“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קורח- העין שהטעתה את קורח

תקציר המאמר:

"וורטים לפרשת קורח". וקרח שפקח היה, מה ראה לשטות הזו? אלא עינו הטעתו. "מה הטעות שהייתה לקורח?". "מה גרם לקורח לבוא לידי הטעות הזו?". שלשה תירוצים שונים המבארים באופן נפלא את הטעות של קורח שהביאה לחורבן ואבדון של כל משפחתו...

העין שהטעתה את קורח

 

במדרש תנחומא פרשת קֹרח, אות ה מובא

וקרח שפקח היה, מה ראה לשטות הזו?

אלא עינו הטעתו.

ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, שנאמר: משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו (תהילים צט ו).

 

ובילקוט שמעוני מודגש:

"אמרו חכמים חכם גדול היה קרח ומטועני הארון היה שנאמר ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו…"

 

שואל ר' יהונתן אייבשיץ:

מדוע מדגיש המדרש, שהיה קֹרח מטועני הארון… מה קשור טועני הארון לכאן?

אז לפי פשטם של דברים, אומרים המפרשים – טועני הארון, היו אנשים שדבוקים לקב"ה 24 שעות ביממה – כל מי שהיה משׂיח דעתו מהארון לרגע אחד, היה מת. לכן שבט הקהתי , היה השבט הקטן ביותר, משבט הלווים.

 

יוצא לפי זה, שקֹרח, שמטועני הארון היה, לא השׂיח דעתו מהקב"ה, אפילו לרגע אחד… אז איך יתכן, שהוא יצא לחלוק?

 

מתרץ ר' יהונתן אייבשיץ:

רש"י הרי מבאר – ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו אני נמלט, ועשרים וארבע משמרות עומדות לבני בניו כלם מתנבאים ברוח הקדש, שנאמר (ד"ה א' כה, ה) כל אלה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדלה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכלם אובדים ואחד נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה.

 

קֹרח ידע את הכלל, שאם עתיד לצאת ממנו איש צדיק, לא יהרגו אותו –  הוא למד את זה ממשה רבינו.

נאמר בתורה (שמות ב, יב): "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַֽיִּטְמְנֵהוּ בַּחֽוֹל…"

 

אומר שם רש"י – וירא כי אין איש. עתיד לצאת ממנו שיתגייר.

ראה משה, שלא עתיד לצאת ממנו שום דבר, באותו רגע הרג אותו!

 

יוצא אם כך, שאדם שעתיד לצאת ממנו מישהו, משאירים אותו! – לכן אמר קֹרח – אם אני רואה בעיני, ברוח הקודש, שעתיד לצאת ממני מישהו גדול… שהכוונה לשמואל, ששקול כמשה ואהרון… פירוש הדבר – אין לי מה לפחד אני לא  אמות!

 

אבל קֹרח לא ידע, שבניו יעשו תשובה… הוא חשב שבניו הולכים איתו ביחד, ואם בניו הולכים איתו ביחד, אז הוא ינצל!…

 

התפארת יהונתן מבאר:

ישנה גמרא במסכת חגיגה שאומרת, שלא ממנים נשיא על הציבור, אלא רק מישהו שמלאו לו חמישים שנה (הגמרא מביאה שם שתי דעות, אם רק אחרי חמישים שנה, או הכוונה אם רק לאחר שיודע חמישה חומשי תורה)

קֹרח מטועני הארון היה, ודאי שפחות מחמישים, כי מעל לגיל חמישים, הלווים מפסיקים לעבוד. כמו כן ברגע שסיימו את עבודתם לאחר גיל חמישים – אין להם יותר תפקיד…

אז בכל מצב, קֹרח לא היה מקבל את תפקיד הנשיאות … אז מה הוא התקנא?! על מה אם כן, מתלונן קרח שלא מינוהו?! הרי שהוא לא יכל להיות נשיא!

 

אומר ר' יהונתן אייבשיץ:

כאן הייתה הטעות שלו… "ראה את שמואל שעתיד לצאת ממנו"…

הוא ראה ששמואל התמנה להיות שופט ונביא על ישראל, בגיל 41 (זאת אומרת, שבחרו בו כמנהיג, לפני גיל 50)…

אמר קֹרח –  סימן שהדעה, שממנים נשיא, רק כשהוא יודע חמישה חמשי תורה, זאת הדעה הנכונה!

 

אם כך למה לא בחרו בי?! – קם וחלק על משה…

 

הספר קול אריה מבאר:

קֹרח, עֵינוֹ הִטְעַתוּ – הוא לא הבין איך יוצא ממנו שמואל…

 

קֹרח עשה חשבון – אם יוצא ממני בן כמו שמואל, פירוש הדבר, שיש לו סבא צדיק  – קֹרח , שחולק על משה ואהרון (ואם הוא חולק על משה ואהרון, זאת אומרת שהוא יותר חזק מהם, ולכן יהיה לו נכד שקוראים לו שמואל, ששקול כמשה ואהרון)…

 

קֹרח לא ידע שכל הסיבה שיצא ממנו שמואל, היא בגלל שקֹרח נכנס לאדמה!…

 

נסביר:

אומרת הגמרא במסכת סנהדרין צו, א:

היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו והיזהרו בוורידין כר' יהודה והיזהרו בבני עמי הארץ שמהן תצא תורה…

 

אומר רש"י – היזהרו בבני עמי הארץ. שנעשו תלמידי חכמים לעשות להם כבוד שמהם תצא תורה לישראל שהרי יצאו שמעיה ואבטליון מבני בניו של סנחריב ומבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק…

 

 

במה זכו סנחריב והמן שיצאו מהם כאלה ילדים?! – אלא בגלל הקידוש ה' שנוצר מהם!

 

קידוש ה' שהיה לסנחריב:

מאה ושמונים אלף ראשי גייסות, בלילה אחד, שמעו שירתם של מלאכים, וכולם מתו! – עם ישראל התקרב לקב"ה, בזכות העניין הזה!

אמר הקב"ה – איך אני אשלם לו?! אני אתן לו שני ילדים, שיזכו להתגייר – שמעיה ואבטליון!

 

 

קידוש ה' שהיה להמן

בגלל שהוריד את טבעתו… אומרת הגמרא במסכת מגילה יד, א:

אמר רבי אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב… הוריד המן את הטבעת, וחתם בה "להשמיד, להרוג ולאבד…" … היה כזה פחד, שכולם התקרבו לקב"ה! ושילמו לו – מבני בניו של המן, למדו תורה בבני-ברק.

 

אומר הספר קול אריה –זכה קֹרח, שיצא ממנו שמואל בעצם זה שנגרם קידוש ה' גדול כשהוא נכנס לאדמה – כולם נכנסו לפחד – זה נתן לו בן כמו שמואל!

 

הוא לא ידע, למה יוצא לו בן כמו שמואל, הוא חשב, שזה בזכות המחלוקת… בזמן שבפועל זה היה בזכות שהוא נכנס לאדמה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן