“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויקהל- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויקהל". 95 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויקהל "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת ויקהל       

ראשון

 1. מה אמר משה לעם כשהקהילם? שרק שישה ימים יש לעשות מלאכה ולא ביום השביעי, שהעושה בו מלאכה יומת. ושאסור להבעיר אש בשבת, ואת ענין מלאכת המשכן.
 2. מה הם החומרים הדרושים למלאכת המשכן שנתבקשו העם לנדב? מיני מתכות, בדים, עורות, עצים, שמנים, בשמים, אבנים טובות.
 3. מה נצטוו החכמים לעשות עם חומרים אלו? את המשכן וכל כליו ואת בגדי אהרן ובניו.
 4. מה עשו בני ישראל כשסיימו לשמוע את המוטל עליהם? יצאו מלפני משה.

רש"י

 1. מתי הקהיל משה את כל ישראל? למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר עם לוחות אחרונות.
 2. מדוע הזהירה תורה על השבת בסמוך לציווי מלאכת המשכן? ללמד שאין מלאכת המשכן דוחה שבת.
 3. מדוע מתוך כל מלאכות שבת נאמרה בפירוט מלאכת הבערה (ב' דעות)? או כדי ללמד שאין חייבים עליה אלא לאו בלבד ולא כרת וסקילה כבשאר מלאכות. או כדי ללמד שיש לחייב על כל מלאכה בפני עצמה גם אם עשאם בבת אחת, וזהו בזמן שלא ידע ששבת היום או לא ידע שדבר זה וזה אסור.
 4. מהו המשכן, אהלו ומכסהו? המשכן, יריעות תחתונות. אהלו, יריעות אמצעיות מיריעות עיזים. מכסהו, יריעות עליונות מעורות אילים ותחשים.
 5. מהי ההגדרה של "מסך"? כל דבר המגן על משהו אחר, בין מלמעלה ובין מן הצדדים.
 6. מהם כלי המנורה? מלקחיה ומחתותיה.
 7. מדוע גם שמן המאור הוצרך להעשות על ידי חכמים? מפני שהוא משונה משאר שמנים, כי יש לגרגרו בראש הזית ולעשותו כתית וזך.
 8. מניין שחצר הוא לשון זכר וגם נקבה? את עמודיו ואת אדניה.
 9. באיזה צד של חצר המשכן היה פתחו ומהו רחבו ביחס לכל צד זה של החצר? בצד מזרח, ורחבו 20 אמה כשמצידיו 15 אמה לכל צד, סה"כ בצד זה 50 אמה.
 10. למה נועדו היתדות והמיתרים? היתדות מחזיקות בקרקע את המיתרים הם החבלים הקושרים את יריעות החצר שלא ינועו ברוח.
 11. מהם בגדי השרד? בהם מכסים את הארון והשלחן המנורה והמזבחות בשעת המסעות.

שני    

 1. האם גם הנשים הביאו תרומות למלאכת המשכן, ומה הביאו? כן, והביאו אפילו תכשיטים צנועים שלהם.
 2. מה עשו הנשים החכמות? טוו את יריעות העיזים.
 3. מי תרם את האבנים הטובות, ומה עוד הביאו? הנשיאים, והביאו גם את הבושם ואת השמן למאור ולמשחה.

רש"י

 1. מהו ה"חח"? צמיד.
 2. מהו ה"כומז" ומדוע נקרא כך? תכשיט זהב של נשים נתון כנגד אותו מקום, והוא נוטריקון כאן מקום זימה.
 3. מה היתה החכמה לנשים בטויית העיזים? שמעל גבי העיזים טווים את החוטים.
 4. מדוע לא התנדבו הנשיאים במלאכת המשכן ראשונים ומה היה עונשם? מתוך עצלות, ואמרו מה שיחסירו בני ישראל נשלים אנו, ונענשו שנחסרה אות משמם שכן כתוב "והנשאם".
 5. כיצד תיקנו הנשיאים את עניין תרומתם המאוחרת למשכן? שבחנוכת המזבח התנדבו ראשונים.

שלישי

 1. מיהם השניים שנבחרו לעשות אומנות במלאכת המשכן וה' מילא אותם ברוח חכמה מיוחדת לשם כך? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואהליאב בן אחיסמך למטה דן.
 2. האם היו חכמים נוספים שהגיעו לעזור באומנות המלאכה? כן.
 3. מה אמרו האומנים למשה על כמות התרומה שמביאים בני ישראל ומה עשה משה? שהתרומה גדולה מדי בשביל מלאכה זו. משה ציוה להודיע במחנה שאין להביא עוד תרומה.
 4. האם היה בתרומה בכדי שיישאר גם לאחר בניית המשכן, או שהיתה התרומה מספיקה בדיוק למלאכה? היה בה כדי להשאיר.

רש"י

 1. מדוע נבחרו האומנים דוקא משבט יהודה המובחר ומשבט דן הירוד? להראות שאין משוא פנים לפניו יתברך.

רביעי

 1. יריעות הכיסוי התחתונות של המשכן, מה היה מספרן, לכמה קבוצות של כמה נחלקו, וכמה אורך ורוחב כל אחת? עשר יריעות, שתי קבוצות של חמש כל אחת, וכל יריעה היא בגודל של 28 אמה אורך על 4 אמות רוחב.
 2. כמה לולאות וקרסים היו בין שתי הקבוצות בכדי לחברן? 50.
 3. ממה היו עשויים קרסים אלו? מזהב.
 4. יריעות הכיסוי האמצעיות של המשכן, העשויות מנוצה של עיזים, מה היה מספרן, לכמה קבוצות של כמה נחלקו, וכמה אורך ורוחב כל אחת? 11 יריעות. שתי קבוצות, אחת של חמש ואחת של שש, כל יריעה היא בגודל של 30 אמה אורך על 4 אמות רוחב.
 5. כמה לולאות וקרסים היו בין שתי הקבוצות בכדי לחברן וממה היו עשויים הקרסים? 50, והקרסים מנחושת.
 6. מה היה מעל יריעות אלה? או עוד שתי שכבות אחת של עורות אילים מאדמים ואחת של עורות תחשים או עוד שכבה אחת חציה של עורות אילים מאדמים וחציה של עורות תחשים (ראה לעיל, רש"י בשלישי של תרומה).

חמישי

 1. האם קרשי המשכן היו עומדים או שוכבים? עומדים.
 2. מה היה גודלו של כל קרש? עשר אמות ארכו ואמה וחצי רחבו (ואמה עוביו. לעיל תרומה אות קמב).
 3. כמה ידות היו בתחתית כל קרש לייצבו בתוך האדן? שתיים.
 4. כמה קרשים היו בצפון או בדרום של המשכן? 20.
 5. כמה אדנים היו תחת כל קרש וממה היו עשויים? שניים, עשויים מכסף.
 6. כמה קרשים היו בצד מערב? שישה חוץ משניים שבפינות.
 7. מה היה בראשי הקרשים בכדי לאגדם? טבעות (והיו עשויות זהב. לעיל תרומה אות קלח).
 8. כמה בריחים היו לכל צד במשכן (חוץ מהכניסה)? 5 (בריח אמצעי שעובר לכל אורך הקרשים באותו צד, בתוך הקרשים, ועוד שניים חיצוניים מעליו העוברים כל אחד עד החצי ומתחברים באמצע, וכן מתחתיו. לעיל תרומה אות קמד).
 9. במה היו מצופים הקרשים והבריחים? זהב (הבריחים עצמם לא היו מצופים זהב אלא היו נכנסים בתעלות זהב המותקנות בין טבעות הזהב ובכך נראה כאילו שהבריח עצמו מצופה זהב. לעיל תרומה קמח).
 10. ממה היו עשויות הטבעות בהן נכנסו הבריחים? זהב.
 11. איזו צורה היתה ארוגה על הפרוכת? צורת כרובים.
 12. כמה עמודים החזיקו את הפרוכת וכמה אדנים היו להם? ארבעה, וארבעה אדנים העמידום.
 13. ממה היו עשויים עמודים אלו ובמה מצופים? עצי שיטים מצופים זהב.
 14. ממה היו עשויים וויהם של עמודים אלו וממה אדניהם? וויהם זהב ואדניהם כסף.
 15. כמה עמודי עצי שיטים החזיקו את מסך פתח המשכן וכמה אדנים להם? חמישה, וחמישה אדנים להם.
 16. מה היה מצופה זהב בעמודים אלו, וממה היו עשויים אדניהם? ראשיהם וחישוקיהם זהב. ואדניהם נחושת.
 17. מי עשה את ארון הברית? בצלאל.
 18. מהן מידותיו של ארון הברית? אמתיים וחצי ארכו, אמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו.
 19. מהיכן היה הארון מצופה זהב? מבית ומחוץ.
 20. מה היה בראש הארון מסביבו? זר זהב.
 21. למה נועדו טבעות הזהב היצוקות בארון משני צידיו? לתת בהם את הבדים לשאת את הארון.
 22. ממה היו עשויים הבדים ובמה מצופים? עשויים עצי שיטים ומצופים זהב.
 23. מה היו מידות הכפורת (כיסוי הארון)? אמתיים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה.
 24. מה היה עשוי מקשה אחת יחד עם הכפורת? הכרובים.
 25. כיצב היו כנפי הכרובים וכיצד פני הכרובים? הכנפיים פרושות כלפי מעלה, ופני הכרובים איש אל אחיו.
 26. מהן מידותיו של השולחן? אמתיים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו.
 27. מה היה בראש השולחן? זר זהב.
 28. ממה היה עשוי השולחן? מעצי שיטים מצופה זהב.
 29. האם גם לשולחן היו טבעות זהב להכניס בהן הבדים? כן.
 30. ממה היו עשויים בדי השולחן? עצי שיטים מצופים זהב.
 31. ממה עשויים כלי השולחן? זהב.

רש"י

 1. מדוע נקראה מלאכת המשכן על שם בצלאל והרי לא הוא לבדו עשה הכל? מפני שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, לכן נקראה על שמו.

שישי

 1. האם המנורה היתה עשויה חלקים חלקים או מקשה אחת? מקשה אחת.
 2. כמה קנים היו במנורה ובמה היו מעוטרים? שבעה, והיו מעוטרים בכפתורים גביעים ופרחים.
 3. ממה היו עשויים כלי המנורה? זהב טהור.
 4. מה היה משקל המנורה וכליה? כיכר זהב טהור.
 5. מה היתה מידתו של מזבח הקטורת? אמה ארכו אמה רחבו ואמתיים קומתו.
 6. ממה היה עשוי ומצופה מזבח הקטורת? עצי שיטים ומצופה זהב טהור.
 7. ממה היו עשויים ומצופים בדי מזבח הקטורת? עשויים עצי שיטים ומצופים זהב.
 8. מה היה בראש מזבח הקטורת? זר זהב סביב.
 9. כיצד כונה השמן וכיצד הקטורת? השמן קדוש, והקטורת טהור.

שביעי

 1. מהן מידותיו של מזבח העולה? חמש אמות ארכו חמש אמות רחבו ושלוש אמות קומתו.
 2. ממה היה עשוי ומצופה מזבח העולה? עשוי עצי שיטים ומצופה נחושת.
 3. ממה היו עשויים כל כלי מזבח העולה? נחושת.
 4. מה היה קבוע בהיקף מזבח הנחושת? מעשה רשת נחושת.
 5. ממה היו עשוים ומצופים בדי מזבח הנחושת? עשויים מעצי שיטים ומצופים נחושת.
 6. ממה היה עשוי הכיור וכנו? מנחושת של המראות שהביאו הנשים שבאו להתפלל במשכן.
 7. מהן מידות חצר המשכן? מאה אמה אורך וחמשים אמה רוחב.
 8. כמה עמודים היו בכל צד? באורך עשרים וברוחב עשרה.
 9. מה היה גובה הגדר של חצר המשכן? חמש אמות.
 10. ממה היו עשויים האדנים לעמודים? נחושת.
 11. ממה היו עשויות היתדות למשכן ולחצר המשכן? מנחושת.
 12. ממה היו עשויים ווי העמודים וחשוקיהם וציפוי ראשיהם? מכסף.
 13. מה היתה מידתו של מסך שער החצר? עשרים אמה אורך וגובה חמש אמות.
 14. כמה אמות היו מכל צד של פתח חצר המשכן? חמש עשרה.
 15. כמה עמודים היו למסך ולקלעים משני צידיו? למסך ארבעה ולקלעים מכל צד שלושה.

רש"י

 1. כיצד נאמר כי מזבח העולה הוא חלול באמצעו (וממלאים בו אדמה בשעת החניה)? נבוב לוחות, דהיינו חלול בין לוחותיו.
 2. למה שימשו המראות את הנשים? להתקשט מולן.
 3. מדוע מאס בהן משה? כי עשויות ליצר הרע.
 4. מדוע ה' היה דוקא חפץ בהן? כי בעזרתן פרו ורבו ישראל במצרים, שהבעל היה עובד בפרך ואין בו חשק לתשמיש, ואשתו היתה מביאה לו מאכל ומשתה והיתה רואה עצמה יחד איתו במראה ואומרת לו "אני נאה ממך" והוא בא לידי תאוה ונזקקת לו ומתעברת ויולדת.
 5. מדוע דוקא הכיור נעשה ממראות אלה? כי הוא נועד לשים שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שקינא לה בעלה ונסתרה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן