“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שלח לך- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שלח לך". 141 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שלח לך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת שלח לך

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. לשם מה ציווה ה' את משה לשלוח אנשים לארץ? כדי לתור ולרגל אותה.
 2. מה היה תפקידם הרשמי של הנשלחים? נשיאי ישראל.
 3. מה היה שמו הקודם של יהושע ומי שינהו? הושע, ומשה קראוֹ יהושע.
 4. מה המסלול עליו ציווה משה את המרגלים? בנגב ומשם להר (הרי יהודה).
 5. מה ציוום משה לדעת לגבי העם? אם הוא חזק ואם הוא רב הכמות.
 6. מה ציוום משה לדעת לגבי הארץ? אם היא טובה ואם היא שמנה ואם יש בה עץ.
 7. מה ציוום משה לדעת לגבי הערים? אם הן מבוצרות.
 8. מה ציוום משה להביא מהארץ? מפרי הארץ.
 9. באיזו תקופה בשנה יצאו המרגלים לשליחותם? בימי בכורי ענבים.

רש"י

 1. ממי היו המרגלים צריכים לקחת מוסר ובמה? ממרים שלקתה על לשון הרע.
 2. האם ה' או משה שלחו את המרגלים מרצון? לא, אלא מלחץ של העם.
 3. מה הבטיח ה' בעקבות הרצון לרגל את הארץ והפקפוק בהבטחתו כי טובה היא? שהם יטעו ויחטאו ולא יזכו לרשת אותה.
 4. מה מבטא התואר "אנשים"? חשיבות וכשרות.
 5. מה פשר שינוי השם ליהושע? משה רבינו התפלל עליו שי-ה יושיעו מעצת מרגלים.
 6. מדוע ביקש משה שיעלו קודם בנגב ואז בהר? כדרך הסוחרים המראים קודם את הפסולת ואחר כך את השבח, שיתרשמו לטובה. שהנגב היה פסולתה של הארץ.
 7. האם לפעמים המקום משפיע על חוזקם וכמותם של התושבים? כן.
 8. מה הסימן לכך שהעם חזק? אם יושבים בפרזים בלא חומה, סימן לכך שסומכים על גבורתם.
 9. מה ההבדל בין ארץ טובה לארץ שמנה? טובה במעיינות טובים, ושמנה בתנובתה.
 10. מהו העץ שציווה משה שיבדקו בארץ? צדיק ואדם כשר, שיגן עליהם בזכותו.

שני

 1. את מי פגשו המרגלים בחברון? אחימן ששי ותלמי ילידי הענק.
 2. אילו פירות הביאו המרגלים מהארץ? ענבים תאנים רימונים.
 3. לאחר כמה ימים חזרו המרגלים משליחותם? 40.
 4. היכן המתינו להם משה ובני ישראל? במדבר פארן בקדש.
 5. כיצד כינו המרגלים בתחילה את הארץ? זבת חלב ודבש.
 6. באיזו מילה ביטלו המרגלים את שבח הארץ? אפס.
 7. מדוע למרות שבח הארץ שללו המרגלים את העלייה אליה? העם חזק, הערים בצורות, ויש שם ענקים.
 8. אילו עמים ישבו אז בארץ והיכן? עמלק בנגב, החתי האמורי והיבוסי בהר, והכנעני ליד הים וליד הירדן.
 9. מי השתיק את העם ועודדם לעלות לארץ ולהצליח? כלב בן יפונה.
 10. כיצד המשיכו המרגלים להוציא דיבת הארץ? אמרו שהארץ אוכלת יושביה, וכל העם שם גדולים וחזקים, וגם בני ענק יש שם שהיינו בעיניהם כחגבים.
 11. מה הייתה תגובת העם בעקבות דברי המרגלים? בכו והתלוננו על ה' שטוב להם למות במצרים או במדבר ולא בחרב. ודיברו ביניהם לחזור למצרים.
 12. מה עשו משה ואהרן בפני כל הקהל? נפלו על פניהם.
 13. מה עשו יהושע וכלב? קרעו בגדיהם.
 14. כיצד שיבחו יהושע וכלב את הארץ? טובה הארץ מאוד מאוד.

רש"י

 1. האם כל המרגלים הלכו לחברון, מי הלך ומדוע? לא כולם, אלא רק כלב הלך כדי להתפלל על קברי אבות, שיצליח שלא ללכת בעצת חבריו המרגלים.
 2. מה זכה כלב על כך? קיבל את חברון ירושה.
 3. כיצד רואים מחברון את שבח הארץ? אין אדמתה טובה ביחס לשאר הארץ, ובכל זאת היא טובה פי 7 מצוען שהיא העיר הטובה בארץ הטובה – מצרים.
 4. כמה הרימו את הפירות וכיצד? 10 מרגלים, 8 הרימו אשכול, 1 הרים רימון, 1 הרים תאנה.
 5. מי לא הרים ומדוע? יהושע וכלב, כי פירות אלו היו לגנאי הארץ לפי תכנון המרגלים, שרצו לומר כשם שפרותיה משונים כך עמה משונה.
 6. מה היה משקל אבן אחת שנטל כל איש מהירדן בזמן יהושע? 40 סאה.
 7. פי כמה גדול המשקל שיכולים שניים להרים מאשר אחד? פי 3.
 8. מה לומדים מכאן? שאם שמונה מרגלים הרימו אשכול ענבים, הרי שמשקלו היה עצום.
 9. מה גודלה של ארץ ישראל? 400 על 400 פרסה.
 10. כמה אדם ממוצע הולך ליום? 10 פרסה.
 11. לפי זה מה לא מובן? היאך חזרו המרגלים תוך 40 יום, הלא ב-40 יום עושים 400 פרסה והם הרי הלכו ארכה ורוחבה וצריכים היו להשתהות הרבה יותר מ-40 יום.
 12. מדוע קיצר ה' הליכתם? כי ידע שיגזור עליהם 40 שנה במדבר כנגד 40 יום, ואם היו משתהים יותר, היה גוזר יותר שנים ולא רצה.
 13. ממתי החלו המרגלים בעצה רעה? כבר בהליכתם.
 14. מדוע הוצרכו המרגלים לומר שהארץ זבת חלב ודבש? כדי שיתקבל השקר שהתכוונו לומר. כי לא מתקבל השקר אם לא אומרים אמת בתחילתו.
 15. מדוע הזכירו המרגלים קודם את עמלק? כי רצו להפחיד את העם שהרי כבר נכוו מהם.
 16. כיצד השתיק כלב את העם? צעק ואמר "וכי רק זו עשה לנו בן עמרם" ושתקו כולם כי חשבו שידבר בגנות משה, ואז דיבר בשבחו.
 17. כיצד הפריז כלב באפשרות להצליח? אמר שגם אם תהיה ארץ ישראל בשמים, ויאמר לנו משה לעלות אליה בסולמות נעשה ונצליח בכל דבריו.
 18. כיצד זלזלו המרגלים בה' ישירות? אמרו "כי חזק הוא ממנו" והתכוונו שחזק הוא העם בארץ מה'.
 19. מה פשר הגנאי ארץ אוכלת יושביה? כל מקום שהלכנו היו קוברים מתים.
 20. מדוע עשה זאת ה'? כדי שיהיו טרודים באבלם ולא ישימו לב למרגלים.
 21. מיהם הנפילים ומדוע נקראו כך? הענקים, מבני מלאכים שנפלו מן השמים בימי דור אנוש.
 22. כיצד ידעו המרגלים שהיו כחגבים בעיני הענקים? שמעו אותם אומרים זה לזה שיש בכרמים נמלים כדמות אנשים.
 23. מדוע נקראו ענקים? שהיו מכסים את החמה כשם שהשרשרת הקרויה 'ענק' מכסה את הצוואר.
 24. מי נוסף לעם בבכיה והתלונות וכיצד כונו? הסנהדראות. וכונו "העדה".
 25. ניתנה ראש ונשובה מצרימה. מה בדיוק רצו העם לעשות? לשים עליהם מלך ולחזור למצרים, או לבחור להם עבודה זרה.

שלישי

 1. כיצד ניסו יהושע וכלב לשכנע את העם? אמרו להם שלא ימרדו בה', ואם הוא חפץ בהם, הוא יביאם בלא כל בעיה לארץ, ובודאי שה' איתנו ואין מה לפחד.
 2. מה היתה תגובת העדה? לרגום את יהושע וכלב באבנים.
 3. מי נגלה פתאום אל כל בני ישראל? כבוד ה' בענן באוהל מועד.
 4. מה טען ה' למשה? עד מתי ירגיזוני למרות כל הניסים שעשיתי להם, מוטב שאהרוג אותם במגפת דבר, וממך אעשה עַם חדש וגדול מהעם הזה.
 5. כיצד פייס משה את ה'? אמר שהרי יאמרו הגויים שלהוציאם ממצרים יכול היה, ולהכניסם לארץ לא, ולכן שחטם במדבר, ואמר משה מידות הרחמים וביקש שיסלח להם גם הפעם כמו שסלח עד עתה.
 6. מה ענה ה' למשה? סלחתי כדברך. אך כל הרואים את הניסים במצרים ובמדבר וניסו אותי, לא יראו את הארץ חוץ מכלב שיכנס לארץ וזרעו יכבוש אותה.
 7. מפני מה הזהיר ה' את משה? שלא יכנסו לארץ כי העמלקי והכנעני יושבים בפתחה ויש לבני ישראל לחזור לכיוון המדבר.

רש"י

 1. באיזו קלות הבטיחו יהושע וכלב שינצחו את יושבי הארץ? כאכילת לחם.
 2. איזה צל סר מעל הגויים שבכך ינוצחו בקלות? או צילו של ה', או הצדיק – מגינם, שהוא איוב שמת.
 3. באיזו טענה התחייבו ישראל להאמין ביכולת ה' להכניסם לארץ? שהרי ראו את כל הניסים עד עתה.
 4. מה בעצם טען משה כלפי ה' לבטל הגזרה? העמים יאמרו שה' הרג את עמו לא מפני שחטאו לו, אלא שאין בידו יכולת לכבוש 31 מלכים, ורק מלך אחד, פרעה, יכל לנצח.
 5. כלפי מי ה' ארך אפיים? לצדיקים ואף לרשעים.
 6. למי ה' מנקה ומכפר ולמי לא? לשבים מנקה, ולשאינם שבים לא.
 7. לְמה הסכים ה' בעקבות טענתו של משה שיאמרו הגויים וכו'? שלא ימיתם פתאום בבת אחת כאיש אחד, אלא במשך 40 שנה.
 8. באילו עניינים ניסו בני ישראל את ה' משיצאו ממצרים? בים, במים, במן, בשליו, בעגל ובמרגלים.
 9. במה היה שונה כלב מיהושע במחלוקתו עם המרגלים? יהושע גילה בפיו שאין הוא עמם בעצה אחת, ואילו כלב היה אחד בפה ואחד בלב, לרמותם, כדי שיוכל לדבר ולנסות לסנגר, בפה אמר למרגלים שהוא איתם, ובלב חלק עליהם.
 10. מדוע הזהיר ה' את משה והעם מפני העמלקי והכנעני? מפני שיהרגום מאחר וה' לא איתם.

 

רביעי

 1. כיצד שילם ה' לדור המדבר באותה מידה שדיברו? הם אמרו שמעדיפים למות במדבר וכך גזר עליהם ה'.
 2. מאיזה גיל ימות כל הנמנה על דור המדבר? 20.
 3. מי הם שיישארו מדור המדבר ויכנסו לארץ? כלב ויהושע.
 4. כיצד הפך ה' מחשבתם בעניין טפם? הם אמרו לבז יהיה, וה' אמר כי דווקא הם יירשו את הארץ.
 5. כיצד במניין שנות העונש יש מידה כנגד מידה? 40 שנה כנגד 40 יום של הריגול.
 6. מה קרה למרגלים עצמם, עשרת החוטאים? מתו במגפה.
 7. מה הייתה תגובת העם כששמעו מפי משה את כל הגזרות בגלל העוון? התאבלו מאוד.
 8. מה עשו העם למחרת בבוקר כשרצו לתקן עוונם? עלו להר במטרה להיכנס לארץ ולהילחם.
 9. מה אמר להם משה? שלא יעלו כי ה' לא בקרבם ולא יצליחו.
 10. מה קרה בסוף? הם נכנסו להילחם והעמלקי והכנעני הכו בהם מכה רבה.
 11. היכן היו משה וארון הברית בשעת המלחמה? לא משו מהמחנה.
 12. מה ציווה ה' שיעשה מי שירצה להקריב קרבן כשייכנסו לארץ? שיוסיף להקריב סולת בלולה בשמן, ויין לנסך, ויש לכך מידות ותנאים.

רש"י

 1. מניין שעדה היא 10 אנשים? המרגלים החוטאים נקראו עדה. והיו 10.
 2. מניין שלא לקה שבט לוי בעוון המרגלים? ה' אמר שהנמנים מבן 20 ימותו ושבט לוי נמנו מבן חודש.
 3. באיזה גיל היה הצעיר מהמתים במדבר, ומה גזר ה' בכדי שכך יהיה? 60, ובשביל כך גזר ה' 40 שנה לעונש זה, כדי שהצעיר שבנענשים שהוא בגיל 20, ימות רק אחרי גיל 60.
 4. ממתי נמנו ה-40 שנה של עונש? מחטא העגל.
 5. כיצד מתו המרגלים? נתארכה לשונם עד טבורם ויצאו תולעים מלשונם ונכנס לטבורם. וזוהי מידה כנגד מידה מפני שחטאו בלשונם.
 6. מה קיבלו יהושע וכלב במקום המרגלים? את חלקם בארץ.
 7. מה פירוש "ויעפילו לעלות"? לשון עזות וחוזקה ולשון חושך.

חמישי

 1. מה ציווה ה' להקריב יחד עם כל בן בקר? סולת בלולה בשמן ויין לנסך.
 2. מיהו שציווה ה' שדינו יהיה שווה לדיני ישראל המקריב קרבן? הגֵר.

רש"י

 1. מדוע על המנחה נאמר אישה ריח ניחוח ולא על היין? המנחה ניתנת על האש, ולא היין.
 2. מתי הכבש והשה נקראים כך ומתי נקראים איל? לפני 13 חודש ויום נקראים כך, ולאחר מכן נקראים איל.

שישי

 1. מה ציווה ה' לעשות כשייכנסו לארץ בעניין האכילה מהלחם? להפריש ממנו חלה.
 2. ממה יש להפריש את החלה? מראשית עריסותיכם.
 3. מה הדין אם ביטלו ישראל מצוה מן המצוות ע"פ הוראת היתר בטעות? מביאים פר לעולה, שעיר לחטאת, ומנחתם ונסכיהם.

רש"י

 1. במה שונה ביאת הארץ המחייבת בהפרשת חלה משאר הביאות? שבזו מתחייבים עוד לפני ישיבה וירושה בארץ, ומיד כשנכנסים מתחייבים בחלה.
 2. מהו עריסותיכם? שיעור חלה כמו המן הניתן לעריסה, לגולגולת נפש אחת, כשתהיה העיסה משיעור כזה תתחייב בהפרשת חלה.
 3. מהו שיעור העיסה המתחייבת בהפרשה? מ"ג ביצים וחומש ביצה.
 4. מהו ראשית עריסותיכם? מראש ומקודם שתאכלו, תרימו תרומה.
 5. במה דומה תרומת חלה לתרומת גורן? שמן התורה אין לכך שיעור.
 6. מהו השיעור שנתנו חכמים להפרשת חלה? לבעל הבית 1/24 ולנחתום 1/48.
 7. מהו השיעור המינימלי שנתנה התורה לחלה? כדי נתינה.
 8. על איזו מצוה מדובר כאשר נאמר על בני ישראל שעברו על כל התורה? עבודה זרה.
 9. במה דומה עבודה זרה להמפר את כל המצוות? שהעושה כן פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים.
 10. אילו דיברות אמר ה' בעצמו מתוך 10 הדיברות? אנכי ולא יהיה לך.
 11. מניין שהמודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה והנביאים? מן היום אשר ציוה ה' והלאה לדורותיכם.
 12. במה שונה קרבן חטאת זה משאר החטאות הבאות עם עולה? שזה קודם עולה ואחר כך חטאת, והשאר קודם חטאת.

שביעי

 1. מה דינו של החוטא בשגגה? מביא עז בת שנתה לחטאת.
 2. מה דינו של החוטא במזיד וביד רמה? כרת.
 3. מה עשה האיש שמצאוהו במדבר מחלל שבת? היה מקושש עצים.
 4. מה עשו המוצאים אותו? הביאוהו אל משה ואהרן.
 5. מה עשו לו עד שיפרש ה' דינו? הניחוהו במשמר.
 6. מה ציווה ה' לעשות לו? שירגמו אותו כל העדה באבנים מחוץ למחנה.
 7. מה צריכים בני ישראל לעשות על כנפי בגדיהם? ציצית ופתיל תכלת.
 8. מה מטרת המצווה? לראות הציצית ולזכור המצוות ולא לתור אחרי הלב והעיניים כדי שנהיה קדושים לה'.

רש"י

 1. על איזה חטא יחיד בשוגג או במזיד דיבר הכתוב? עבודה זרה.
 2. מה ההבדל בין שאר עבירות בשוגג לבין עבודה זרה לעניין הקורבן? בשאר, מביא או כשבה או שעירה, וכאן דווקא שעירה.
 3. מה דינו של המברך את השם (מקלל)? כרת.
 4. על מה הזהיר ה' בעצמו, והשאר על ידי משה? על עבודה זרה הזהיר בעצמו.
 5. כמה שבתות שמרו ישראל ברצף מאז שבאו למדבר? אחת, ובשנייה בא המקושש וחיללהּ.
 6. מה עשו למקושש לפני שהביאוהו למשפט? התרו בו ולא פרש.
 7. האמנם לא ידעו משה ואהרן שהמחלל שבת במיתה? ידעו, ורק לא ידעו איזו מיתה.
 8. מניין שבית הסקילה רחוק מבית הדין? סקלו את המקושש מחוץ למחנה.
 9. מדוע נקראה הציצית כך? על שם הפתילים כציצת ראש, או שמציץ האדם עליה.
 10. כיצד יש רמז בציצית לכל המצוות? ציצית בגימטרייה 600, ועוד 8 חוטים ו-5 קשרים, יחד 613 כנגד המצוות.
 11. מיהם המרגלים והמתווכים את הגוף לעבירה? הלב והעיניים.
 12. מה רמוז ב"אני ה' אלוקיכם"? אני ה' – לתת שכר, אלוקיכם – להיפרע בעונשים.
 13. מדוע הוציאנו ה' ממצרים? כדי שנקבל גזירותיו.
 14. האם יכולים ישראל לוותר על המצוות ועל השכר? לא, כי יקבלו עונש.
 15. מה הקשר בין מצות ציצית ליציאת מצרים (ב' פירושים)? הוציאנו ממצרים כדי שנקיים מצוותיו, וכמו שהבחין ה' בין טיפת בכור לשאינו בכור, כן יבחין וייפרע ממי שתולה בציצית דמוי תכלת ולא תכלת אמיתית.
 16. מדוע נסמכו פרשת עבודה זרה ושבת וציצית? ששקולות ככל המצוות, והמחלל שבת כעובד עבודה זרה, והמקיים מצות ציצית, שקולה ככל המצוות.
 17. מדוע על כנפי בגדיהם? כנגד על כנפי נשרים.
 18. מדוע בבעלת 4 כנפות? כנגד 4 לשונות גאולה.
 19. מדוע פתיל תכלת? על שם שכול הבכורות במצרים, ודומה לרקיע.
 20. מדוע 8 חוטים? כנגד 8 ימים מיציאת מצרים עד שירת הים.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן