחס וורט". ביאור נפלא המסביר שאם כולם משתתפים במצווה אחת הרי שנחשב הדבר שכל אחד עשאה בעצמו…
"פרשת פינחס שיחה קצרה". דברים מאלפים שכתב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל במחברתו האישית להורות שהקנאות מועילה רק לפרקים. אבל דרך התורה דרכיה דרכי נועם…
"לקח מפרשת פינחס". לקח נפלא מפרשת פינחס על כך שאת שכרו על מעשהו הנועז קוראים רק בשבוע שלאחר מכן…
"פרשת פינחס חידוש". אם אין שכר מצווה בעולם הזה מדוע הקב"ה נתן לפינחס את שכרו?! שלשה תירוצים: ביאור נפלא של החתם סופר מתרץ בספר 'תורת משה'. תשובה נוספת מובאת בספר 'שואל ומשיב' להגאון יוסף שאול נטנזון. עוד תירוץ מובא בספר 'תורת איש' להגאון יצחק שלמה אונגר…
"פרשת פינחס דבר תורה קצרצר" משה רבנו מבקש רועה מיוחד – רועה נאמן. ביאור נפלא על בקשת משה: "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה"…
"דבר תורה חסידי קצר לפרשת פינחס". מהי הסיבה שפרשת פינחס נקראת תמיד בסמיכות לימי בין המצרים? ביאור חסידי של השפת אמת והרבי מליובאוויטש…
"פרשת פינחס חידוש". חידוש לפרשת פינחס המבאר שבמקום שאין איש עליך לקחת את המושכות לידיים…
"דבר תורה לפרשת פינחס וימי בין המצרים". המשנה כותבת שבי"ז בתמוז – בָטַל הַתָּמִיד – וכי רק התמיד בוטל?! – בוטלה כל העבודה, לא רק התמיד – לא היה תמיד, לא היו מוספים… שום קרבן לא נעשה. ברגע שבוטל התמיד, בוטל הכול?!. ומה זה קשור לפרשת פינחס?…

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן