“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

קדושים- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע קדושים". 150 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת קדושים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת קדושים

ראשון

 1. מדוע עלינו להיות קדושים? כי ה' קדוש.
 2. את מי יש לירא ואת מה לשמור? לירא אב ואם ולשמור שבת.
 3. אל מי אסור לפנות לעבדם, ומה אסור לייצר? לא לפנות לאלילים, ולא לייצר פסל מסכה.
 4. עד מתי אפשר לאכול מזבח שלמים? אותו יום ולמחרת.
 5. מה עושים עם הנותר ליום השלישי? באש יישרף.
 6. האם יש מצוה באכילתו ביום השלישי? לא.
 7. מה עונשו של האוכלו ביום השלישי ומדוע? כרת. כי את קודש ה' חילל.
 8. מה יש לזכור בקצירת השדה? לא לקצור הכול ולא ללקט מה שנפל.
 9. מה יש לזכור בזמן הבצירה בכרם? לא לעולל ולא ללקט.
 10. למי משאירים מהשדה והכרם את כל זה? לעני ולגר.
 11. אילו ג' עבירות נאמרו בפס' אחד (פעמיים)? גניבה, כחש, שקר. עושק, גזל, הלנת שכר.
 12. על מה עובר עוד הנשבע לשקר? חילול השם.
 13. את מי אסור לקלל ולפני מי אסור לתת מכשול? חרש ועיור.

רש"י

 1. מדוע פרשת קדושים נאמרה בהקהל? מפני שרוב גופי תורה נמצאים בה.
 2. מה פירוש המושג קדושים תהיו וממה? פרושים תהיו מהעריות ומהעבירה.
 3. מי חייב במורא אב ואם האיש או האישה? האיש כי האישה משנישאה רשות אחרים עליה.
 4. מדוע הקדימה תורה אב לאם בכבוד ואם לאב במורא? כי מצוי שיש יותר מורא מהאב ויותר כבוד לאם שמשדלת בדברים לכן השוה ביניהם.
 5. מדוע נסמכה שמירת שבת למורא הורים? ללמד שאם אמרו לחלל שבת אין לשמוע בקולם וכן בשאר המצוות.
 6. מדוע אין לשמוע לאב נגד ציווי ה'? שאתה ואביך חייבים בכבודי.
 7. איזהו מורא? לא ישב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור דבריו.
 8. איזהו כבוד? מאכיל ומשקה מלביש ומנעיל מכניס ומוציא.
 9. מדוע נקראים האלילים כך? כי הם כלא וכלום.
 10. מה סופו של הפונה לאלילים לעבדם? לעשותם אלוהות ולהאמין בהם ממש.
 11. לייצר פסל לעצמו, לייצר לאחרים, אחרים ייצרו לו, מה מביניהם אסור? הכול אסור.
 12. מה צריכים לחשוב בשחיטת קרבן שלמים? לאכלו בזמנו ובמקומו.
 13. מה דינו של קרבן שנשחט בלא כוונת שחיטה? פסול.
 14. קרבן שלמים שלא נשחט בכוונת אכילתו בזמנו, מה דין האוכלו? כרת.
 15.  האם חייב כרת גם האוכל קרבן שלא נשחט בכוונת אכילתו במקומו? לא.
 16. מה פירוש המילה פיגול? מתועב.
 17. כמה שיבולים שנפלו נקראים לקט ויש להשאירם לעניים? אחת או שתיים ולא שלוש.
 18. מהו האיסור לבצור עוללות מהכרם? אסור לקחת אשכולות דלים שאין בהם כתף ונטף, דהיינו קבוצת ענבים שוכבת ככתף על קבוצה אחרת וגם אין ענבים שנוטפים כטיפות, אלא גרגרי ענבים בראש הגפנים, את זה יש להשאיר לעניים.
 19. מה דינו של הלוקח חלקם של עניים בשדה ובכרם? ה' גובה ממנו נפשות.
 20. מהו ההבדל בין לא תגנוב של עשרת הדברות ללא תגנובו בפרשתנו? לא תגנוב במדובר בגונב נפשות ולא תגנובו בגונב ממון.
 21. אילו עבירות נגררות מהגניבה? כחש, שקר, ושבועת שקר.
 22. הנשבע בשם ה' לשקר, על איזה משמות ה' מדובר? גם על שם המיוחד וגם על כל הכינויים.
 23. מהו עושק? לא לשלם לפועל.
 24. עד מתי חייבים לשלם לשכיר יום ושכיר לילה ומדוע? לשכיר יום כל הלילה ולשכיר לילה כל היום, מפני שנתנה תורה זמן לבעל הבית להשיג מעות.
 25. אם אסור לקלל כל אדם מדוע נאמר לא תקלל חרש? ללמד שהמקלל מת אינו חייב, שהרי חרש שמת כבר לא נקרא חרש.
 26. לפני איזה עיור אין לתת מכשול? לפני העיור בדבר ואינו מבין בעניין מסוים.
 27. מדוע צריך יראת שמים כדי לא לעבור על לפני עיור? כי עלול אדם לתרץ ולומר שהתכווין לטובה, לכן צריך לירא מה' היודע כל המחשבות.

שני

 1. כיצד אין לעשות שקר במשפט? לא לישא פני דל ולא לכבד אדם גדול.
 2. על מי אין לרכל ועל דמו של מי אין לעמוד? עמך, רעך.
 3. את מי אין לשנוא ואת מי יש להוכיח? אחיך, עמיתך.
 4. איזו מצוה נסמכה ל"לא תיקום ולא תיטור"? ואהבת לרעך כמוך.
 5. באילו עניניים נאסרו כלאים? בהמה, שדה, בגד.    
 6. מה דינו של הבא על שפחה הקשורה לאיש ולא השתחררה? אין להמיתם והוא צריך להביא כקרבן איל לאשם.

רש"י

 1. כיצד נקרא דיין המקלקל את הדין? עוול שנאוי משוקץ חרם תועבה.
 2. עשיר ועני שבאו לדין, האם מותר לחייב את העשיר כדי שיפרנס את העני בנקיות? אסור.
 3. האם מותר לזכות אדם בדין כי הוא עשיר או מיוחס ושלא יתבייש? אסור.
 4. מה עוד למדו חז"ל מ"בצדק תשפוט עמיתך"? לדון לכף זכות.
 5. רכיל מלשון מה? ריגול, לבדוק מה אפשר לשמוע רע ולספר.
 6. מדוע רכילות נקראת אכילת קורצין? נהגו הרכלנים שדרכם לקרוץ בעיניהם ולרמוז רכילותם, לאכול דבר הלעטה בבית המקבל דבריהם לאות כי דבריהם חזקים ומקויימים.
 7. מיהו העומד על דם רעהו שאסור? הרואה חברו טובע בנהר או באים עליו חיה וליסטים ויכול להצילו ואינו מצילו.
 8. באיזה תנאי יהיה מותר להוכיח עמיתו? שלא ילבין פניו ברבים.
 9. מהו ההבדל בין נקימה לנטירה? בנקימה אינו נותן כשם שלא נתנו לו, בנטירה נותן ואומר שהוא אינו כמותו שלא נתן לו.
 10. על מה אמר ר' עקיבא שהוא כלל גדול בתורה? ואהבת לרעך כמוך.
 11. האם מותר ללבוש בגד מפשתן ובנוסף לו בגד צמר ומדוע? כן כי האיסור הוא כשצמר ופשתים הם בבגד אחד. 
 12. באיזו שפחה מדובר שהבא עליה פטור ממיתה? שפחה כנענית, חצייה שפחה חציה בת חורין ומאורסת לעבד עברי שמותר בשפחה, כגון שנפדתה אבל לא בכסף ובשטר.
 13. אין להם דין מיתה, האם יש דין אחר ומהו? כן, היא לוקה והוא לא.
 14. מה קוראים ואומרים הדיינים בשעת המלקות? אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלוקיך, והפלא ה' את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים.
 15. כיצד משפיע אי שחרורה של השפחה על הפטוֹר ממיתה? כי בכך אין קידושיה קידושין.
 16. האם הקורבן איל אשם מכפר גם על החוטא במזיד? כן.

 

שלישי

 1. כמה שנים אין להשתמש בפירותיו של אילן מזמן שניטע? שלוש.
 2. מה עושים עם הפירות בשנה הרביעית? מקדשים אותם ומהללים בהם לה'.
 3. מה עושים עם הפירות בשנה החמישית? אפשר לאוכלם.
 4. מה מבטיח ה' בעקבות קיום מצוה זו? להוסיף ברכה בתבואת האילנות. 
 5. יחד עם מה אסור לאכול? עם דם.
 6. איזה איסור נסמך ללא תנחשו? לא תעוננו.
 7. מה אסור להקיף ומה אסור להשחית? אסור להקיף פאת הראש ואסור להשחית פאת הזקן.
 8. מה אסור לעשות על בשרנו (ב)? שריטה בגלל מת, וכתובת קעקע.
 9. מתי נקרא אדם מחלל את בתו? כשמוסרה לזנות.
 10. מהו העונש על חילול הבת? הארץ גם תזנה.
 11. איזו מצוה נסמכה למצות שמירת שבת? יראת המקדש.
 12. אל מי אסור לפנות ולהיטמאות במעשיהם? אובות וידעונים.
 13. את מי צריכים להדר ומפני מי לקום (לפי אונקלוס)? לקום מפני חכם ולהדר פני זקן וסב.

רש"י

 1. ערלה מלשון מה? אטימות.
 2. מה דין פירות שגדלו בעץ בשלוש שנים ורוצה לאוכלם לאחר שלוש שנים לנטיעה? פירות אלו אסורים לעולם.
 3. מה עושים עם פירות העץ בשנה הרביעית לנטיעתו? הם קדושים ואין לאוכלם חוץ לחומות ירושלים אלא לאחר פדיון (כמעשר שני).
 4. מדוע נקראים פירות השנה הרביעית קודש הילולים לה'? כי נושאים אותם לירושלים להלל ולשבח שם לה'.
 5. מדוע הוסיפה התורה הבטחה לברכה בתבואה בעקבות קיום מצות ערלה? כנגד יצר הרע המטריד את האדם על שנמנעה ממנו הנאה מהעץ ארבע שנים.
 6. מהו האיסור לאכול על הדם? הרבה איסורים ומהם שלא לאכול מהקדשים לפני זריקת דמים, וכן שלא לאכול מבהמה לפני שתצא נפשה.
 7. מהו האיסור לנחש? לראות סימנים במקרים מסויימים כהוראה כיצד לנהוג, כגון המנחשים בחולדה או בעופות פתו נפלה מפיו צבי הפסיקו בדרך.   
 8. מהו האיסור לעונן? להחליט מעשים על פי עונות ושעות, יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת.
 9. מהו האיסור להקיף פאת הראש? לגלח השיער במקום הפאות והלאה בכל הקף הראש, ומשאיר למעלה הרבה שיער.
 10. כמה הן פאות הזקן שאסור להשחית והיכן? חמש, שתיים בכל לחי ואחת בסנטר.
 11. מדוע אסור לשרוט בשרו מתוך צער על מת? זו דרך האמוריים.
 12. מהו לשון קעקע וכתובת קעקע? תחיבה, כתב תחוב בגוף עם מחט ואינו נמחק לעולם.
 13. מהו האיסור לחלל את בתו? למסור בתו הפנויה לביאה שלא לשם קידושין.
 14. מהו עונש זנות הארץ? הארץ עושה פירותיה במקום אחר ולא בארצנו.
 15. מהו ציווי מורא המקדש? לא להיכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובנרתיקו ובאבק שעל רגליו.
 16. מדוע נסמך מורא מקדש לשמירת שבת? לומר שאין בניין בית המקדש דוחה שבת.
 17. מהו איסור המכשפים אוב וידעוני? אוב הוא מכשף הנקרא פיתום המשתעלה את נפש המת לשחיו והיא מדברת. וידעוני הוא מכשף המכניס לפיו עצם חיה הנקראת ידוע, והיא מדברת.
 18. מה קורה למי שמתעסק בכישופים אלו? הוא נטמא וה' מתעב אותו.
 19. האם מצוה להדר גם זקן רשע? לא.
 20. כיצד מהדרים את הזקן? לא ישב במקומו ולא יסתור דבריו.
 21. האם מותר לעצום עיניו כמי שלא ראה את הזקן ולא להדרו? אסור.
 22. מתי נאמר ויראת מאלוהיך? בדבר המסור ללב שרק האדם יודע שזהו איסור.

 

רביעי

 1. מהי המצווה לנהוג עם הגר ומדוע? לא לצערו ולאהוב אותו כי גם אנו היינו גרים בארץ מצרים.
 2. באילו דברים יש להיות ישרים ולהיזהר משקר? במשפט, במידת אורך, במידת משקל ובמידת הנוזלים.

רש"י

 1. באיזה ענין התכוונה כאן התורה שלא לצער גר? בדיבור, כגון שאומר לו אמש עבדת עבודה זרה ועכשיו אתה בא ללמוד תורה שניתנה מפי ה'?!
 2. מה למדנו מטעם המצווה לאהוב הגר, שכן גרים היינו בארץ מצרים? מום שבך אל תאמר לחברך.
 3. כיצד גם נקרא סוחר המודד סחורתו ומה המשמעות? דיין, והמשמעות היא שאם שיקר נקרא הוא מקלקל את הדין ונקרא בכך עוול שנאוי משוקץ חרם תועבה.
 4. לאילו חמישה דברים גורם דיין המקלקל את הדין או סוחר המודד במרמה? מחלל את ה', מטמא את הארץ, מסלק השכינה, מפיל את ישראל בחרב , ומגלה אותם מארצם.
 5. מה הם אבנים של צדק איפה של צדק והין של צדק? אבנים הן משקולות, איפה היא מידת היבש, והין היא מידת הלח.
 6. על מנת מה הוציאנו ה' ממצרים? על מנת שנהיה ישרים.
 7. איזו הבחנה עשה ה' במכת בכורות? בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור.

חמישי

 1. מה דינו של הנותן מזרעו למולך? מות יומת בסקילה.
 2. מה מוסיף ה' לגזור על איש זה? כרת.
 3. מה יקרה אם העם יעלימו עיניהם מאיש רשע זה ולא ימיתוהו? ה' כבר ימיתהו, ואת משפחתו ואת כל ההולכים אחריו.
 4. מה דינו של הפונה אל המכשפים האובות והידעונים? כרת.

רש"י

 1. מי צריך להרוג את הנותן מזרעו למולך, פרט? בית דין, ואם אין בכוחם, עם הארץ מסייעים אותם.
 2. מהו הפירוש החיובי במושג עם הארץ? עם שבגללם נבראה הארץ והם עתידים לנוחלה.
 3. כיצד מתבטאת חריפות העונש במילים "אתן את פני באיש ההוא"? פונה אני מכל עסקי ועוסק בו להענישו אמר ה'.
 4. האם יש עונש כרת על ציבור שחטאו במולך? לא, אלא רק על יחיד.
 5. האם חייב אדם על העברת זרעו למולך רק בבנו או בתו, פרט? לא, אלא גם בנכדיו ובזרעו הפסול כגון ממזר.
 6. מהו מקדשו של ה' שהמעביר זרעו למולך מחללו? כנסת ישראל.
 7. מהו העלם יעלימו? מי שמעלים עיניו מדבר אחד סופו שיעלים מדברים הרבה. אם סנהדרי קטנה העלימו סוף שיעלימו סנהדרי גדולה.
 8. מה אשמה משפחתו של המעביר זרעו למולך? כולם מחפים עליו. משפחת המוכס כולם מוכסין.
 9. מה עונשה של משפחת המעביר בניו למולך? הוא בכרת ומשפחתו בייסורין.
 10. מה דינו של המעביר זרעו באש לעבודה זרה אחרת חוץ מהמולך? אותו דין.
 11. והתקדישתם, על איזו קדושה מדובר? פרישות מעבודה זרה.

שישי

 1. מה דינו של המקלל אביו או אמו? מות יומת.
 2. על כמה סוגי ביאות אסורות אמרה כאן התורה עונשים ומה הן? י"ב, אשת איש, אשת אביו, כלתו, זכר, אשה ובתה, אחותו, נידה, אחות אמו, אחות אביו, אשת אחיו, איש ובהמה, אישה ובהמה.
 3. מהו העונש הכללי על זימה? גלות מהארץ.

רש"י

 1. מה דינו של המקלל הוריו שמתו? אותו דין.
 2. מה דינו של כל מי שנאמר בו דמיו בו? סקילה.
 3. האם קטן נואף מתחייב מיתה? לא.
 4. האם מתחייב מיתה הבא על אשת קטן ואשת גוי ומדוע? לא, כי אין קידושיהם תופסין.
 5. מהי סתם מיתה האמורה בתורה? חנק.
 6. מה חייבים הנואף עם אשת איש והנואפת? חנק.
 7. מהו "תבל" האמור בבא על כלתו (ב)? או גנאי או בלבול (זרע הבן בזרע האב).
 8. הלוקח אישה ובתה את מי שורפים ומדוע (ב)? אותו ואת שתיהן כגון שלקח חמותו ואמה ששתיהן אסורות עליו. ויש אומרים רק אותו ואת השניה שלקח באיסור. ומדובר שהראשונה בהיתר.
 9. מדוע יש להרוג גם את הבהמה שבא עליה איש? כי באה תקלה על ידה.
 10. היכן עוד מצינו שיש להשחית מה שלכאורה לא חטא? להשחית אילנות שעבדו בהם עבודה זרה.
 11. איזה קל וחומר נוכל ללמוד מכך? שיש בוודאי עונש כבד לאדם המביא חברו לידי תקלה ואיסור ומטהו לדרך מיתה.
 12. מתי החיוב באישה נידה (מהי העראה, ב)? או נשיקת שמש במקום תשמיש, או הכנסת עטרה.
 13. האם יש חיוב בהבא על אחות אביו או אימו גם מן האם? כן.
 14. האם יש חיוב בהבא על אשת אחי אביו מן האם? לא.
 15. במה עוד נענש הבא על ערוה שהוא בכרת? ערירי.
 16. מהו עונש ערירי? אם יש לו בנים קוברם, ואם אין לו לא יהיו לו וימות בלא בנים.

שביעי

 1. מדוע שילח ה' מהארץ את הגויים שהיו לפנינו? כי עשו תועבות וקץ בהם ה'.
 2. מה ציונו ה' בעקבות זאת? שלא ללכת בחוקות הגוי.
 3. באיזו מצוה נאמרה קדושה והבדלה מן העמים? מאכלות אסורות.
 4. מהו עונשו של המתעסק באוב או ידעוני? לרגום באבן.

רש"י

 1. מהו לשון "ואקוץ בם"? לשון מיאוס.
 2. כיצד היא ההבדלה בין בהמה טהורה לטמאה? בין טהורה לך לטמאה לך, בין נשחט רובו של סימן שני שטהורה לחצי סימן שני שטמאה (וסימן ראשון בכל מקרה שוחט את כולו).
 3. כמה ההפרש בין חציו לרובו של סימן? כמלוא שערה אחת.
 4. מתי ה' שומר ישראל ומתי מפקירם בידי אויביהם? כשמובדלים מן העמים שומרם וכשלא מובדלים מפקירם.
 5. מדוע יש לפרוש מן העבירות? כי כך ציוה ה' ולא כי קצנו בעבירות, כגון שלא יאמר אדם איני אוהב אכילת חזיר, אלא אף אם אוהב אינו אוכל כי כך ציוה ה'.
 6. מהם חילוקי העונשים של העוסק באוב או ידעוני? עדים והתראה – סקילה. מזיד בלא התראה – כרת. שוגג – חטאת.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן