“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תולדות- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תולדות". 160 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תולדות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת תולדות

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. בן כמה היה יצחק כשלקח את רבקה? 40.
 2. מה עשה יצחק כשראה שאשתו עקרה? התפלל לה'.
 3. מה הפריע לרבקה בהריונה? שהבנים מתרוצצים בקרבה ומצערים אותה.
 4. מה עשתה רבקה בעקבות הצער? הלכה לדרוש תשובה על כך מה'.
 5. מה ענה לה ה'? שיש לה שניים בבטן ואחד ישתעבד לשני.
 6. כיצד יצא עשיו כשנולד? שעיר ואדמוני.
 7. במה אחז יעקב כשנולד? בעקב עשיו.
 8. בן כמה היה יצחק כשנולדו התאומים? 60.
 9. מה היה עיסוקם של הנערים כשגדלו? עשיו בציד ובשדה ויעקב תמים באוהלים.
 10. את מי אהב יצחק ואת מי רבקה? יצחק את עשיו ורבקה את יעקב.
 11. מה ביקש עשיו כשחזר מן השדה עייף, וראה את התבשיל שבישל יעקב? שילעיטנו ממנו.
 12. מדוע נקרא שמו של עשיו – אדום? כי כינה את התבשיל אדום אדום.
 13. מה ביקש יעקב בתמורה לתבשיל והאם קיבל? את זכות הבכורה של עשיו, וקיבל.
 14. כדי לחזק את המכירה של הבכורה מה ביקש יעקב והאם קיבל? שישבע עשיו על כך, וקיבל.
 15. מה נתן יעקב לעשיו לאכול? לחם ונזיד עדשים.
 16. מדוע הלך יצחק לאבימלך מלך גרר? כי היה רעב בארץ.
 17. מה דרש ה' מיצחק ומה הבטיח לו? שישאר בארץ. והבטיח לו ברכה וירושת הארץ וזרע רב.
 18. בזכות מי יקבל יצחק כל הברכות האלו? בזכות נאמנותו של אברהם לה'.

 

רש"י

 1. מה אמרו ליצני הדור על יצחק? שאינו מאברהם אלא מאבימלך.
 2. מה עשה ה' כדי לסתור זאת? צר קלסתר פניו של יצחק כאברהם בדיוק.
 3. בן כמה היה יצחק בזמן העקידה? 37.
 4. בת כמה היתה רבקה כשלקחה יצחק? 3.
 5. מה שבחה של רבקה ביחס למשפחתה? שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה רשעים, ולא למדה ממעשיהם.
 6. האם גם רבקה התפללה על הריון מניין? כן, "לנוכח אשתו".
 7. מדוע נעתר ה' לתפילת יצחק ולא רבקה? שהוא צדיק בן צדיק, ואילו היא צדקת בת רשע.
 8. מהו ויתרוצצו (ב' פירושים)? או לשון ריצה או לשון ריצוץ שבירה וקטטה.
 9. לאן רצו ועל מה רוצצו אחד את השני? כשהיתה עוברת על פתחי תורה היה יעקב רץ לצאת וליד עבודה זרה עשיו רץ לצאת, ורוצצו ורבו ביניהם על נחלת שני עולמות.
 10. להיכן הלכה רבקה לדרוש את ה'? בבית מדרשו של שם.
 11. אילו שני מלכים ידידים יצאו מיעקב ועשיו? רבי ואנטונינוס.
 12. מתי עולה זרעו של עשיו? כשנופל זרעו של יעקב. וכן להיפך.
 13. לכמה חדשים ילדה רבקה ולכמה תמר? רבקה 9, תמר 7.
 14. מה היה הסימן באדמוניותו של עשיו? שיהא שופך דמים.
 15. מדוע אחז יעקב בעקב עשיו? כי היה ראשון ליצירה ורצה להיות גם ראשון ליציאה ויהא בכור.
 16. מה הסימן לדורות מאחיזה זו? שלפני שיגמור עשיו מלכותו, יטול אותה יעקב ממנו.
 17. מי קרא שם לעשיו ומי ליעקב (ב' פירושים)? לעשיו אנשים קראו כך. וליעקב קרא כך או ה' או אביו.
 18. כמה שנים המתין יצחק להריונה של רבקה? 10 שנים אחרי שהגיעה לגיל הריון דהיינו 13 [ונשא אותה בגיל 3 וילדה בגיל 23 ואם כן יוצא שהמתין לה סה"כ 20 שנה מאז שנשאה].
 19. מדוע לא נשא יצחק שפחה כאביו? משום שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה.
 20. באיזה גיל ניכר הנער במהותו ומניין? 13, ויגדלו הנערים ויהי עשיו וכו'.
 21. כיצד צד ורימה עשיו את אביו? עשה עצמו מדקדק במצוות והיה שואלו כיצד מעשרים המלח והתבן.
 22. האם היה עשיו עוסק גם בציד כמשמעו? כן.
 23. מדוע נקרא יעקב תם? שאינו בקי בהויות העולם וכלבו כן פיו שוים.
 24. באילו אוהלים ישב יעקב? של שם ועבר.
 25. מדוע אהב יצחק את עשיו (ב' פירושים)? עשיו היה נותן לו לאכול, או שהיה סבור שהוא צדיק.
 26. מאיזה עיסוק חזר עשיו באותו יום? מרצח שעשה.
 27. למה התכווין עשיו כשביקש מיעקב שילעיטהו? שישפוך לפיו הרבה כגמל.
 28. עבור מי ומדוע בישל יעקב נזיד? עבור אביו יצחק שהיה אבל על אברהם אביו שנפטר באותו יום.
 29. מדוע נפטר אברהם באותו יום וקיצרו 5 שנים מחייו? כדי שלא יראה את נכדו עשיו שיצא לתרבות רעה באותו יום, שהרי הובטחה לו שיבה טובה.
 30. מדוע מכינים לאבל דוקא עדשים (ב' פירושים)? שהם עגולים והאבלות היא גלגל החוזר בעולם, או שלעדשים אין פה וכן אבל יש לו הגבלות בשאלת והחזרת שלום לאנשים.
 31. מדוע ביקש יעקב את הבכורה? שעבודת ה' בקרבנות היא בבכורים, ולא כדאי שרשע כעשיו יקריב לה'.
 32. מדוע זלזל עשיו בבכורה (ב' פירושים)? שעתידה היא לעבור ללויים, ושמתים על ידה אם לא עובדים כראוי.
 33. מדוע דרש ה' מיצחק שלא ירד למצרים? כי הוא עולה תמימה ואין חוץ לארץ כדאי לו.
 34. מה ההבדל בין מצוה לחוק. תן דוגמאות? מצוה היא עם סיבה הגיונית כגון גזל ושפיכות דמים, חוק הוא בלי סיבה כגון חזיר ושעטנז.
 35. האם שמר אברהם גם על תורה שבעל פה, מניין? כן, "משמרתי ותורותַי", הגזירות והלכה למשה מסיני.

שני

 1. מדוע אמר יצחק על רבקה שהיא אחותו? שלא יהרגוהו כשיחמדו את יופיה.
 2. מי ראה את יצחק מתנהג עם רבקה כאשתו? אבימלך.
 3. מה טען אבימלך כלפי יצחק? שהיה צריך לומר שהיא אשתו כדי למנוע מכשול.
 4. מה ענה יצחק? שפחד שיהרגוהו.
 5. מה ציוה אבימלך להגנת יצחק? שהנוגע בו או באשתו יומת.
 6. מה קיבל יצחק מאת ה' בשנה ההיא? כפול מאה בתבואה שזרע.

רש"י

 1. מדוע לא נשמר יצחק מלהתנהג עם רבקה כאשתו? ראה שעבר זמן רב ולא אנסוה.
 2. מה ראה אבימלך את יצחק עושה? משמש מטתו.
 3. מי כמעט ולקח את רבקה? אבימלך בעצמו.
 4. האם ארץ פלישתים נחשבת לארץ ישראל? לא.
 5. מדוע היה נס בצמיחת התבואה באותה שנה ובאותו מקום? הארץ קשה והשנה קשה, שהייתה שנת רעבון.
 6. מה קיבל יצחק כפול מאה? התבואה ששיערו שתוציא השדה, הוציאה כפול מאה.
 7. מדוע שיערו כמה צריכה השדה להוציא? לדעת כמה לתת למעשר.

שלישי

 1. מדוע קינאו הפלישתים ביצחק? כי הוא נעשה לעשיר גדול.
 2. מה עשו הפלישתים לבארות שחפר אברהם? סתמו אותן ומילאו אותן עפר.
 3. מדוע דרש אבימלך מיצחק שיעזוב את ארצו? כי נעשה מכובד יותר ממנו.
 4. לאן עבר יצחק מהעיר גרר? לנחל גרר.
 5. מה עשה יצחק עם הבארות הסתומים וכיצד קרא להן? חפרן מחדש, וקרא להן בשמות שקרא להן אביו.
 6. מי חפר ליד הנחל ומצא שם באר מים חיים? עבדי יצחק.
 7. מדוע רבו איתם רועי גרר? הם טענו שהמים של הבאר שייכים להם.
 8. מה עשו בעקבות כך רועי ועבדי יצחק? חפרו באר אחרת.
 9. מה עשו רועי גרר כשראו זאת? רבו גם עליה.
 10. כיצד קרא יצחק לבארות עליהן רבו ומדוע? עשׂק, כי התעשקו עמו רועי גרר. ושיטנה, כי היו משטינים ומקטרגים עליו רועי גרר.
 11. כיצד קרא יצחק לבאר השלישית עליה לא רבו ומדוע? רחובות, כי הרחיב להם ה'.

 

רש"י

 1. כיצד היו מעריכים אנשים את עשרו של יצחק? היו אומרים שזבל פרדותיו שווה יותר מכספו של אבימלך.
 2. מדוע סתמו הפלישתים את בארות אברהם? מפני שמשכו לעירם גייסות.
 3. מה הועיל יצחק שעבר מגרר לנחל גרר? הנחל היה רחוק מן העיר.
 4. מהו עשק ומהי שיטנה? עשק – ערעור. שיטנה – נזק.

רביעי

 1. לאן עקר יצחק דירתו מנחל גרר? לבאר שבע.
 2. מה אמר ה' ליצחק כשנראה אליו בלילה? שלא יפחד כי הוא איתו ויברך אותו בזכות אברהם.
 3. מה בנה יצחק בבאר שבע ומה עשו שם עבדיו? הוא בנה מזבח ועבדיו כרו באר.
 4. מי הגיע לבאר שבע לבקר את יצחק? אבימלך מלך גרר ופמלייתו.
 5. מה אמר להם יצחק? מדוע באתם אלי והרי אתם גרשתם אותי מאצלכם.
 6. מה אמרו לו אבימלך ופמלייתו? שהם רואים כי ה' איתו ורוצים לכרות ברית איתו ושלא ירע להם אם לא הרעו לו.

רש"י

 1. במי ראו הפלישתים כי ברכת ה' במעשיו? באב ובבן, באברהם וביצחק.
 2. מה ביקשו הפלישתים? שהברית שהייתה להם עם אברהם תמשיך עם יצחק.

חמישי

 1. כיצד קיבל יצחק את אבימלך ופמלייתו? ערך לפניהם משתה.
 2. מה עשו יצחק ואבימלך כשהשכימו בבוקר? נשבעו איש לאחיו על ברית שלום.
 3. מה בישרו עבדי יצחק באותו יום? שחפרו באר ומצאו מים.
 4. כיצד קרא לה יצחק ואיזו עיר נקראה על שמה? שבעה, ועל שמה נקראה באר שבע.
 5. כמה נשים נשא עשיו ובאיזה גיל? שתיים בגיל 40.
 6. האם נשים אלה עשו ליצחק ורבקה קורת רוח או מורת רוח? מורת רוח.
 7. למי קרא יצחק כאשר כהו עיניו? לעשיו.
 8. מה ביקש יצחק מעשיו? שכיוון שהוא זקן וקרוב למותו, שיביא לו ציד ויעשה מטעמים כדי שיברכו לפני מותו.
 9. מי שמע שיחה זו שבין יצחק לעשיו? רבקה.
 10. מה אמרה בעקבות כך רבקה ליעקב? שיקדים את עשיו ויביא לה שני גדיים והיא תכין אותם ליצחק כדי שיברך את יעקב.
 11. ממה פחד יעקב? שכיון שהוא חלק ועשיו שעיר, ימששהו אביו ויגלה את התרמית ויקללהו במקום לברך.
 12. מה ענתה לו רבקה? שישמע בקולה ויביא מהר את הגדיים.
 13. מה עשתה רבקה ליעקב לאחר שעשה כדבריה? הלבישה אותו בבגדי עשיו המיוחדים, והרכיבה על ידיו ועל צווארו את עורות גדיי העיזים, ונתנה לו הלחם והמטעמים.
 14. כאשר בא יעקב והציג עצמו כעשיו ביקש יצחק למששו, מדוע? כי קולו החשיד פן הוא יעקב.
 15. גם לאחר המישוש שאל יצחק את יעקב האם הוא עשיו, מה ענה יעקב? אני.
 16. מה הגיש יעקב ליצחק אביו לארוחה? לחם ובשר ויין.
 17. מה ביקש יצחק מיעקב לאחר הסעודה? שינשק אותו.
 18. מה אמר יצחק לאחר שנשקו יעקב? שהוא מריח בבגדיו ריח שדה אשר ברכו ה'.

רש"י

 1. למה היה דומה עשיו ומדוע? לחזיר בגלל שהיה צבוע כמותו, שהחזיר מראה טלפיו לומר טהור אני.
 2. מדוע נשא עשיו אשה בגיל 40? להראות שהוא צדיק ועושה כאביו שגם נשא אישה בגיל זה.
 3. איזו צביעות היתה בכך? כי עד גיל 40 היה צד נשים נשואות ומענה אותן, והוא מראה להפך, שעד 40 שמר עצמו.
 4. מהי מורת הרוח שגרמו נשות עשיו ליצחק ורבקה? כעס ועיצבון.
 5. אילו מעשים של נשות עשיו הפריעו ליצחק ורבקה? שהיו עובדות עבודה זרה.
 6. מדוע כהו עיניו של יצחק (ג' פירושים)? מעשן הקטורת לעבודה זרה של נשות עשו, או מדמעות המלאכים בעת העקדה, או כדי שיטול יעקב את הברכות.
 7. בן כמה היה יצחק בעת שרצה לברך? 123.
 8. מדוע דוקא אז החליט לברך? כי נכנס לחמש שנים לפני גיל מות אמו וחשש על עצמו.
 9. מה למדו מכך חז"ל? שחמש שנים לפני גיל פטירת האם או האב יש לאדם לדאוג.
 10. מה ביקש יצחק מעשו לעשות עם סכינו ומדוע? להשחיזה, כדי שלא יאכילנו נבלה.
 11. מניין הזהיר יצחק את עשיו שיביא את הציד? מן ההפקר ולא מן הגזל.
 12. כיצד לקחה רבקה שני גדיים מממון בעלה? בכתובתה הוסכם שתיקח שני גדיים בכל יום.
 13. מדוע היה צורך בשני גדיים? אחד לקרבן פסח ואחד למטעמים.
 14. איזו בהמה ביקש יצחק ואיזו קיבל, והאם טעמם שוה? ביקש צבי קיבל גדי, וטעמם שוה.
 15. מדוע נקראו בגדי עשיו "החמודות" (ב' פירושים)? שהיו נקיים, או שחמד אותן מנמרוד.
 16. מדוע לא הפקיד עשיו בגדיו המיוחדים אצל נשותיו? שהיה מכיר מעשיהם וחושדן (בגניבה).
 17. במה היה שונה קולו של יעקב משל עשיו? שהיה מזכיר שם שמים ומדבר בלשון רכה.
 18. מדוע נהנה יצחק מריחו של יעקב למרות שמעורות העיזים היה צפוי ריח רע? נכנס עמו ריח גן עדן של שדה תפוחים.

שישי

 1. איזו ברכה בירך יצחק את יעקב? שיראה ברכה משמים ומהארץ, בתבואה וביין, שיהיה ראש לעמים, יתברכו מברכיו ויתקללו מקלליו.
 2. באיזה שלב הגיע עשיו? מיד כשיצא יעקב.
 3. כשבא עשיו עם צידו להגיש לאביו והזדהה, כיצד הגיב יצחק? חרד מאוד והתפלא, אם כן מיהו המבורך הקודם.
 4. כיצד הגיב עשיו לשמועה כי הקדימוהו? צעק צעקה גדולה וביקש גם הוא ברכה.
 5. מה אמר עשיו כשידע שיעקב הקדימהו? ששמו מעיד על שעוקב אחריו ולקח בכורתו ועתה גם ברכתו.
 6. מה ביקש עשיו למרות זאת? את הברכה הנשארת.
 7. מה ענה לו יצחק? שאחיו כבר קיבל ברכת הארץ ושיהיה אדון ומה כבר אפשר להוסיף.
 8. מה עשה עשיו? הפציר לקבל ברכה ובכה.
 9. מה ברכו יצחק? שמושבו יהיה דשן, ויחיה על חרבו, ויוכל לפרוק עול אחיו מעל צווארו כשיחטא אחיו.
 10. מה היה בלבו של עשיו לאחר שהפסיד הברכות? שנא את יעקב ותכנן להורגו לאחר מות אביו.
 11. מה אמרה רבקה ליעקב כשנודע לה מה בלבו של עשיו? שעשיו מתכנן להרגו ושיברח ללבן אחיה לחרן, עד שירגע עשיו, והיא כבר תשלח מי שיחזירנו.
 12. מה היתה הסיבה שהציגה רבקה בפני יצחק ליציאת יעקב מהארץ? שלא ישא מבנות חת.
 13. מה אמר בעקבות כך יצחק ליעקב? שלא יקח אשה מבנות כנען, אלא ילך לפדן ארם ויקח מבנות לבן דודו.
 14. מה ברך יצחק את יעקב לפני צאתו? בברכה, בריבוי זרע ובירושת הארץ.

רש"י

 1. מה ההבדל העקרוני בין ברכת יעקב לעשו? יעקב יבורך רק אם ראוי, ועשיו יבורך בכל מקרה וזה לרעתו.
 2. מדוע יצחק ברך את יעקב "בני אמך", ויעקב ברך את יהודה "בני אביך"? שליצחק אשה אחת וכל בניו ממנה, וליעקב כמה נשים וכשאומר בני אביך כולל את כולם.
 3. מדוע בברכת יצחק קודמים המקללים למברכים "אורריך ארור ומברכיך ברוך" ובברכת בלעם קדמו המברכים? הצדיקים תחילתם יסורין וסופם שלוה, והרשעים להפך.
 4. מדוע חרד יצחק חרדה כשנכנס עשיו? ראה גיהנם פתוחה מתחת עשיו.
 5. אילו טעמים טעם יצחק במה שהביא יעקב? כל מה שרצה.
 6. האם הסכים יצחק לברכות שקיבל יעקב, מנין? כן, "גם ברוך יהיה".
 7. ממה חשש יצחק בלקיחת יעקב את הברכות ובמה התנחם? חשש שמא שינה היחס וברך שלא כהוגן את הקטן לפני הגדול, והתנחם בכך שעשיו אמר בעצמו שלקח יעקב בכורתו.
 8. איזו ארץ דשנה התברך עשיו שיקבל? איטליה של יוון.
 9. מתי יוכל עשיו לפרוק עול יעקב מעל צואריו? כשיעברו בני יעקב על התורה.
 10. מניין נודע לרבקה מה שעשיו מהרהר? ברוח הקודש.
 11. מה כוונת רבקה שאמרה ליעקב שעשיו "מתנחם" להרגו (ג' פירושים)? מצטער על האחוה ומעתה מתנכל, או כאילו שהרג כבר את יעקב ושתה עליו כוס תנחומין, או שהוא יתנחם על שהפסיד הברכות רק בהריגת יעקב.
 12. מדוע חששה רבקה שימותו יעקב ועשיו באותו יום? שיקום עשיו על יעקב ויעקב יהרגנו, ויקומו בני עשיו ויהרגו את יעקב.
 13. האם באמת מתו יעקב ועשיו ביום אחד? כן.
 14. מדוע נקרא ה' – "שדי"? שדי בברכותיו למתברכין.
 15. מה הייתה כוונת יצחק כשאמר ליעקב שייתן לו ה' ברכת אברהם? שכל הברכות שנתברך זרעו של אברהם, שממנו, מיעקב, יהא זרע זה.

שביעי

 1. יעקב הולך לפדן ארם לקחת אישה משם ולא מבנות כנען, בציווי וברכת אביו, מה עושה עשיו כששומע זאת? הולך לישמעאל דודו ולוקח את מחלת בתו לאשה, להראות שגם הוא שומע לאביו ולא לוקח מבנות כנען.
 2. מה שמותיהן של שלוש נשות עשיו? יהודית בשמת ומחלת.

 

רש"י

 1. כיצד למדנו שלפני שיצא יעקב ללבן שהה י"ד שנה בארץ בבית מדרשו של עבר? נביות בן ישמעאל השיא את אחותו מחלת לעשיו מיד לאחר שברח יעקב, ולמה לא השיאה ישמעאל האב, מפני שמת באותה שעה, ובסוף חיי שרה נאמר שהיה בן 137 במותו והרי היה גדול מיצחק ב-14 שנה ויצחק מיעקב ב-60 שנה וממילא ישמעאל מיעקב ב-74 שנה וממילא במות ישמעאל היה יעקב בן 63 שנה. והנה יוסף נולד כעבור 14 שנה בבית לבן בן 30 עמד יוסף לפני פרעה ובן 39 היה כשהגיע יעקב למצרים כשהוא בן 130. יוצא מכאן גילו של יעקב כשהגיע ללבן (14+39)-130 שזה 77 והרי יצא יעקב מבית הוריו בגיל 63, והיכן 14 שנה, אלא שנטמן בבית המדרש.
 2. כמה שנים לא קיים יעקב כיבוד הורים ועל כמה מהם נענש? 36 ונענש רק על 22.
 3. מדוע לא נענש על 14 ובמה נענש על 22 שנה האחרות? ב-14 שנה למד תורה וגדול תלמוד תורה מכבוד אב ואם, לכן לא נענש. וב-22 שנה נענש שפירש ממנו יוסף מגיל 17 עד 39.
 4. האם עשה טוב עשיו שלקח את בת ישמעאל פרט? לא, שהרי לא גרש את הכנעניות מבנות חת, והוסיף בכך רשעה על רשעתו שהוסיף אשה רעה על שאר נשותיו הרעות.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן