“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- על מה הבכי?!

תקציר המאמר:

"משל ונמשל קצרים לפרשת וישלח" המפגש בין עשיו ליעקב מתואר בתורה כניסיון של עשיו לנשוך את יעקב ונעשה צווארו (=צוואר יעקב) של שיש. לכך נקוד "וישקהו", שלא הייתה נשיקה של אמת. ולבסוף "ויבכו" - למה בכו?. "משל ונמשל קצרים" לפרשת וישלח המבארים זאת בדרך מיוחדת...

על מה הבכי?!

 

"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו"

 

מבאר רש"י:

 ביקש עשו לנשכו (=לנשוך את יעקב), ונעשה צווארו (=צוואר יעקב) של שיש. לכך נקוד "וישקהו", שלא הייתה נשיקה של אמת.

 

"ויבכו" – נשאלת השאלה: מדוע שניהם בכו?!

 

משל למה הדבר דומה?

לזאב שבא לחטוף את האיל. בניסיון להציל את חייו, החל האיל לנגחו ונכנסו שיני הזאב בקרני האיל.

 זה בוכה, וזה בוכה:

הזאב בוכה, שלא יכול לעשות לו כלום (בפעם הזאת), והאיל בוכה, שלא יחזור ויהרגנו בעתיד…

 

כן הוא הנמשל:

אף כך עשו ויעקב: עשו בוכה, על שנעשה צוואר יעקב כשיש  ונשברו שיניו.

יעקב בוכה, שמא יחזור עשו וישכנו…

 

על יעקב הכתוב אומר: "צווארך כמגדל השן" (שיר השירים ז', ה').

ועל עשו נאמר: "שיני רשעים שיברת" (תהילים ג', ח).