“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- הכיסא ושמו של ה'

תקציר המאמר:

"פרשת תצווה דרשה קצרה". אין שם ה' וכסאו שלמים עד שימחה זרע של עמלק? ביאורו של הרב דיסקין לאור המדרש: "כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם"....

הכיסא ושמו של ה'

                         

"ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור"

 

במדרש תנחומא לפרשת כי תצא פרק יא מובא:

"רבי לוי בשם רבי אחא בר חיננא אומר כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכיסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכיסא שלם"

 

מה העניין שאין השם והכיסא שלמים עד שימחה זרע של עמלק?

 

מסביר הרב אברהם דיסקין בדרך נפלאה:

מה רצה עמלק?

כתוב "ראשית גויים עמלק", שורש רשעו של עמק היה, שהוא האמין שיש הקב"ה, אלא שטען שאין השגחתו נתונה על יושבי העולם "רם על כל גויים ה'" ושרק "על השמים כבודו", אבל בעולם כאן יכול כל אחד לעשות כל מה שליבו יחפוץ.

 

וכאן בעולם הזה הכול הוא רק "מקרה" ואין השגחה, וזהו אשר "קרך" בדרך, ובזה רוצה להטיל קרירות באמונה "אשר קרך" מלשון קרירות, ולכן "עמלק" בגימטרייה "ספק", להטיל ספיקות באמונה.

 

ועוד, שרוצה להרוויח בזה שלית דין ולית דיין וממילא כל הטומאות מותרות וזהו אשר "קרך" לשון קרי וטומאה.

 

הנה, באם אין השם והכסא שלימין, יוצא שחסרים האותיות: ה, ו, א. ("כי יד על כס י-ה").

 

ובמהרש"א במנחות דף פז. הוא מביא:

שזה נרמז בפסוק "כי בחר ד' בציון אוה למושב לו" שכשיבחר ד' בציון שימחה כבר זרעו של עמלק, אז "אוה" למושב לו שכבר יושלם האותיות "אוה" וממילא למושב לו.

 

וזהו גם כן:

"ישמחו השמים ותגל הארץ" שכידוע הראשי תיבות  הוא שם הוי"ה, והרי עמלק אינו מכחיש קיום אלוקותו ית' בשמים "ישמחו השמים", ומכחיש רק את קיומו בארץ, לכן אין השם שלם, שכלזמן שעמלק מכחיש את "ותגל הארץ" הרי הם חסרים משמו של הקב"ה.

 

לכן חסר דווקא אותיות ו,ה. ולכן אף חסר האות א' מהכיסא שכביכול אין מושבו של הקב"ה בעולם הזה.

 

בזה מתבאר גם מה שאנו אומרים בתפילה:

"לדור ודור הוא קים ושמו קים וכסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קימת".

"לדור ודור" מרמז על הזמן שבו ימחה זרעו של עמלק, כמו שנאמר: "מלחמה לה' בעמלק מדור דור", שאז "הוא" קים, שיתמלאו האותיות "הוא", וממילא "ושמו קים וכסאו נכון" שיהיה השם שלם והכיסא שלם…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן