“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אמור- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע אמור". 246 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת אמור "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת אמור 

שאלות ותשובות לפרשת אמור

ראשון

 1. לאילו נפטרים מותר לכהן להיטמאות? לאשתו, אביו, אמו, בנו, בתו, אחיו, אחותו הבתולה.
 2. מה עוד אסור לכהנים לעשות על מתיהם? קרחה בראשם תגלחת בזקנם ושריטה בבשרם.
 3. מדוע חייבים הכהנים להתנהג בקדושה? כי הם מקריבים קרבנות לה'.
 4. מה נחשב הדבר לכהנים אם לא התנהגו בקדושה? שחיללו שם שמים ח"ו.
 5. כיצד יתנהגו הכהנים בקדושה בענין נשיאת אישה? אסורים בזונה חללה וגרושה.
 6. מהו הציווי לישראל כלפי הכהן? לקדשו.
 7. למה נחשב הדבר אם בת כהן נעשית פרוצה ומה דינה? לחילול כבוד אביה ובאש תישרף.
 8. מי נחשב לכהן הגדול? מי שיצקו על ראשו שמן המשחה ומינוהו ללבוש את הבגדים המיוחדים לכהן גדול.
 9. מה דינו בענין אבלות? אסור להטמאות אפילו לקרוביו ואסור לגדל שער ראשו ולקרוע בגדיו ואסור לצאת מן המקדש.
 10. מהי קדושתו של כהן גדול בדיני נשיאת אישה? חייב רק בתולה ואסור באלמנה וכמובן במה שאסור כהן הדיוט כנ"ל.

רש"י

 1. מנין שיש לגדולים להזהיר את הקטנים מלהיטמא? אמור ואמרת.
 2. האם כהנים חללים מוזהרים על טומאה? לא.
 3. האם כהנים בעלי מומים מוזהרים על טומאה? כן.
 4. האם כוהנות מוזהרות על טומאה? לא.
 5. לאיזה מת חוץ מהקרובים מותר לכהן להיטמאות? מת מצוה.
 6. האם מותר לכהן להיטמאות לאחותו המאורסת לאיש? כן.
 7. האם רק מותר לכהן להיטמאות לקרוביו או שיש מצוה בדבר? מצוה.
 8. האם מותר לכהן להטמאות לאשתו הפסולה לו כגון שחי עם גרושה? אסור.
 9. מה למדנו מאיסור הקרחה של הכהנים לאיסור הקרחה של ישראל? כמו שבכהנים כל מקום בראש אסור לעשות קרחה כמו כן בישראל, וכמו שבכהנים מדובר בקרחה על מת כמו כן בישראל.
 10. איזו השחתת זקן אסרה תורה ואיזו לא? השחתה בדרך גילוח וחיתוך בסכין אסרה תורה והשחתה בדרך עקירה מהשורש בכלים התולשים השערות משרשן (מלקט ורהיטני), לא אסרה תורה.
 11. במה מתחייב מי ששרט על מת כמה שריטות? מתחייב מלקות על כל אחת ואחת.
 12. האם קדושה זו של הכהן בענין מתים ונשים היא מעלה ורשות בלבד או חובה? חובה בעל כרחם.
 13. מהי הגדרת הזונה האסורה לכהן? שנבעלה לישראל האסור לה (שאי אפשר להתחתן עמו) כגון אחיה ממזר או נתין (נתין הוא מבני הגבעונים שנתן יהושע להיותם שואבי מים וחוטבי עצים ואסר להתחתן בם אך לא לעולם ובא דוד ואסרם לעולם).
 14. מהי הגדרת חללה האסורה לכהן? מי שנולדה מאיסורי כהונה כגון בת אלמנה מכהן גדול, או בת גרושה מכהן הדיוט. וכן מי שנבעלה לכהן באיסור כגון אלמנה לכהן גדול, נעשית חללה, וגם אם תתאלמן שוב, אסורה אף לכהן הדיוט.
 15. מה דינו של כהן שלא רוצה לגרש את מי שאסורה לו? מלקים אותו ומייסרים אותו עד שיגרש.
 16. מהי הקדושה שינהג בה ישראל כלפי כהן? לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה.
 17. באיזו בת כהן מדובר שחייבת שרפה? מחלוקת, או נשואה או מאורסת, בודאי שלא פנויה.
 18. כיצד חיללה בת הכהן את כבוד אביה? כי יאמרו הבריות "ארור שזו ילד ארור שזו גידל".
 19. כמה זמן לא יסתפר הכהן הגדול ועובר בכך איסור של גידול פרע (אפילו אם עושה כן על מת)? שלושים יום.
 20. מנין שאסור הכהן להיות באוהל המת? על כל נפשות מת לא יבוא.
 21. מה הדין ברביעית דם מן המת שיש באוהל? מטמאה.
 22. האם גם לכהן גדול מותר להיטמאות למת מצוה? כן.
 23. מנין שאסור לכהן גדול ללכת אחר מיטת המת? מן המקדש לא יֵצא.
 24. האם מותר לכהן גדול להקריב קורבנות באנינותו, ומה הדין בכהן הדיוט? כן, ולכהן הדיוט אסור.

שני

 1. מה אסור לבעל מום מהכהנים? להקריב קרבן ולבוא אל הפרוכת.
 2. כמה סוגי בעלי מומים הוזכרו בפסוקים? י"ב.
 3. האם מותר לכהן בעל מום לאכול מן הקדשים וקדשי הקדשים? כן.
 4. במה נענש כהן שניגש אל הקודש וטומאתו עליו? כרת.
 5. מי הם הטמאים  המדוברים? צרוע, זב, טמא מת, בעל קרי, הנוגע בשרץ או באדם טמא.
 6. מה דין נפש הנוגעת באחד מהטמאים הנ"ל? תטמא עד הערב ואסור באכילת קדשים עד שיטבול ויבוא שמשו.
 7. למי אסור לאכול קודש? זר, תושב כהן ושכיר.
 8. מי אינו ממשפחת הכהן אך מותר לאכול בקדשים? קנין כספו ויליד ביתו.
 9. האם בת כהן הנשואה לאיש זר רשאית לאכול מן הקדשים? לא.
 10. בת כהן שנישאה לאיש זר והתאלמנה או התגרשה ממנו, האם מותרת לאכול בקדשים? כן, בתנאי שאין לה זרע ממנו.
 11. מה דינו של זר האוכל קודש בשגגה? נותן קרן וחומש.

רש"י 

 1. כיצד ניתן לקרוא לסעודה? לחם.
 2. מהו חרום? חוטמו שקוע וכותל שתי העינים הוא אחד.
 3. מהו שרוע? אבר אחד שלו גדול מחברו, כגון עין גדולה ועין קטנה, רגל גדולה ורגל קטנה.
 4. מהו גיבן? מי ששערות גבותיו ארוכות ושוכבות על העינים.
 5. מהו דק? מי שיש לו שכבה דקה על העין המחלישה את ראייתו.
 6. מהו תבלול? דבר המבלבל בתוך העין, כגון כמין חוט לבן בתוך העין הנמשך מן הלבן אל תוך השחור.
 7. מהו גרב? מין שחין היבש מבפנים ומבחוץ.
 8. מהי ילפת? מין שחין היבש מבפנים ולח מבחוץ, מכונה גם "חזזית המצרית".
 9. מדוע נקראת הילפת כך? שמלפפת והולכת עד יום המיתה.
 10. מהו מרוח אשך? ביצים שלו כתותים ומעוכים.
 11. האם מומים אלו הם בדווקא או הוא הדין לשאר מומים? גם שאר מומים.
 12. מה הדין בכהן שהיה בעל מום ועבר מומו? כשר.
 13. כיצד קרוי כל מאכל? לחם.
 14. מה הפירוש שכהן בעל מום אסור ליקרב אל הפרוכת? אסור בהזאת שבע פעמים כנגד הפרוכת (מדם פרים ושעירים הנשרפים).
 15. אל איזה מזבח לא יגש הכהן בעל מום? החיצון.
 16. מה הדין בדיעבד אם כבר עבר ועבד כהן בעל מום? עבודתו פסולה.
 17. מהו לשון "וינזרו"? ויפרשו.
 18. האם כהנים הפסולים לעבוד מחללים רק את קדשי בני ישראל? לא, אלא גם קדשי כהנים עצמם.
 19. מה דינו של טמא שאכל קודש? כרת.
 20. האם גם על הנגיעה יתחייב הטמא כרת? לא.
 21. האם כרת פירושו שנכרת ממקומו ומתיישב במקום אחר? נכרת מכל מקום.
 22. מהו שיעור שרץ הראוי לטמא? בכעדשה.
 23. מהו שיעור אדם מת שהנוגע בו יטמא? כזית.
 24. אילו עוד טמאים הנוגע בהם נטמא ואסור באכילת קודש? זב וזבה נידה ויולדת.
 25. איזה קודש יכול להאכל ע"י הטמא מיד עם הערב שמש של יום אחרון לטומאה? תרומה.
 26. איזו טומאה יש בנבלת עוף טהור ואיזו לא? טומאת אכילה בבית הבליעה ולא טומאת מגע ומשא.
 27. מה דינו של האוכל נבלת עוף טהור? אסור באכילת קדשים.
 28. האם גם האוכל נבלת עוף טמא ניטמא? איסור עשה אך לא ניטמא.
 29. מה העונש לכהן האוכל תרומה בטומאת הגוף? מיתה בידי שמים.
 30. על איזה קודש דיבר הכתוב שאסור לזר (שאינו כהן)? תרומה.
 31. מי מעבדי הכהן אינו יכול לאכול בתרומה ומדוע? עבד עברי הקנוי עד היובל (נרצע) או הקנוי לשש שנים, מפני שעבד עברי אין גופו קנוי לאדוניו.
 32. מי בבית הכהן יכול לאכול בתרומה? כל מי שגופו קנוי לאדוניו כגון עבד כנעני, בני השפחות, אשתו.
 33. מה דין בת כהן שהיא אלמנה וגרושה מאיש זר ויש לה זרע ממנו לענין תרומה? אסורה לאכול כל זמן שזרע זה קיים.
 34. האם אונן מותר בתרומה? כן.
 35. זר שאכל קודש בשגגה וצריך לתת לכהן קרן וחומש, מה בדיוק יתן? לא כסף, אלא פירות חולין והם נעשים בכך תרומה.
 36. כיצד נקרא כהן המאכיל תרומה לזר? מחלל את הקודש.
 37. כמה "אותו, אותם" יש בתורה שמדובר על האדם עצמו? שלושה.

 

שלישי

 1. מה צריך להזהר מי שמקריב עולת נדבה או נדר לה'? שיהיה קרבנו תמים בלא מום.
 2. כמה מיני מומים שבבהמה הוזכרו בפסוקים? י"ב.
 3. אילו מומים פוסלים את הבהמה מקרבן נדר אך לא מקרבן נדבה? שרוע וקלוט.
 4. האם מגוי מותר לקבל קרבן בעל מום? לא.
 5. מאיזה יום להולדתה כשרה הבהמה לקרבן? שמיני.
 6. את מה אסור לשחוט ביום אחד? שור או שה אותו ואת בנו.
 7. לכמה ימים נאכל קרבן תודה? יום ולילה.
 8. את מה מוזהרים אנו מלחלל ומצווים לקדש? את שם קדשו יתברך.

רש"י

 1. מהו ההבדל בלשון ההקדשה בין נדר לנדבה? נדר – הרי עלי, נדבה – הרי זו.
 2. כיצד מביא אדם קרבן "לרצונו"? מביא דבר מושלם בכשרותו הראוי לרַצותו לפני ה'.
 3. במה שונה עולת עוף מעולת בהמה לענין תמים זכר? בעולת עוף לא משנה אם זה זכר או נקבה, כמו כן לא משנה אם יש בעוף מום.
 4. מתי נפסל קרבן עולת עוף? בחסרון אבר.
 5. מהו לשון לפלא? להפריש.
 6. מהו המום "חרוץ"? סדק או פגימה בעפעפיים או בשפתיים.
 7. מהו המום "יבלת"? בליטת בשר מיותרת (בעינים).
 8. מה הם גרב וילפת? מיני חזזית ושחין.
 9. מדוע הילפת נקראת כך? שמלפפת האדם ואחוזה בו עד יום מותו.
 10. מה אסור בבעלי מומים? הקדשתן, שחיטתן, זריקת דמם והקטרתם.
 11. מהו "שרוע"? אבר גדול מחברו.
 12. מהו "קלוט"? פרסותיו עגולות כצורת הרגל ואינן בולטות קדימה כשאר בהמות טהורות, או שאינן סדוקות.
 13. מהי הנדבה שמותר לעשות בשרוע וקלוט ומהו הנדר שאסור? נדבה לבדק הבית, שמותר לנדבה להוליך עליה אבנים ועצים וכד', ונדר שאסור – היינו למזבח.
 14. מהו מעוך? ביצים מעוכים ביד.
 15. מהו נתוק? ביצים תלושים ביד וחוטיהם מנותקים אלא שהם בתוך הכיס שהוא לא נתלש.
 16. מהו כרות? כמו נתוק אלא שזה בכלי.
 17. אילו בעלי חיים אסור לסרס? בהמה וחיה ואפילו טמאה.
 18. האם אפשר לקבל קרבן מגוי באופן כללי? כן.
 19. איזה קרבן אסור לבני נח? כשהוא מחוסר אבר. 
 20. מתי דין זה אמור ומתי לא? בבמה שבשדות מותר בעל מום ואסור רק מחוסר אבר, אבל במשכן כל מום אסור.
 21. מה דינו של ולד בהמה שנולד בניתוח לענין קרבן? פסול גם בלא מום.
 22. במה נוהג איסור אותו ואת בנו? באם ולא באב, שמותר לשחוט האב והבן ביום אחד.
 23. מה הדין בשוחט הבן ואח"כ האם? גם אסור.
 24. מה הדין בשוחט על דעת לאכלו למחרת ולא ביומו? פסול.
 25. מנין שהמתעסק עם הקרבן ושחטו בלי כוונה שפסול? "לרצונכם" היינו לדעתכם.
 26. באיזו מחשבה צריכה להיות השחיטה? שיאכלו את הקרבן באותו יום.
 27. מה ההבדל בין שמירה לעשיה? שמירה זה הלימוד ועשיה זה המעשה.
 28. מי הוא המחלל את שם קדשו יתברך? מי שעובר עברה במזיד.
 29. מתי קיימת מצוה למסור נפש למות על קידוש ה'? בפני עשרה מישראל.
 30. המוסר נפשו על מנת מה ימסור ועל מנת מה לא? על מנת למות ולא על מנת שיהיה לו נס.

רביעי

 1. מהו המועד הראשון שמוזכר במקראי קודש? שבת.
 2. מהו תאריך הקרבת הפסח? ארבעה עשר לחודש הראשון (ניסן) בין הערבים.
 3. מהו תאריך חג המצות ולכמה ימים? בחמישה עשר לחודש הראשון לשבעה ימים.
 4. מה יש לעשות בשבעת הימים? להקריב קרבנות ולאכול מצות.
 5. באילו ימים מהשבעה אסורים במלאכה? ראשון ושביעי.
 6. למי מביאים את העומר לאחר הקצירה? לכהן.
 7. מה עושה הכהן עם העומר ומתי? מניף אותו לאחר השבת.
 8. מה עושים ביום הנפת העומר? קרבן עולה, מנחה ונסך.
 9. מה עניינם? כבש תמים בן שנתו לעולה, שני עשרונים סולת בלולה בשמן למנחה, רביעית יין לנסך.
 10. מה אסור לאכול עד הבאת קרבן העומר? לחם וקלי וכרמל מתבואה חדשה.
 11. כמה ימים יש לספור מיום הקרבת קרבן העומר? שבע שבתות תמימות.
 12. מה עושים ביום החמישים? מביאים מנחה חדשה לה'.
 13. מהו קרבן מנחה זה? שתי לחם חמץ משני עשרונים של סולת.
 14. כיצד נקראת מנחה זו? ביכורים.
 15. אילו בהמות לקרבן מצטרפות למנחה זו ומהו סוג הקרבן? שבעה כבשים שני אילים ופר אחד. כולם לעולה.
 16. מה מצטרף לקרבנות אלו? מנחות ונסכים שלהם.
 17. אילו עוד סוגי קרבנות מקריבים ביום זה? שעיר עיזים אחד לחטאת ושני כבשים לזבח השלמים.
 18. את מה יש להניף יחד עם לחם הביכורים? שני כבשים.
 19. האם מותרת מלאכה ביום קרבן הביכורים הוא יום החמישים לספירה? לא.
 20. מה יש לאדם לזכור בקצרו את שדהו? להשאיר פאה בשדה ולא ללקט מה שנפל ולהשאיר הכל לעני ולגר.

רש"י

 1. מדוע מותר לעבר את השנה בשביל שיגיעו בזמן עולי רגל שבאו מרחוק? כי יש ענין גדול שיהיו כל ישראל נאספים יחד לרגל.
 2. מה מעלים על מי שקיים את המועדות או חיללם? כאילו עשה כך לשבת קודש.
 3. היכן רמוז קידוש החודש? אלה מועדי ה' מקראי קודש וכו'.
 4. מהו בין הערביים בענין קרבן פסח? משש שעות דהיינו חצות עד הערב.
 5. מהו "פסח"? שם הקרבן.
 6. האם קרבנות המוסף של חג המצות מעכבים זה את זה, פרט? לא, אם אין פרים הבא אילים, ואם גם אין, אז כבשים.
 7. מהי מלאכת עבודה האסורה בחג? מלאכה שיש בהמנעות ממנה חסרון כיס כגון מלאכת דבר האבד, למרות זאת אסורה היא בחג אך לא בחולו של מועד.
 8. האם מותר לקצור תבואה לפני קצירת העומר? אסור.
 9. מהו עומר? שם מידה, היינו עשירית האיפה.
 10. מהי תנופת העומר ומה עניינה? מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור טללים רעים.
 11. מהי השבת שלמחרתה מניפים את העומר? יום טוב ראשון של פסח.
 12. האם כבש העומר הוא מכלל שבעת כבשי מוספי היום? לא, אלא הוא בא חובה עם העומר (שהרי דינו שונה משאר כבשי המוספים).
 13. כמה עשרונים סולת למנחה יש לכבש העומר בשונה משאר כבשי מוספים? שני עשרונים, ולשאר עישרון אחד.
 14. האם גם נסכו שונה מנסך שאר כבשי מוספים? לא.
 15. מהו כרמל ומהו קלי? כרמל הוא גרעיני תבואה קלויים שלא נטחנו, והקלי הוא קמח שנטחן מכרמל רך שייבשוהו בתנור.
 16. האם איסור "חדש" נוהג מן התורה גם בחו"ל? מחלוקת.
 17. מדוע יש צורך למנות את העומר בערב? כדי שיהיו תמימות, כי אם יספור ביום הרי לא נכלל בכך הלילה הקודם.
 18. תספרו חמישים יום. האם עד בכלל? לא עד בכלל, ויש לספור ארבעים ותשעה.
 19. מהי המנחה החדשה שמביאים בחג הביכורים? מנחה ראשונה שהובאה מתבואה חדשה.
 20. במה שונה המנחה החדשה ושאר המנחות ממנחת העומר? מנחת העומר היא משעורים והשאר מחיטים.
 21. האם המנחה החדשה יכולה לבוא מתבואת חו"ל? לא.
 22. מה יש לעשות בלחם התרומה של התבואה החדשה? להניפו לשם ה'.
 23. מניין שהמנחה החדשה קודמת לכל המנחות ואפילו למנחת הקנאות שלא תוקרב מן החדש לפני שתי הלחם? מנחה זו נקראה "ביכורים", שהיא הבכורה והראשונה.
 24. בחג הביכורים מובאים לקרבן כמה סוגי בהמות, מה הם המנחות והנסכים המצטרפים אליהם? לפר שלושה עשרונים, לאיל שניים, ולכבש אחד. והנסך, לפר חצי ההין, לאיל שליש, ולכבש רבע.
 25. כמה כבשים קרבים בחג הביכורים ועבור מה? שבעה עבור קרבן שתי הלחם, ועוד שבעה עבור מוספי היום.
 26. כמה כבשים מקרבן שתי הלחם טעונים תנופה בעודם חיים? שניים.
 27. מהו ההבדל בדרגת הקדושה בין שלמי יחיד לשלמי ציבור? שלמי יחיד קדשים קלים ושלמי ציבור קדשי קדשים.
 28. מה למדו מכך שענין לקט שכחה ופאה נאמר באמצע פרשיות המועדים? שהמקיים כראוי מתנות עניים אלה, כאילו בנה את בית המקדש והקריב בתוכו קרבנותיו.
 29. במה שונה הלקט משאר מעשרות או מתנות? בלקט אין לסייע לאחד העניים דוקא אלא מי שרוצה יקח ובעל הבית לא מעכב, ובשאר מתנות יכול לבחור לאיזה כהן או לוי או עני יתן.
 30. מה רמזה התורה במילים "אני ה' אלוקיכם" שנאמרו לאחר מתנות עניים? שה' נאמן לשלם שכר לכל מי שיקיים מצוות אלה כראוי.

חמישי

 1. מתי הוא זמן ראש השנה? באחד לחודש השביעי.
 2. כיצד נקרא ראש השנה בתורה? זכרון תרועה.
 3. מהי מצות היום? תרועה קרבנות ואיסור מלאכה.
 4. מהו זמן יום הכיפורים? בעשור לחודש השביעי.
 5. מהי מצות היום? צום קרבנות ואיסור מלאכה.
 6. מהו עונש מי שעושה מלאכה או לא מתענה ביום הכיפורים? כרת.

רש"י

 1. אילו פסוקים יש להזכיר בראש השנה ומדוע? פסוקי זכרונות ושופרות כדי שיזכור לנו ה' עקדת יצחק שהוקרב תחתיו איל.
 2. למי מכפר יום הכיפורים ולמי אינו מכפר? מכפר לשבים בתשובה ואינו מכפר לשאינם שבים.
 3. מהו עונש כרת? מיתה ואבדן.
 4. מדוע נאמר כמה פעמים איסור מלאכה ביום הכיפורים? או ללמד שהעושה מלאכה עובר בהרבה לאוין, או ללמד שגם בלילה יש איסור מלאכה כמו ביום.

שישי

 1. מהו זמן חג הסוכות ולמשך כמה ימים? חמישה עשר לחודש השביעי, למשך שבעה ימים.
 2. אילו ימים אסורים במלאכה? ראשון ושמיני.
 3. מהי התקופה בה נחוג חג הסוכות? באספכם את תבואת הארץ, תקופת האסיף.
 4. כמה מינים יש לקחת ביום הראשון ומה הם? ארבעה, פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ עבות, וערבי נחל.
 5. מה יש לעשות שבעה ימים לפני ה'? לשמוח.
 6. מה עוד יש לעשות שבעה ימים בחג זה ומדוע? לשבת בסוכות, כדי לזכור שבסוכות הושיב ה' את אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים.

 

רש"י

 1. מה עושים בחג הנקרא "מקרא קודש"? ביום הכיפורים מקדשים אותו בכסות נקיה ותפילה, ובשאר חגים בכסות נקיה ובתפילה ובמאכל ומשתה.
 2. מהו הענין בחג שמיני עצרת? ה' מראה שקשה עליו פרידתנו ומבקש שנעצור מללכת ונישאר עמו עוד יום אחד.
 3. איזו מנחה קריבה עם עולות המוספין? מנחת נסכים שהיא הסולת הבאה עם היין המתנסך.
 4. מה הדין אם עבר יום בלא שהקריבו בו את הקרבן המיועד לו? בטל קרבנו.
 5. מה יש להקריב בחג והאם דוחה קרבן זה את השבת ומדוע? קרבן שלמים לחגיגה, ואינו דוחה את השבת מפני שיש לו תשלומין כל שבעה.
 6. מניין שנצטוו לעבר את השנים? חג הסוכות צריך להיות בזמן האסיף, ובלא העיבור עלול לצאת באמצע הקיץ או החורף.
 7. כמה פעמים בשבעת ימי חג הסוכות צריך להביא קרבן חגיגה? פעם אחת.
 8. מהו פרי עץ הדר? שטעם עצו ופריו שוה ודר באילנו משנה לשנה, אפילו כמה שנים ואפילו שכבר הגיעו בעץ פירות חדשים.
 9. מדוע כפׂת תמרים חסר ו"ו? ללמד שהלולב הוא אחד ואין לקחת יותר.
 10. מדוע נקרא ההדס ענף עץ עבות? שעליו משוים לו צורת קליעה כמו חבל הקלוע משלושה חבלים.
 11. האם הגרים חייבים במצות סוכה? כן.
 12. באילו סוכות הושיב ה' את אבותינו בצאתם ממצרים? ענני כבוד.

שביעי

 1. איזה שמן נצטוו ישראל להביא ולאיזה צורך? זך כתית לצורך תאורה בנר תמיד.
 2. היכן בתוך ההיכל צריכה להיות המנורה? מחוץ לפרוכת.
 3. ממתי ועד מתי צריכה המנורה להיות ערוכה? מערב עד בוקר.
 4. כמה חלות יש לאפות לצורך השולחן הטהור? י"ב.
 5. מכמה עשרונים סולת תהיה עשויה כל חלה? שניים.
 6. כמה מערכות לחם יהיו על השולחן וכמה חלות בכל מערכת? שתי מערכות, ושש חלות בכל אחת.
 7. איזה סממן יש להוסיף על המערכות? לבונה זכה.
 8. מתי יערכו את הלחמים לפני ה'? ביום השבת.
 9. מי אוכל את הלחמים היכן ומדוע? אהרן ובניו, במקום קדוש, כי הלחם הוא קודש קדשים.
 10. מי התקוטטו במחנה? שני ישראלים שהאחד אביו מצרי.
 11. מה שם אמו של בן המצרי ומדוע הובא לפני משה? שלומית בת דברי, והובא לפני משה כי אמר קללה כלפי מעלה.
 12. מה עשו לו עד שיאמר ה' מה לעשות בו? הניחוהו במשמר.
 13. מה אמר ה' בדינו של המקלל? להוציאו מחוץ למחנה, ושיסמכו שומעי הקללה ידיהם על ראשו, וירגמוהו כל העדה.
 14. מה דין כל איש שיקלל כלפי מעלה? ישא חטאו וחייב סקילה.
 15. מה דין הרוצח? מות יומת.
 16. מה דין מכה בהמה? ישלמנה.
 17. מה דין נותן מום בעמיתו? כן יעשה לו וכן ינתן בו (לפני פירוש חז"ל).
 18. מה נעשה עם המקלל? בדיוק כאשר ציוה ה' את משה כנ"ל.

רש"י

 1. כמה שמנים יוצאים מן הזית ואיזה מהם כשר למנורה ומה שמו? שלושה שמנים, והראשון הקרוי "זך" כשר למנורה, והשאר רק למנחות.
 2. מהו ה"תמיד" הנאמר בנרות? לא ברציפות אלא בכל לילה עד בוקר בקביעות.
 3. מהי פרוכת העדות? פרוכת המסתירה את ארון הברית הקרוי עדות.
 4. איזו עוד עדות היתה בפרוכת? נר המערבי הסמוך לפרוכת היה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, כי היה מודלק ראשון וכבה אחרון, שכל הנרות כבים בבוקר והוא רק בבין הערבים, למרות שמידת השמן שבו שוה לשאר הנרות.
 5. כמה שמן יתן הכהן בכל נר שיספיק אף ללילות הארוכים? חצי לוג.
 6. מדוע נקראה המנורה "טהורה" (ב')? שהיא מזהב טהור או שיש לתת השמן ולערוך הנרות על טהרה של מנורה דהיינו כשהיא נקיה משאריות ההדלקה הקודמת.
 7. מדוע השלחן נקרא "טהור" (ב')? שהוא מזהב טהור או שיש להניח את הלחם (התחתון) על טהרו של שלחן ללא הפסק דבר או אויר.
 8. כמה לבונה יתן בכל אחת משתי מערכות הלחם? מלוא הקומץ.
 9. מדוע הלבונה היא האזכרה לפני ה' של הלחם? כי כל הלחם נאכל לכהנים ולא לגבוה, ורק הלבונה שבו נקטרת על המזבח כשמפנים אותו מן השולחן מדי שבת.
 10. מהיכן יצא בן האישה הישראלית ואביו המצרי (ג')? או מחלקו לעולם הבא או מפרשה שלמעלה, שלא האמין שהלחם חם לכל תשעת הימים בנס והוכיחו הישראלי, או יצא מחוייב מבית דינו של משה שפסק לו שלא יקבל נחלה בשבט דן כי רק אמו משבט זה, עמד וגידף.
 11. מי הוא המצרי אביו של המגדף? הוא המצרי שהרג משה.
 12. האם המגדף הלך בדת אביו כמצרים, או אמו והתגייר? אמו והתגייר.
 13. מהו השם שנקב בו המגדף וקילל? השם המפורש ששמע מסיני.
 14. מדוע פרסם הכתוב שמה של אמו? לשבח את ישראל, שבגלות מצרים רק היא לבד היתה פרוצה.
 15. מדוע נקרא שמה שלומית? שהיתה מפטפטת ושואלת בשלום כולם, שלום עליך שלום עליכם.
 16. מדוע נקרא שמה בת דברי? שהיתה דברנית ומדברת עם כל אדם ולכן קלקלה.
 17. למי הרשע גורם גנאי ולהפך הצדיק גורם שבח? לו, לאביו ולשבטו.
 18. מדוע לא הניחו את מקושש העצים והמקלל באותו בית אסורים? כי דין המקושש ודאי למיתה רק לא ידעו איזו מיתה, ודין המקלל לא ידעו אם בכלל חייב מיתה.
 19. מי עוד חוץ מהעדים ששמעו את הקללה צריך לסמוך ידיו על ראש המקלל לפני סקילתו? הדיינים.
 20. מה אומרים למקלל בשעה שסומכים ידיהם על ראשו? דמך בראשך, ואין אנו נענשים במיתתך, שאתה גרמת לך.
 21. מנין ששלוחו של אדם כמותו? העדים והדיינים רוגמים את המקלל בשליחות כל העדה ונחשב הדבר כאילו רגמוהו כל העדה.
 22. מה דינו של נוקב שם ה' בלא עדים והתראה? כרת.
 23. מי שמקלל בכינוי שם שמים ולא פירש את השם מה דינו? אינו מתחייב מיתה (אלא מלקות).
 24. האם גם הורג אישה וקטן חייב מיתה? כן.
 25. האמנם הנותן מום בחברו כן ינתן בו. פרט? לא, אלא תשלומי ממון נותן לו, ומשערים את הנפגע כעבד, אם נמכר עם החבלה ובלעדיה – מהו ההפרש, וזה מה שנותן לו.
 26. מתי מתחייב מיתה המכה אביו ואמו? כשיעשה בהם חבורה והוצאת דם.
 27. המכה אביו ואמו לאחר מותם האם מתחייב מיתה? לא.
 28. המקלל אביו ואמו לאחר מותם האם מתחייב מיתה? כן.
 29. על מי מייחד ה' יתברך את שמו חוץ מעם ישראל? על הגרים.
 30. כיצד ביצעו במקלל את רגימת האבנים? כדין סקילה הרגיל, דהיינו: דחיה, רגימה, ותליה.                

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן