“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פקודי- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע פקודי". 59 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת פקודי "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת פקודי

ראשון

 1. בפיקוד מי היתה עבודת הלויים במשכן? איתמר בן אהרן הכהן.
 2. מי הם האומנים העיקריים במלאכת המשכן? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואהליאב בן אחיסמך למטה דן.
 3. מה בערך היה משקל הזהב הכסף והנחושת שנתרמו למלאכת המשכן? זהב כשלושים כיכר, כסף כמאה כיכר, נחושת כשבעים כיכר.
 4. כמה אדנים יצקו ממאה כיכר הכסף? מאה.
 5. מה עשו ממה שנותר מהכסף? ווי העמודים, ראשיהם וחשוקיהם.
 6. מה עשו מתרומת הנחושת? את כל אדני החצר, ואת מזבח הנחושת וכל כליו, ואת כל יתדות המשכן והחצר.
 7. מה עשו מתרומת החוטים המיוחדים (תכלת וארגמן וכו')? את בגדי השרד ואת בגדי אהרן הכהן (וכן את הפרוכות המיוחדות ואת אחד מכיסויי המשכן. לעיל תרומה פג, קנ, קנט).

רש"י

 1. מהו הרמז בכפילות "המשכן משכן"? לשני בתי מקדש שנתמשכנו בשני חורבנות על עוונותיהם של ישראל.
 2. כיצד המשכן הוא עדות לישראל שויתר ה' על עוון העגל? שהרי השרה ה' שכינתו בתוכנו.
 3. מה היתה עבודת הלויים במדבר? לשאת את המשכן ולפרק ולהקים, איש איש ותפקידו.
 4. מה היה תפקידו של איתמר? למסור לכל בית אב בלויים את עבודתו ומשאו.
 5. במה כיוון בצלאל למה שנאמר למשה בסיני למרות שמשה רבינו אמר לו להפך? משה רבינו אמר לו לבנות כלים ומשכן, והוא סבר לבנות קודם משכן שלתוכו יכניסו הכלים ואמר לו משה שאכן כך אמר ה'.  
 6. כמה מנה שווה הכיכר, בחול ובקודש? בחול 60 מנה, ובקודש 120 מנה.
 7. כמה סלעים שווה המנה? 25.
 8. מהו "בקע"? שם משקל של מחצית השקל.
 9. כיצד היה שימוש במאה אדני כסף למשכן? במשכן היו 48 קרשים, שכל אחד עומד על שני אדנים, הרי 96 אדנים, ועוד 4 של הפרוכת, הרי מאה.
 10. מהם בגדי השרד ואיזה חוט לא היה בהם וכן היה בבגדי כהונה? יריעות שמכסים בהם את כלי הקודש בשעת המסעות, ולא היה בהם שש.

שני

 1. כיצד הכינו עבור האפוד חוטים מזהב? ריקעו ורדדו את טסי הזהב, וכשהיו דקים מאוד חתכו מהם פתילים דקים.

רש"י

 1. כיצד היה מעורב חוט הזהב עם שאר החוטים לצורך החושן והאפוד? כל מין מן הארבעה דהיינו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר היה כפול לשש, והזהב הוא החוט השביעי, נמצא שהזהב מופיע עם כל אחד הרי שבע כפול ארבע סה"כ החוט הכללי עשוי מ-28 חוטים דקים (וראה לעיל תצוה לג).

 

שלישי

 1. ממה היה עשוי מעיל האפוד? כולו מתכלת.
 2. מה צריך להזהר במעיל ומה עושים לשם כך? יש להזהר מלקרעו, ולשם כך יש לכפול את שפתו.
 3. מה היו תופרים למעיל מלמטה וממה נעשו אותם דברים? פעמונים ורימונים. הפעמונים מזהב טהור, והרימונים מתכלת וארגמן ותולעת שני.
 4. ממה היו עשויים המכנסיים הכתנות והמצנפות? שש.
 5. ממה היה עשוי האבנט? מארבעה מינים, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש.
 6. מה היה כתוב על הציץ? קודש לה'.
 7. כיצד תלוי הציץ על מצח הכהן? על ידי פתיל תכלת מעל המצנפת ובצדדים.

רש"י

 1. לשם מה הרווח שבין המצנפת לבין הציץ? לשם תפילין של ראש, שיונחו במקום שער.
 2. באיזה רוחב במצח הכהן היה הציץ? מאוזן לאוזן.

רביעי

 1. מה עשה משה כשראה את כל מלאכת המשכן וכליו מוכנה בדיוק כאשר ציוה ה'? ברך את כולם.

רש"י

 1. מהי הברכה שברך משה את העושים במלאכה? יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ויהי נועם וגו'.
 2. כמה מזמורים אמר משה הכתובים בספר תהלים? י"א, מפרק צ', תפילה למשה, עד פרק ק', מזמור לתודה, כולל.

חמישי

 1. מה נצטוה משה לעשות באחד לחודש הראשון? להקים את המשכן.
 2. מהו הכלי הראשון שיכנס למשכן? ארון העדות.
 3. אילו עוד כלים נכנסו למשכן ומה סדר הכנסתם? שולחן ועניינו, מנורה ועניינה, מזבח הזהב הוא מזבח הקטורת ועניינו, לפי סדר זה.
 4.  אילו כלים ניצבו בחצר המשכן לפני פתח המשכן? מזבח העולה הוא מזבח הנחושת וכיור המים.
 5. מה יש לעשות עם שמן המשחה? למשוח את המשכן וכל אשר בו ואת מזבח העולה והכיור.
 6. מה נצטוה משה לעשות עם אהרן ובניו? לרחצם מהכיור בפתח אוהל מועד, להלבישם בגדיהם, ולמשחם בשמן הקודש.

רש"י

 1. כיצד הפרוכת מסוככת על ארון העדות? לא מלשון סוכה אלא מלשון הגנה, שהיא כמחיצה התלויה לפניו ולא מעליו.
 2. כמה מערכות יש ללחם הפנים? שתיים.

שישי

 1. באיזה תאריך בדיוק הוקם המשכן? בא' לחודש ניסן בשנה השניה לצאת בני ישראל ממצרים.
 2. מי הקים את המשכן? משה.
 3. היכן הונח השולחן במשכן והיכן המנורה? שולחן בצפון ומנורה בדרום, ושניהם מחוץ לפרוכת שמאחוריה היה ארון העדות.
 4. מה עשה משה בשלחן במנורה ובמזבח הזהב? בשלחן ערך עליו הלחם. במנורה העלה נרותיה. ובמזבח הזהב הקטיר עליו קטורת.

רש"י

 1. איזו עדות נתן משה אל תוך הארון? לוחות הברית.
 2. מהו "ירך המשכן" ומדוע נקרא כך? צד המשכן, על שם שהירך בצידו של אדם.
 3. מתי הקטיר משה על מזבח הזהב? שחרית וערבית.

שביעי

 1. מה הקריב משה על מזבח העולה שהונח מחוץ למשכן? את העולה ואת המנחה.
 2. מה עשה משה עם הכיור שהונח ליד מזבח העולה? נתן שם מים ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ורגליהם.
 3. מתי צריכים הכהנים לרחוץ? בכניסתם למשכן או בבואם להקריב קרבנות.
 4. מה היה השלב האחרון בהקמת המשכן? הקמת החצר.
 5.  מה קרה לאחר השלמת הקמת המשכן ומה קרה בעקבות זאת? כיסה הענן את המשכן ולא יכול משה להכנס לשם.
 6. מה היה בעצם הענן? כבוד ה'.
 7. מה היה הסימן לבני ישראל לצאת למסע? העלות הענן מעל המשכן.
 8. מה החליף את עמוד הענן בלילה? עמוד האש.

רש"י

 1. כמה ימים שימש משה ככהן גדול והקריב קרבנות במזבח, פרט? כל שמונת ימי מילואים, חוץ מכמה קרבנות שנצטוה אהרן לעשותם ביום השמיני.
 2. אילו עולה ומנחה הקריב משה בימי המילואים? של קרבן התמיד.
 3. מתי נתקדשו יחד משה אהרן ובניו? ביום השמיני למילואים.
 4. מתי יכול היה משה לבוא לאוהל מועד ולדבר עם ה'? כאשר נעלה הענן מעל המשכן.
 5. כיצד ידעו בני ישראל היכן לחנות לאחר מסעם? הענן שכן במקום בו צריכים הם לחנות.    

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן