“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- ממה יעקב אבינו מפחד?

תקציר המאמר:

"ביאורים לפרשת השבוע וישלח" מגוון תשובות על שאלת פחדו של יעקב אבינו מפי עשיו אחיו עד שהתורה מעידה: "וירא יעקב מאד ויצר לו" יעקב אבינו, ממה אתה מפחד? הרי הקב"ה מבטיח לך שתלך ותחזור לשלום, אתה חזק מאד, יש לך בנים חזקים מאוד ממה נובע הפחד של יעקב אבינו?!... ביאורו הנפלא של הדר זקנים לבעלי התוספות... ובאורי חז"ל נוספים...

ממה יעקב אבינו מפחד?

 

"וירא יעקב מאד ויצר לו" 

 

שואלים חז"ל:

יעקב אבינו, ממה אתה מפחד? 

 

הרי הקב"ה מבטיח לך שתי הבטחות:

 

  1. "ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת". כשהוא יוצא מארץ ישראל.

 

  1. שמונה ימים לפני המפגש: "ושוב אל ארץ מולדתך ואהיה עמך"– בחזור לארץ ישראל.

אז ממה יעקב אבינו מפחד?

אם נאמר שעשיו היה יותר חזק – הרי יעקב היה חזק מאד!!! 

יעקב אבינו, ממה אתה מפחד?

וההוכחה לכך: 

כשגלל את האבן שלא הצליחו הרבה רועים לגלול…

 

ועוד, גם כאשר הוא שם את המצבה עם חמיו לבן, ולבן אומר לו: "יש לאל ידי לעשות עמכם רע"

 

המדרש תנחומא מבאר: 

שיעקב לוקח אבן ועושה מצבה ואומר ללבן בוא אתה וכל האנשים שלך אם יש להם כוח שירימו את האבן שהרמתי מצבה ונראה. 

 

ור' יוחנן אמר ששיעורה של האבן כהר בטבריה. משמע שהוא היה חזק מאד. 

 

אז ממה הוא מפחד? 

שייקח את האבן וירים אותה ליד עשיו ויאמר לו: "את חמי, כמעט קברתי תחתיה – תיזהר!!!"… 

 

ממה הפחד?

 

ואם תאמר הוא יחיד אל מול 400 איש? 

 

והלא בנים היו לו, ותורה מעידה שבניו לא פחות חזקים. והלא שמעון ולוי היו בני 11 ו- 12 והרגו 24,000 איש בשכם ללא כל קושי… 

 

ממה אם כן פחד?

 

גם בספר מעם לועז מובא איך נלחם יעקב בכל המלכים שבאו נגדו בעקבות הטבח בשכם. מדהים לראות איזו גבורה… 

 

אם כן ממה הוא מפחד?

 

מתרץ הדר זקנים לבעלי התוספות:

יעקב ראה שהשבטים מרוצים מאד מהכוח שיש להם ולאבא שלהם ולכן קורא להם יעקב ושואל אותם לאחר המלחמה: "למי יש כוח? לי או לכם?" 

 

אמרו לו: "וודאי שלנו. אנחנו 11 צעירים אל מול זקן בן 97…" 

 

אמר להם יעקב: "אני שם בנינו שער כולכם דוחפים מצד אחד ואני מן הצד השני"… וגבר עליהם. 

 

שואל הרב זייצ'יק: 

לשם מה עשה זאת יעקב?!

 

והוא מתרץ: 

היות והם הכניסו לעצמם לראש "כוחי ועוצם ידי", והוא רצה להוציא את זה מהם. 

 

וזהו שאומר להם יעקב לאחר המלחמות: "הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, היטהרו והחליפו שמלותיכם"

 

מהיכן הגיעו אלוהי הנכר? 

 

אלא שהתכוון יעקב לתחושה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל – זו תחושה של עבודה זרה = אלוהי נכר…

 

וזהו שאומר יעקב בפרשת ויחי: "בחרבי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי"- מתרגם האונקלוס: "בצלותי ובעותי" = בתפילתי ובתחנוני מלפני ה' שם טמון הכוח… 

 

אין לייחס כוח לעצמנו אלא רק לבורא עולם!…

 

תירוץ נוסף של השפתי חכמים:

הוא פחד שאם הוא יהרוג את עשיו ואבא יצחק עדיין חי, תהיה לו עגמת נפש…

 

פחד שמא יהרוג אחרים = את 400 איש שבאו איתו.

 

תירוץ נוסף של אוצרות התורה:

כל הסיבה שיעקב קנה את הבכורה כי עשיו הרג את נמרוד באותו היום, וכהן שהרג את הנפש לא יכול להיות כהן. 

 

ואם הוא יהרוג את עשיו גם הוא לא יוכל להיות כהן, אם כך יהיה, לשם מה קנה את הבכורה… לא יתכן שהוא יעשה אותה הטעות.

 

המדרש מביא תירוץ נוסף:

רבקה אמרה ליעקב בשעה שביקשה ממנו ללכת לחרן: "למה אשכל שניכם יום אחד". 

 

ידע יעקב שאם הוא הורג את עשיו – גם הוא ימות באותו יום… ולכן פחד…