“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויחי- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"פרשת ויחי שאלות ותשובות" לשינון וחזרה עם הילדים בשולחן שבת. מתאים גם למורים המלמדים פרשת שבוע. מחולק לפי סדר הפרשה כולל שאלות ותשובות לפי הפשט וגם לפירוש רש"י

פרשת ויחי

ראשון

 1. כמה זמן חי יעקב וכמה במצרים? 147, ובמצרים 17.
 2. מה ביקש יעקב מיוסף כשקרבו ימיו למות? שיקברנו עם אבותיו בחברון.
 3. מה ביקש יעקב כשהסכים יוסף והאם עשה זאת יוסף? שיישבע לו, ונשבע.
 4. מה עשה יעקב כששמע את השבועה? השתחווה על ראש המיטה.
 5. מה עשה יוסף כשהודיעוהו שאביו חולה? הלך אל אביו עם שני בניו.
 6. מה עשה יעקב כששמע שיוסף מגיע? התחזק וישב על המיטה.
 7. מה גילה יעקב ליוסף באותה שעה? שה' נגלה אליו בלוז, וברך אותו על ריבוי הזרע וירושת הארץ.
 8. מה הבטיח יעקב ליוסף? שבניו מנשה ואפרים יהיו כמו השבטים לעניין חלוקת הארץ.
 9. מה אמר יעקב לגבי שאר הילדים שיביא יוסף אם יביא? ייקראו בנחלתם על שם אחיהם מנשה ואפרים.
 10. מה אמר יעקב ליוסף לגבי רחל אמו? שהיא מתה בדרך ונקברה בדרך לאפרת שהיא בית לחם.
 11. מה אמר יוסף לאביו כששאלו על בניו מי אלה? ענה שהם בניו שנתן לו ה'.
 12. מה הגיב על כך יעקב? ביקש שיביאם אליו יוסף והוא יברכם.

רש"י

 1. מדוע פרשה זו סתומה (ב' פירושים)? כי מאז פטירת יעקב נסתמו עיני ישראל מהשעבוד. וכן רצה יעקב לגלות הקץ לבניו ונסתם ממנו.
 2. מה רמוז בביטוי ויקרבו ימי ישראל למות? שלא הגיע לימי אבותיו.
 3. על מי נאמר כך? על יעקב שחי 147, ואביו 180. ועל דוד שחי 70 ואביו ישי חי 80.
 4. מדוע קרא יעקב דוקא ליוסף לבקשו להקבר בארץ ישראל? כי בידו היתה היכולת. 
 5. מדוע חסד עם המתים נקרא חסד של אמת? כי אין העושהו מצפה לגמול.
 6. מדוע סרב יעקב להקבר במצרים (ג' פירושים)? שעתיד להיות עפרה כינים. ושמתי חו"ל יקומו לתחיה רק בגלגול מחילות. ושלא יעשוהו עבודה זרה.
 7. מדוע השתחוה יעקב ליוסף כשנשבע לו? מפני המלכות, שועל במלכותו – השתחוֶה לו.
 8. מניין שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה? יעקב כשהיה חולה השתחוה על מטתו לשכינה.
 9. כיצד היתה מטתו של יעקב שלֵמה? שלא היה רשע בזרעו, שהרי אפילו יוסף שהיה מלך, ונשבה בין הגויים, עומד אף הוא בצדקו.
 10. מי אמר ליוסף שאביו חולה וכיצד ידע? אפרים, שהיה רגיל בתלמוד אצל יעקב, וכשחלה יעקב, הלך מגושן למצרים לומר זאת לאביו.
 11. מדוע הביא יוסף אל אביו את בניו מנשה ואפרים? כדי שיברכם לפני מותו.
 12. מניין שחולקים כבוד למלכות? יעקב התיישב על מיטת חוליו לכבוד יוסף, אף שהיה בנו.
 13. כיצד הבין יעקב שאחד מבניו עתיד להחלק לשני שבטים? לפני לידת בנימין נתברך יעקב מה' שיצאו ממנו גוי וקהל גויים, גוי זה בנימין ולא נולד לו אחריו בן, א"כ קהל גויים שזה שניים נאמר על אחד הקיימים.
 14. באיזה מרחק מאפרת היא בית לחם נקברה רחל? 2000 אמה, כתחום שבת.
 15. מדוע לא קבר יעקב את רחל בחברון ואף לא בבית לחם אלא בדרך? כך ציוהו ה' כדי שתבקש רחמים על בניה כשיעברו שם בעת הגלות.
 16. מדוע הזכיר יעקב ליוסף את ענין קבורת רחל? כדי להוציא הקפדה מלבו על שקבר את אמו בדרך, ואילו הוא מבקש להוליכו לקבורה עד לישראל ולחברון.
 17. מדוע לא רצה יעקב בתחילה לברך את אפרים ומנשה? כי ראה שעתידים לצאת מהם רשעים, מאפרים ירבעם ואחאב, וממנשה יהוא בן נמשי.
 18. מדוע לבסוף ברכם? יוסף הראה לו שבאו בכשרות, והראה לו שטר אירוסין וכתובה, וביקש יוסף רחמים על כך עד שהשרה ה' רוח הקודש על יעקב.

שני

 1. מה קרה לראייתו של יעקב באחרית ימיו? כַבדה והוקשתה לו.
 2. מה עשה יעקב לנכדיו כשהגישם יוסף אליו? חיבקם ונישקם.
 3. מה הודה יעקב לה' בקשר לנכדים? שאת אביהם לא פילל לראות ועתה רואה גם אותם.
 4. מה עשה יוסף כשהוצאו מנשה ואפרים מחיק יעקב? השתחווה לפניו ארצה.
 5. באיזה צד של יעקב הציב יוסף את מנשה ובאיזה את אפרים? מנשה בימין ואפרים בשמאל.
 6. מה עשה יעקב כדי לברכם? הניח ידיו על ראשם באופן שימינו על ראש אפרים ושמאלו על ראש מנשה.
 7. איזו ברכה ברך יעקב את מנשה ואפרים? שייקרא בהם שמו ויתרבו.

רש"י

 1. מדוע הציב יוסף את מנשה לימין יעקב? כי הוא הבכור.
 2. מהו "שׂיכל את ידיו"? נהג בידיו בחכמה והשכל, שאף כי ידע שמנשה הבכור נתן עליו יד שמאלו.
 3. מהו "וידגו לרוב"? יפרו וירבו כדגים, ושלא תשלוט בהם עין הרע – כדגים.

 

שלישי

 1. מה עשה יוסף כשהורע בעיניו שיד שמאל על ראש הבכור? תמך יד ימינו של יעקב להעבירה על ראש מנשה הבכור, והסביר זאת ליעקב.
 2. מדוע מאן יעקב לעשות כן? כי ראה שאפרים יגדל ממנשה וזרעו יהיה מלֹא הגוים.
 3. איזו עוד ברכה ברך יעקב את מנשה ואפרים? שהם יהוו דוגמא לעם ישראל שיברכו את בניהם שיהיו כאפרים ומנשה.
 4. היכן עוד העדיף יעקב את אפרים לפני מנשה חוץ משימת יד ימינו על ראש אפרים? בברכת "ישימך" הקדים את אפרים למנשה.
 5. מה ייחל יעקב שיעזור ה' לבניו שבמצרים? שיחזירם לארץ אבותיהם.
 6. מה הבטיח יעקב ונתן ליוסף? חלק אחד יותר מאחיו.

רש"י

 1. במי יש למנשה להתפאר שיצא ממנו ומדוע? גדעון בן יואש, שנעשה נס על ידו.
 2. במי יש לאפרים להתפאר שיצא ממנו, ומדוע? ביהושע, שילמד תורה לישראל, וינחיל את הארץ, ותעמוד חמה במקומה בשבילו ויצא שמעו בכל העולם.
 3. במה היה קודם שבט אפרים למנשה? במסע הדגלים ובחנוכת הנשיאים.
 4. מפני מה ועבור מה נתן יעקב ליוסף את שכם? מפני שעוסק בקבורתו, ועבור קבורתו שלו (של יוסף), שבשכם יקברוהו.
 5. מהו "שכם אחד" (ב' פירושים)? או העיר שכם ממש, או חלק נוסף על אחיו, והוא חלוקת שבט יוסף לשני שבטים, אפרים ומנשה.
 6. מהו "בחרבי ובקשתי" (ב' פירושים)? או כפשוטו, שהוצרך למלחמה לאחר שהרגו שמעון ולוי בשכם ובאו סביבותיהם להלחם בהם. או בחכמתו ותפלתו.
 7. אשר לקחתי מיד האמורי. מיהו האמורי ומדוע נקרא כך (ב' פירושים)? עשו הרשע, שעשה מעשה אמורי, או שהיה צד אביו באמרי פיו.

רביעי

 1. לשם מה אסף יעקב את בניו? כדי לומר להם את אשר יקרה איתם באחרית הימים.
 2. איזה שבח אמר יעקב על ראובן ואיזה גנאי? שבח שהוא ראשית כחו של יעקב, וגנאי שהיה פזיז.
 3. במה הוכיח יעקב את שמעון ולוי ומה צפה להם? הוכיחם על מידת הכעס שלהם, וצפה שיהיו נפוצים.
 4. איזו ברכה קיבל יהודה? שימלוך על אחיו וינצח אויביו ומלכותו תימשך עד ביאת גואל.
 5. איזו נבואה נאמרה על זבולון? שעתיד לשכון ליד החוף ולעסוק במסחר באניות.
 6. מה המאפיין את יששכר? הנחת רוח העמל והיגיעה.
 7. מה עתיד להיות עם דן? שיצא ממנו שופט שידון את העם ויושיעו.

רש"י

 1. האם באמת ניבא יעקב את הקץ ומדוע? רצה ולא עשה זאת, כי נסתלקה ממנו שכינה.
 2. מניין שלא ראה יעקב קרי מימיו? ראובן נקרא טיפתו הראשונה.
 3. מה היה ראובן ראוי לקבל והפסיד זאת? כהונה ומלכות.
 4. מה גרם לו להפסיד זאת? הפזיזות להראות כעסו בדבר בלהה.
 5. את מה חילל ראובן כשהתערב במשכבי אביו? את השכינה שהיתה דרכה לעלות על יצועי אביו.
 6. ממי חמסו שמעון ולוי את אומנות הרציחה? מעשיו הרשע.
 7. על אילו מעשים של צאצאי שמעון ולוי לא רצה יעקב שיזכר שמו? על מעשה זמרי ושבט שמעון, ומעשה קורח שיצא מלוי.
 8. מיהו האיש שהרגו שמעון ולוי ומיהו השור שרצו לעקור? האיש הוא שכם וחמור ואנשי עירם, והשור הוא יוסף.
 9. האם קילל יעקב את שמעון ולוי על כך? לא, אלא את אפם.
 10. כיצד נפוצו שמעון ולוי? משמעון יצאו עניים ומלמדי תינוקות, ומלוי יצאו הלויים שמקבלים חלקם מישראל ומחזרים על הגרנות.
 11. מדוע פייס יעקב את יהודה? ראה שהתחיל לסגת שמא יוכיחו על מעשה תמר.
 12. מיהו המלך שיצא מיהודה ומדוע נקרא גור אריה? דוד, שבתחילה היה גור, ואח"כ אריה, כשהמליכוהו.
 13. מאילו חטאים ניצל יהודה ולפיכך זכה לשלום בימי שלמה? מהריגת יוסף ותמר.
 14. מיהם השבט והמחוקק שיצאו מיהודה? השבט, ראשי גלויות בבבל. והמחוקק, נשיאי ארץ ישראל.
 15. מדוע המשיח נקרא שילה (ב' פירושים)? שהמלוכה שלו, ויובילו שי לו.
 16. איזו אסיפת גוים יעשה המשיח? יבואו גוים לדרוש אליו בה'.
 17. איזה חלק בארץ נתנבא יעקב שיהיה עשיר ביין? ארץ יהודה.
 18. במה עוד תהיה עשירה ארץ יהודה? במרעה טוב לצאן שיתנו הרבה חלב.
 19. את מי מפרנס זבולון ומדוע? את יששכר שעוסקים בתורה.
 20. במה דומה יששכר לחמור? בנשיאת עול כבד לאורך זמן, והיינו עול תורה.
 21. כמה ראשי סנהדראות העמיד יששכר? 200.
 22. מהו השפיפון ומדוע נקרא כך? נחש, על שם שנושף.
 23. מיהו הדיין והמושיע שיצא משבט דן? שמשון.
 24. במה דומה שמשון לנחש הנושך עקבי סוס? הרוכב נופל בלא שייגע בו הנחש, כמו כן שמשון הרג בפלישתים ע"י שלפת עמודי התווך והפיל את המבנה כולו ונהרגו הפלישתים.
 25. לאיזו ישועה ניבא יעקב שיקוה לה שמשון? שיתן לו ה' כח להפיל הבית כשניקרו עיניו.

 

חמישי

 1. במה נתברך גד? בהצלחת גדודיו במלחמה.
 2. במה נתברך אשר? בארץ מבורכת.
 3. במה התאפיין נפתלי? בזריזות ובאמרים נאים.
 4. במה שיבח יעקב את יוסף? שלמרות יופיו ניצל מחטא, ולמרות ששנאוהו ניצל ממות.
 5. מה נתברך יוסף? ברכות משמים ומהארץ, לזכרים ולנקבות.

רש"י

 1. גד גדוד יגודנו. על אילו גדודי גד מדובר? אלו שיכנסו חלוצים לכבוש את הארץ, שהם יחזרו בשלום ולא יפקד מהם איש.
 2. במה נתברכה נחלת ארצו של אשר? בזיתים מרובים ושמן רב.
 3. איזו זריזות ואמרים נאים יש בנפתלי (ב' פירושים)? בקעת גינוסר שבחלקו ממהרת לבשל פירותיה ועליהם מודים ומשבחים לה'. או ששבט נפתלי הזדרזו לצאת למלחמה ונצחו ואמרו ברק ודבורה שירה.
 4. מהו בן פורת (ב' פירושים)? בעל חן. או לשון פריה ורביה.
 5. מדוע היו בנות מצרים צועדות על החומה? כדי להסתכל ביופיו של יוסף.
 6. מדוע זכה יוסף ובניו לברכה שינצל מעין הרע? כי הציל אמו מעינו של עשיו הרשע.
 7. מיהם בעלי חיצים שלשונם כחץ, שהוציאו שם רע על יוסף ומררו חייו? אחיו, ופוטיפר ואשתו (של פוטיפר).
 8. מדוע זכה יוסף לקיום חלומותיו ולטבעת על ידו? משום שקיים התורה בסתר, והיה בוטח בהשם יתברך.
 9. מהו ברכות שדים ורחם? ברכות זרע היורה כחץ טיפה הראויה, ורחם שלא יפיל העובר.
 10. מדוע זכה יוסף לברכות אלה? שעמד בנסיון עם אשת פוטיפר.
 11. במה גברו ברכות יעקב על ברכות אברהם ויצחק? אברהם הובטח בארץ, יצחק בארצות, ויעקב בכל העולם.
 12. כיצד ניצלה קשתו (אברו) של יוסף מנסיון אשת פוטיפר? ראה דיוקנו של אביו שהזהירו מלהכשל, ואז יצא הזרע מבין אצבעות ידיו ופרש מהעבירה.

שישי

 1. למה נמשל בנימין? לזאב שאוכל בבוקר ומחלק שלל בערב.
 2. מה ביקש יעקב מבניו מיד לאחר שברכם? שיקברוהו במערת המכפלה והסביר בדיוק מהי והיכן.
 3. מה עשה יעקב מיד לאחר ציווי זה? אסף רגליו אל המיטה והחזיר נשמתו ליוצרה.
 4. מה עשה יוסף מיד לאחר פטירת אביו? נפל על פניו, בכה על אביו ונשק לו.
 5. מה ציוה יוסף את הרופאים? לחנוט את יעקב אביו.
 6. בכמה ימים מושלמת החניטה? 40 יום.
 7. כמה ימים בכו מצרים על יעקב? 70 יום.
 8. מה ביקש יוסף מפרעה לאחר ימי הבכי? לקבור את יעקב בארץ כנען בקברו המיועד.
 9. מה אמר לו פרעה? שמפני שנשבע על כך יעשה זאת.
 10. מי עלה עם יוסף לארץ? זקני מצרים, רכב ופרשים וכל משפחתו חוץ מטף וצאן  ובקר.
 11. לאן הגיע מסע המחנה ומה עשו שם? לגורן האטד ועשו שם מספד גדול וכבד מאוד.
 12. מה עשו לאחר המספד? אבל שבעה ימים.
 13. מי הכניסוֹ ליעקב לארץ כנען וקברוֹ שם? הבנים שלו.
 14. מפני מה חששו האחים כשחזרו למצרים? שיוסף ינקום בהם.
 15. מה עשו בעקבות זאת? שלחו מי שיאמר ליוסף שאביו ציוה לפני מותו שיסלח להם.
 16. כיצד הגיב על כך יוסף? הוא בכה.
 17. מה עשו אחיו כששמעו זאת? הלכו ונפלו לפניו ואמרו שיהיו עבדיו.
 18. מה ענה להם יוסף? אל תפחדו, איני יכול להרע, כי אני ירא שמים, ומה שקרה הוא מאת ה' לטובה.

רש"י

 1. מי מבנימין היה טורף וחוטף (ב' פירושים)? או שבט בנימין שחטפו איש אשתו לאחר ענין פילגש בגבעה, או שאול שהוא מבנימין שהיה מנצח אויביו.
 2. מי היה בבוקרן של ישראל המושיע ומי בערב בגלות ומאיזה שבט היו? שאול בבוקר, ומרדכי ואסתר בערב וכולם מבנימין.
 3. מי גם קיבל בשבטים ברכה למרות ששמע תוכחה? ראובן שמעון ולוי.
 4. מדוע הנפטר נקרא נאסף אל עמו? מכניסים אותו אל מקום גניזת עַם הנפשות.
 5. יעקב גווע ונאסף. מדוע לא נאמרה בו מיתה? יעקב אבינו לא מת.
 6. מהי החניטה? בישום ושימור גופת הנפטר.
 7. מה היו כוללים 70 ימי בכי יעקב? 40 לחניטה ו-30 לבכי.
 8. מדוע גם המצרים בכו בפטירת יעקב? כלו שני הרעב ובאה ברכה בזכותו.
 9. מהו קברי אשר "כריתי" לי (ג' פירושים)? או חפירה, או מכירה, או כרי שעשה יעקב מכסף וזהב שהביא מבית לבן ונתנו לעשיו תמורת החלק במערה.
 10. מדוע ירא היה פרעה לסרב ליוסף לקיים שבועתו לאביו? שלא יפר יוסף מה שנשבע שלא יגלה שהוא יודע שפה אחת יותר ממנו (מפרעה) שהיא לשון הקודש.
 11. מהו גורן האטד (ב' פירושים)? גורן המוקף קוצים, או שהיה ארונו של יעקב מוקף כתרים של מלכי כנען וישמעאל שבאו למלחמה ונתנו כבוד ליעקב והיה ארונו נראה כגורן המוקף קוצים.
 12. מדוע לא רצה יעקב שישאו מטתו נכדיו? שהם מבנות כנען.
 13. כיצד נשאו השבטים את ארונו? כסדר נסיעתם במדבר כשיצאו ממצרים.
 14. מי לא נשא את הארון ומדוע ומי נשא במקומם? יוסף שהיה מלך, ולוי שעתיד לשאת את הארון, והחליפום מנשה ואפרים.
 15. מה גרם לאחי יוסף לחשוש שינקום בהם? משמת אביהם לא היה יוסף מאכילם על שולחנו.
 16. מי היה השליח לומר ליוסף את בקשת אחיו? בני בלהה.
 17. האמנם ציוה יעקב לפני מותו שיוסף לא ינקום, פרט? לא, כי לא חשד בכך את יוסף, והאחים שינו מפני השלום.
 18. מה אמר יוסף לאחים בדבר חששם לנקמתו? שרק ה' יכול להרע שהרי כולם חשבו לעשות לו רעה והפך זאת ה' לטובה, וכיצד הוא היחיד יעשה רעה לרבים.

שביעי

 1. כיצד ניחם יוסף את אחיו? אמר להם לא לפחד ושהוא יכלכל משפחותיהם.
 2. כמה שנים חי יוסף? 110.
 3. כמה דורות ראה יוסף? עוד שלושה אחריו, את בני מכיר בן מנשה.
 4. מה אמר יוסף לאחיו לפני מותו? שה' עוד יעלה אותם אל ארץ האבות והשביעם שיעלו את עצמותיו.
 5. מה עשו ליוסף כשמת והיכן הונח? חנטוהו ושמוהו בארון.

רש"י

 1. כיצד הסביר יוסף לאחיו בצורה הגיונית שלא יפגע בהם לרעה? אמר להם שבזכות שבאו למצרים יודעים כולם שאינו עבד, ואם יהרגם יאמרו שהוא עבד והם אינם אחיו, שהרי אח לא הורג את אחיו.
 2. מה פירוש שהנינים של יוסף יולדו על ברכיו? גדלו אצלו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן