“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- לקדש שם שמים ברבים

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת השבוע שמיני". כיצד העיזו נדב ואביהו להקריב אש אשר לא ציווה ה'?! וכי מה חשבו לעצמם שיעשו מה שהם רוצים?! ההשקפה והשליחות של צדיקים כמו רבי עקיבא ומשה רבנו הבאה לידי ביטוי לפני מיתתן...

לקדש שם שמים ברבים – קידוש ה' אצל צדיקים

 

בספר כ"מוצא שלל רב" מובא: 

"כל רצונם של צדיקים הוא שיתקדש שם שמים על ידם".

 

רבי עקיבא חיכה לרגע הזה כפי שהגמרא מספרת (ברכות, סא ע"ב) את סיפור מיתתו המיוסרת שכידוע סרקו בשרו במסרקות של ברזל:


"ואהבת את ה' אלהיך… רבי עקיבא אומר: "בכל נפשך" – אפילו נוטל את נפשך. 

 

תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה… 

 

אמרו: לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים… בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. 

 

אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך – אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? 

 

היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. 

 

כל חייו חיכה רבי עקיבא שיתקדש שם שמים על ידו…

 

הרב ש"ך: מביא את מדרש רבה בשעה שמשה רבנו היה צריך למות:


אמר משה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם! אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל, הניח אותי כחיות השדה, שהן אוכלין עשבים ושותין מים, וחיין ורואין את העולם, כך תהא נפשי, כאחת מהן!  א"ל הקב"ה: רב לך! 


אמר לפניו: ריבונו של עולם! ואם לאו, הניח אותי בעולם הזה, כעוף זה שהוא פורח בכל ארבע רוחות העולם, ומלקט מזונו בכל יום ולעת הערב חוזר לקנו. כך תהא נפשי כאחת מהן! אמר לו הקב"ה: רב לך!


שואל הרב ש"ך: 

כולם מחכים להגיע לעולם שכולו טוב מה רוצה משה להיות ציפור? חיה?!

אלא משה רצה שיתקדש שמו של ה' בעולם והוא ידע שאם הוא ישב ליד הקב"ה בעולם הבא יהיה לו טוב אבל מה יצא להקב"ה מזה?!

עדיף שאהיה ציפור או חיה וכל מי שיראה אותי יאמר: "כמה נפלאים מעשיו של הקב"ה ויתקדש שמו בעולם.. זה כל רצונם של צדיקים…

 

 

הרב ברוך רוזנבלום שליט"א מוסיף: 

זוהי הסיבה שכששומע משה שהקב"ה: "בקרובי אקדש" למרות שהוא מבין שזה או הוא או אחיו אהרון – הוא לא מחפש להיות ציפור או בעל-חיים כיוון שכל שאיפתו היא לקדש את שם ה' בעולם ואם זה יקרה בחנוכת המשכן אז מצוין…

 

אומר הרב צבי רפפורט זצ"ל: 

זהו היה הרצון של נדב ואביהו כשאמרו: "מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור" = מתי הם ילכו בקידוש ה' ואז ייגרם שיתקדש שם שמים על ידנו…


כדאי לנו להיות מנהיגים שגם אנו נסתלק בקידוש שם שמים.

 

זהו שאומר משה לאהרון: "הם גדולים ממני וממך…". גם משה ואהרון מתו לבסוף על קידוש ה' שנאמר: "הֵמָּה מֵי מְרִיבָה, אֲשֶׁר-רָבוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-ה'; וַיִּקָּדֵשׁ, בָּם"

 

זה היה רצונם גם של נדב ואביהו ואכן זכו לזה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן