“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שמיני". 183 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שמיני "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת שמיני  

ראשון

 1. למי קרא משה ביום השמיני? לאהרן ובניו וזקני ישראל.
 2. מה ציווה משה את אהרן? להקריב עגל לחטאת ואיל לעולה.
 3. מה היו צריכים ישראל להקריב באותו יום? שעיר עיזים לחטאת, עגל וכבש לעולה, שור ואיל לשלמים, מנחה בלולה בשמן.
 4. מה יקרה לאחר עשיית קורבנות אלו? יראה כבוד ה' לעיני כולם.
 5. מה אמר משה לאהרן שיעשה בכך שיקריב קורבנות אלו? יכפר בעדו ובעד העם.
 6. מה עשה אהרן עם עגל החטאת? שחטו, וקיבל דמו מיד בניו, ונתנו באצבעו על קרנות המזבח ויצק השארית אל יסוד המזבח.
 7. מה עשה אהרן עם אברי העגל? את החלב והכליות וכו' הקטיר המזבחה, ואת הבשר והעור שרף באש מחוץ למחנה.
 8. מה עשה אהרן עם איל העולה? שחטו, וקיבל דמו מיד בניו, וזרקו על המזבח סביב.
 9. מה עשה אהרן עם אברי העולה? קיבל נתחיה ואת הראש מיד בניו והקטירם המזבחה ואז רחץ את הקרב והכרעיים והקטירם.
 10. מה עשה אהרן לאחר עשיית חטאתו ועולתו? את חטאת העם ועולתם.

רש"י

 1. מהו היום השמיני בו נעשה מעמד חגיגי זה? שמיני למילואים וראש חודש ניסן ויום שבו הוקם המשכן.
 2. מדוע היה צורך להזמין את זקני ישראל למעמד זה? להשמיעם שעל פי הדיבור נכנס אהרן לשמש בכהונה ולא יאמרו מאליו נכנס.
 3. מדוע היה על אהרן לקחת לחטאתו דווקא עגל? כדי להודיעו שמכפר לו השם יתברך על מעשה העגל שעשה.
 4. מה בעצם קורה כשנראה כבוד ה' לאחר קורבנות חובה של יום זה? תשרה שכינה במעשי ידיהם.
 5. מדוע היה צורך למשה לומר לאהרן קרב אל המזבח? כי היה אהרן מתבייש לגשת ואמר לו משה שלא יתבייש כי לכך נבחר.
 6. בן כמה יהיה העגל שנאמר בכל מקום? בן שנה.
 7. בדרך כלל חטאת חיצונית נשרפת או נאכלת? נאכלת.
 8. היכן מצינו חטאות חיצוניות שנשרפות? רק בחטאת אהרן ביום השמיני ובחטאת של ימי המילואים.
 9. מהו לשון "וימציאו"? לשון הושטה והזמנה.

שני

 1. מה עשה אהרן עם המנחה? קמץ בכפו ממנה והקטיר על המזבח.
 2. מה עשה אהרן עם השור והאיל של העם? שחטם וקיבל דמם מבניו וזרקו על המזבח סביב, והקטיר את החלבים והחזות על המזבח.
 3. החזה והחלבים, מה היה למעלה בשעת הקטרה? החלבים.
 4. את מה עוד הניף אהרן? שוק הימין.
 5. מה עשה אהרן לאחר מעשה הקורבנות ביום זה? נשא ידיו אל העם וברכם.
 6. מה עשו משה ואהרן כשיצאו יחד ממעשה הקורבנות? ברכו את העם.
 7. מה קרה לאחר שברכו את העם? נגלה כבוד ה' אל כל העם.

רש"י

 1. מה קדם לכל קורבנות היום השמיני? עולת התמיד של שחר.
 2.  החזה והחלבים, מה היה למעלה בשעת תנופה? החזה.
 3. איזו ברכה ברך אהרן את העם בסיום הקרבת הקורבנות? ברכת כהנים.
 4. מהיכן ירד אהרן לאחר ברכת כהנים? מהמזבח.
 5. מדוע לאחר ירידת אהרן מהמזבח נכנסו הוא ומשה לאוהל מועד (ב)? או שרצה משה ללמד את אהרן מעשה הקטורת, או שנכנסו להתפלל שתרד שכינה כי לאחר הקורבנות עדיין לא ירדה שכינה.
 6. איזו ברכה ברכו משה ואהרן יחד את העם? ויהי נועם וכו' יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.
 7. מדוע היה צורך בברכה זו? כי בכל שבעת ימי המילואים היה משה מפרק ומרכיב מחדש את המשכן בכל יום ולא שרתה בו שכינה, ושאלו ישראל הרי טרחנו הרבה בשביל המשכן ושיכופר לנו עוון העגל ומדוע לא שורה שכינה, ואמר להם משה, על ידי קורבנותיו של אהרן אחי שהוא חשוב וכדאי ממני בוודאי תשרה שכינה ותדעו שה' בחר בו.

שלישי

 1. מה עשתה האש שיצאה מלפני ה'? אכלה את העולה ואת החלבים.
 2. מה עשו העם כשראו זאת? שיבחו לה' ונפלו על פניהם.
 3. מה עשו נדב ואביהוא באותה שעה? לקחו מחתות עם אש וקטורת והקריבו לפני ה'.
 4. כיצד נקרא עוונם? הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם.
 5. מה היה עונשם? יצאה אש מלפני ה' ואכלה אותם ומתו.
 6. מה אמר משה לאהרן בעקבות מות בניו וכיצד הגיב אהרן? שזהו שכבר אמר ה' שבקרובים לו יתקדש ויתכבד בעיני העם, ואהרן שתק ולא הגיב.
 7. ממי ביקש משה להוציא את גופותיהם של נדב ואביהוא מהקודש? ממישאל ואלצפן בני עוזיאל דוד אהרן.
 8. האם הוצאו נדב ואביהוא כשהם לבושים ולהיכן הוצאו? היו לבושים בכותונותם והוצאו אל מחוץ למחנה.
 9. מה היה מוטל על אהרן ובניו ומה על כל ישראל בעקבות מות נדב ואביהוא? על אהרן ובניו שלא לפרום בגדיהם ולא לגדל שער. ועל כל ישראל לבכות השרפה אשר שרף ה'.
 10. מה עוד נאסר על אהרן ובניו ומדוע? לצאת מפתח אוהל מועד, כי שמן משחת ה' היה עדיין עליהם.
 11. מה היה העונש לאהרן ובניו אם יעברו על הנ"ל? מיתה.
 12. מה נצטווה אהרן ובניו שלא לשתות בבואם אל אוהל מועד ומה העונש על כך? יין ושכר והעונש מיתה.

רש"י

 1. מדוע נענשו בני אהרן במיתה (ב)? או שהורו הלכה בפני משה רבם, או שנכנסו שתויי יין למקדש.
 2. היכן אמר ה' שיתקדש במכובדיו? ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי.
 3. מה אמר משה לאהרן בעקבות זאת? שלפני כן חשב שהוא או אהרן הם המכובדים שימותו במעמד זה ועתה רואה שהם נדב ואביהוא מה שאומר 'שהם גדולים ממני וממך'.
 4. מה היה שכרו של אהרן בעקבות שתיקתו אחרי מות בניו? נתייחד עמו דבורו של ה' ונאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין.
 5. כיצד מתעלה שמו יתברך במיתת הצדיקים? אם כך עושה ה' דין בצדיקים, קל וחומר ברשעים.
 6. מדוע היה צורך לזרז את הוצאת הגופות מאת פני הקודש? כדי שלא לערבב את השמחה ביום זה.
 7. נדב ואביהוא נישאו בכותנותם. מה בא הדבר ללמדנו? שלא נשרפו בגדיהם אלא נשמתם, כשני חוטי אש נכנסו דרך חוטמיהם.
 8. מנין שאבל אסור בתספורת? רק אהרן ובניו האבלים נצטוו שלא לגדל פרע שער ראשם, משמע ששאר האבלים אסורים בכך.
 9. מדוע נצטוו אהרן ובניו שלא לגדל פרע שער ראשם? כדי שלא לערבב שמחתו של מקום.
 10. מניין שכל ישראל צריכים להתאבל בצרתם של תלמידי חכמים? כל בית ישראל יבכו את השרפה וכו'.
 11. איזה יין אסור היה לכוהנים לשתות? כאשר שותהו דרך שכרותו.
 12. האם נאסרו אהרן ובניו ביין שכר רק בבואם אל ההיכל. פרט? לא, אלא גם בגשתם אל המזבח.
 13. כיצד נחשבת עבודתו של כהן שתוי? מחוללת ופסולה.
 14. מי עוד אסור לעשות מלאכתו בשכרות והאם דינו למיתה ככהן שתוי? חכם מורה הוראה. ואין דינו למיתה.

רביעי

 1. מה ציווה משה את אלעזר ואיתמר לעשות עם המנחה הנותרת? לאכול אותה מצות ליד המזבח.
 2. מי רשאי לאכול מחזה התנופה ושוק התרומה? זרע אהרן בנים ובנות.

רש"י

 1. מדוע נקנסה מיתה גם על אלעזר ואיתמר בני אהרן וכיצד ניצלו? בעבור עוון העגל רצה ה' להשמיד כל זרעו של אהרן ותפילת משה פעלה מחצה ונותרו שני בנים אלו.
 2. מה החידוש בציווי משה לבני אהרן לאכול את המנחה? בדרך כלל אוננים אסורים בקדשים וכאן התיר להם.
 3. אילו מנחות נצטוו בני אהרן לאכול? מנחת יום שמיני למילואים ומנחת נחשון בן עמינדב.
 4. מדוע היה צורך לומר שמנחות אלו נאכלות מצות ולא חמץ? כי הן מנחות לצורך השעה ולא יהיה כמותן בעתיד ואולי דינן שונה, והשמיענו הכתוב שדינן כשאר מנחות.
 5. האם בנות הכוהנים אוכלות מקדשי הקדשים כגון מנחה? לא.
 6. מהו ההבדל במקום האכילה בין קדשי קדשים לבין קדשים קלים? קדשי קדשים אכילתם במקום קדוש דהיינו בין הקלעים, ואילו קדשים קלים אכילתם במקום טהור דהיינו כל מחנה ישראל, מקום שאסור למצורעים להיות שם, או בכל העיר ירושלים בזמן בית המקדש.
 7. האם יש חיוב לתת לבנות הכוהנים חלק בקרבן (חזה ושוק) או שאין להן חלק בכך אלא שאם יתנו להן רשאות הן לאכול מכך? אין להן חלק ואם יתנו להן רשאות הן לאכול.
 8. מה פירוש להרים ולהניף? תרומה מעלה ומוריד, והנפה מוליך ומביא.
 9. חזה ושוק, מה טעון תנופה ומה הרמה? שניהם טעונים גם תנופה וגם הרמה.

 

חמישי

 1. בעבור מה קצף משה על אלעזר ואיתמר? על שלא אכלו את שעיר החטאת במקום הקודש אלא שרפוהו.
 2. למה נועדה אכילת שעיר החטאת? לשאת את עוון העדה ולכפר בעדם.
 3. מתי באמת היו פטורים מאכילת החטאת וצריכים היו לשורפה? אם לפני אכילתה היו מביאים את דמה אל הקודש פנימה.
 4. כיצד הסביר אהרן מדוע לא נאכלה החטאת? שכיוון שמתו בניו באותו יום, האם ייטב בעיני ה' שבמצב הזה יאכלו את בשר הקודש.
 5. כיצד הגיב על כך משה? הוטבה בעיניו התשובה.

רש"י

 1. כמה שעירים לחטאת קרבו ביום חינוך המשכן ומה הם? שלושה. שעיר עיזים של העם, שעיר נחשון הנשיא הראשון שהקריב קרבנו, ושעיר ראש חודש.
 2. איזה מהם נשרף ולא נאכל ומדוע (ב)? שעיר ראש חודש. יש אומרים מפני שנגעה בו טומאה ויש אומרים מפני אנינות אהרן ובניו, שאסור לאכול קודש באנינות.
 3. מה ההבדל בין שעיר ראש חודש לשאר השעירים לעניין אכילה באנינות? שעיר ראש חודש הוא קדשי דורות, שבכל הדורות הבאים מחוייבים לעשותו. וסברו אהרן ובניו שיש לנהוג בו כהוראה הקבועה לאסור אוננים באכילתו, מה שאין כן שאר השעירים שהם קדשי שעה לחינוך המשכן, אכלום וסמכו על הוראתו של משה שאמר לעניין המנחה שיש לאוכלה למרות האנינות.
 4. אילו שתי דרישות וטענות אמר משה לבני אהרן בעניין שריפת שעיר החטאת? מדוע שעיר זה נשרף ומדוע נאכלו האחרים, או שכולם ייאכלו או שכולם יישרפו.
 5. האם כעסו של משה היה שייך גם על אהרן ואם כן מדוע כתוב שקצף על בניו ולא עליו? היה שייך גם על אהרן. אלא שבשביל כבודו של אהרן הפך משה פניו כלפי בניו ולהם הראה קצפו.
 6. מה דרש משה מבני אהרן בעקבות טענתו? שישיבו על טענתו.
 7. מה הייה הקדמת משה לטענתו? אמר להם האם החטאת יצאה חוץ לקלעים ונפסלה מאכילה כדין קדשי קדשים שנפסלים במקרה זה, וענו לו שלא יצאה ואז שאלם אם כן שנשארה במקום הקודש מדוע לא אכלתם אותה.
 8. כיצד נעשית כפרת העם בחטאת? כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים.
 9. מנין יש ללמוד ששעיר ראש חודש היה זה שנשרף? משה אמר שתפקידו של השעיר היה לשאת את עוון העדה, והלא שעיר ראש חודש הוא שתפקידו לכפר על טומאת מקדש וקדשיו, ואילו שעיר יום השמיני ושעיר נחשון לא באו לכפרה.
 10. מה דין כל חטאת פנימית שהובא מדמה אל הקודש פנימה טרם אכילתה? טעונה שריפה.
 11. לאיזה קרבן שציווה משה לאכלו באנינות השווה משה את שעיר החטאת שלכן לטענתו היה צריך גם הוא להיאכל? למנחה.
 12. באיזו לשון השיב אהרן למשה? בלשון תקיפה ועזה.
 13. האם יכלו בני אהרן להשיב על דברי משה ומנין? כן, שהרי מצינו שדיבר אלעזר בפני משה ובפני הנשיאים בעניין טהרת כלים הבאים בשלל ממלחמת מדין.
 14. מדוע לא השיבו בני אהרן על דברי משה? אין זה מדרך כבוד שידברו הבנים לפני אביהם ואינו בדין שיהא תלמיד משיב את רבו.
 15. איזו טענה הייתה למשה על בני אהרן בעניין ההקרבה באנינות ומה הייתה תשובת אהרן על כך? אמר להם וכי זרקתם דמה של החטאת אוננים, שאונן שעבד בקודש חיללו ופסלו מאכילה, וענה לו אהרן וכי הם הקריבו והלא הם כהני הדיוט שאסורים להקריב באנינות אלא אני הקרבתי שאני כהן גדול שמותר להקריב באנינות.
 16. מה השיב אהרן למשה בעניין מיתת בניו? שאפילו אינו אונן על בניו אלא על שאר קרובים, וכי ייטב הדבר בעיני ה'.
 17. האם אונן בלילה שאחרי יום הקבורה עדיין אסור באכילת קודש? לא.
 18. מה בעצם היתה תמצית תשובת אהרן למשה? אם שמעת מה' היתר אכילת הקודש באנינות בקדשי שעה (שעיר שמיני ושעיר נחשון), אין לך להקל בקדשי דורות (שעיר ראש חודש).
 19. מה ענה משה לאהרן על חילוק זה? הודה ולא בוש לומר שאכן יש חילוק בדבר והוא לא שמע היתר בקדשי דורות (ויש גרסא שהודה כי שמע שיש חילוק ושכח זאת).

שישי

 1. מה הם סימני הבהמה אותה מותר לאכול? מפרסת פרסה שוסעת שסע ומעלת גרה.
 2. מדוע הגמל והשפן והארנבת אסורים? הם מעלי גרה אך לא מפריסים פרסה.
 3. מדוע החזיר אסור? הוא מפריס פרסה אך אינו מעלה גרה.
 4. מה הם סימני הדג המותר באכילה? יש לו סנפיר וקשקשת.
 5. מה דינם של אלו וכאלו חוץ מאיסור אכילה? לא לגעת בנבלתם.
 6. כמה מיני עופות הוזכרו בפסוקים שהם שקץ ואסורים באכילה. כתוב חמישה מהם המוכרים יותר? עשרים. נשר עורב ינשוף חסידה עטלף.
 7. מה דינו של שרץ העוף ההולך על ארבע והאם יש יוצא דופן? אסור באכילה ויש יוצא דופן.
 8. מהו שרץ העוף המותר באכילה ומהו יחודו? ארבה סלעם חרגול חגב למיניהם. יש להם כרעיים מעל רגליהם המיועדות לניתור על הארץ.
 9. אילו חיות הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב והנושא נבלתם גם יכבס בגדיו? כל שיש לה רק סימן של פרסה, לא שסע ולא גרה, וכן כל חיה ההולכת על כפיה בלא פרסה כלל.
 10. כמה שרצים השורצים על הארץ הם טמאים. כתוב שלושה מהם? שמונה. עכבר צב לטאה.
 11. מה דינו של כלי שנפלה לתוכו נבלת אחד מהשרצים? טמא וטעון טבילה והערב שמש.

רש"י

 1. כיצד היתה דרך הציווי בפרשת מאכלות אסורות ומדוע? ה' אמר למשה שיאמר לאהרן שיאמר לבניו הנותרים ויאמרו כולם לכלל ישראל, והושוו כולם בדיבור זה לפי שהושוו בשתיקה וקבלת הדין באהבה בעניין מות נדב ואביהוא.
 2. מדוע אסר השם יתברך לישראל מאכלות מסויימים ולגוים התיר? כי ישראל דבוקים בה' וראויים להיות חיים לנצח, לכן הבדילם מן הטומאה. אבל הגוים שאין להם חיים נצחיים ולא חיים אמתיים בדבקות הבורא, התיר להם הכול.
 3. כיצד לימד משה את העם איזו חיה מותרת ואיזו אסורה וכן בעופות ודגים ושרצים? אחז בידו כל חיה והראה להם, זה אסור וזה מותר.
 4. איזה שם כולל את השני, חיה כוללת בהמה או בהמה כוללת חיה? חיה כוללת בהמה.
 5. כיצד צריכה להיות פרסה של בהמה טהורה? סדוקה מלמעלה, ונראה כשני צפרניים. ושסועה מלמטה, שגם במקום הדורך על הארץ יש שסע והבדלה בין שני החלקים.
 6. מהו "מעלת גרה"? בהמה המעלה בחזרה את האוכל ממעיה אל פיה לטחנו טוב יותר.
 7. מהו לשון "גרה"? מלשון גרירה, שהמאכל נגרר אחר הפה.
 8. האם יהיה עוברה של בהמה מותר באכילה לאחר שנשחטה אמו? כן.
 9. במה עובר האוכל בהמה טמאה? בעשה ולא תעשה.
 10. מנין שבהמה וחיה שאין לה שום סימן טהרה תהיה אף היא אסורה באכילה? קל וחומר ממה שאסרה תורה בהמות וחיות שיש בהם מקצת סימני טהרה כגמל שמעלה גרה וחזיר שמפריס פרסה.
 11. במה עובר האוכל עצמות וגידים וקרנים וטלפיים (פרסות) של בהמה או חיה טמאה? רק על מצות עשה ולא בלא תעשה.
 12. למי אסור ולמי מותר להיטמאות למת? לכהן אסור ולישראל מותר.
 13. מתי ישראל אסור במגע נבלה? רק בשלושת הרגלים, שחייב אדם לטהר עצמו ברגל.
 14. מה הם סנפיר וקשקשת? סנפיר ששט בהם וקשקשת כקליפות הקבועות בו.
 15. מהו לשון שרץ? דבר נמוך שנע ורץ על הארץ.
 16. מתי שקצים ורמשים אוסרים גם דברים המותרים? אם שהו יחד ונתן האיסור טעם בהיתר.
 17. מה הדין בסנפירים ועצמות של דגים טמאים? אינו עובר עליהם בלא תעשה.
 18. מה הדין בשרצים ויבחושים המתהווים במים לאכלם ללא המים? אסור מן התורה.
 19. מה דינו של דג בעל סימנים טהורים שירדו לו במים טרם עלה ליבשה? מותר.
 20. האם מותר לגדול להאכיל לקטנים עוף טמא וכד'? אסור.
 21. האם עוף טמא וכד' אסורים גם בהנאה? לא.
 22. האם יכולים להיות כמה סוגי עוף טמא בשם אחד שאסורים כגון כמה מיני עורבים? כן.
 23. מהו השלך שאסור? עוף השולה דגים מן הים.
 24. מה מאפיין את הכוס והינשוף האסורים? הם צועקים בלילה ויש להם לסתות כאדם.
 25. מהי תנשמת בעוף הטמא? דומה לעכבר ופורחת בלילה (עטלף).
 26. מהי תנשמת בשרץ הטמא? גם דומה לעכבר ואין לה עיניים (חפרפרת).
 27. מדוע נקראת החסידה כך? שעושה חסד עם חברותיה ומתחלקת איתן במזונות.
 28. מה ההבדל בין חסידה לאנפה? חסידה היא דיה לבנה והיא רגועה וחסודה, והאנפה דיה רגזנית (עגור).
 29. מהי דוכיפת ומדוע נקראת כך? תרנגול הבר שהודו כפות והיינו שכרבלתו כפולה ושמוטה.
 30. כיצד מתרגם אונקלוס את הדוכיפת ומדוע? נגר טורא (אומן ההר) על שם שהוא אומן בביקוע הרים ע"י תולעת השמיר שמביא לשם ולאחר הביקוע מביא לשם זרעי אילנות וצמחים לתוך החריץ ומתפרנס מהם לאחר זמן.
 31. תן דוגמאות לשרץ העוף? זבובים ויתושים.
 32. מה הם ד' הסימנים לחגב טהור? יש לו ד' כנפים, ד' רגלים, ב' קרסולים (היינו ב' רגלים סמוך לצוואר שבעזרתם הוא נותן תנופה ומתרומם מעל הארץ כדי לעוף), ושכנפיו חופים את רובו.
 33. מדוע יש בעיה כיום לאכלם? מפני שיש שראשם ארוך ויש שאין להם זנב וצריך שיהא שמו חגב ובזה אין אנו בקיאים.
 34. מה דינו של שרץ העוף שיש לו ה' רגלים? טהור (ובלבד שיהא שמו חגב).
 35. מהי הטומאה החמורה יותר, מגע או משא ומדוע? משא, כי טעונה גם כיבוס בגדים.
 36. האם נבלת בהמה טמאה כגמל, מטמאה? כן.
 37. תן דוגמאות לכל הולך על כפיו? כלב דוב חתול.
 38. האם נבלת הולך על כפיו מטמאה במגע? כן.
 39. כמה שרצים מטמאים במגעם ומה המשמעות? שמונה, שהנוגע בהם נאסר באכילת תרומה וקודש ולהכנס למקדש.
 40. מה הם האנקה, החומט והתנשמת? אנקה קיפוד, חומט שגדל בקליפה הגדלה עמו, תנשמת חפרפרת.

שביעי

 1. מה דינו של כלי חרס שנפל לתוכו אחד משמונה שרצים? כל שבתוכו יטמא והכלי יש לשבור.
 2. מה דינו של כלי שנפל מנבלתם עליו? טמא.
 3. מה דין תנור וכירים שנפל מנבלתם עליהם? יש ליתוץ.
 4. האם מעין ובור מקבלים טומאה? לא.
 5. מה דין זרעים שנפלה עליהם נבלת אחד מהשרצים? טהורים אלא אם כן נפלו עליהם מים וקישרו בין השרץ לזרעים.
 6. מה דין הנוגע בנבלת בהמה טהורה או האוכלה או הנושאה? טמא עד הערב.
 7. אילו סוגי שרצים אסורים באכילה? כולם, מהולך על גחון בלי רגלים ועד מרבה רגלים (מלבד החגב וכד').
 8. מדוע אין לטמאות נפשותינו באיסורי מאכל? כי השם יתברך הוא אלוקינו והוא קדוש.

רש"י

 1. במה שונה כלי חרס משאר כלים לעניין טומאה? שאינו מיטמא מגבו, שלא כשאר כלים. ונטמא מתוכו באוירו גם בלא שתיגע הטומאה בדפנות, שלא כשאר כלים שרק אם נוגעת בדפנות.
 2. את מה מטמא כלי החרס? כל מה שנכנס באוירו.
 3. מנין שאין לכלי חרס תקנה במקווה? ואותו תשבורו.
 4. ממתי האוכל מוכשר לקבל טומאה? מרגע שנפלו עליו מים או שאר משקים, גם אם אחר כך הוא נגוב.
 5. מה מכשיר אוכל לטומאה חוץ ממים? יין שמן וכל הנקרא משקה.
 6. מה ההבדל בין אב הטומאה (שרץ) לוולד הטומאה (כלי שנטמא ממנו) לענין לטמאות כלים אחרים? אב הטומאה מטמא כלים אחרים וולד הטומאה לא.
 7. פת שהייתה בתנור ונפל שרץ באוויר התנור ולא נגע בדפנותיו, מה דין הטומאה? התנור ראשון לטומאה והפת שניה.
 8. האם מים על זרעים מטמאים גם בזרעים מחוברים לאדמה או רק בתלושים? רק בתלושים.
 9. מה יהיה שיעור הגודל של אוכל טמא כדי שיטמא אחרים? כביצה.
 10. מתי לא חייב לשבור כלי חרס שנטמא? כשרוצה להשאירו בטומאתו.
 11. מה דינם של בור או מקווה מים שאינם מחוברים לאדמה? מקבלים טומאה.
 12. האם יש הבדל בהכשר לטומאה בין מים לשאר משקין או בין זרע שנפל למים או מים שנפלו על זרע? אין הבדל.
 13. מה דין הנוגע בנבלת בהמה טהורה שלא בבשרה אלא בעור? טהור.
 14. האוכל נבלת בהמה טהורה האם מיטמאים גם בגדיו? רק אם גם נשא והרים אותה.
 15. מהי כמות בשר הנבלה שיגע בה אדם או יישא אותה ויהיה טמא? כזית.
 16. אילו שרצים שבפירות ובקטניות וכד' לא נאסרו? אלו שנולדו וגדלו בתוך הפרי (משנתלש) ולא שרצו על הארץ ולא יצאו לאויר אך אם יצאו אסורים (אף אם חזרו לפרי).
 17. מה דינו של המאכיל לאחר שרץ? חייב כהאוכל עצמו.
 18. מי הוא ההולך על גחון ומהו לשון "גחיה"? נחש. והלשון הוא מענין שחיה ונפילה על מעים.
 19. כל הולך על גחון לרבות מה? שלשולין ושאר תולעים וכל הדומה לכך.
 20. איזה שרץ הולך על ארבע ואסור? עקרב.
 21. מהו המרבה רגלים? נדל.
 22. על איזו פעולה נופל לשון שיקוץ נפש? על אכילה.
 23. מה עונשו הרוחני של המטמא עצמו במאכלות אסורות? ה' יטמא אותו בעולם הבא ובישיבה של מעלה. 
 24. מדוע יש לנו לקדש עצמנו? כי ה' אלוקינו קדוש והוא יתברך רוצה לקדשנו למעלה ובעולם הבא.
 25. מה חילוק מספר המלקות בין סוגי השרצים? אכל שרץ המים (פוטיתא) לוקה ארבע, שרץ הארץ (נמלה) לוקה חמש, שרץ העוף (צרעה) לוקה שש.
 26. מדוע העלנו ה' ממצרים? על מנת שנקבל מצוותיו.
 27. איזו מעלה יש בישראל שדי היה בה כדי להוציאם ממצרים? שאין מיטמאים בשרצים כשאר אומות.
 28. מה עוד צריך האדם לעשות בעניין לימוד איסורי מאכלות חוץ מללמוד? להכיר במציאות במה דברים אמורים.
 29. כיצד מקיים אדם להבדיל בין הטמא ובין הטהור? כשילמד דיני שחיטה ידע בין בהמה שנשחטה והיא טהורה לאכילה לבין שלא נשחטה כראוי והיא נבלה וטמאה לאכילה.
 30. כיצד מקיים האדם להבדיל בין החיה הנאכלת לאשר לא תאכל? כשיודע בתוך הטהורות מהי טרפה ומהי לא.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן