“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תזריע- שאלות ותשובות לפרשת השבוע,

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תזריע". 118 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תזריע "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת תזריע

ראשון

 1. כמה ימי טומאה וימי טהרה יש ליולדת זכר? שבעה ימים טומאה, ושלושים ושלושה טהרה.
 2. מה עושים ביום השמיני ללידתו? ימול בשר עורלתו.
 3. כמה ימי טומאה וימי טהרה יש ליולדת נקבה? ארבעה עשר טומאה ושישים ושישה טהרה.
 4. מה דין היולדת עד סוף ימי הטהרה? אסורה לגעת בקודש ולהיכנס למקדש.
 5. מהו קרבן היולדת בתום ימי טהרהּ? כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת.
 6. מה תעשה אם אין באפשרותה להביא קרבן זה? תביא שני תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת.
 7. ממה נטהרת היולדת בקרבן זה? וטהרה ממקור דמיה.
 8. אל מי מביאים את האדם שיש בו נגעים? אל אהרן הכהן או אחד מבניו.
 9. מתי מטמא הכהן את הנגע? כשהוא נראה עמוק מהעור והשער בתוכו הפך ללבן.
 10. מה עושה הכהן אם לא מתקיימים התנאים הנ"ל? מסגיר את האדם המנוגע בבית שבעה ימים בלא לצאת.
 11. אם לא חל כל שינוי בנגע, מה הדין? הכהן מסגיר את המנוגע שבעת ימים שנית.

רש"י

 1. מדוע נתפרשה תורת האדם לאחר תורת החיות? כשם שיצירתו הייתה לאחר החיות.
 2. מה דינה של אם שילדה עובר שנמחה ויצא כמין זרע? גם היא טמאה כיולדת.
 3. כמו מי טמאה ומטמאה היולדת? כנידה.
 4. מה הדין ביולדת שילדה בלא יציאת דם? גם היא טמאה כיולדת רגילה.
 5. מדוע הנידה נקראת דווה (ב)? מלשון דבר הזב מגופה, או מלשון חולי, כי אישה שרואה דם, מתחילה ראשה ואבריה כבדים עליה.
 6. בימי הטהרה של היולדת, האם היא מותרת לבעלה מן התורה למרות שהיא רואה דם? כן.
 7. מנין אזהרה ליולדת שלא תאכל קדשים בימי טהרתה? בכל קודש לא תיגע.
 8. עד מתי אסורה היולדת באכילת תרומה? עד סוף ימי טהרתה.
 9. במה שונה יולדת מטבול יום רגיל? טבול יום הוא טמא שטבל מבעוד יום וחסר לו הערב שמש (שקיעת החמה) של אותו יום וכבר הוא מותר בתרומה. והיולדת טובלת בסוף שבעה לזכר להיטהר לבעלה ואינה מותרת בתרומה עד הערב שמש של יום הארבעים.
 10. היולדת מביאה קרבן ובו שני חלקים אחד עולה ואחד חטאת. איזה מהם מעכב אותה מלאכול בקדשים? חטאת.
 11. מתי תהיה היולדת מותרת באכילת קודש? רק לאחר הבאת הקורבנות ביום הארבעים ואחד לזכר או שמונים ואחד לנקבה.
 12. איזה מקורבנות היולדת קודם, עולה או חטאת? חטאת.
 13. מה המשותף והשוני בשאת ספחת ובהרת? כולן שמות נגעים וכולן לבנות, ורק יש חילוק במידת הלובן שלהן.
 14. מדוע טומאת נגעים וטהרתם הוא רק על פי כהן? גזרת הכתוב.
 15. כמה שערות יהפכו ללבן כדי שיהא זה סימן טומאה? לפחות שתיים.
 16. מראה לבן על כהה מה מהם נראה עמוק יותר, ולמה זה דומה? הלבן נראה עמוק יותר, כמו מראה השמש על מקום צל.
 17. כיצד מטמא הכהן את בעל הנגע הטמא? אומר לו "טמא אתה".
 18. מה יישאר בנגע כדי שיסגירו הכהן שנית? גם גודלו (כגריס) וגם מראהו (שנשאר בהיר ולא הוכהה).
 19. מה הדין באם פשה הנגע בשבוע הראשון? הכהן מטמאו לטמא מוחלט, ולא מסגירו שנית.

שני

 1. מה הדין באם לא היה שינוי בנגע גם בשבוע השני ביום השביעי? הכהן מטהר אותו והוא צריך לכבס בגדיו.
 2. כיצד נקרא הנגע הטהור? מספחת.
 3. מה הדין במי שנגעו גדל לאחר שכבר טוהר ע"י הכהן? נראה שוב אל הכהן ואם נכון הדבר מטמאו הכהן.
 4. כיצד נקרא הנגע הטמא? צרעת.
 5. מה הדין בשאת לבנה שיש בה שער לבן ומקצת מן הלובן מחלים והופך לבשר חי ובריא? זה עדיין סימן טומאה ויש לכהן לטמאו.
 6. כיצד נקרא נגע זה? צרעת נושנת.
 7. מה יפסוק הכהן לאדם שפרחה בו הצרעת בכל גופו ממש ועד מתי? יטהר את הנגע, עד שייראה בו בשר חי ובריא ואז יטמאו הכהן.
 8. מה הדין כאשר יחזור הבשר החי ויהפוך ללבן? טהור הוא.

רש"י

 1. מה הדין בנגע שהסגירו הכהן שנית ולאחר מכן ראה הכהן שפשה הנגע או עמד במראיתו? טמא.
 2. וטיהרו הכהן מספחת היא. מהי מספחת? שם נגע טהור.
 3. מדוע מנוגע שאחרי שהוסגר טיהרו הכהן – צריך טבילה הוא ובגדיו? הואיל ונזקק להסגר נקרא טמא וצריך טבילה.
 4. כיצד נקרא מצורע שטימאו הכהן ומה זקוק יהיה לעשות? מצורע מוחלט ויהיה זקוק לציפורים ותגלחת וקרבן.
 5. אילו שני דברים בתוך הנגע הלבן הם מראה טמא כל אחד בפני עצמו? מחית בשר (בשר שהבריא והחלים) או שער לבן.
 6. האם רק בשאת – המחיה היא סימן טומאה? לא, אלא בכל המראות ותולדותיהן.
 7. מדוע המחיה בנגע היא סימן טומאה והלא הנגע מבריא ונראה בשר חי? כי מתחת לבשר החי עדיין יש לחה והמכה הישנה עדיין לא הבריאה.
 8. האם כהן שנחלשה ראייתו אך רואה הוא כשר הוא לראיית נגעים? פסול.
 9. מתי נטמא נגע שנראה באחד מכ"ד ראשי אברים? כאשר הורחב ונתעבה אותו ראש אבר ואז נראה הנגע כולו כאחד, כי לפני כן לא היה נראה כאחד מחמת שיפועו של ראש האבר, ובמצב זה אינו טמא.
 10. באילו ימים אין הכהן רואה ובוחן מראות נגעים ומדוע? בשבעת ימי המשתה של חתן ובימי הרגל לכל אדם, בכדי שלא לבטל את השמחה. 

שלישי

 1. מה הדין בנגע שנראה במקום בו היה שחין שנרפא? יש להראותו לכהן.
 2. מתי הכהן מטמאו כנגע צרעת? אם מראהו שפל מן העור והשער שבו לבן.
 3. מה הדין אם המראה אינו שפל מן העור והשער בו לא לבן? טעון הסגר שבעה ימים.
 4. מה הדין לאחר ההסגר? אם יפשה הנגע בעור – טמא, ואם לא – טהור.
 5. כיצד נקרא הנגע הטהור כאן? צרבת השחין.

רש"י

 1. שחין מלשון מה? חימום. שנתחמם מקום המכה בחום פנימי ולא בכויה חיצונית.
 2. מהו מראה "לבנה אדמדמת"? לבן שמעורב בו קצת אדום.
 3. במראה הטמא הנראה שפל מן העור. האם גם ממשו צריך להיות שפל מן העור? לא.
 4. מהי צרבת השחין? הרושם הנותר מן החימום והמכה שהיותה.
 5. מהו הלשון "צרבת"? רגיעת העור לאחר החימום.

רביעי

 1. מה הדין בנגע שנראה במקום בו הייתה כבייה מאש? יראוהו לכהן ואם מראה הנגע עמוק מן העור והשער בו לבן – טמא.
 2. מה הדין אם אין בכויה שער לבן ואין הוא נראה עמוק מן העור? טעון הסגר שבעה ימים.
 3. מה הדין לאחר שבעה ימים? אם פשה הנגע וגדל, טמא. ואם נשאר אותו דבר, טהור.
 4. כיצד נקרא המראה הטהור? שאת המכווה.

רש"י

 1. מהי מחיית המכוה? כוויה שחייתה ונהפכה לבהרת לבנה לגמרי או לבנה מעורבת במעט אדום.
 2. דיני המכווה והשחין שווים, אם כן מדוע חילקם הכתוב? לומר שאינם מצטרפים בשיעורם, שאם היה נגע בגודל חצי גריס בשחין וחצי גריס במכוה אין מצטרפין לטומאה.

חמישי

 1. מה דינו של נגע שנראה באיש או באישה בראש או בזקן? אם הוא עמוק מן העור ובו שער צהוב דק, הכהן מטמאו.
 2. כיצד נקרא הנגע שבשער? נתק.
 3. מתי הכהן מסגיר את הנגע? כשאין מראהו עמוק מן העור וגם אין בו שער שחור.
 4. אם לאחר הסגר שבעה ימים הנגע לא פשה והשער בו לא צהוב מה הדין? הסגר שנית וגילוח סביב הנתק ולא את הנתק עצמו.
 5. אם גם לאחר הסגר שני נותר הנתק בעינו מה הדין? הכהן מטהרו והוא מכבס בגדיו ונטהר.
 6. אם פשה הנתק אחרי טהרתו מה הדין? טמא.
 7. אם הנתק לא פשה וצמח בו שער שחור מה הדין? נרפא הנתק וטהור הוא.
 8. מה הדין באיש או אישה שיש בבשרם בהרות רבות לבנות? אם אין צבעם לבן עז אלא לבן כהה טהורים הם.
 9. כיצד נקרא נגע טהור זה? בוהק.

רש"י

 1. מה החילוק בין נגע במקום בשר לנגע במקום שער? במקום בשר צבעו לבן ובמקום שער צבעו צהוב.
 2. מתי השער הצהוב הוא סימן טומאה? כשמלכתחילה היה שערו שחור.
 3. מה הדין בנתק ובו שער שחור ומדוע? טהור כי השחור הוא סימן טהרה בנתקים.
 4. כיצד מגלחים סביב הנתק? לא את כל הראש או הזקן אלא רק סביב הנתק ומשאיר שתי שערות שחורות סביבו כדי להבחין אם פשה.
 5. האם שווה דין הנתק שפשה לאחר שנטהר לנתק שפשה לפני שנטהר? כן.
 6. האם הצבעים ירוק ואדום בשער הם סימני טהרה כצבע שחור או טומאה כצבע צהוב? סימן טהרה כשחור. 
 7. צבע צהוב מלשון מה? זהוב שדומה לזהב.
 8. מה הדין בטמא שטיהרו הכהן שלא כדין? טמא.
 9. מה הן בהרות? חברבורות.
 10. מהו בוהק? כמו לובן מבהיק הנראה בבשר אדם אדום.

שישי

 1. האם קרחתו של אדם היא סימן לנגע טמא? לא וטהור הוא.
 2. האם גבחתו של אדם (קרחת רק מקדימה) הוא סימן טומאה? לא.
 3. מה הדין אם בקרחת או בגבחת יהיה נגע לבן אדמדם? הרי זה צרוע ויש לטמאו.
 4. אילו דברים צריך המצורע לעשות? לפרום בגדיו, לפרוע ראשו, לעטוף ראשו עם פיו ושפמו ורק עיניו מגולות, לקרוא ולהכריז שהוא טמא, ולשבת בדד מחוץ למחנה.
 5. בגד פשתים או צמר או עור שנראה בו נגע, מתי יהיה הנגע בצבע טמא? כשיהיה ירקרק או אדמדם.
 6. מה עושה הכהן עם הבגד המנוגע? מסגירו לשבעה ימים ורואהו לאחר מכן ואם פשה בבגד, שורפו.
 7. כיצד נקרא נגע זה שבבגד? צרעת ממארת.
 8. אם לא פשה הנגע בבגד מה הדין? מכבסים את הבגד ומסגירו שנית.

רש"י

 1. קרח הוא טהור הוא. ממה טהור הקרח? מטומאת נגעי שער ונתקים אבל מיטמא הוא בנגעי בשר.
 2. מה נקרא גבחת ומה נקרא קרחת? גבחת משיפוע הקודקוד (הראש) ולפנים,  קרחת משיפוע הקודקוד ולאחור.
 3. מה השוני במראה צרעת של עור בשר, ביחס לצרעת של שחין ומכווה, וביחס לנתק (נגע השער)? צרעת עור בשר נידון בארבע מראות וסוגי לבן, וגם נידון בשני שבועות של הסגר. מה שאין כן צרעת שחין ומכווה, שהם שבוע אחד. ונתק לא נידון דווקא בארבע מראות, אלא כל שינוי פחות מכך בשער כהה נקרא נגע טמא.
 4. האם כל סוגי המצורעים טעונים חמישה דברים (פריעה ופרימה וכו')? כן.
 5. מהו בגד פרום? קרוע.
 6. מהו ראש פרוע? מגודל שער.
 7. מהו שפם? שער השפתיים.
 8. מדוע יש צורך למצורע להכריז שהוא טמא? כדי שיפרשו ממנו.
 9. מה החידוש בישיבתו בדד של המצורע? שאף שאר טמאים לא יושבים עמו.
 10. מדוע נענש המצורע בבדידות? הא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו לכן ייבדל הוא מהמחנה.
 11. מחוץ לאיזה מחנה ישב המצורע? מחוץ לשלוש מחנות.
 12. מהו צבע ירקרק ואדמדם שבנגעי הבגדים? ירקרק ירוק שבירוקים, אדמדם אדום שבאדומים.
 13. מדוע צרעת הבגד נקראת ממארת (ב)? שמכאיבה לבעל הבגד שהפסיד בגדו, מלשון סילון ממאיר. ומשתלחת מארה בבגד זה כי אין רשאים ליהנות ממנו.
 14. האם שורפים עם הבגד הנגוע דברים נוספים? לא. 
 15. מה דין צידי הבגד שאינם עשויים מצמר ופשתים? אינם נשרפים עמו.

 

שביעי

 1. מה הדין בנגע הבגד שהוסגר שנית ולאחר מכן ראה הכהן שלא פשה? בכל זאת יש לשרפו.
 2. כיצד נקרא נגע טמא זה? פחתת.
 3. כיצד יש גם בבגדים קרחת וגבחת? בגד ישן קרוי קרחת, ובגד חדש קרוי גבחת.
 4. מה הדין בנגע הבגד שכהה (סימן טהרה) לאחר הסגרו שנית? הכהן קורעו מן הבגד.
 5. אם ממשיכים הנגעים להראות עוד בבגד לאחר שנקרע ממנו החלק הנגוע מה הדין? יש לשרוף את כל הבגד.
 6. מה הדין בבגד נגוע שכובס וסר ממנו הנגע? יכובס שנית ויטהר.

רש"י

 1. נגע הבגד שלא הוכהה (הפך) ולא גדל (פשה)- טמא, גדל בלבד טמא, מה הדין בהוכהה הנגע בלבד? גם טמא.
 2. מהי פחתת? שוקעת, נגע הנראה שקוע.
 3. מדוע נאמר קרחת וגבחת גם בבגדים? בשביל גזרה שוה עם קרחת וגבחת של האדם, וללמד שכמו שבאדם פרח נגע בכולו טהור, גם בבגד פרח בכולו טהור.
 4. כיצד קרחת וגבחת הם מלשון ישן וחדש? קרחת היא מאחור, כעמאין ישן שחורי האדם, וגבחת היא מלפנים היינו חדש שהוא לפני האדם.
 5. מהי הכביסה הטעונה לבגד נגוע? טבילה.
 6. האם יש כיבוס שאינו מלשון טבילה? כן, לפעמים הוא מלשון ליבון.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן