“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

צו- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע צו". 164 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת צו "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י.

שאלות ותשובות לפרשת צו  

ראשון

 1. עד מתי יכולה העולה להיות מוקטרת על גבי המזבח? כל הלילה עד הבוקר.
 2. עם אילו בגדים מרים הכהן את הדשן והיכן מניחו? עם בגדי בד ומניחו ליד המזבח.
 3. עם אילו בגדים מוציא הכהן את הדשן אל מחוץ למחנה? לא עם אלו שרגיל לשרת בהם.
 4. להיכן מוציא הכהן את הדשן? אל מחוץ למחנה אל מקום טהור.
 5. האם מותר שתכבה האש שעל המזבח? לא.
 6. מה עושה הכהן בבוקר בבוקר? מבער עצים על המערכה, עורך את העולה ומקטיר חלבי השלמים.
 7. לאן מקרב הכהן את המנחה? אל פני המזבח.
 8. מה עושה הכהן עם המנחה? לוקח קומץ מהסולת שמן ולבונה ומקטיר על המזבח.
 9. מי אוכל את שיירי המנחה כיצד והיכן? הכוהנים הזכרים, כמצות ולא כחמץ, בחצר אוהל מועד.

רש"י

 1. מהו לשון "צו" ומדוע היה צורך לומר כן? לשון זירוז, וביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס.
 2. מתי הוא זמן הקטר חלבים ואברים? כל הלילה.
 3. מה דינם של קורבנות פסולים שכבר עלו למזבח, והאם יש יוצא דופן? לא ירדו, ויש יוצא דופן, כגון הרובע והנרבע, דהיינו בהמה שבעלהּ אדם או נבעלה ע"י אדם.
 4. מה יש להקפיד בכתונת של הכהן העובד במקדש? שתהא כמידתו (לא ארוכה הנגררת על הארץ ולא קצרה שאינה מגיעה לרגליו) ושלא תהא חציצה בינה לבין בשרו.
 5. כיצד עושה הכהן את תרומת הדשן? לוקח מלא המחתה מן האברים שנשרפו היטב במרכז המוקד ונותנן במזרחו של המזבח.
 6. מה עושה הכהן עם אברים שעדיין לא נתאכלו? מחזירם למוקד האש שבמזבח, לאחר שנטל מן האברים שנתאכלו בפנים המוקד.
 7. האם חייב הכהן להחליף בגדים לפני הוצאת הדשן מן המזבח? לא.
 8. מדוע כדאי שיחליף הכהן בגדיו לפני הוצאת הדשן? זוהי דרך ארץ, כי אין ראוי שילכלך בגדים שהוא משמש בהם תמיד, כשם שאין ראוי שבגדים שבישל בהם העבד לאדונו, בהם ימזוג כוס לרבו.
 9. מתי חובה להוציא את הדשן מן המערכה אל מחוץ למחנה? כשהוא התרבה ואין מקום במערכה, ואין חובה בכל יום.
 10. מתי חובה להרים מן הדשן אל מזרח המזבח? בכל יום.
 11. איזה קרבן הוא הראשון להיות על המערכה בכל יום? קרבן עולת התמיד של שחר.
 12. איזה קרבן הוא האחרון להיות על המערכה? קרבן תמיד של בין הערבים.
 13. מהיכן לוקחים אש להדלקת המנורה? מהאש שעל המזבח החיצון.
 14. במה עובר המכבה אש שעל המזבח? בשני לאוין.
 15. האם יש הבדל בין מנחת ישראל למנחת כהן לעניין נתינת שמן ולבונה לתוכן? לא.
 16. היכן מגיש הכהן את המנחה? בקרן דרומית מערבית.
 17. מדוע צד מערב של המזבח נקרא "לפני ה'"? מפני שהוא נמצא בכיוון אוהל מועד.
 18. איזה צד נקרא פני המזבח ומדוע? צד דרום כי הכבש שבו עולים למזבח נתון בו.
 19. האם מותר שבשעת קמיצה לא יהא כל עשרון הסולת בכלי אחד? אסור.
 20. האם אפשר להכין כלי למדידת הקומץ של המנחה? לא, אלא רק באצבעותיו של הכהן.
 21. מאיזה מקום במנחה קומץ הכהן? ממקום שיש שם הרבה שמן.
 22. האם הקמיצה יכולה להיעשות משתי מנחות? לא אלא רק מאחת.
 23. מתי מלקט מן הלבונה שעל המנחה לצורך הקטרתה? רק לאחר הקמיצה מן הסולת והשמן.
 24. האם לשיירי המנחה מותר להיות חמץ? לא.
 25. מדוע מנחת חוטא שקמצה שלא לשמה פסולה? כי היא כחטאת.
 26. מדוע מנחת נדבה שקמצה לא לשמה כשרה? כי היא כאשם.
 27. האם כהן בעל מום רשאי לאכול משיירי המנחה? כן. 
 28. האם כהן בעל מום מקבל משיירי המנחה כאחיו הכהנים הכשרים? כן.
 29. מה דינם של חולין או קדשים קלים שנגעו במנחה? יהיו כמנחה, אם פסולה יפסלו, ואם כשרה יהיו קדושים כמותה שהיא "קדשי קדשים" ויהיו דיניהם כדיניה.

שני

 1. מהו קרבן אהרן ובניו ביום המשח אותם? מנחת סולת.
 2. מהי כמותה? עשירית האיפה.
 3. מתי מקריבה? מחצית בבוקר ומחצית בערב.
 4. כיצב יש להכינה? מבושלת היטב ומטוגנת בשמן ויעשה אותה פתיתים.
 5. האם רק אהרן עושה כן. פרט? לא אלא כל אחד מבניו שנמשח תחתיו.
 6. למי יש חלק במנחת כהן? לאף אחד, היא מוקטרת כליל לה'.
 7. היכן נשחטת החטאת ומהי דרגת קדושתה? במקום שחיטת העולה, ודרגתה קודש קדשים.
 8. מי יאכל את החטאת והיכן? הכהן שהקריב אותה, בחצר אוהל מועד.
 9. מה דינו של מאכל שנגע בחטאת? יקדש.
 10. מה דינו של בגד שנגע בו דם החטאת? יכובס במקום קדוש.
 11. מה דינם של כלי חרס וכלי נחושת שבושלה בהם? כלי חרס יישבר וכלי נחושת יישטף במים.
 12. מי רשאי לאכול את החטאת? כל זכר בכוהנים.
 13. מה דינה של חטאת החיצונה שהובא דמה לתוך אוהל מועד? לא תאכל באש תישרף.
 14. מהי דרגת הקדושה של קרבן האשם? קודש קדשים.
 15. היכן נשחט האשם ומה עושה הכהן עם דמו? במקום שחיטת העולה, ואת דמו זורק סביב המזבח.
 16. מה מקטירים על המזבח מקרבן האשם? חלב, אליה כליות, יותרת, כבד וכו'.
 17. מי רשאי לאכול את האשם והיכן? כל זכר בכוהנים במקום קדוש.
 18. למי שייך עור העולה שמקריב הכהן עבור איש? לכהן.
 19. למי תהיה שייכת מנחה שבתנור או מרחשת או מחבת? לכהן המקריב אותה.
 20. למי תהיה שייכת מנחה בלולה בשמן או יבשה? לכל בני אהרן.

רש"י

 1. מי מהכוהנים מקריב מנחה רק בהתחלת עבודתו ומי בכל יום? כהן הדיוט בשעת חינוך וכהן גדול בכל יום.
 2. מה פירוש "מורבכת"? חלוטה לגמרי ברותחין.
 3. מהו "תופיני" וכיצד מתבצע הדבר? המנחה אפויה אפיות הרבה. חולטה ברותחין ואז אופה בתנור ואז שב ומטגנה במחבת.
 4. מנין שמנחה זו טעונה פתיתה ופירור לחלקים? מנחת פתים.
 5. איזו מנחה של כהן כליל תוקטר ואין בה חלק לכוהנים? כל מנחת נדבה של כהן.
 6. מיהו בדיוק הראוי לאכול מבשר החטאת? לא רק מי שזרק דמה אלא כל כהן הראוי לעבודה, להוציא את מי שאינו ראוי כגון שהיה הכהן טמא בשעת זריקת דמים שהוא פסול מלאכלה.
 7. האם די בנגיעת אוכל בבשר החטאת כדי שיקדש? לא אלא שיבלע ממנה.
 8. היכן יש לכבס בגד שנשפך עליו מדם החטאת? במקום קדוש, בעזרה, או במשכן בחצר אוהל מועד.
 9. מדוע כלי שבו בושלה החטאת צריך הכשר מהבלוע וכלי חרס ישבר, והאם הוא הדין לשאר קדשים? מפני שהבליעה נעשית נותר. והוא הדין לשאר קדשים.
 10. מדוע אין תקנה לכלי חרס שבלוע בו איסור? מפני שאין הבלוע יוצא מהדופן לעולם.
 11. מה הדין בחטאת החיצונה שנכנס דמה לתוך אוהל מועד והאם הוא הדין לשאר קדשים? נפסלה ותישרף והוא הדין לשאר קדשים.
 12. במה שונה קרבן אשם משאר קורבנות לעניין תמורה? בשאר קורבנות התמורה נעשית גם היא קודש וקרבה על גבי המזבח, ואילו באשם תמורתו אינה קרבה, אלא תרעה עד שתסתאב ויפול בה מום וימכרוה ויקנו בדמיה קרבן נדבה.
 13. מה למדנו מהכתוב "במקום אשר ישחטו את העולה"? שכשרים לשחוט את הקורבן אפילו גרים ונשים ועבדים ולא רק כהנים וישראלים.
 14. היכן נשחטת עולת ציבור והיכן עולת יחיד? שתיהן בצפון.
 15. מאילו בהמות אפשר להביא קרבן אשם? איל או כבש בלבד.
 16. מה דין קרבן אשם שמתו בעליו או שאבד והביא בעליו במקומו בהמה אחרת ונתכפר בה? לכתחילה נמסר לרעיה עד שיסתאב וייפול בו מום ויקנו בדמיו עולת נדבה והוא יוצא לחולין. ובדיעבד אם נמסר לרעיה ועוד לא נפל בו מום ושחטו שלא לשם עולה, אפשר להקריבו לעולה. ואם לא נמסר לרעיה, ושחטו שלא לשם עולה, אפילו בדיעבד אינו כשר לעולה.
 17. מהו ההבדל בין קרבן חטאת לאשם לעניין "לשמה"? חטאת לא לשמה פסולה ואשם לא לשמו כשר.
 18. במה שוים החטאת והאשם? כל הכוהנים הראויים לעבודה בשעת זריקת הדם יכולים לחלוק בבשרם, להוציא טבול יום שטבל ולא העריב שמשו, ולהוציא מחוסרי כפרה שלא הביאו עדיין קרבן שהם זב וזבה יולדת ומצורע, ולהוציא אונן.
 19. האם מחוסרי כפרה חולקים בעורות? לא.
 20. לאילו זכרי כהונה מותר לחלוק בבשר? לכוהנים של בית אב שעבדו באותו יום.
 21. איזו מנחה יש בה שמן ואילו לא? מנחת נדבה יש בה, ומנחת חוטא ומנחת קנאות אין בה.

שלישי

 1. המביא קרבן תודה, מה מביא בלחמים? חלות מצות בלולות בשמן, רקיקי מצות משוחים בשמן, לחם סולת חלוטה ברותחים, חלות לחם חמץ.
 2. מי מקבל מלחמי התודה? הכהן הזורק את דם השלמים.
 3. עד מתי נאכל בשר זבח התודה? עד בוקר.
 4. עד מתי נאכל בשר שלמי נדבה? ביום הקרבת הקורבן וממחרת.
 5. עד מתי נאכל הנותר מבשר שלמי נדבה? עד היום השני, ובשלישי יישרף.
 6. מה דינו של האוכל נותר ביום השלישי? קרבנו לא יירצה ועוונו יישא.
 7. מה דינו של בשר שנגע בטומאה? לא יאכל, באש יישרף.
 8. מי רשאי לאכול מן הבשר? אדם טהור.
 9. מה דינו של האוכל מבשר הזבח בטומאה מגופו או שנגע בטומאה? כרת.
 10. איזה חֵלב אסור לאכול? של שור כשב ועז.
 11. מה דינו של חֵלב נבלה וטרפה? אסור באכילה ומותר במלאכה.
 12. מה דינו של האוכל חֵלב המיועד לקרבן? כרת.
 13. מה דינו של האוכל דם? כרת.
 14. מה מביא לקרבן המקריב את זבח השלמים? חֵלב וחזה.
 15. מה עושים עם החזה לפני ההקרבה? מניפים תנופה לפני ה'.
 16. למי ניתן חזה התנופה ושוק התרומה? לאהרן הכהן ולבניו.

רש"י

 1. מי חייב בקרבן תודה? יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא.
 2. כמה מיני לחם באים עם קרבן תודה? ארבעה.
 3. מה הם הארבעה מיני לחם וכיצד מחולקים? שלושה של מצה: חלות, רקיקים, רבוכה. ואחד של חמץ.
 4. מה היתה הכמות של כל סוג מלחמי התודה? לחמי החמץ איפה. ושלושת סוגי לחמי המצה יחד הם איפה. ויש בהם ל' לחמים, נמצא כל לחם שליש עישרון (שליש עשירית האיפה).
 5. מאימתי חלה קדושת הגוף (ולא קדושת דמים) על לחמי התודה? מרגע שחיטת זבח השלמים.
 6. מה ההבדל בין קדושת הגוף לקדושת דמים? הקדש הקדוש בקדושת הגוף נפסל אם יצא חוץ למקום אכילתו (חוץ לעזרה בקדשי קדשים וחוץ לירושלים בקדשים קלים) ונפסל בנגיעת טבול יום (טמא שטבל ועדיין טעון הערב שמש) ואינו רשאי להפדות ולצאת לחולין.
 7. מה מקרבן התודה נאכל לכהן ומה לבעלים? בלחם: עשירית מכל מין לחם לכהן והשאר לבעלים. ובבשר: חזה ושוק לכהן והשאר לבעלים.
 8. מה עוד חוץ מקרבן תודה נאכל ליום ולילה? חטאת, אשם, איל נזיר, חגיגת ארבעה עשר.
 9. האם זמן אכילת לחם התודה שווה לזמן אכילת בשר קרבן התודה? כן.
 10. זמן אכילת השלמים כל הלילה, אם כן למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה.
 11. מהו ההבדל בין שלמי תודה לשלמי נדבה? בתודה טעון הקורבן לחם ונאכלין ליום ולילה, ובנדבה אין טעון לחם ונאכלין לשני ימים.
 12. האם קרבן שלמי נדבה נפסל אם נאכל ביום השלישי. פרט? לא, אלא נפסל זה שבעליו חשב לפני הקרבתו לאכלו בשלישי, ואף אם אוכלו בתוך הזמן הריהו פסול.
 13. על איזה בשר מדובר, שאם נטמא אסור באכילה ונשרף? שלמים.
 14. מה דינו של קרבן שיצא רק אבר ממנו חוץ למחיצתו? רק היוצא פסול.
 15. מה דינו של קרבן שרק אבר ממנו נגע בטומאה? הכול נטמא.
 16. האם רק הבעלים יאכלו מזבח השלמים או גם אחרים טהורים? גם אחרים.
 17. היכן נאכלים חטאת ואשם והיכן שלמים? חטאת ואשם בעזרה בין הקלעים ושלמים בכל העיר.
 18. שני איסורים, טמא מגופו שאכל בשר טהור, וטהור שאכל טמא, מי מהם חייב כרת? טמא שאכל את הטהור.
 19. האם החֵלב מטמא טומאת נבלות? לא.
 20. מי שאכל חֵלב של נבלה או טרפה משום מה עובר? גם משום חֵלב וגם משום נבלה או טרפה.
 21. מה דין דם דגים וחגבים? מותר.
 22. האם איסור חֵלב ודם נוהגים גם בחו"ל ומדוע? כן, כי אין הם מצוות התלויות בקרקע.
 23. כיצד מניפים את החֵלב והחזות בזבח השלמים? החלב והחזות מונחים על ידי הבעלים, וידי הכהן תחת ידי הבעלים ומניף הכהן.
 24. כמה כהנים עוסקים בעניין הנפת והקטרת זבח השלמים ומה תפקידם? שלושה. האחד מביא את החלב והחזות מבית המטבחיים, השני מעביר מידי הכהן הראשון לידי הבעלים לצורך הנפה והוא המניף עמו, והשלישי הוא המקטירם על גבי המזבח.
 25. האם גם החזה מוקטר על גבי המזבח? לא, אלא רק החֵלב.
 26. האם אכילת החזה יכולה להיעשות לפני הקטרת החֵלב? לא.
 27. איזה חלק מרגל הבהמה קרוי שוֹק כדי ליתנו לכהן? החלק הסמוך לגוף הוא הירך, הסמוך לפרסה נקרא ארכובה, והאמצעי שביניהם נקרא שוק.
 28. האם דווקא המקריב את דם השלמים מקבל את שוק הימין? לא, אלא כל כהן הראוי לזריקת הדם והקטרת האימורים להוציא מי שהיה טמא באותה שעה.
 29. כיצד מקיימים מצות הנפה? מוליך ומביא, מעלה ומוריד.
 30. מהו יום המילואים? יום חינוך והתחלת הכהונה.

רביעי

 1. מה נצטווה משה להביא ביום קידוש הכוהנים לעיני כל קהל עדת ישראל? את אהרן ובניו, בגדיהם, שמן המשחה, פר החטאת, שני האילים, סל המצות.
 2. מה עשה משה לאהרן ביום זה? רחצו במים והלבישו בגדי כהן גדול.
 3. מה נתן משה על ראש אהרן לאחר הבגדים? ציץ נזר הקודש.
 4. מה עשה משה עם שמן המשחה? משח בו את המשכן וכל כליו והמזבח וכל כליו ויצקו על ראש אהרן.
 5. מה עשה משה לבני אהרן ביום זה? רחצם במים והלבישם בגדי כהן הדיוט.

 

רש"י

 1. מתי התחילו שבעת ימי המילואים? שבעה ימים לפני הקמת המשכן.
 2. מה ניתן ללמוד מכך שפרשת המילואים נאמרה לאחר פרשת הקמת המשכן (שנאמרה כבר בספר שמות)? שאין מוקדם ומאוחר בתורה.
 3. מה רמוז במילים "קח את אהרן"? תשכנע אותו לקחת משרה זו על עצמו.
 4. מדוע חוזר השם יתברך למשה על ציווי מעשה ימי המילואים (למרות שכבר נאמר בפרשת תצווה)? כי מזרזין לאדם קודם מעשה ובשעת מעשה.
 5. איזה נס נעשה בהקהל העדה אל פתח אוהל מועד? שכל ישראל נכנסו למקום צר זה, ומועט החזיק את המרובה.
 6. מדוע היה צורך למשה להקדים ולומר לעם שכל מה שעושה עם אהרן ציווהו ה' לעשות כן? כדי שלא יאמרו שעושה לכבודו או לכבוד אחיו.
 7. מה נקרא "אורים"? כתב של שם המפורש הניתן בין כפלי החושן.
 8. האם הציץ תלוי על הראש או על המצנפת? על המצנפת.
 9. כיצד משח משה את אהרן בשמן המשחה? תחילה יצק על ראשו ולאחר מכן נתן על ריסי עיניו ומשך באצבעו מזה לזה כדי לחברם.
 10. מהו לשון חבישת מגבעות? קשירת מגבעות.

חמישי

 1. מה עשו אהרן ובניו עם פר החטאת לפני שחיטתו? סמכו ידיהם עליו.
 2. מה עשה משה עם הפר ועם דמו? שחט אותו, ונתן מדמו על קרנות המזבח ושיירי הדם שפך אל יסוד המזבח.
 3. מה עשה משה עם אברי הפר? את החלב והכבד והכליות וכו' הקטיר המזבחה ואת העור הבשר וכו' שרף באש מחוץ למחנה.
 4. מה עשו אהרן ובניו עם האיל לפני שחיטתו? סמכו ידיהם עליו.
 5. מה עשה משה עם האיל ודמו? שחטו וזרק דמו על המזבח סביב.
 6. מה הקטיר משה על המזבח בלא לרחוץ? ראש נתחים פדר.
 7. מה רחץ משה לפני ההקטרה? קרב וכרעיים.

רש"י

 1. ממה חיטא וניקה משה את המזבח בהזאת הדם עליו? מלהיות המזבח זר וחולין ומעתה המזבח נכנס לקדושה.
 2. איזו קדושה קיבל המזבח? שמעתה על ידו יתכפרו כל הכפרות.
 3. האם בקרבן הפר הוקטר כל הכבד עם היותרת (רצועת בשר הצמודה לכבד)? לא, אלא היותרת עם מעט מן הכבד.

שישי

 1. כיצד נקרא האיל השני שהוקרב באותו מעמד? איל המילואים.
 2. מה עשה משה עם האיל ודמו לאחר שסמכו אהרן ובניו ידיהם עליו? שחטו ולקח מדמו ונתן על תנוך אוזן ימין ועל בוהן יד ימין ועל בוהן רגל ימין של אהרן ובניו.
 3. מה עשה משה עם החלבים וכו' ושלושת הלחמים? נתן על כפי אהרן ובניו והניפם תנופה לפני ה' ואחר כך הקטירם המזבחה.
 4. מה עשה משה עם חזהו של איל המילואים? הניפו לפני ה' ולקחו לו למנה כאשר ציוה ה'.

רש"י

 1. מהו לשון "מילואים" ומה הפירוש בהקשר ימים אלו? השלמה, שמשלימים בימים אלו את הכהנים בכהונתם.
 2. כמה שמן היה בעשר חלות הרבוכה ביחס לעשר החלות ועשרת הרקיקים? אותה מידה, אבל כיוון שמידה זו (רביעית הלוג) היא על עשר חלות הרבוכה ואותה מידה על עשרים החלות האחרות נמצא שברבוכה המידה היא כפולה.
 3. באילו בגדים שימש משה כל שבעת ימי המילואים? חלוק לבן.
 4. היכן המקום היחיד שבו מצאנו שוק של שלמים שקרב על המזבח? רק באיל המילואים.

שביעי

 1. ממה היזה משה על אהרן ובניו ובגדיהם? משמן המשחה ומהדם שעל המזבח.
 2. היכן ציוה משה שיבשלו את בשר איל המילואים ומה יעשו איתו ועם הלחמים? בפתח אוהל מועד, ויאכלו אותו ואת הלחמים אהרן ובניו.
 3. מה עליהם לעשות עם הנותר בבשר ובלחם? לשרוף באש.
 4. מה נצטוו אהרן ובניו לעשות בכל שבעת ימי המילואים, ומה אם לא יעשו כן? להישאר בתוך אוהל מועד ולא לצאת החוצה, ובאם לא – חייבים מיתה.

רש"י

 1. במה שווים מעשה יום הכיפורים ומעשה פרה אדומה? לפני העשייה פורש מביתו הכהן העושה את העבודה שבעת ימים.
 2. מדוע שבחה התורה את אהרן ובניו שעשו הכול כראוי בכל עבודת ימי המילואים? להגיד שבחן, שלא היטו ימין ושמאל ועשו הכל בדקדוק ובכוונה יתירה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן