“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שבועות- ניתוק מהתורה משמעותו מוות!

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לשבועות". "סיפור על פפוס ורבי עקיבא". "אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים..." - "על איזה דברים בטלים נתפס פפוס"?. כיצד פפוס מסר את נפשו, כדי להציל את תושבי לוד?

ניתוק מהתורה משמעותו מוות!

 

מספרת הגמרא במסכת ברכות סא:

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה.

אמר ליה: "עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות?!"

 

אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה:

לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר להם מפני מה אתם בורחים? אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם?.

אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות?! לא פקח אתה אלא טיפש אתה!

ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה…

 

הנמשל:

אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים ל-כ): "כי הוא חייך ואורך ימיך" כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה…

 

אנחנו רואים מכאן, שכשאתה נמצא בתוך ה"מים" (ואין מים אלא תורה), אתה מחובר למקור החיים!

 

ממשיכה הגמרא:

אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר' עקיבא וחבשוהו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו. אמר לו פפוס מי הביאך לכאן אמר ליה אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים…

 

שואל הגאון מוילנא:

"על איזה דברים בטלים נתפס פפוס"?

 

משיב הגאון מוילנא:

פפוס היה אדם שמסר את נפשו, כדי להציל את תושבי לוד. כפי שמספרים חז"ל בגמרא במסכת תענית יח:

אמרו כשביקש טוריינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם – יבא אלוהיכם ויציל אתכם מידי, כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר.

 

אמרו לו חנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו וראויין היו ליעשות להם נס ונבוכדנצר מלך הגון היה וראוי ליעשות נס על ידו ואותו רשע הדיוט הוא ואינו ראוי ליעשות נס על ידו ואנו נתחייבנו כליה למקום ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום והרבה דובין ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך. אף על פי כן הרגן מיד…

 

אומר רש"י – לוליינוס ופפוס אחיו:

צדיקים גמורים היו: בלודקי'. היא לוד והיינו דאמרינן בכל דוכתא (ב"ב דף י:) הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן ויש אומרין שנהרגו על בתו של מלך שנמצאת הרוגה ואמרו היהודים הרגוה וגזרו גזרה על שונאיהן של ישראל ועמדו אלו ופדו את ישראל ואמרו אנו הרגנוה והרג המלך לאלו בלבד .

רש"י מסביר כאן, שהחיילים מצאו את בתו של המלך הרוגה, והמלך רצה להרוג את כל תושבי לוד… לקחו את האשמה פפוס ולולינוס ואמרו לו: "אנחנו עשינו את זה" – בכדי להציל את כל תושבי לוד ובשל כך הביאו אותם לכלא ביחד עם ר' עקיבא …

אותו פפוס ששואל את ר' עקיבא  "מדוע אתה מקהיל קהילות ברבים?"… אומר לו ר' עקיבא  "אני דג בתוך מים"… הוא לא הבין את זה, שמקום חיותינו זה בתורה…

אחרי שר' עקיבא אמר לו את המשל עם הדגים, הבין פפוס בן יהודה, שזה שהוא הולך למסור את עצמו עכשיו על הצלת תושבי לוד… הצלת תושבי לוד עבורו, זה עכשיו דברים בטלים!

אמר פפוס לר' עקיבא – אלו דברים בטלים, לעומת התורה הקדושה! – עכשיו הבנתי שבלי תורה אין לכם חיים!

 

 

אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה ג:

אמר רב יהודה אמר שמואל מאי דכתיב (חבקוק א-יד): "ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו", למה נמשלו בני אדם כדגי הים? לומר לך מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצות מיד מתים…

 

כל מי שקורא את דברי הגמרא, מיד שואל את עצמו:

הייתכן?!  והרי שכשאתה מוציא דג מהמים הוא לא מת – הוא עדין חי?!

 

והתשובה היא:

נכון, הוא לא מת … אבל כולנו יודעים, שכשהוא מנותק מהמים, הוא כבר מנותק ממקור החיים – הוא כבר בדרך למות!

 

זהו הביאור של הפסוק "ותעשה אדם כדגי הים…":

אדם שלומד תורה, הוא כמו דג בתוך המים. אם הוא יצא מלימוד התורה – אמנם הוא חי, מחייך ובועט… אבל הוא מנותק ממקור החיים – הוא התחיל מסלול של גסיסה שסופו ברור ומוחלט – מוות!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן