“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תרומה". 212 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תרומה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת תרומה  

ראשון

 1. ממי ציוה ה' לקחת תרומה למשכן? מכל מי שיתנדב.
 2. מהי התרומה המתבקשת? זהב, כסף, נחושת, סוגי צמר, ופשתן, סוגי שמנים, ועורות, ועצים, ואבנים טובות.
 3. מתי אמר ה' שישכון בתוכם? כשיעשו לו משכן.
 4. כיצד עזר ה' למשה להבין את תכנון בניית המשכן וכליו? ה' הראה למשה בנבואה דגם לכך.
 5. מה הן מידות הארון? אמתיים וחצי ארכו, אמה וחצי רחבו, ואמה וחצי קומתו.
 6. ממה יהיה עשוי הארון? עצי שיטים ומצופה זהב מבפנים ומבחוץ.
 7. מה יש להתקין מעל הארון? זר זהב.
 8. כמה טבעות זהב יש לחבר לארון והיכן ולשם מה? ארבע, שתיים בכל צד, בכדי לתת בהן את מוטות הנשיאה.
 9. ממה יהיו עשויים המוטות? עצי שיטים מצופים זהב.
 10. האם מותר היה להוציא את המוטות מהטבעות? אסור.
 11. מה יש להניח בתוך הארון? את התורה.

רש"י

 1. מה צריך לכוין נותן התרומה? לשם שמים.
 2. מהו לשון "תרומה"? הפרשה.
 3. כמה תרומות התבקשו ישראל לתת, ומהן? שלוש. עבור האדנים, עבור קרבנות ציבור, ועבור מלאכת המשכן.
 4. איזו נדבה ניתנה ע"י כל ישראל בשווה וכיצד? כסף. כל אחד נתן משקל בקע לגולגולת.
 5. מה עשו עם הכסף הנותר לאחר כל השימוש בו? כלי שרת.
 6. מהי התכלת? צמר בצבע ירוק שנצבע בדם חילזון.
 7. מהו הארגמן? צמר בצבע הנקרא ארגמן (כעין אדום).
 8. מהו השש? פשתן.
 9. מהו עיזים? שיער (נוצה) של עיזים.
 10. מהו עורות אילים מאדמים? עורות מעובדים של אילים, שנצבעו באדום.
 11. מהו עורות תחשים? תחש הוא מין חיה שהיתה אז ונעלמה והיו לה גוונים רבים של צבע.
 12. מניין היו לבני ישראל עצים במדבר? יעקב אבינו ראה ברוח הקודש שעתידים בני ישראל לבנות משכן במדבר והביא ארזים למצרים ונטעם שם וציוה לבניו לקחתם כשיצאו ממצרים.
 13. ממה היה עשוי השמן למאור ולשם מה מיועד? משמן זית זך בשביל להעלות נר תמיד.
 14. למה היה מיועד שמן המשחה שעירבו בו בשמים? למשוח בו את המשכן ואת כליו כדי לקדשו.
 15. מהי הקטורת שעירבו בה בשמים ומתי היתה מוקטרת? העלאת קיטור עשן, בבוקר ובערב.
 16. כמה אבני שוהם הוצרכו ולשם מה? שתיים, לצורך האפוד של הכהן הגדול.
 17. מדוע נקראו אבני המילואים כך? שהיו ממלאים בהן משבצות שקועות של זהב בחושן.
 18. מהם האפוד והחושן? מיני תכשיט בבגדי הכהן הגדול.
 19. מה היה צריך לכוין בבניית המשכן? לשם שמים.
 20. מהו לשון "מקדש"? בית קדושה.
 21. האם תבנית המשכן וכליו היו רק למדבר, או גם לבתי המקדש העתידיים? תמיד כך יהיו בתבניתם האמורה בכלי המשכן.
 22. האם לארון היו רגליים או שהיה כארגז היושב על תחתיתו? כארגז בלא רגליים.
 23. כיצד עשה בצלאל את הארון עץ מצופה בזהב? עשה שלושה ארונות, שניים של זהב ואחד של עץ, בגדלים שייכנסו אחד בתוך השני, ונתן של עץ בתוך זהב ושל זהב בתוך של עץ וחיפה שפתו מלמעלה בזהב ונמצא העץ מצופה בזהב מבית ומחוץ.
 24. מהו זר הזהב של הארון? כתר מזהב שהיה יוצא מעובי הארון החיצוני של זהב ועולה למעלה עד מעל לכפורת שהיתה כיסוי הארון, והוא סימן לכתר תורה.
 25. היכן בדיוק היו נתונות טבעות הארון? בזויות הארון למעלה סמוך לכפורת, לרחבו של הארון, כך שאורך הארון – אמתיים וחצי – הוא המרחק בין שני המוטות (בדים) שבהם אוחזים כדי לשאת את הארון.   
 26. היכן הלכו נושאי הארון, ממוטות הנשיאה ולפנים או ממוטות הנשיאה ולחוץ? ולפנים.
 27. מדוע התורה נקראת "עדות"? מפני שהיא מעידה שה' ציוה את ישראל את כל הכתוב בה.

שני

 1. מה הן מידות הכפורת? אמתיים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה.
 2. ממה תהיה עשויה הכפורת? זהב טהור.
 3. מה יש ליצור מקשה אחת עם הכפורת? את שני הכרובים.
 4. היכן וכיצד ימוקמו שני הכרובים? משני קצות הכפורת ופניהם אחד כלפי השני.
 5. כיצד יהיו כנפי הכרובים? פורשי כנפיים למעלה וסוככים בכנפיהם על הכפורת.
 6. מה תשמש הכפורת? כמכסה לארון העדות.
 7. מהיכן ידבר ה' עם משה? מבין שני הכרובים.
 8. מה הן מידות השולחן? אמתיים ארכו, אמה רחבו, ואמה וחצי קומתו.
 9. ממה היה עשוי השולחן? מעצי שיטים מצופה זהב.
 10. מה יש לעשות מסביבו? מסגרת וזר זהב.
 11. מה יש לחבר לארבע זויותיו של השולחן והיכן? טבעות זהב, במקביל למסגרת.
 12. מה יכנסו בטבעות וממה היו עשויים? מוטות הנשיאה (בדים), שהיו עשויים מעצי שיטים מצופים זהב.
 13. מה הם הכלים של השולחן, וממה היו עשויים? קערות, כפות, קשוות, מנקיות, כולם מזהב טהור.
 14. מה צריך להיות תמיד על השולחן? לחם הפנים.

רש"י

 1. מה היה עוביה של הכפורת? טפח.
 2. מה היו הכרובים? דמויות עם פני תינוקות.     
 3. היכן היו הכרובים אחד מול השני, לרוחב הכפורת או לארכה? לאורכה (בשני ראשיה).
 4. האם היו הכרובים עשויים בנפרד מהכפורת ואחר כך חוברו אליה? לא, אלא מקשה אחת עם הכפורת.
 5. כמה תהיינה גבוהות הכנפיים הפרושות מן הכפורת? עשרה טפחים.
 6. כיצד בדיוק היה קול ה' נשמע למשה? משה היה נכנס לאוהל מועד ואז הקול היה יורד אל מבין לכרובים ויוצא משם ונשמע למשה באוהל מועד.
 7. מה מסמל זר הזהב שמסביב לשולחן? כתר מלכות.
 8. מהי המחלוקת בדבר מסגרת השולחן? יש אומרים שהיתה בגובה משטח השולחן ויש אומרים מתחתיו והמשטח יושב על המסגרת.
 9. היכן היו קבועות טבעות השולחן שבהן היו מוטות הנשיאה? ברגלי השולחן, במקביל לראשי המסגרת (כנראה הכוונה לצלעות הקצרות של המסגרת היינו רוחב השולחן ולא ארכו, כמו "ראשי הכפורת" שכ' רש"י לעיל פס' יח. כמו ראש השולחן, שהוא המקום הצר יותר שבשולחן).
 10. כיצד היה נראה לחם הפנים? כמו תיבה פתוחה מלמעלה ופרוצה משני כיוונים, ונוצרו אם כן כשני כתלים שיוצאים מן הלחם ועומדים זה מול זה.
 11. בתוך מה היה מונח הלחם באפייתו ובתוך מה בהנחתו? בדפוס ברזל באפייתו ובדפוס זהב בהנחתו.
 12. מתי אופים את לחם הפנים ומתי מסדרים על השולחן? בשישי אופים ובשבת מסדרים.
 13. מה הן קערותיו של השולחן? הדפוס מזהב שבו מניחים את לחם הפנים.
 14. כיצד מונח הלחם בקערותיו על השולחן? ארכו של הלחם לרחבו של השולחן.
 15. מה הן כפותיו של השולחן, כמה היו ולמה שימשו? כעין כוסות ושתיים היו והניחו בהן שתי קומצי לבונה הניתנת על המערכת.
 16. מה הן קשותיו של השולחן? כמין חצאי קנים חלולים היושבים שלושה על ראש כל לחם להפרידו מזה שמעליו כדי שתכנס שם הרוח ולא יתעפשו. ויש אומרים שהם מוטות חיזוק ללחם שלא יישבר.
 17. מה הן מנקיותיו של השולחן? מוטות קטנים מאונכים העומדים על הארץ וגבוהים עד לגובה הלחם העליון שבשולחן ויוצאים מהם פיצולים מאוזנים ועליהם יושבים המעין חצאי קנים הנ"ל, בשני צדדים, בכדי שלא יכבד משקל הלחמים העליונים על אלו שמתחתיהם ויישברו. ויש אומרים שהן הקנים שמנקים את הלחם שלא יתעפש כנ"ל.

שלישי

 1. ממה עשויה המנורה? זהב טהור.
 2. האם עשויה המנורה וכל חלקיה מחלקים נפרדים או מקשה אחת? מקשה אחת.
 3. מה הם חלקי המנורה? ירך, קנים, גביעים, כפתורים ופרחים.
 4. כמה קנים היו למנורה וכיצד? אחד מרכזי ושלושה מכל צד, סך הכל שבעה.
 5. כמה גביעים היו לכל קנה? פרט. לקנה המרכזי היו ארבעה גביעים, ולכל השאר שלושה גביעים.
 6. מה עוד היה בכל קנה? כפתורים ופרחים.
 7. כמה נרות היו למנורה? שבעה.
 8. ממה היו עשויים המלקחיים והמחתות של המנורה? זהב טהור.
 9. מהו משקל הזהב ממנו תיעשה המנורה וכליה? כיכר.
 10. מה עשה ה' כדי שיבין משה היטב את מלאכת מעשה המנורה? הראה לו דוגמתה.
 11. כמה יריעות כיסו את המשכן? עשר יריעות.
 12. מהו אורך ורוחב כל יריעה? עשרים ושמונה אמות אורך על ארבע אמות רוחב.
 13. לכמה קבוצות של כמה יריעות כל קבוצה יחברו את היריעות? שתי קבוצות של חמש יריעות כל אחת.
 14. ממה היו עשויים החוטים מהם ארגו את היריעות? שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני.
 15. מה היה מצוייר באריגה מחוכמת על היריעות? כרובים.
 16. מה יחבר בין קבוצת היריעות (המחברת) האחת לבין השניה? קרסי זהב שיאחזו בלולאות תכלת שבמחברת האחת והשניה.
 17. כמה לולאות היו בכל צד? חמישים.
 18. אילו יריעות היו צריכות להיות על היריעות הנ"ל וכמה? יריעות עיזים. אחת עשרה.
 19. מהי מידת כל יריעת עיזים? שלושים אמה אורך על ארבע אמה רוחב.
 20. לכמה קבוצות של כמה יריעות כל קבוצה יחלקו את יריעות העיזים? שתי קבוצות, אחת של חמש יריעות ואחת של שש.
 21. מה יעשו עם היריעה השישית של הקבוצה השניה? יכפלו אותה מול פני האוהל.
 22. כמה לולאות יש לעשות בכל קבוצת יריעות בשביל חיבורן? חמישים.
 23. ממה יהיו עשויים הקרסים שיחברו בין הלולאות שבשתי המחברות (קבוצות היריעות) ביריעות העיזים? מנחושת.
 24. מה ישמשו האמות העודפות של יריעות העיזים שהן מעבר ליריעות התחתונות? יכסו את הקרשים שמאחורי המשכן וצדדיו.
 25. מה היה מעל שתי שכבות היריעות האלה? מכסה עשוי מעורות אילים מאדמים ועורות תחשים.

רש"י

 1. כיצד נעשתה המנורה לבסוף ומדוע? משה רבינו התקשה בצורתה ולכן אמר לו ה' השלך כיכר הזהב אל האש והיא נעשית מאיליה, וכך היה.
 2. מהי ירך המנורה? הבסיס המעמיד את המנורה.
 3. על מה עמדה ירך המנורה? על שלוש רגליים היוצאים ממנה.
 4. למה היו דומים הגביעים ומה היה תפקידם? לכוסות ארוכים וצרים, ושימשו לנוי.
 5. למה היו דומים הכפתורים? לתפוחים עגולים.
 6. מה הם הפרחים שבמנורה? ציורים של פרחים ועיטורים.
 7. האם היו עולים ששת הקנים מן הקנה האמצעי בעיגול או באלכסון? באלכסון.
 8. מה פירוש גביעים משוקדים? גביעים שיש עליהם ציורים המעטרים אותם.
 9. מה היה גובהה של המנורה? שמונה עשר טפחים.
 10. כמה גביעים היו במנורה וכיצד חולקו בקנים? כ"ב, ארבעה בקנה האמצעי, ושלושה בכל אחד מששת הקנים.
 11. כמה כפתורים היו במנורה וכיצד חולקו בקנים? י"א, חמישה בקנה האמצעי, ואחד בכל אחד מששת הקנים.
 12. כמה פרחים היו במנורה וכיצד חולקו בקנים? ט', שלושה בקנה האמצעי, ואחד בכל אחד מששת הקנים.
 13. מה הם הנרות של המנורה? הכלים כמין כוסות שבהם נותנים את השמן והפתילות.
 14. כיצד יש לכוין את עמידת הנרות? מוּטים לכיוון הנר שבקנה האמצעי.
 15. מה עושים עם המלקחיים של המנורה? מסדרים את הפתילה בתוך השמן ומושכים אותה משם, כפי הצורך.
 16. מה עושים עם המחתות של המנורה? חותים בהן בבוקר את האפר שנוצר מדליקת הנרות של הלילה שכבו.
 17. האם משקל המנורה וכליה צריך להיות בדיוק כיכר או לכל היותר או לכל הפחות? בדיוק.
 18. כמה משקלו של כיכר זהב? בשל חול שישים מנה ובשל קודש מאה עשרים מנה (המנה כיום הוא 480 גרם ואם כן משקל המנורה והכלים יחד היה כ-58 ק"ג).     
 19. איזו מנורה הראה ה' למשה כדוגמא? מנורה של אש.
 20. יריעות המשכן לְמה שימשו? לגג וגם למחיצות.
 21. כיצד היה עשוי כל חוט מיריעות המשכן? מארבעה מינים, שלושה של צמר ואחד של פשתים, וכל מין עשוי משישה חוטים, סה"כ עשרים וארבעה חוטים.
 22. האם היו היריעות נעשות במחט או באריגה? באריגה.
 23. מה היה מצוייר על היריעות משני צדדים? צד אחד נשר וצד שני אריה.
 24. בעזרת מה חוברו היריעות לשתי קבוצות של חמש חמש? בעזרת תפירה במחט חמש יריעות לבד וחמש יריעות לבד.
 25. מה היה ארכו ורחבו וגבהו של המשכן? ארכו שלושים אמה ורחבו עשר אמות וגבהו עשר אמות.
 26. מה היתה המידה הכוללת של יריעות המשכן התחתונות? ארבעים אמה על עשרים ושמונה אמה.
 27. כיצד נוצר מצב שבו לאחר כיסוי היריעות היו הקרשים מגולים שתי אמות מצד צפון ודרום? אורך היריעות 28 אמה שכיסו 10 אמות של רוחב המשכן ועוד 2 אמות של עובי הקרשים, ונשארו אם כן 16 אמות 8 לצפון ו-8 לדרום, ואם גבהו של המשכן 10 אמות הרי שנשתיירו 2 אמות בתחתית הקרשים בכל צד שלא היו מכוסות ביריעות אלה.
 28. כיצד נוצר מצב שבו לאחר כיסוי היריעות היו הקרשים מצד מערב מגולים אמה בתחתיתם? אורך המשכן 30 אמה, ורוחב כל היריעות יחד 40 אמה, 31 אמה כיסו את אורך המשכן בנוסף לאמה של עובי הקרשים במערב (כי במזרח לא כיסו היריעות התחתונות את עובי הקרשים כאשר מסיק רש"י) ו-9 אמה הנותרות מהיריעות כיסו את אחורי המשכן דהיינו במערב, נותרה אמה מגולה בתחתית הקרשים.
 29. מהי המידה הכוללת של יריעות העיזים שהיו מעל היריעות התחתונות? 44 אמה על 30 אמה.
 30. כיצד גרם כיסוי יריעות העיזים שיהיו הקרשים בצפון ובדרום מכוסים לגמרי? לאחר כיסוי היריעות התחתונות נותרו בצפון ובדרום שתי אמות מגולות של הקרשים, וכיסוי יריעות העיזים ארוך בשתי אמות מהכיסוי התחתון נמצא שהוא מוסיף לכסות אמה מכל צד. והאמה הנותרת בקרש, היא האמה התחובה באדנים שגבהם אמה. נמצאו הקרשים מכוסים לגמרי.
 31. כיצד כיסו יריעות העיזים את האמות המגולות מאחורי המשכן ומה עשו עם הנותר ביריעות? יריעות העיזים היו 11 והתחתונות היו 10 הרי שהיו רחבות באורך יריעה אחת שהיא 4 אמות, 2 אמות נותרו מגולות מאחורי המשכן במערב (צ"ע מרש"י לעיל שהסיק כהגמ' דשבת ולא כהברייתא דמידות, דהיינו שהשיור מאחור היה אמה ולא שתיים. עוד צ"ע למה היו מגולות מאחורי המשכן 2 אמות והלא אמה אחת היתה תחובה באדנים כדפירש"י לעיל, וא"כ רק אמה אחת היתה מגולה) וכיסו אותן 2 מתוך 4 אמות היתרות שביריעות העיזים, נותרו 2 אמות שנכפלו על הכניסה למשכן מצד מזרח.
 32. למה היה המשכן דומה במזרח? לכלה צנועה המכסה פניה בצעיף.
 33. מה למדנו מהכיסוי הצנוע של המשכן? שיהא אדם חס על הדברים היפים ויצניעם וישמרם.
 34. איזה מכסה היה מעל יריעות העיזים (מחלוקת)? יש אומרים עוד שני מכסים, אחד של עורות אילים מאדמים ועליו עוד מכסה של עורות תחשים. ויש אומרים אחד היה, חציו של עורות אילים מאדמים וחציו של עורות תחשים.

רביעי

 1. ממה היו עשויים קרשי המשכן וכיצד היו מונחים עומדים או שוכבים? מעצי שיטים והיו עומדים.
 2. מהי מידת הגובה והרוחב של כל קרש? אורך 10 אמות ורוחב 1.5 אמה.
 3. כמה ידות היו לכל קרש? שתיים.
 4. כמה קרשים היו באורך המשכן וכמה ברחבו? 20 בארכו ו8 ברחבו.
 5. כמה אדנים היו מתחת לכל קרש? 2.
 6. כמה בריחים היו לחיזוק כל דופן במשכן? 5.
 7. מה המיוחד בבריח האמצעי (התיכון)? הוא היה בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה.
 8. מה שמשו הבריחים וממה היו עשויים? הם היו מחברים בין כל הקרשים. והיו עשויים מעצי שיטים מצופים זהב.
 9. ממה היו מצופים הקרשים? זהב.
 10. מה שימשו טבעות הקרשים וממה היו עשויות? בתוכן עברו הבריחים, והיו עשויות זהב.
 11. כיצד עזר ה' למשה בבנין המשכן? ה' הראה למשה בהר את סדר הקמת המשכן.

רש"י

 1. מה הן שתי הידות של כל קרש? כמין רגליים בתחתית כל קרש שהיו נכנסות באדנים ומייצבות בכך את הקרש בעמידה.
 2. מה היה אורך הידות? אמה.
 3. גובה הקרש 10 אמות ורחבו אמה וחצי, מהו עוביו? אמה.
 4. מה היה תפקידן של הטבעות העליונות? לאגד כל שני קרשים, כאשר בכל קרש בראשו קיים חריץ בעובי אצבע, והטבעת נכנסת בחריץ של קרש זה ושל זה ומאגדת אותם.
 5. האם חמשת הבריחים היו כולם מגיעים מן הקצה אל הקצה? באר. לא, אלא רק האמצעי הפנימי, וארבעה האחרים היו חיצוניים ומגיעים כל אחד עד חצי הכותל ושם נפגש עם החצי השני, נמצא שהיו ארבעה שנראים כשניים מבחוץ, והחמישי הוא התיכון והאמצעי שעובר בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. נמצא שהיו שלושה גבהים של בריחים.
 6. באיזה גובה של הקרשים היו הבריחים? הבריח הראשון החיצוני בגובה רבע הקרש מלמטה, השני הפנימי בגובה חצי הקרש, והשלישי החיצוני בגובה שלושת רבעי הקרש.
 7. כיצד נכנס הבריח התיכון בתוך הקרשים? כל קרש נקוב באמצע גובהו מן הקצה אל הקצה.
 8. מהו אורך הבריחים בכל צד במשכן? בצפון ובדרום ארכם 30 אמה, העליון והתחתון 15 ועוד 15, והאמצעי הפנימי 30 מן הקצה אל הקצה. ובמערב ארכם 12 אמה, העליון והתחתון 6 ועוד 6, והאמצעי הפנימי 12 מן הקצה אל הקצה.      
 9. האם הבריחים היו מצופים זהב? הסבר. לא, אלא שהיו מסילות של זהב סגורות וחלולות בגובה הטבעות לכל אורך הקרשים ובתוכם היו נכנסים הבריחים ובכך היו נראים כמצופים זהב.
 10. האם היה צורך בהקמת המשכן בשלבים לאחר סיום הכנת כל חלק מחלקיו או שרק לאחר הכנת כל החלקים יקימוהו? רק לאחר גמר ההכנה.

 

חמישי

 1. ממה היתה עשויה הפרוכת? מארבעה סוגי חוטים, כמו היריעות התחתונות.
 2. מה היה מצוייר על הפרוכת? כרובים.
 3. על מה היתה הפרוכת תלויה? על ארבעה עמודים. 
 4. ממה היו עשויים העמודים? מעצי שיטים מצופים זהב.
 5. ממה היו עשויים האדנים של עמודים אלו? מכסף.
 6. מה עוד היה על העמודים? ווי זהב.
 7. מה היה תפקידה של הפרוכת? להבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים.
 8. מה היה מונח מהפרוכת ולפנים, בקודש הקודשים? ארון העדות והכפורת מעליו.
 9. מה היה מונח מהפרוכת ולחוץ? המנורה בדרום והשולחן בצפון.
 10. ממה היה עשוי המסך שבפתח אוהל מועד? ארבעה סוגי חוטים כמו בפרוכת וביריעות התחתונות.
 11. על מה היה המסך תלוי? חמישה עמודי שיטים מצופים זהב.
 12. ממה היו עשויים הווים של העמודים? זהב.
 13. ממה היו עשויים האדנים של עמודים אלו? מנחושת.

רש"י

 1. מהי הפרוכת וכיצד קרויה היא בלשון חכמים? מחיצה. והיא נקראת בלשון חכמים פרגוד.
 2. האם גם ארבעת חוטי הפרוכת היו כפולים כל אחד לשש כמו חוטי היריעות התחתונות? כן.
 3. האם הפרוכת היתה תלויה ישירות על ווי העמודים? באר. לא, אלא על כלונס (מוט) שהיה יושב על הווים.
 4. מהי מידת האורך (גובה) והרוחב של הפרוכת והיכן במשכן היתה תלויה? עשר אמות על עשר אמות, והיתה תלויה בתחילת השליש הפנימי, תחת הקרסים של היריעות התחתונות.
 5. מה היתה מידתו של קודש הקדשים? אורך עשר אמות, רוחב עשר אמות, וגובה עשר אמות.
 6. מה היה מיקומו של מזבח הזהב? בין השולחן למנורה משוך מעט לצד מזרח.
 7. היכן באורך המשכן היו נתונים המנורה השולחן והמזבח? אחרי שנכנסים עשר אמות מפתח המשכן.
 8. מה היה המסך? עוד פרוכת התלויה בפתח המשכן.
 9. מה היתה מידת המסך? כמידת הפרוכת הפנימית, עשר על עשר.

שישי

 1. ממה היה עשוי המזבח? עצי שיטים.
 2. מה היתה מידת המזבח? חמש אמות אורך, וחמש אמות רוחב, ושלוש אמות קומתו. 
 3. מה יש לעשות בפינותיו? ארבע קרנות.
 4. במה היה מצופה המזבח? בנחושת.
 5. מה היו הכלים של מזבח זה וממה היו עשויים? סירות, יעים, מזרקות, מזלגות, מחתות. כולם היו עשויים מנחושת.
 6. מה הרכיבו על המזבח סביב לנוי? רשת מנחושת.
 7. מה הם הבדים של המזבח וממה היו עשויים? מוטות נשיאה מעצי שיטים מצופים נחושת.
 8. האם המזבח עשוי מעץ אחיד או מלוחות עצי שיטים מחוברים בריבוע ובאמצע חלל? לוחות מחוברים.

רש"י

 1. מה היה גבהו של מזבח הנחושת (מחלוקת)? יש אומרים שלוש אמות כפשוטו של מקרא ויש אומרים עשר אמות.
 2. האם קרנות המזבח יכולות להיעשות בנפרד ואחר כך לחברן למזבח? באר. לא, אלא חלק ממנו, מאותה חתיכת עץ.
 3. על מה מכפר מזבח הנחושת? על עזות מצח נחושה.
 4. מה הן סירותיו של המזבח ומהו תשמישם? כמו סירים (יורות), לאסוף את הדשן לתוכן.
 5. מה הם יעיו של המזבח ומהו תשמישם? דומה ל"שפכטל" שלנו, משטח עם ידית, לאסוף איתו את הדשן.    
 6. מה הם מזרקותיו של המזבח ומהו תשמישם? כעין כוסות וכלי קיבול, לקבל בהם דם הזבחים.
 7. מה הם מזלגותיו של המזבח וכיצד נקראים בלשון חכמים ומהו תשמישם? כעין מזלגות שלנו רק גדולים בהרבה ונקראו בפי חכמים צינוריות, ותשמישם להפוך את בשר הזבח לזרז שריפתו.
 8. מה הן מחתותיו של המזבח ומהו תשמישם? כעין יעים שלנו עם ידית ובית קיבול, לאסוף גחלים ממזבח החיצוני (מזבח הנחושת) ולהעביר לפנימי (מזבח הזהב) לקטורת.
 9. מהו רחבו של מכבר (רשת) הנחושת והיכן היה נתון במזבח? אמה, ונתון באמצע גבהו.
 10. למה היה משמש מכבר זה כסימן, חוץ מלנוי? להבדיל בין דמים עליונים לתחתונים הנזרקים על המזבח.
 11. מה עוד היה למזבח הנחושת שלא מפורש בכתוב כאן? כבשׁ חלק בלא מדרגות.
 12. כיצד עוד נקרא מזבח הנחושת ומדוע? מזבח אדמה, על שם שהיו ממלאים אותו באדמה בחללו במקום חנייתם במדבר.
 13. האם הכבש היה מחובר למזבח? פרט. לא אלא היה מופרד ממנו כמלוא חוט השערה.
 14. להיכן היה מגיע הקצה התחתון של הכבש? עד אמה לפני קלעי חצר המשכן.

שביעי

 1. מה היה אורך ורוחב חצר המשכן? ארכו 100 אמה ורחבו 50 אמה.
 2. כמה עמודים היו לאורך וכמה לרוחב? 20 לאורך, ו-10 לרוחב.
 3. מה היה תלוי על העמודים? יריעות עשויות מקליעת פשתן.
 4. ממה היו עשויים אדני העמודים? מנחושת.
 5. ווי העמודים שעליהם נתלתה היריעה וכן חישוקי העמודים ממה היו עשויים? מכסף.
 6. מה היתה מידת מסך שער החצר ושאר הקלעים בכיוון זה (מזרח)? השער 20 אמה והקלעים מצידיו כל אחד 15 אמה, סה"כ 50 אמה.
 7. כיצד חולקו העמודים בכיוון זה? במסך שער החצר ארבעה עמודים ובצדדיו שלושה כל אחד.
 8. ממה היה עשוי מסך שער החצר? מארבעה סוגי חוטים כנ"ל בפרוכת וביריעות התחתונות.
 9. מה היה גובה יריעות אלה התוחמות את החצר? 5 אמות.
 10. מה היה מחזיק את היריעות שלא יוגבהו ברוח? יתדות מנחושת.

 

רש"י

 1. קלעי החצר (היריעות), האם היו עשויים מעשה אורג או מעשה קליעה? קליעה.
 2. האם היו אטומים או שהיו בהם נקבים? היו בהם נקבים.
 3. כמה אמות היו בין עמוד לעמוד בחצר? חמש אמות.
 4. האם הקלעים היו תלויים ישירות על ווי העמודים? באר. לא, אלא היו כרוכים מלמעלה במיתרים סביב קונדס שהוא חתיכת עץ קטנה בגודל שלושה על שישה טפחים, וקונדס זה היה תלוי בווי העמודים.
 5. מה הם חשוקי העמודים? רצועות מכסף המקיפות את העמוד (רש"י מסופק אם בראשו של העמוד או באמצעיתו או על פני כולו).
 6. מה היה הרווח בין כתלי המשכן לבין קלעי החצר מכל צד? מהדרום והצפון והמערב 20 אמה, ובצד מזרח 50 אמה מפתח המשכן עד לפתח החצר.
 7. ממה היו עשויים אדני המסך? מנחושת כמו שאר אדני החצר.
 8. ממה היו עשויים הכלים בהם הקימו את המשכן כולל היתדות? מנחושת.
 9. למה שימשו היתדות וכיצד? להחזיק את הקלעים שלא תגביהם הרוח, והיו תקועים בארץ וקשורים במיתרים שמחזיקים את היריעות.

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן