“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- השכר עבור ההתבטלות

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת תצווה". אהרון הכהן זכה בחושן על ליבו בשל כך ששמח בליבו כשמשה קיבל את ההנהגה של עם ישראל. מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"? ביאור נפלא על המידה כנגד מידה שיש כאן...

השכר עבור ההתבטלות

 

"ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד"

 

מובא במדרש תנחומא שמות כז:

אמר רב שמואל ב"ר יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים שנאמר: "והיו על לב אהרון" ומה שאתה סבור שהוא מיצר לא כן, אלא שמח שנאמר: "וראך ושמח בלבו"

 

 שואל 'דגל המוסר':

צריך להבין, מהי המידה כנגד מידה בחבישת החושן והאפוד על "וראך ושמח בלבו"?

 

ביאר הגאון רבי גרשון ליבמן זצ"ל ראש ישיבות נובהרדוק שבצרפת:

שכאשר זוכה אדם לשמוח בהצלחת חברו, למרות שזו מדרגה נעלה כשלעצמה, בכל זאת "לב יודע מרת נפשו" שהשמחה מהולה בקנאה, אותה מידה שאפילו גדולים וטובים נכשלים בה.

 

הגדרה ממצה של מידה זו מצינו במסילת ישרים פרק יא:

"כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם, ולולי זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבשו מה שיכסה ערוותו ולשכון בבית שיסתירנו מן הפגעים והייתה פרנסתו קלה ולא היה צריך להתייגע להעשיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו ובהמשך אי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו".

 

מעתה מובן, שמה שמפריע לאדם לשמוח בשמחת הזולת, זה רק משום שהוא מעונין להראות ולהתבלט ואינו רוצה להיות פחות מחבירו, מעידה התורה על שמחתו של אהרון הכהן שוויתר על כל שם טוב וכבוד שיכול היה לחשוב שמגיע לו, שהוא ינהיג את עם ישראל, והוא יהיה הנביא, הוא ידבר לפרעה בלי לקבל הוראות מאחיו הקטן.

 

למעלה מזה, בחז"ל מובא שבמשך כל התקופה שמשה רבנו היה במדין, היה אהרן נביא במצרים במקומו, אם כן יכול היה לסבור שראוי שהוא ימשיך בזה, מדוע הוא זקוק לשותפות, בפרט שהיה משה צעיר ממנו?!

 

דווקא משום כך, זכה לשאת על לבו את החושן ולחבוש את האפוד ולהיות זה שמתנבא ומקבל ישירות את ההדרכה מן השמים וכולם יבואו לשאול אותו וממילא תלויים באמרי פיו ורק הוא יוכל לפענח את האורים ואת התומים, זאת קיבל כמשקל נגד לבריחתו מהכבוד וההתבטלות בפני מנהיגותו של משה רבינו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן