“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קורח- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע קורח". 134 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת קורח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת קורח

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. כמה אנשים מצוינים כבעלי המחלוקת ומיהם? 4, קורח דתן אבירם ואון.
 2. מאילו שבטים היו ראשי המחלוקת הללו? קורח מלוי והשאר מראובן.
 3. את מי הם גררו איתם? 250 נשיאי עדה.
 4. מה בעיקרון הם טענו? שכל העם קדוש ואין למשה ואהרן להתנשאות.
 5. מה הייתה תגובת משה? נפל על פניו והציע ניסיון שיוכיח עם מי הצדק.
 6. למתי ייעד משה את הניסיון? למחרת בבוקר.
 7. מהו הניסיון? יביאו מחתה ובה קטורת, קורח וכל עדתו ואהרן, והאיש בו יבחר ה' תישרף קטורתו.
 8. מה היה מעט בעיני קורח, לטענת משה? היותו לוי עובד במשכן ומשרת את העדה.
 9. מה ביקש קורח? את הכהונה הגדולה.
 10. מה הגיבו דתן ואבירם כששלח משה לקרוא להם? סרבו וקינטרו.
 11. אילו דברי קינטור אמרו? שהוציא אותם משה מארץ זבת חלב ודבש להמיתם במדבר ולא הביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש ועוד מבקש להשתרר.

רש"י

 1. את מי לקח קורח (ב' פירושים)? או עצמו למחלוקת, או את ראשי הסנהדראות להחזיק עמו במחלוקת.
 2. מדוע לא הוזכר כאן יעקב בייחוסו של קורח? יעקב התפלל שלא יזכר שמו במחלוקת זו.
 3. מדוע לא היה צפוי שישתתפו דתן ואבירם במחלוקת? כי לא היו לויים.
 4. מדוע בכל זאת השתתפו? הם חנו ליד קורח, אוי לרשע ואוי לשכנו.
 5. מה הביא את קורח לכעס זה? מינויו של אליצפן לנשיא שבט הקהתי.
 6. מדוע דבר זה הכעיסוֹ? אביו – יצהר, היה מבוגר מעוזיאל – אביו של אליצפן, וציפה קורח לקבל הוא מינוי זה.
 7. מדוע בתחילה קיבל קורח את מינויו של אהרן לכהן גדול? אביו של אהרן – עמרם, היה הגדול בבני קהת, וזה סדרם עמרם יצהר חברון ועוזיאל.
 8. מאיזה שבט היו רוב ראשי הסנהדראות שכינס קורח? ראובן.
 9. כיצד ניסה קורח להתל במשה? הלביש את עדתו בטליתות תכלת ובאו לפני משה לשאול אם חייבות בציצית ומשנענו בחיוב, שחקו ואמרו, הלא אם חוט אחד תכלת פוטר בגד רגיל. קל וחומר טלית שכולה תכלת שתהיה פטורה מציצית.
 10. במה רצו קורח ועדתו לומר ששווים הם למשה? שכולם שמעו דברים מפי ה' בסיני.
 11. איזו טענה טען קורח על משה? אם לקחת לעצמך מלכות, לא היה לך לברור לאחיך כהונה.
 12. מדוע נפל משה על פניו? חשש שלא יקבל ה' הפעם את תפלתו.
 13. איזה מספר סרחון היה זה לישראל וכיצד? 4, עגל, מתאוננים, מרגלים, קורח.
 14. מה ביקש קורח לגבי הכהונה? שיהיו הרבה כהנים גדולים.
 15. מה ענה לו משה? שאצל הגויים יש הרבה חוקים והרבה כמרים, ואצלנו ה' אחד ותורה אחת ובית אחד ומזבח אחד וכהן אחד ויש לערוך בחירה לאחד.
 16. מדוע בחר משה בקטורת למבחן? היא החביבה שבקורבנות, ומצד שני יש בה סם המוות, שהרי הרגה את נדב ואביהוא.
 17. מה היה התנאי בבחירות לכהונה גדולה? שהנבחר סימן שהוא הקדוש, והשאר ימותו.
 18. קורח היה פיקח ומדוע טעה? הוא צפה שיוצאים ממנו שמואל ששקול כמשה ואהרן, וכ"ד משמרות בנים להימן מתנבאים ברוח הקודש, וחשב שבזכות שמואל הוא ייבחר.
 19. מה הייתה הטעות במחשבה זו? היא גרמה לו לחשוב שהוא צודק וצדיק, ולא ידע שהוא הרשע ורק בניו יעשו תשובה ובזכותם תהיה הגדולה הזו.
 20. מה פירוש רב לכם בני לוי? לקחתם על עצמכם דבר גדול לחלוק על ה'!
 21. מדוע דיבר משה אל כל שבט לוי כשהבעיה הייתה רק עם קורח? כדי שלא יחשבו להשתתף עמו ויאבדו עמו.
 22. מדוע שינה משה והתחיל לדבר רכות עם קורח? כיון שראהו קשה עורף ואינו שומע בדברים קשים.
 23. מהו שירות העם שעשו הלויים? שירה על הדוכן.
 24. מניין שאין מחזיקים במחלוקת? שהרי משה שלח לקרוא לדתן ואבירם להידבר איתם.
 25. כיצד נכשלו דתן ואבירם בפיהם? אמרו 'לא נעלה', וגזרו בכך על עצמם ירידה.
 26. מה טען משה לגבי כהונת אהרן? שכמו שה' גזר ששבט לוי ובכללם קורח יבדלו לכבוד משאר העם, כן הוא גזר על אהרן כהונה גדולה.

שני

 1. מה אמרו דתן ואבירם שיעשו להם ואף על פי כן לא יעלו אל משה? ינקרו את עיניהם.
 2. כיצד הגיב משה על דבריהם? כעס מאוד.
 3. מה ביקש משה מה' ובזכות מה? שלא יקבל את מנחתם בזכות שלא נהנה מהם ולא הרע לאחד מהם.
 4. מה ציווה משה לקורח ועדתו? שיגיעו למחרת לאוהל מועד עם קטורת במחתות.
 5. מי יביא גם כן קטורת במחתה? אהרן.
 6. כשהגיעו קורח ועדתו את מי הקהיל קורח בנוסף? את כל העדה.

רש"י

 1. מדוע אמרו דתן ואבירם שמשה ימיתם במדבר? כי כך נגזר בעוון המרגלים.
 2. האמנם כעס משה על נאצת דתן ואבירם? הוא הצטער מכך מאוד.
 3. על איזו מנחה של החולקים ביקש משה שלא תקובל (ב' פירושים)? הקטורת שיקריבו מחר, או חלקם בקורבנות התמיד של ציבור, תניחנו האש ולא תאכלנו.
 4. מתי הייתה הזדמנות למשה לקחת חמור משל החולקים ולא לקח? כשהלך ממדין למצרים והרכיב את אשתו ובניו על החמור, היה זה משלו.
 5. מה עשה קורח כל הלילה לפני ניסיון הקרבת הקטורת? פיתה את השבטים בדברי ליצנות.
 6. מה אמר להם קורח? שאין הוא מקפיד על כבודו אלא על כבוד העם, שלא יתכן שייקחו אלו את כל הגדולות לעצמם.
 7. מה הוא גרם בכך? שלמחרת נאספו כל העדה לאוהל מועד.
 8. כיצד נגלה כבוד ה' אל כל העדה בזמן שנקהלו? בעמוד ענן.

שלישי

 1. מה אמר ה' למשה ואהרן כשהקהיל עליהם קורח את כל העדה? שייבדלו מהעדה והוא תכף יכלה אותם.
 2. מה עשו מיד משה ואהרן? נפלו על פניהם ולימדו סנגוריא.
 3. איזו סנגוריא אמרו? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף.
 4. מה ציווה ה' את משה לומר לעדה? שיתרחקו ממשכן קורח דתן ואבירם.
 5. מי הלך עם משה לומר זאת לעדה ליד משכן דתן ואבירם? הזקנים.
 6. מפני מה הזהיר משה את העדה שסביב למשכן הרשעים? להתרחק מהם ולא לגעת בכל אשר להם.
 7. מה עשו דתן ואבירם כשכולם התרחקו מהם? יצאו מאהליהם בגאוה יחד עם משפחותיהם.
 8. איזה סימן נתן משה שיוכיח לכולם שכל מה שעשה הוא בשליחות ה' ולא מלבו? אם הרשעים ימותו כרגיל – לא ה' שלחוֹ, ואם תבלעם האדמה – ה' שלחו.
 9. את מה בלעה הארץ? את קורח דתן ואבירם ומשפחותיהם ורכושם.
 10. האם היה אפשר לראותם בתהום? לא. הארץ כיסתה עליהם.
 11. מדוע נסו כל ישראל לקול צעקות הנבלעים? כי חששו שייבלעו גם הם.
 12. מה קרה מיד אחרי שנספו קורח דתן ואבירם? יצאה אש מאת ה' ואכלה את ה-250 איש מקריבי הקטורת.
 13. מה ציווה ה' לעשות עם המחתות ומדוע? ציפוי למזבח כי קדושות הם בעקבות הקטורת.
 14. למה דוקא ציפוי למזבח? שיראו כל ישראל וילמדו שרק זרע אהרן מקטירים ושלא יעזו לעשות כקורח.
 15. את מי ציווה ה' לעשות זאת? אלעזר הכהן.
 16. ממה היו עשויות המחתות? מנחושת.
 17. מה התלוננו העם ממחרת? אמרו למשה ואהרן שהם המיתו את עם ה'.
 18. מה נראה תכף על אוהל מועד? ענן כבוד ה'.
 19. מה עשו משה ואהרן כשראוהו? הלכו לאוהל מועד.

רש"י

 1. מה טענו משה ואהרן כשלימדו סנגוריא על ישראל? שמלך בשר ודם הורג את כולם מפני שלא יודע מי חטא, אבל אתה אלהי הרוחות ויודע מי חטא, למה תהרוג כולם.
 2. מה אמר על כך ה'? יפה אמרת, אני יודע, ואודיע מי חטא ומי לא.
 3. מדוע הלך משה עם הזקנים אל משכן הרשעים? אולי יחזרו בהם ברגע האחרון ויישאו לו פנים.
 4. דתן ואבירם יצאו ניצבים לקראת משה, מה הפירוש? בקומה זקופה לחרף ולגדף.
 5. מניין שכועס ה' מאוד על המחלוקת? בית דין של מטה מענישים רק אם הגיע ל-13 והביא 2 שערות. ובית דין של מעלה מגיל 20, ואילו כאן אבדו אף יונקים.
 6. על אילו מעשים בא משה להוכיח שה' שלחוֹ? שנתן לאהרן כהונה גדולה, ובניו סגני כהונה, ואליצפן בן עוזיאל נשיא הקהתי.
 7. מדוע ציווה ה' לקדש את המחתות? כי נעשו כלי שרת ונאסרו בהנאה להדיוט.
 8. מדוע נקראו ראשי הסנהדראות 'חטאים בנפשותם'? כי נעשו פושעים בכך שחלקו על ה'.
 9. במה ילקו לדורות החולקים על הכהונה? בצרעת.

רביעי

 1. מה אמר ה' למשה כשרצה לכלות בישראל חס ושלום? שייבדלו הוא ואהרן מהעדה.
 2. מה עשו מיד משה ואהרן כתגובה? נפלו על פניהם.
 3. מה אמר משה לאהרן לעשות כדי לעצור את המגפה? שייקח מחתה וייתן עליה אש מהמזבח וישים עליה קטורת ויוליך אל העם במהרה.
 4. היכן עמד אהרן כדי לעצור את המגפה? בין המתים ובין החיים.
 5. כמה מתו במגפה זו חוץ מהמתים על דבר קורח? 14,700.
 6. מה עשה אהרן מיד לאחר שנעצרה המגפה? חזר אל משה לאוהל מועד.

רש"י

 1. מי גילה למשה שהקטורת עוצרת את המגפה ומתי? מלאך המוות, כשעלה משה לרקיע.
 2. האם הסכים המלאך המשחית לעצור המגפה מיד כשהגיעה הקטורת? לא.
 3. מה הוא טען? שהוא עושה שליחותו של מקום ואהרן עושה שליחותו של משה.
 4. מה טען אהרן כנגדו? שמשה עושה הכול על פי ה', ושהוא עם ה' בפתח אוהל מועד.
 5. מדוע נבחרה הקטורת לעצור המגפה? כי ריננו אחריה שהיא מביאה רק מוות, כמו בנדב ואביהוא ו-250 איש, הוכיח להם ה' שהיא מביאה חיים והחטא הוא שממית.

 

חמישי

 1. לשם מה ציווה ה' לקחת מטה מכל נשיא שבט? כדי להוכיח במי הוא בוחר כאשר יפרח המטה.
 2. מי יהיה נשיא שבט לוי לעניין המטה שיביא? אהרן.
 3. מה יכתבו על המטות? את שמות ראשי השבטים.
 4. היכן יניחו את המטות? באוהל מועד לפני ארון העדות.
 5. מה ראה משה כשהגיע למחרת? שמטה אהרן פרח.
 6. מה הוציא המטה? ציצים ופרחים ושקדים.
 7. מה עשה משה כשראה זאת? הוציא את כל המטות אל בני ישראל.
 8. מה עשו ראשי השבטים כשראו זאת? לקחו איש את מטהו  חזרה.

רש"י

 1. כיצד אהרן יהיה נשיא הלוי בזמן שהוא כהן? גם הכוהנים הם משבט לוי.
 2. היכן הונח מטה אהרן ביחס לשאר המטות ומדוע? באמצע כדי שלא יאמרו שפרח כי היה קרוב לשכינה שבארון העדות.
 3. מהו "ויצץ ציץ"? חנטת הפרי, שהפרח נופל והפרי מתחיל לגדול.
 4. האם יצאו שקדים בודדים כל אחד לעצמו? אשכול שקדים זה על זה.
 5. מדוע דווקא שקדים נבחרו למטרה זו? שהוא ממהר לפרוח לפני כל הפירות, כמו כן תמהר הפורענות לבוא על המערער על הכהונה.

שישי

 1. מדוע ציווה ה' את משה להחזיר את מטה אהרן לפני העדות? כדי שיהיה סימן לעתיד שלא יתלוננו אנשי מרי וייענשו במיתה.
 2. מדוע רפו ידיהם של ישראל לאחר העונש על המחלוקת? ראו שמתו בחרב, בבליעה, ובמגפה.
 3. ממה חששו למות מכאן ולהבא בני ישראל? חששו שהמתקרב למשכן יומת.
 4. מה אמר ה' לאהרן בעקבות זאת? שישמרו הכוהנים והלויים את ישראל מלהתקרב שלא כדין.
 5. מה מקבל אהרן ובניו וזרעו בתרומות? חלקים בקורבנות, הטוב שבדגן תירוש ויצהר. ביכורי כל פרי, כל חרם שיהיה, פדיון כל פטר רחם באדם ובבהמה.
 6. מאיזה גיל של התינוק פודים אותו? חודש.
 7. מה סכום הפדיון? חמשת שקלים.
 8. בכור אילו בהמות לא פודים אלא מקריבים? שור כשב ועז.
 9. האם גם בנות הכוהנים מקבלות חלק בתרומות? כן.
 10. בבשר הקדשים מי אוכל? רק זכרים בתוך מקום הקודש.
 11. מדוע אמר ה' לאהרן וזרעו שה' הוא חלקם ונחלתם? כי ה' ציוה שלא יהיה להם חלק בארץ יחד עם שאר ישראל.

רש"י

 1. מי שמע את הציווי להזהיר את ישראל מלהיכנס למקדש? משה שיאמר לאהרן.
 2. על מה הוזהרו הכוהנים בעניין השמירה? שלא ייגעו זרים כולל לויים בכלי הקודש וכו'.
 3. על מה הוזהרו הלויים בעניין השמירה? שישמרו בשערים שלא יכנס זר.
 4. מדוע היה צורך בשלב זה לדבר על כ"ד מתנות כהונה לאהרן? כנגד קורח שערער על כהונת אהרן.
 5. איזה גזל משיבים לבית המקדש? גזל הגר.
 6. היכן נאכלים קדשי קדשים ולמי? בעזרה בלבד ולזכרי כהונה בלבד.
 7. מהי ראשית הדגן תירוש ויצהר? תרומה גדולה.
 8. אילו קורבנות נאכלים גם לעבדי הכוהנים? שלמים ובכור.
 9. מה ההבדל בין חזה ושוק של שלמים לשל תודה? של שלמים נאכלים לשני ימים ולילה, ושל תודה ליום ולילה.
 10. הבכור בזה כשלמים או כתודה? כשלמים.
 11. מדוע הוזכר המלח בברית ה' עם אהרן וזרעו? כי הוא דבר המתקיים לעולם, ובריא ומתקיים ומבריא את אחרים.
 12. האם בביזת המלחמות יהיה חלק לאהרן ובניו? לא.

 

שביעי

 1. מה מקבלים הלויים חלף עבודתם? את כל המעשרות.
 2. האם מקבלים הלויים נחלה בתוך בני ישראל? לא.
 3. מה נצטוו הלויים לעשות עם המעשר שמקבלים? להפריש ממנו מעשר לכוהנים.
 4. באיזה מקום מותר ללויים לאכול את המעשר? בכל מקום.
 5. מה הדין בלוי שאינו מפריש מעשר לכהן? מיתה.

רש"י

 1. במה דומה תרומת מעשר לתרומה גדולה? שאסורה לזרים ולטמאים וחייבים עליה מיתה וחומש.
 2. מה הדין בלוי שלקח מעשר מישראל לפני שהכהן לקח מהישראל תרומה גדולה? הלוי יפריש תרומה זו לכהן 1/50 ואז יפריש תרומת מעשר 1/10.
 3. אפילו היכן מותר ללויים לאכול המעשר? בבית הקברות.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן