“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ראה- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ראה". 190 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ראה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת ראה

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מתי מקבלים ברכה מה' ומתי חלילה להפך? כששומעים אל המצוות ברכה, ואם סרים מדרך ה' לעבודה זרה – ההפך.
 2. היכן תינתן הברכה והיכן הקללה? הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל.
 3. היכן נמצאים הרים אלו? בתוך הארץ מול הגלגל וליד אלוני מורה.
 4. מהו החוק הראשון עליו ציווה משה את העם לעשות בכניסתם לארץ? לאבד ולהשמיד את כל העבודה זרה ומקומותיה.
 5. במה שונה דרכם של ישראל מהגויים בעניין מקום הקורבן? הגויים מקריבים בכל מקום, וישראל רק במקום אשר יבחר ה'.
 6. מה מקריבים במקום אשר יבחר ה'? זבח, שלמים, עולה, מעשר, תרומה, נדר, נדבה ובכור.
 7. היכן יש לאכול את הקורבן ולשמוח בברכת ה' אותנו? במקום אשר יבחר ה'.

רש"י

 1. כמה פעמים נאמרו ברכות וקללות ומַהם (עיין שפתי חכמים)? 3, בחוקותי, כי תבוא, בהר גריזים והר עיבל.
 2. לְמה נחשב המודה בעבודה זרה? לכופר בכל התורה כולה.
 3. האם יעמדו המברכים על ההר, או יברכו כשפניהם כלפיו? כשפניהם כלפיו.
 4. מהו המקום הנקרא אלוני מורה? שכם.
 5. מהו הסימן שנתן משה לבני ישראל שירשו את הארץ? הניסים שיראו בעברם את הירדן.
 6. המאבד עבודת כוכבים מה עוד צריך לעשות ומניין? לשַרש אחריה, אבד תאבדון.
 7. מה ההבדל בין מזבח למצבה? מזבח מאבנים הרבה, מצבה מאבן אחת.
 8. כיצד גם ניתן לאבד את שמה של העבודה זרה? לכנות לה שם גנאי.
 9. מניין שאסור למחוק השם ולנתוץ אבן מן המזבח? לא תעשון כן לה' אלוקיכם.
 10. אילו מעשרות יש להביא למקדש? מעשר בהמה ומעשר שני הנאכל לפנים מן החומה.
 11. מהי התרומה המובאת למקדש? ביכורים.
 12. ממתי היו מותרים ישראל להקריב בבמה? מיד כשיעברו את הירדן ועד שיבנה המקדש בירושלים.
 13. מה אפשר להקריב במשכן שאי אפשר להקריב בבמה? חטאות ואשמות של חובה.
 14. מה אפשר להקריב גם בבמה? נדרים ונדבות.
 15. מתי לא הגיעו ישראל אל המנוחה והנחלה למרות שהיו בארץ? כל 14 שנה של כיבוש וחילוק.
 16. מהי הנחלה והמנוחה? נחלה זו שילֹה, ומנוחה זו ירושלים.
 17. מתי הגיעו ישראל אל המנוחה? רק כשנחו מהכנענים וזהו בימי דוד.

 

שני

 1. מי ישמח לפני ה' במקום אשר יבחר בירושלים? אנו וילדינו, העבדים והשפחות והלוי.
 2. האם אפשר להעלות קרבן בכל מקום כשיבנה המקדש? לא.
 3. האם יש מקרים בהם מותר לזבוח ולאכול בשר חוץ לירושלים? כן.
 4. מה אסור לאכול בכל מקום? את הדם.
 5. מה אסור לאכול מחוץ לירושלים? מעשר דגן תירוש ויצהר, בכור בהמה, נדרים ונדבות ותרומות.
 6. את מי יש להזהר מלהזניח? את הלוי.
 7. מדוע לא לאכול את הדם? כי הדם הוא הנפש.

רש"י

 1. מתי התעורר דוד שיש לבנות את בית המקדש? כשהבחין שהוא יושב בבית מעצי ארזים, ואילו ארון הברית באוהל תחת היריעה, במקום מכובד פחות.
 2. מהיכן להיכן עבר מקום המשכן? מהמדבר לשילה, משם לנוב, משם לגבעון, משם לירושלים.
 3. מתי היו הבמות אסורות? בזמן המשכן בשילה ובזמן המקדש בירושלים.
 4. מניין שיש להביא נדר מן המובחר? מבחר נדריכם.
 5. מתי כן יהיה אפשר להקריב חוץ לבית המקדש? ע"פ נביא, כגון אליהו בכרמל.
 6. כיצד היה מקום המקדש גם של כל השבטים וגם של בנימין בלבד? כשקנה דוד את הגורן מארוְנה היבוסי, גבה הכסף מכל השבטים. ומצד שני היה המקדש בחלקו של בנימין בלבד.
 7. אילו קדשים יכולים להיאכל חוץ לירושלים וכיצד? שנפל בהם מום, ולאחר שייפָדו.
 8. האם קדשים אלו יכולים להיאכל לאדם טמא? כן.
 9. מאילו בהמות אין מקריבים קרבן? צבי ואיל.
 10. האם דם צבי ואיל צריך כיסוי (שפתי חכמים)? כן.
 11. האם דם קדשים שנפל בהם מום צריך כיסוי? לא.
 12. האם דם מכשיר את הזרעים לקבל טומאה? כן.
 13. מדוע לא הורישו בני יהודה את  היבוסי יושבי ירושלים? מפני הברית שכרת עמם אברהם כשלקח מהם את מערת המכפלה.
 14. על מה כתבו את הברית והשבועה עם יושבי ירושלים? על דמויות בני אדם עיוורים ופסחים.
 15. כיצד מזמינים את הלוי לשמוח? במעשר ראשון, ואם לא – במעשר עני, ואם לא – הזמינהו על קרבן שלמים שלך.
 16. היכן מוזהרים על הזנחת הלוי והיכן לא? בארץ כן, בחו"ל לא, אלא הוא כעני.
 17. מתי מותר לאדם להתאוות לבשר? כשיש לו עושר ויכולת לכך.
 18. מתי הייתה מותרת אכילת בשר במדבר? רק אם מקדיש הבהמה ומקריבה לשלמים.
 19. מניין שניתנו הלכות שחיטה למשה? וזבחת כאשר צוויתיך.
 20. חֵלב איזו בהמה מותר באכילה? צבי ואיל.
 21. מניין שיש להזהיר ולומר 'חזק' על המצוות? אם על אכילת דם שאין אדם מתאווה לו נאמר 'חזק', קל וחומר לשאר מצוות.
 22. האם בני ישראל במדבר התאוו לאכילת דם? לר' יהודה כן, לבן עזאי לא.
 23. מהו דם הנפש ומהו דם התמצית ודינם (שפתי חכמים)? דם הנפש הוא היוצא בתחילה בקילוח, דם התמצית הוא היוצא בסוף בנזילה, ושניהם אסורים.
 24. מהו דם האברים ומתי אסור מן התורה? דם הלב והטחול וכד', ואסור מן התורה כשפירש ונע ממקומו.
 25. כיצד לומדים מדם גודל שכר המצוות? אם דם שהוא מאוס, הפורש ממנו – ייטב לו ולבניו אחריו, קל וחומר גזל ועריות שאדם מתאווה להם, שהפורש מהם שכרו גדול.
 26. האם מותר לשחוט קדשים ולאכלם בלא הקרבה ומה הדין בחולין? בקדשים אסור, בחולין מותר.
 27. מה ההבדל בהקרבה בין עולה לשלמים? בעולה קרבים הבשר והדם, ובשלמים רק הדם, והבשר נאכל.
 28. מניין שצריכים לזכור היטב את המשנה? שמור ושמעת את כל הדברים וכו'.
 29. מי הוא שיוכל לקיים את המצוות כראוי? מי שזוכר כראוי את המשנה.
 30. מניין שמצווה קלה צריכה להיות חביבה כחמורה? שמור ושמעת "את כל הדברים".
 31. "כי תעשה הטוב והישר" מה ההבדל בין טוב לישר? טוב הוא בעיני שמים, ישר הוא בעיני אדם.

שלישי

 1. תן דוגמא לתועבת הגויים עובדי עבודה זרה שה' שונא? שורפים באש את ילדיהם למען העבודה זרה.
 2. האם מותר להוסיף על המצוות? אסור.
 3. האם מותר לשמוע לנביא שנתן אות והתקיים, כשהוא אומר לעבוד עבודה זרה? אסור.
 4. מדוע אם כן נתן ה' שיתקיים האות שנתן? לנסותנו עד כמה אנו אוהבים את ה'.
 5. מה דינו של הנביא ההוא? יומת.
 6. מה דינו של בן משפחה קרוב יותר שמסית לעבודה זרה? יומת בסקילה ע"י המוסת, ואח"כ ע"י העם.
 7. מה דינה של עיר שלמה שהוסתה לעבודה זרה? יומתו כולם, גם הבהמות, והשלל יקבצו לרחוב העיר וישרפו הכל.

רש"י

 1. מהו לשון נקישה, "פן תינקש אחריהם"? לאונקלוס מלשון מוקש, לרש"י טרוף וקשקוש.
 2. מה ילמד היהודי בכך שנשמדו הגוים? שלא לעשות כמעשיהם, בכדי שלא יושמד אף הוא.
 3. אילו עבודות אסורות בכל סוג עבודה זרה? השתחוויה, ניסוך, הקטרה, זביחה.
 4. מתי חייב גם על עבודות אחרות תן דוגמא? כשכך דרך עבודתה, כגון הפוער עצמו לפעור, וזורק אבן למרקוליס.
 5. האם גם את אבותיהם מקריבים העובדי עבודה זרה? כן.
 6. מה העיד ר' עקיבא בעניין זה? שהוא ראה עובד עבודה זרה שקשר אביו לפני כלבו ואכלוֹ.
 7. תן דוגמא לאיסור 'בל תוסיף'? חמש פרשיות בתפילין, חמשה מינים בלולב, ארבע ברכות בברכת כהנים.
 8. מה ההבדל בין אות למופת? אות בשמים, מופת בארץ.
 9. כיצד ניתן להדבק בה'? להדבק בדרכיו, דהיינו להיות גומל חסדים, מבקר חולים, קובר מתים.
 10. בעבור איזו טובה בלבד חייבים אנו לה' הכול? שפדאנו ממצרים, מבית עבדים.
 11. היכן נאמרים דברי המסית בדרך כלל? בסתר.
 12. מה יש ליהודי ללמוד כביכול מהגוי? הוא לא עוזב מה שמסרו לו אבותיו.
 13. את מי אסור לאהוב? את המסית.
 14. למי אסור למחול ואסור לוותר? למסית.
 15. על מי אסור ללמד כף זכות? על המסית.
 16. מתי יבואו העם להרוג את המסית? אם לא הצליח הניסת להורגו.
 17. באיזו עיר לא יקויים דין עיר הנידחת? ירושלים.
 18. מהו בני בליעל? בלי עול מלכות שמים.
 19. מהם התנאים לדין עיר הנידחת? שידיחוה גברים שהם מיושביה.
 20. האם דווקא בחרב יש להרוג יושבי עיר הנידחת? לכתחילה כן, ואם אי אפשר, ימיתם באופן אחר.
 21. מה משכך רוגזו של ה'? השמדת העבודה זרה ועובדיה.

רביעי

 1. מה אסור לעשות בעצמו כהבעת צער על המת? שריטות וקרחות.
 2. מהם סימני החיה הטהורה, תן 3 דוגמאות לחיות טהורות? מעלה גרה, יש לה פרסה והיא שסועה, לדוגמא שור שה איל.
 3. מדוע טמאים הגמל הארנבת והשפן? אין להם פרסה.
 4. מדוע טמא החזיר? אין הוא מעלה גרה.
 5. מה עוד אסור לעשות בטמאים חוץ מלאכלם? לגעת בנבלתם.
 6. מהם סימני הדג הטהור? יש לו סנפיר וקשקשת.
 7. כמה עופות טמאים נאמרו? 21.
 8. מה עוד אסור במעופף? שרץ העוף.
 9. מה עושים עם נבלה? נותנים לגר תושב או מוכרים לגוי.
 10. במה אסור לבשל בשר גדי? בחלב.

רש"י

 1. מדוע אסור לשרוט ולקרוח עצמנו? אנו בנים לה' וצריכים להיות נאים.
 2. היכן אסור לקרוח בראש על מת? בכל מקום בראש.
 3. מניין שיש יותר בהמות וחיות טמאות מטהורות? שהרי פרט הכתוב את הטהורות.
 4. מהו אקו ומהו תאו? אקו הוא יעל, תאו הוא שור בר.
 5. היכן בפרסה צריך להיות השסע? בציפורניים, שְיֵרָאו כשתי ציפורניים.
 6. מתי אסור לגעת בנבלת בהמה טמאה? באחד משלושת הרגלים.
 7. מדוע העופות הטמאים הם 19 ולא 21? כי האיה היא הראה היא הדיה.
 8. מהו שרץ העוף? הקטנים כגון זבובים וצרעות וחגבים טמאים.
 9. מה שונה הגר תושב מהנוכרי? הוא יושב איתנו וקיבל על עצמו להימנע מעבודה זרה.
 10. מה פירוש 'קדש עצמך במותר לך'? אל תאכל דבר המותר, בפני הנוהגים בו איסור.
 11. האם מותר מן התורה לבשל חלב בבשר חיה ועוף ובהמה טמאים? כן.

חמישי

 1. מדוע יש לעשר התבואה, תירוש ויצהר, בהמה וצאן ולאכול בירושלים? להרגילנו ביראת שמים.
 2. מה יעשה מי שאינו יכול להעלות את המעשר לירושלים? יפדה בכסף, ובירושלים יקנה מה שירצה לאכול ושם יאכל.
 3. את מי אסור לשכוח כששמחים בירושלים? את הלוי.
 4. פעם בכמה שנים יש להוציא המעשר ללוי לגר ליתום ולאלמנה? 3 שנים.

רש"י

 1. מתי מעניש ה' את התבואה והעצים? כשאין בעליהם מוציאים מעשרות כראוי.
 2. מניין שאסור לעשר מן החדש על הישן? 'שנה שנה'.
 3. איזה מעשר אוכלים בירושלים? מעשר שני.
 4. מה אין לאכול כמעשר שני בירושלים (שפתי חכמים)? כמהין פטריות דגים מים ומלח.
 5. מה מיוחד בלקט שכחה ופאה? הם הפקר ופטורים ממעשרות.
 6. מה דינו של המשהה מעשרותיו שנה ראשונה ושניה? יבערם מן הבית בשלישית.
 7. מה נוטלים הלוי הגר והיתום בשנה השלישית? הלוי – מעשר ראשון, והעניים הגר והיתום – מעשר עני.

 

שישי

 1. מה יש להשמיט בשנת השמיטה? חובות של אחד לשני.
 2. האם גם לגוי יש להשמיט החוב? לא.
 3. מה יהיה היחס לגוים כשעושים ישראל רצון ה'? אנו נמשול בהם והם יצטרכו ללוות מאיתנו וניקח מהם עבוטות.
 4. מדוע הזהירה תורה להלוות לעני אפילו קרוב לשנת השמיטה? שמא יפחד המלווה מהשמטת חובו בשמיטה.
 5. במה זוכה אדם המלווה לעני ונותן לו צדקה? ברכה בכל מעשיו.
 6. מתי יש לשלח לחפשי עבד עברי? לאחר שש שנות עבודה.
 7. כיצד יש לשלחנו? עם מתנות מהצאן מהגורן ומהיקב.
 8. מה יש לזכור כשמטיבים לעבד? שגם אנו היינו עבדים במצרים.
 9. מה דינו של עבד המעוניין להישאר אצל אדוניו? רוצעים את אזנו.
 10. מה אסור שיהיה קשה בעיני האדון? לשלח את העבד לחפשי בתום שש שנים.

רש"י

 1. מתי הובטחנו שלא יהיו בנו אביונים? כשעושים רצונו של מקום.
 2. מהו ההבדל בין אביון לעני? האביון דל יותר מעני, והוא תאב לכל דבר.
 3. מי זוכה לשמוע הרבה תורה ויראת שמים? מי שמיוזמתו שומע אפילו מעט, סופו לשמוע הרבה.
 4. אחיו מאביו ואחיו מאמו מי קודם לעניין צדקה? אחיו מאביו.
 5. מנין שעני עירך קודמים? 'באחד שעריך'.
 6. 'לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך' כנגד מה נאמר? לא להתעקש לא בלב ולא במעשה.
 7. מה סופו של מי שלא נותן לאביון? שיהיה גם הוא אביון.
 8. מניין שיש לתת צדקה ולחזור ולתת תמיד? פתֹח תפתח.
 9. כיצד נותנים לעני מלכתחילה ובדיעבד? לכתחילה במתנה, ובדיעבד אם אינו מוכן לקבל, בהלוואה.
 10. האם המצווה היא להעשיר את העני או להשלים החסר? להשלים החסר.
 11. עד היכן מגיעה השלמת החסר? אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו.
 12. איזה עוד סוג של צדקה יש לעשות עם העני? להשיאו אישה.
 13. אם לא ייתן לעני ייענש, מתי ימהרו את עונשו? אם העני יקרא עליו לה'.
 14. מניין שיש לתת לעניין בסתר? נתון תיתן לו, בינו לבינך.
 15. על מה עוד מקבלים שכר בצדקה חוץ מהמעשה? על הדיבור שאמר שייתן צדקה.
 16. האם אשה נמכרת לאמה בגנבתה כאיש הנמכר לעבד? לא.
 17. מתי האמה יוצאת לחפשי? משתביא סימנים או שיעברו שש שנים.
 18. מה רמוז במילה תעניק בעניין מתנה לעבד? שייתן לו ענק על צווארו.
 19. ממה צריך האדון להעניק לעבד? מכל הבהמות חוץ מפרדות.
 20. כיצד נוכל ללמוד להעניק לעבד, ממה שהעניק לנו ה' כשפדאנו ממצרים? כמו שה' נתן במצרים והוסיף לתת בביזת הים, כן לעבד נותנים ומוסיפים.
 21. האמנם יעבוד העבד העברי הנרצע את אדונו לעולם? לא, אלא רק עד היובל.
 22. האם אמה נרצעת כעבד? לא.
 23. כיצד עובד העבד את אדונו בלילה? רבו מוסר לו שפחה כנענית והוולדות לאדון.

שביעי

 1. כיצד מקדשים את בכור הבהמה? לא נעבד ולא נגזז, ונאכל בירושלים.
 2. איזה בכור לא יובא לה'? זה שיש בו מום.
 3. מה יש לזכור בחודש האביב? קרבן פסח וחג הפסח.
 4. מה אסור לאכול עם הקורבן? חמץ.
 5. כמה ימים יש לאכול מצות? 7.
 6. האם מותר להותיר מבשר הפסח לבוקר? לא.
 7. האם מותר לזבוח פסח חוץ מירושלים? לא.
 8. מתי יש לזבוח הפסח? כבוא השמש של י"ד בניסן.
 9. ממתי סופרים שבעה שבועות? מזמן תחילת הקציר (מהחל חרמש בקמה).
 10. מה עושים בסיום שבעה שבועות? חג לה' בירושלים.
 11. מתי יש לחוג את חג הסוכות? בזמן האסיף.
 12. היכן חוגגים את חג הסוכות 7 ימים? בירושלים.
 13. כמה פעמים בשנה יש לעלות לירושלים ומתי? 3, פסח שבועות סוכות.
 14. על איזה חג במיוחד נאמר והיית אך שמח? סוכות.
 15. האם מותר לעלות לרגל בלא קרבן? לא.

רש"י

 1. כיצד מקדיש את בכור הבהמה? אומר עליו הרי אתה קדוש לבכורה.
 2. מי אוכל את הבכור? הכהן.
 3. האם בכור שעברה שנתו נפסל? לא.
 4. איזה מום פוסל בבכור? מום גלוי שאינו עובר.
 5. כיצד שומרים את חודש האביב? דואגים שיהא בזמן הראוי להקריב בו מנחת העומר דהיינו זמן אביב וחום. ואם יש צורך מעברים את השנה.
 6. מתי נגאלו ממצרים ביום או בלילה? בלילה קבלו רשות לצאת, ויצאו ביום.
 7. מתי זובחים גם בקר בפסח? לא לקרבן פסח אלא לקרבן חגיגה, מוסיפים בקר אם יש חבורה גדולה שלא מספיק להם השה.
 8. מדוע נקראת המצה לחם עוני? שמזכירה את העינוי במצרים.
 9. מי נחפז כשיצאו ממצרים? המצרים נחפזו לשלח את ישראל.
 10. מה יזכיר את יום יציאת מצרים? אכילת הפסח והמצה.
 11. האם קרבן חגיגה מותר באכילה גם ביום ט"ו וליל ט"ז? כן.
 12. מה הם הזמנים בקרבן פסח? מחצות יום י"ד שוחטים, בערב אוכלים, ומועד היציאה ממצרים שורפים כי בא לידי נותר.
 13. ממתי מותר לאכול מצה מתבואה חדשה? מלמחרת יו"ט ראשון של פסח.
 14. האם אכילת מצה כל שבעת הימים חובה? לא, אלא רק בלילה הראשון.
 15. מהו לשון 'עצרת'? או ביטול מלאכה, או כינוס למאכל ומשתה.
 16. כמה אנשים יזמן אדם לסעודתו בחג שבועות? כפי הברכה שברכו ה'.
 17. מתי ישמח ה' את הארבעה של האדם דהיינו בנו בתו עבדו ואמתו? כשהאדם ישמח את הארבעה של ה', הלוי הגר היתום והאלמנה.
 18. האם מותר לסכך את הסוכה בפסולת גורן ויקב? כן.
 19. האם יש מצות שמחה גם בליל שמיני עצרת? כן.
 20. מה יביא אדם כדי שלא להיראות ריקם ברגל? עולות ראיה ושלמי חגיגה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן