“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- מסכת חייו של רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי

תקציר המאמר:

" מסכת חייו של רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי" מתוך חוברת באגדה לימי ספירת העומר של הרב דוד שלום נקי שליט"א

רבי אלעזר

בנו של רבי שמעון בר יוחאי

יין בן יין

רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, היה גם הוא מגדולי עולם. כשאביו אמר "ראיתי בני עליה והמה מועטים" הוא כלל עימו את בנו רבי אלעזר. וכמו כן אמר שהוא ובנו יחד יכולים לפטור את העולם כולו מן הדין מיום שנברא ועד עכשיו. (סוכה מה ע"ב)

 

רבי אלעזר היה בצעירותו בעל מימדי גוף גדולים, וכן היה בעל כוח אדיר, והיה אוכל הרבה משום שגופו היה דורש זאת. אמו היתה מכינה עבורו מזון בכמויות גדולות והיה אוכל כל מה שהיתה מכינה לו. יום אחד באו סוחרי חמורים אל אביו לקחת תבואה, ראו את רבי אלעזר יושב ליד התנור, והיתה אמו רודה פת מהתנור – והוא אוכל, ושוב אמו רודה – והוא אוכל, עד שאכל את כל הככרות. אמרו החמרים זה לזה: נראה כי נחש רע שורה בתוך מעיו של זה! הולך הוא להביא רעבון לעולם! שמע זאת רבי אלעזר, וכשיצאו לעסקיהם, נטל את חמוריהם והעלה אותם לעליית הגג. כששבו, ביקשו את חמוריהם ולא מצאום. נשאו את עיניהם וראו אותם נתונים בעליית הגג, אך לא יכלו להורידם משם. הלכו לאביו רבי שמעון וסיפרו לו את המעשה. אמר להם: שמא דבר רע השמעתם לו? אמרו החמרים: לא אדוני, אלא כך היה המעשה. אמר להם: ולמה הכנסתם בו עין רעה וצרה? האם משלכם הוא אוכל? או עליכם מוטלים מזונותיו?! הלוא מי שבראו – ברא לו מזונותיו! אך אף על פי שלא נהגתם כשורה, לכו ואמרו לו בשמי שיוריד לכם את החמורים.

 

הפלא האחרון היה גדול מן הראשון, שכאשר העלה את החמורים, העלה אותם אחד אחד, וכעת כאשר הורידם – הוריד שנים שנים!

 

יחד עם זאת, כאשר למד תורה, למד במסירות נפש כזו, עד שתשו כוחותיו כליל, ולא היה מסוגל לשאת אפילו את טליתו! (מדרש שהש"ר ה יד ג)

 

ביום הבר מצוה שלו עשה רבי שמעון משתה גדול ואמר שעתה נכנסת בו נשמה קדושה. (זוהר חדש בראשית יד א)

 

קורא ליסורים: בואו אחי ורעי!

רבי אלעזר היה עוזר לשלטונות בחיפוש אחר גנבים, והיתה כוונתו לשם שמים. ואולם חכמים חלקו עליו וסברו שאינו צריך להתעסק בכך.

 

קרה לו פעם שגרם עונש מוות לאדם שלא בכוונה. הצטער על כך מאוד, אך מן השמים גילו לו שאדם זה ראוי היה להריגה, כיון שעבר עבירות חמורות ביותר.

 

לא התיישבה דעתו עד שעשה נסיון לברר אם תשלוט בו אש של גהינום. הוא ביקש מהרופאים שיחתכו מהשומן שלו ויניחוהו בשמש לראות אם יסריח או לא. כאשר ראה שלא הסריח, קרא על עצמו "אף בשרי ישכון לבטח".

 

למרות הצלחת הניסוי, הוא לא הסתפק בזה, וקיבל על עצמו יסורים כדי לכפר עליו. הוא היה קורא בלילה ליסורים שיבואו: "אחיי ורעיי, בואו"! כך קרא להם כי קיבלם באהבה. ואכן קיבל ייסורים עצומים, שחין ופצעים בכל גופו. בערב היו מציעים על מיטתו שישים סדינים נקיים, ובבקר היו כולם מלאים דם!

 

אשתו היתה מטפלת בו במסירות, ובכל בוקר היתה מכינה לו רפואה – שישים מיני מאכל עשויים מתאנים, והיה אוכל מהם ומבריא. היא לא היתה נותנת לו ללכת לבית המדרש, כדי שלא יצערו אותו החכמים [שהרי היו מקפידים עליו על שהיה מוסר גנבים למלכות].

 

בבקר היה אומר ליסוריו: עיזבו אותי. כי רצה להיות פנוי לעסוק בתורה.

 

יום אחד שמעה אשתו איך שהוא אומר בערב ליסורים שיבואו עליו. מחתה נגדו ואמרה לו: אתה הוא שמביא על עצמך את היסורים! אתה מכלה את הממון שהבאתי מבית אבי, במאכלים הרבים שאני צריכה להכין לרפואתך, ובבגדים הנרקבים מחמת היסורים! מרדה בו, והלכה לבית אביה.

 

עילת העילות וסיבת הסיבות סיבב שבאותו יום אניה אחת עמדה לטבוע בים, והיו בה שישים מלחים. נדרו המלחים, שאם זכותו של רבי אלעזר תגן עליהם וינצלו, הם יביאו לו דורון חשוב. הם אכן ניצלו, וכל אחד מהם הביא לרבי אלעזר דורון – עבד, ובידו ארנק מלא כסף! עבדים אלו הכינו לו את מיני המאכלים שהיה זקוק להם לרפואה, והיה אוכל אותם ומבריא.

 

יום אחד אמרה אשתו לבתה: לכי ותבדקי מה אביך עושה היום, וכיצד הוא מסתדר. הגיעה ומצאה אותו שהוא מסודר היטב! אמר לה: לכי אמרי לאמך: העושר שלנו, גדול משלהם.

 

אכל ושתה, עד שהבריא והתחזק. ומאחר שעתה לא היה מי שיעכב בעדו לצאת, יצא לבית המדרש. באותו יום באו ושאלו אותו על ששים ספקות בדיני דם, וטיהר את כולם. ריננו החכמים אחריו, היתכן שאף אחד מהם לא היה דם טמא?! אמר: אם אני צודק, ילדו כל אותן נשים בנים זכרים, ואם איני צודק תהיה לפחות נקבה אחת ביניהם. למעשה ילדו כולן זכרים, וקראו אותם על שמו "אלעזר". (בבא מציעא פג ע"ב – פד ע"ב)

 

פטירת רבי אלעזר

לפני שנפטר רבי אלעזר, אמר לאשתו: אני יודע שהחכמים יש להם בלבם עלי, על שהייתי מוסר גנבים למלכות, ואני חושש שמא לא יעסקו כראוי בקבורתי. לכן, אחר מותי, השכיבי אותי בעליית הגג, ואל תודיעי שנפטרתי. ואין לך לחשוש שמא תשלוט בי רימה או ריקבון.

 

נפטר רבי אלעזר, ועשתה אשתו כדבריו. היא השכיבה אותו בעליית הגג, ולא גילתה לאף אחד שבעלה נפטר. כשהיו אנשים באים לביתם לדון, היו בעלי הדינים אומרים טענותיהם, והיתה יוצאת בת קול מעליית הגג: פלוני זכאי ופלוני חייב.

 

מידי פעם היתה אשתו עולה לעליית הגג, ובודקת בשערותיו – היא ראתה שכאשר נתלשה לו שערה, היתה יוצאת טיפת דם, כמו בעת תלישת שיער מאדם חי! פעם ראתה תולעת יוצאת מאוזנו, והחלה חרדה שמא עכשיו גופו ירקיב. בא אליה בחלום ואמר לה, שאין מה לחשוש, תולעת זו היא עונש עבורו על שפעם אחת שמע שמזלזלים בתלמיד חכם ולא מחה כמו שצריך היה למחות. (בבא מציעא פד ע"ב)

 

יכנס בן אצל אביו

כך היה מונח בעליית הגג, כעשרים שנה. עד שנגלה רבי שמעון בר יוחאי בחלום לבני מירון ואמר להם: "גוזל אחד יש לי ביניכם, למה אינכם מניחים אותו להגיע אלי?" כאשר נודע הדבר שהוא נפטר ורצו לקוברו במירון, תושבי "גוש חלב", ששם היה רבי אלעזר, לא הרשו לקחתו משם. הם עמדו במקלות ובחניתות ומנעו כל נסיון לקחתו, כיון שכל זמן שהיה נמצא שם לא הזיקה שום חיה רעה בבני המקום.

 

חיפשו בני מירון הזדמנות לקחתו לקבורה מבלי שירגישו בכך תושבי גוש חלב, ואכן פעם אחת, בערב יום כיפור, כשהציבור היה טרוד בהכנות ליום הקדוש, נטלוהו והובילוהו למערה שבמירון. הם ראו שני נחשים של אור שהלכו לפניהם, וראו בכך אות משמים שהפעם יצלח הדבר בידם.

 

כשהגיעו למערה, שאלו מי יכניסנו, אמרה אשתו: אני אלך ואכניסנו! מצאו שם נחש ארסי סוגר את הפתח ושומר שאף אחד לא יכנס, אמרו לו: נחש נחש, פתח פיך, ויכנס בן אצל אביו! פינה הנחש את הפתח, ונטמן רבי אלעזר ליד אביו במירון. (קהלת רבה יא ב. בבא מציעא פד ע"ב)

 

לימים, כאשר נפטר רבי יוסי, בנו של רבי אלעזר, רצו גם כן לקוברו באותה מערה סמוך לאביו וסבו. שוב מצאו שם נחש שהקיף את פתח המערה ולא איפשר להיכנס. ביקשו מהנחש שיסור, כדי שיכנס בן אצל אביו, ולא סר. סבורים היו העם, שאינו גדול כאביו, ולכן אינו ראוי להקבר שם. יצאה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה היה בצער המערה, וזה לא היה בצער מערה! (בבא מציעא פה ע"א)

 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן