“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שופטים- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שופטים". 174 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שופטים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת שופטים

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. את מי יש למנות בכל עיר שישפטו בצדק?  שופטים ושוטרים.
 2. מה אסור לעשות כששופטים? להטות משפט, להפלות, ולקחת שוחד.
 3. מדוע אסור השוחד? כי גורם להטיית משפט בהכרח. יעוור ויסלף.
 4. מה יש לרדוף תמיד? צדק ועוד צדק.
 5. מה אסור לטעת ליד המזבח? עץ אשרה.
 6. איזה אבן שונא ה' שיקריבו עליה? מצבה (יחידה אחת).
 7. איזה קרבן נקרא דבר רע ותועבה ואסור להקריבו? בעל מום.
 8. מה דינו של החשוד שעבד עבודה זרה? יש לוודא שאכן כך, ולהוציאו לסקילה.
 9. האם גם באשה הדין כן? כן.
 10. ע"פ כמה עדים יומת איש זה? 2 או 3, אבל לא 1.
 11. מי ירגמהו ראשון ומי אח"כ? קודם העדים ואח"כ  העם.
 12. מה יש לעשות בכל ספק בדיני התורה? לעלות לירושלים ולשאול את הכוהנים הלויים והשופטים.
 13. ממה אין לסור ימין ושמאל? מכל מה שיורו החכמים.
 14. מה דינו של הממרא את פי החכמים בזדון? יומת.
 15. מה יעזור לעם שלא להזיד ולהמרות את פי החכמים? כשישמעו שהומת הממרא.

רש"י

 1. מה ההבדל בין שופטים לשוטרים? שופטים דיינים, שוטרים האוכפים את פסק הדיינים.
 2. עבור מי יש להעמיד שופטים ושוטרים? לכל שבט ולכל עיר באותו שבט.
 3. מה עוד צריכים להיות הדיינים חוץ ממומחים? צדיקים.
 4. מדוע אסור לדיין להבדיל ביחס אל בעלי הדין? שלא יסתתמו טענות האחד שמרגיש שהשני מקבל יחס טוב יותר.
 5. תן דוגמא להבדלים ביחס? מדבר לזה קשה ולזה רך, לזה אומר לשבת ולזה לעמוד.
 6. האם מותר לקחת שוחד כדי לשפוט צדק? אסור.
 7. מניין שיש לבחור בית דין יפה? צדק צדק תרדוף.
 8. מהי סגולתו של מינוי הדיינים הכשרים? להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם.
 9. ממתי חייב הנוטע אשרה ליד המזבח? משעת נטיעה.
 10. האם רק אשרה שנעבדה אסור לטעת? לא, אלא גם אם לא עבדוה.
 11. היכן אסור לטעת עץ ולבנות בית? בהר הבית.
 12. מה הדין בהמקריב לה' על מצבה? אסור.
 13. בזמן האבות הקריבו על מצבה ומדוע נאסרה? כי לאחר האבות, עשו הכנענים את המצבה להקריב עליה לעבודה זרה.
 14. היכן סוקלים את העובד עבודה זרה? לפי אונקלוס בשער בית הדין, ולפי רש"י במקום בו עבד עבודה זרה.
 15. האם נעשים העדים זוממים כשהוזמו 2 מתוך 3? לא.
 16. באיזה מצב של ספק עולים אל הסנהדרין? כשיש מחלוקת בין חכמי העיר.
 17. מניין שיש לכבד שופט ודיין שבימינו למרות שאינו גדול כשופט שבדור הקודם? 'ואל השופט אשר יהיה בימים ההם', אין לך אלא שופט שבימיך.
 18. מניין שיש להקשיב לחכמים אפילו בדבר שנראה בלתי הגיוני? 'אשר יגידו לך ימין ושמאל', אפילו על ימין שהוא שמאל.
 19. מתי ממיתים את הממרא פי החכמים ומדוע? ברגל, כדי שיראו כולם ולא יזידון עוד.

שני

 1. האם התירה התורה להקים מלך על היהודים בארץ ישראל? כן.
 2. האם מותר שיהא מלך היהודים גוי? אסור.
 3. מה אסור למלך להרבות לו ומדוע? סוסים נשים כסף, סוסים שלא ישיב העם מצרימה, נשים שלא יסור לבבו, וכסף שלא יתגאה.
 4. מה צריך המלך לכתוב לעצמו ולפני מי? ספר תורה לפני הכוהנים.
 5. מדוע צריך המלך לקרוא בספר כל ימי חייו? שיירא את ה' וישמור מצוותיו.
 6. מה יעזור למלך להאריך ימים הוא ובניו? שלא יתגאה על אחיו ולא יסור ממצוות ה'.

רש"י

 1. כמה סוסים מותר שיהיו למלך? כדי מרכבתו.
 2. כמה נשים מותר שיהיו למלך? 18.
 3. כמה כסף מותר שיהיה למלך? כדי לשלם הוצאות לצבא.
 4. מה יזכה המלך שיקיים זאת? שתתקיים מלכותו.
 5. כמה ספרי תורה יכתוב לעצמו? 2.
 6. מה יעשה בכל אחד? אחד מונח בבית גנזיו, ואחד יוצא עמו לכל מקום.
 7. מה צריך המלך לקיים חוץ מדברי התורה? אפילו מצוה קלה של נביא.
 8. מה עונשו של מלך שאינו מקיים זאת? מתקצרים ימיו.
 9. מי הגון למלכות לירש את המלך? בנו אם הוא ראוי לכך.

 

שלישי

 1. למי אסור שיהיה חלק ונחלה עם ישראל? לכוהנים והלויים.
 2. מהי נחלתם ומהו מאכלם? ה' הוא נחלתם ויאכלו ממאכלו כביכול.
 3. מה צריך המקריב לתת לכהן משור או שה? זרוע לחיים וקבה.
 4. מה נותנים לכהן מן הצומח? ראשית דגן תירוש ויצהר.
 5. מה מן הדומם יינתן לכהן? ראשית הגז.
 6. מדוע מגיעות לכהן מתנות אלה? כי בו בחר ה' לשרתו.

רש"י

 1. האם לוי בעל מום מקבל נחלה בארץ? לא.
 2. האם מקבלים הלויים חלק בביזה מן המלחמות? לא.
 3. מהי נחלת חמישה שגם שם לא ינחלו הלויים (ב' פירושים)? ארץ כנען שמעבר הירדן, או נחלת ראובן גד יהודה אפרים ומנשה, שהנחילום משה ויהושע את חלקם.
 4. לכמה שבטים הנחיל משה נחלה, ולכמה יהושע, ומיהם? משה לשניים וחצי, ראובן גד וחצי מנשה, ויהושע לשניים וחצי, יהודה ואפרים וחצי מנשה.
 5. כיצד התנחלו שאר השבטים? לאחר מות יהושע התנחלו מאליהן.
 6. האם הכוהנים נותנים מתנות כהונה אחד לשני? לא.
 7. האם יש מתנות כהונה מצבי ואיל (חיה)? לא.
 8. מהו הזרוע? הפרק שבין כף היד למרפק וארכובה.
 9. הלחיים – ממתנות כהונה – מה כוללות גם כן? את הלשון.
 10. מדוע דווקא מתנות אלה ניתנו לכהן? בשביל פנחס, זרוע – וייקח רומח בידו, לחיים – ויעמוד פנחס ויפלל, קיבה – דקר האישה אל קבתה.
 11. מהו שיעור התרומה לכהן? עין יפה 1/40, בינונית 1/50, רעה 1/60.
 12. כמה צאן חייבות בראשית הגז וכמה ייתן מצמרן? 5 צאן, וייתן 1/60.
 13. מנין שעבודת המקדש בעמידה בלבד? לעמוד לשרת.

 

רביעי

 1. מה נצטוו הלויים לעשות כשיקבלו מתנותיהם מהעם במקדש? לחלוק אותן בהגינות.
 2. כמה הן תועבות הגויים שהזהירנו ה' מפניהן ומהן? 9, מעביר ילדיו באש, קוסם, מעונן, מנחש, ומכשף, חובר חבר, שואל אוב וידעוני ודורש אל המתים.
 3. מה עשה ה' לגויים שזו היתה דרכם? גרשם מן הארץ מפני בני ישראל.
 4. כיצד יש להתהלך עם ה'? בתמימות.

רש"י

 1. אילו לויים חולקים במתנות? לויים הראויים לשירות.
 2. האם רשאי כהן להקריב נדר או נדבה במשמר שאינו שלו? כן.
 3. האם רשאי כהן לעבוד בקורבנות הרגל במשמר שאינו שלו? כן.
 4. במה חולקים הלויים בשווה? בשעירי חטאות ברגל.
 5. במה חולקים הלויים לפי מה שנקבע במשמרות? נדרים ונדבות תמידים ומוספי שבת.
 6. האם מותר ללמוד וללמד מעשה העבודה זרה כדי להזהיר בנינו מכך? כן.
 7. כיצד עושים הגוים עבודה זרה של המולך? עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעביר הילד בין שתיהן.
 8. מיהו הקוסם? האוחז מקל ושואלו אם ילך או יעשה או לא.
 9. מיהו המעונן? לפי ר' עקיבא זה הנותן עונות, בזו יפה להתחיל ובזו לא. ולחכמים זהו האוחז עיניים.
 10. מיהו המנחש? המשייך דברים שקרו – למעשיו, נפלה פתו מפיו, צבי הפסיקו בדרך, מקלו נפל מידו, ומסיק מכאן אם לעשות דברים מסויימים או לא.
 11. מיהו החובר חבר? מצרף נחשים או עקרבים או שאר חיות למקום אחד.
 12. מיהו השואל אוב? המעלה בכשפים נשמת מת לבית שחיו ומדבר עמו.
 13. מיהו הידעוני? המכניס עצם חיה מסוימת לפיו והיא מדברת על ידי כשפים.
 14. מיהו דורש אל המתים? המעלה על אברו נשמת מת והיא מדברת, או שלוקח גולגולת של מת והיא מדברת.
 15. מיהו ההולך בתמימות עם ה'? מי שאינו חוקר עתידות אלא מצפה לה'.
 16. מי זוכה להיות עם ה' ובחלקו? התמים.

חמישי

 1. מה צריך יהודי לעשות שלא כגוי, בעניין למי להקשיב? להיות תמים עם ה' ולא לשמוע למעוננים וקוסמים.
 2. מדוע היה צורך בנביא ולא שה' ידבר עם העם? העם ביקשו זאת במעמד הר סיני, כי פחדו למות כששמעו את קול ה' החזק ואת האש הגדולה.
 3. האם הייתה טובה בעיני ה' בקשה זו? כן.
 4. אילו נביאים יענשו על נבואתם? מי שלא שמע נבואה וידבר בשם ה', ומי שידבר דבר אחר ממה ששמע, ומי שידבר בשם אלהים אחרים.
 5. כיצד נדע אם דיבר הנביא אמת בשם ה'? יתן סימן לעתיד ונראה אם יתקיים.
 6. אילו ערים יש לבנות לאחר ההתיישבות בארץ? 3 ערי מקלט עבור רוצח בשוגג.
 7. תן דוגמא לרוצח בשגגה? חטב עצים ביער וניתק הברזל מהעץ ופגע באחד והרגו.
 8. מדוע אין  משפט מוות להורג את ההורג בשוגג? כי לא היה שונא לו.
 9. מה יש לעשות אם ירחיב ה' את שטח הארץ בעשותנו רצונו? לבנות עוד שלוש ערי מקלט.
 10. מה דינו של הרוצח במזיד שברח אל עיר המקלט? מוציאים אותו משם ונותנים אותו ביד גואל הדם שימיתו.

רש"י

 1. כיצד מנע ה' מאיתנו לשמוע אל קוסמים וכד'? בכך שהשרה שכינתו על נביאים ואורים ותומים, ובהם נדע את אשר עלינו לעשות.
 2. האם יכול להיות נביא לישראל, שהוא גוי, שיורה להם דרך? לא.
 3. האם רשאי נביא לדבר מה שנאמר לחברו ולא לו? לא.
 4. מה דין נביא שיאמר הלכה נכונה בשם עבודה זרה? יומת.
 5. במה מיתתן של שלושת סוגי הנביאים המוזכרים בפסוק? חנק.
 6. מי אינו בחנק אבל הוא במיתה בידי שמים? הכובש נבואתו ולא מודיעה לעם, והעובר על דברי הנביא, ונביא העובר על דברי עצמו.
 7. מיהו הנביא שניבא שקר ומהו השקר, ומי הנביא שניבא אמת לעומתו ומהי? חנניה בן עזור ניבא שקר שיחזרו מבבל הכלים שגלו מבית המקדש עם יכניה. וירמיהו לעומתו אמר שלא רק שלא יחזרו, אלא שעוד כלים יצאו מהמקדש בגלות הבאה של צדקיהו.
 8. על איזה נביא נוכל לסמוך שמדבר בשם ה' לעשות עבירה גם בלא סימן? על מי שידוע כמומחה וצדיק גמור כאליהו בהר הכרמל.
 9. מה ציווה אליהו שבדרך כלל זוהי עבירה? להקריב בבמה בהר הכרמל שזה אסור מחוץ לבית המקדש.
 10. כיצד אין לפחד מנביא שקר? יש ללמד עליו חובה ולא לפחד להיענש עליו.
 11. כיצד יש להכין את הדרך לערי המקלט? להציב שלטים בצמתים, כדי לכוון לערי המקלט.
 12. באיזה מרחקים יש לבנות את ערי המקלט? מהגבול עד הראשונה כמו ממנה ועד השנייה וכן עד השלישית וכן מהשלישית עד הגבול. הכל במרחקים שוים.
 13. מה פגע באדם מתוך חיטוב העץ ומת? או הברזל של הגרזן או חתיכת עץ שניתזה מהעץ שחוטבים.
 14. נחלת כמה אומות אמורים היינו לנחול, וכמה מתוכם קיבלנו? 10, וקיבלנו 7.
 15. אילו עוד אומות עתידים אנו לנחול והיכן נחלתם? קיני קניזי וקדמוני והם בעבר הירדן מזרחה.
 16. כמה ערי מקלט יכולות להיות סך הכול? 9.
 17. מניין שהעובר עבירה קלה יבא לחמורה? אתמול היה שונא לחברו והיום רצחו.

שישי

 1. מה אסור להסיג אצל החבר? גבול נחלתו.
 2. האם אפשר להעניש אדם ע"פ עדות עד יחיד? לא.
 3. מה דינם של עדי שקר? יענשו כפי מה שרצו שייענש מי שהעידו עליו שקר.
 4. מדוע אין לפחד במלחמה מעם רב מאיתנו? כי ה' עמנו, שהעלנו מארץ מצרים.
 5. מה אומר הכהן לעם לפני המלחמה? שלא לפחד כלל ולבטוח בה' שיושיע.
 6. מה אומרים השוטרים לעם לפני המלחמה? שיחזרו הביתה כל מי שבנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, ארס אשה ולא נשאה, וכל מי שמפחד מהמלחמה.
 7. מדוע יש צורך שיחזרו אלו לביתם? שלא ימיסו מתוך פחדם את לבב הלוחמים.
 8. מה עושים לאחר דברי הכהן והשוטרים? ממנים ראשי צבא.

רש"י

 1. איזה עוד איסור עובר המסיג גבול מלבד הסגת גבול? לא תגזול.
 2. היכן עובר על לאו אחד והיכן על שניים? בארץ על שניים ובחוץ לארץ רק על לא תגזול.
 3. מהי הסגת גבול? שעושה נסיגה לאחור לגבול חברו כדי להרחיב גבולו.
 4. אילו עונשים אין להעניש ע"פ עד אחד? לא עונש גוף ולא עונש ממון.
 5. מה כן יכול לחייב עד אחד, מהי הדוגמא? שבועה. אמר אחד לחברו תן לי כסף שלווית ממני ואמר לו אין לך אצלי כלום, העיד עד אחד שיש לו, חייב המכחיש שבועה.
 6. כיצד תתקבל  עדות העדים וכיצד לא? כשיעידו בפיהם מול הדיינים ולא בכתב ולא ע"י מתורגמן.
 7. כיצד מסירים ומבטלים עדות לגמרי? כשיבואו עדים אחרים שיעידו שעדים אלו היו עמהם במקום פלוני, ולא יתכן שראו מה שנעשה במקום אחר עליו הם מעידים.
 8. מניין שמעידים בעמידה ומעידים רק גברים? ועמדו שני האנשים.
 9. כיצד צריכים בעלי הדין לראות עצמם מול הדיינים? כעומדים מול ה'.
 10. מניין שיש לנהוג כבוד בכל דיין ויפתח בדורו כשמואל בדורו? 'השופטים אשר יהיו בימים ההם'.
 11. עדים שכבר הרגו על פיהם ואח"כ הוזמו, האם נהרגים? לא.
 12. מה עונשו של הבועל בת כהן נשואה ומה עונשה? הוא בחנק והיא בשריפה.
 13. מה עונשם של עדים זוממים שהעידו על בת כהן זו? בחנק.
 14. על מי יש להכריז ולפרסמו לפני שנהרג בבית דין? על עדים זוממים.
 15. האם ממש נענשים הזוממים עין בעין וכו'? לא, אלא בממון.
 16. מי אינו כשיר לצאת למלחמה? מחוסר אבר.
 17. מתי מובטח האדם שמנצח במלחמה? כשעושה משפט וצדק.
 18. מדוע אין לרחם על אויבים במלחמה? כי הם לא ירחמו עלינו.
 19. מה יכול לעודד בשעת המלחמה? לחשוב שכל האויבים וסוסיהם ורוכביהם נחשבים לפני ה' כאחד ולא כרבים.
 20. באיזה שלב מדברים הכהן והשוטרים לפני החיילים? לפני היציאה מגבול ארצנו.
 21. כיצד נקרא כהן זה? משוח מלחמה.
 22. באיזו שפה ידבר הכהן עם החיילים? בלשון הקודש.
 23. באיזו זכות בלבד יכולים להוושע ישראל? בזכות קריאת שמע.
 24. מפני מה הוזהרו ישראל שלא לפחד מאויביהם? מפני רעש המגינים, צהלת הסוסים וקול הפרסות, צעקות האויבים ותקיעתם בשופרות וחצוצרות וכו'.
 25. במי הגויים בוטחים ובמי אנו? הם בגיבוריהם ואנו בה'.
 26. היכן לדוגמא בטחו הגוים בגיבורים ונחלו תבוסה? הפלישתים בגלית.
 27. מי אומר ומי משמיע לעם בעניין הבית, הכרם, והאישה שיחזרו לביתם? הכהן אומר והשוטר משמיע.
 28. מי אומר ומי משמיע לעם בעניין הפחד מהמלחמה שיחזור לביתו? שוטר אומר ושוטר משמיע.
 29. מיהו הירא ורך הלבב? לר' עקיבא, מי שמפחד לראות חרב שלופה. ולר' יוסי הגלילי, הירא מעבירות שבידו.
 30. מדוע היה צורך להחזיר על בית וכרם ואשה? לר' עקיבא, מפני עוגמת נפש. ולר' יוסי הגלילי, כדי לכסות על החוזרים מפני עבירה שבידם.
 31. מה עושים למי שחוזר ונס מהמלחמה? יש ממונים לקפח את שוקיו במוטות ברזל ומדרבנים אותם לחזור למלחמה כי תחילת נפילה ניסה.

שביעי

 1. כיצד יש לפתוח עם עיר לפני שפותחים במלחמה? בדרכי שלום.
 2. מה נעשה עם העיר אם השלימה עמנו? כל יושביה יעבדונו ויעלו לנו מס.
 3. מה נעשה לעיר אם לא השלימה עמנו? מצור ומלחמה ולהרוג כל הזכרים.
 4. את מי צריך להרוג בערים שבארץ ישראל ומדוע? אסור להחיות כל נשמה, שלא ילמדונו מתועבותם.
 5. מה אסור לעשות עם עצים תוך כדי מלחמה? אסור להשחית אילנות מאכל.
 6. מה מודדים הזקנים והשופטים כשנתגלה חלל בשדה? איזו עיר קרובה אליו ביותר.
 7. מה עושים זקני העיר הקרובה? מורידים לנחל שלא נעבד עגלה שלא עבדו עמה, ועורפים אותה שם, ורוחצים ידיהם על העגלה הם והכוהנים, ומצהירים לפני ה' שאין להם שום קשר עם הרצח.

רש"י

 1. מה הדין בעיר שעונה לשלום ונמצאו בתוכה אנשים משבעה עממים? מחיים אותם ויעבדונו ויעלו לנו מס.
 2. מה יקרה אם יש עיר שלא ענתה לשלום ולא נלחמנו בה? סופה להילחם בנו.
 3. האם אפשר לצור על עיר שאינה משלימה עמנו באופן שימותו אנשיה ברעב בצמא ובחולי? כן.
 4. כשמכים זכרים של עיר, האם זה כולל את הקטנים? לא.
 5. האם אפשר לקבל כגרים אנשים משבעה עממים? כן.
 6. מתי פותחים בשלום אל עיר? רק במלחמת הרשות.
 7. כמה ימים פותחים בשלום לפני מלחמה? שלושה.
 8. באיזו סמיכות ליום השבת אסור להתחיל מצור על עיר? תוך שלושה ימים.
 9. אילו זקנים צריכים לבצע המדידה מהחלל? סנהדרין גדולה.
 10. מדוע דווקא עגלה זו בנחל זה מכפרים על הריגת החלל? תבוא עגלה שלא עשתה פירות ויערפוה בנחל זה שלא עשה פירות ויכפרו על הריגת חלל זה שלא הניחוהו לעשות עוד פירות.
 11. מתי נחשבים זקני בית דין שנתנו יד למוות זה? אם פטרוהו מעירם בלא מזונות ובלא לויה.
 12. מי אומר את הנוסח "כפר לעמך ישראל"? הכוהנים.
 13. מה הדין אם נמצא הרוצח אחרי שערפו את העגלה וכיפרו על המוות? בכל זאת ייהרג.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן