“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- בקרובי אקדש מה הפסדנו…

תקציר המאמר:

"דברי תורה לפרשת השבוע שמיני". מבחר מפרשים המבארים מה הפסדנו במיתתם של נדב ואביהו ומדוע מזכירים את מיתתם עד היום, ביום הכיפורים. והקשר למיתתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא...

בקרובי אקדש מה הפסדנו?

 

"הוא אשר דיבר…בקרובי אקדש"

 

רש"י מבאר:  

הוא אשר דבר – היכן דיבר? (שמות כ"ט) "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי" – אל תקרי "בכבודי" אלא במכובדי. 

 

אמר לו משה לאהרן: אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך, עכשו רואה אני שהם גדולים ממני וממך.

 

מי היו נדב ואביהו? במה היו גדולים ממשה ואהרון?


במדרש ויקרא רבה פרשה יב, ה מובא: 

"תני רבי שמעון: לא מתו בניו של אהרון אלא על שנכנסו שתויי יין לאוהל מועד. 

 

רבי פנחס בשם רבי לוי אמר משל למה הדבר דומה:

 

למלך שהיה לו בן בית נאמן מצאו עומד על פתח חנויות (של יין ששם יושבים השיכורים וקלי הדעת), והתיז את ראשו בשתיקה, ומינה בן בית אחר תחתיו. ואין אנו יודעים מפני מה הרג את הראשון.

 

אלא ממה שמצווה את השני, ואמר לו: אל לך להיכנס בפתח חנויות, אנו יודעין שמתוך כך הרג הראשון כך. מכאן שנכנסו שתויי יין…

 

אבל מכאן גם ניתן לראות את מעמדם של נדב ואביהו "בני בית נאמנים של מלך"


חתם סופר מבאר

מדוע אצל משה בתחילת פרשת ויקרא נאמר: "ויקרא אל משה" לומר "שתלמיד חכם שאין בו דעת (דרך ארץ) נבלה טובה הימנו" (מדרש ויקרא רבה א פסקא טו) ששבחו משה רבנו מפני שלא נכנס לאוהל…


ואילו על נדב ואביהו לא נאמר שהם כתלמידי חכמים שאין בהם דעת ונבלה טובה מהם?!

 

במסכת סוכה דף מה: 

רשב"י ישנם אנשים מועטים שיכולים להיכנס ללא רשות זהו שאומר משה לאהרון כעת אני מבין שהם גדולים ממני וממך אני הייתי צריך רשות והם לא…

 

הרב דסלר מוסיף

אין לנו מושג מה הפסדנו במיתתם מעניין לראות שעד היום, ביום הקדוש ביותר בשנה – יום הכיפורים אנו קוראים על מיתתם של נדב ואביהו. 

 

ועוד כתוב במחזור לפני הקריאה: "וראוי לכל אחד לבכות על מיתת הצדיקים הללו שמיתת צדיקים מכפרת…"

 

ילקוט הראובני מביא

שמי שבוכה על מיתתם של נדב ואביהו מובטח לו שלא ימותו בניו בחייו


שואל הרב מפונוביץ: 

למה דווקא עליהם ולא נאמר כך על משה ואהרון?!

והוא משיב: 

שהבכי הוא על זה שלא זכינו שינהיגו את הדור. ההעדר שלהם כמנהיגים הביא להפסד אדיר ברוחניות של בני ישראל. אילו היו הם מנהיגי הדור ההוא ההשגה בעבודת ה' של כל אחד ואחד מאיתנו הייתה היום גבוהה בהרבה…


זו הסיבה שאנו מתאבלים עד היום על 24,000 תלמידי רבי עקיבא כיוון שאילו היו הם חיים ומנהיגי הדור המצב הרוחני שלנו היה נראה לגמרי אחרת…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן