“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע פינחס". 127 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת פינחס "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת פינחס

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. איזה מעשה טוב העיד ה' שעשה פנחס? שיכך כעסו של ה' בקנאתו לה', כשהרג החוטאים.
 2. מה קיבל פנחס בשכרו? ברית שלום לו, וברית כהונת עולם לו ולזרעו.
 3. מה שם האיש המוכה ומהו מעמדו? זמרי בן סלוא נשיא בית אב בשבט שמעון (ושמו היה גם שלומיאל בן צורישדי כמ"ש בסנהדרין פב, ואם כן הוא היה גם נשיא שבט ולא רק נשיא בית אב וכמ"ש מהרש"א שם).
 4. מה שם האישה המוכה ומה מעמדה? כזבי בת צור שהיה הגדול שבמלכי מדין.
 5. מדוע ציווה ה' להילחם במדינים? על מה שגרמו בעבודה זרה בפעור, ובפרשיית כזבי בת צור.
 6. מה ציווה ה' את משה ואלעזר לעשות אחרי המגפה? לִמְנות את ישראל מבן 20 שנה ומעלה.

רש"י

 1. מדוע כיבד הכתוב את פנחס לייחסו לאהרן? כי ביזוהו על שסבו יתרו היה עובד עבודה זרה ועל שהרג נשיא שבט בישראל.
 2. מהו לשון קנאה? כעס ונקמה.
 3. מהי ברית השלום שקיבל פנחס? היא ברית כהונת עולם.
 4. מדוע הוצרך לקבל פנחס את הכהונה, והרי היה בנו של אלעזר? בני אהרן נמשחו לכהונה שתעבור גם למי שיולידו מכאן ואילך, ופנחס נולד לפני המשיחה ולא היה כהן עד שהרג את זמרי וקיבל הכהונה לדורות.
 5. מדוע הוצרך הכתוב להביא ענין זמרי כאן (ב' פירושים)? יִחֵס הצדיק לשבח ובסמוך יִחֵס הרשע לגנאי. או להרבות שבחו של פנחס שהרג נשיא בית אב ולא נשא לו פנים במקום חילול השם.
 6. האם היה זמרי נשיא שבט שמעון? לא אלא נשיא בית אב מתוך חמישה בתי אב שבשבט שמעון (וע' לעיל אות ג).
 7. מדוע הוצרך הכתוב לדווח על מעמדה של כזבי? להודיע שנאת המדינים, שהקריבו בת מלך לִזְנוּת.
 8. מי היה צור? אבי כזבי והגדול שבחמשת מלכי מדין.
 9. מדוע לא נמנה הראשון במלכי מדין? כי נהג בזיון בעצמו להפקיר בתו.
 10. מהו לשון צרור את המדיינים? עשו אותם לצורריכם ואויביכם.
 11. מדוע ציווה ה' להילחם במדיין ולא במואב? כי עתידה רות לצאת מהם.
 12. מדוע אחרי המגפה נצטווה משה למנות העם (ב' פירושים)? מפני חביבותם של ישראל שנהרגו מהם במגפה, או מפני שמנה משה את העם כשקיבלוֹ ביציאת מצרים, ויש לו למנותו לפני מותו כשמחזיר הפקדון.
 13. ילד שאביו ואימו משבטים שונים, על שם מי ייקרא? על שבט האב.

שני

 1. מה היו דתן ואבירם בשביל ראובן? נינים.
 2. מי מעדת קורח לא מת? בני קורח.
 3. מי השבט הגדול במספר הפקודים וכמה היו? יהודה 76,500.
 4. מי השבט הקטן במספר הפקודים וכמה היו? שמעון 22,200.

רש"י

 1. מדוע נכתבו שמות בני השבטים עם ה' בהתחלה ו י' בסוף (החנוכי וכו')? כי האומות היו טוענים שאינם מאבותיהם, כי אם המצרים שלטו בגופם של ישראל, קל וחומר בנשותיהם, אמר הקדוש ברוך הוא אני מעיד שהם מאבותיהם ולכן נתן בהם שמו שם י"ה.
 2. כיצד רמז על כך דוד המלך? שבטי יה עדות לישראל, שם י"ה מעיד עליהם.
 3. מדוע היו בני קורח אמורים למות? הם היו בעצה תחילה.
 4. מדוע למרות זאת לא מתו? הם הרהרו תשובה בליבם בשעת המחלוקת.
 5. כיצד ניצלו בני קורח? נתבצר להם מקום בגיהינום וישבו שם.
 6. כמה משפחות נחסרו מישראל מאז המפקד הקודם ומהיכן הן? שבע משפחות, 1 משמעון 5 מבנימין 1 לגד.
 7. לאן נעלמו המשפחות? שבט לוי הרגו אותם כשרדפו אחרי ישראל כשרצו לחזור למצרים, כאשר נסתלקו ענני כבוד ובאו העמלקים להלחם בישראל.
 8. כמה משפחות נהרגו אז ללוי? 4.
 9. מאיזה שבט נחסרו כל ה-24,000 שמתו במגפה בדבר בלעם? שמעון.
 10. רחל קראה לבנימין בן אוני, בן אנינות, מתי נספו רבים מהם? במדבר, ובפלגש בגבעה.
 11. מי היה מיורדי מצרים שנשאר חי עד סוף ה-40 שנה במדבר? שרח בת אשר.

שלישי

 1. לפי מה יקבל כל שבט את גודל נחלתו? לפי מספר הנפשות שבו.
 2. האם לפי שיקול דעת אנושי יוחלט על הנחלות, באר? לא, אלא לפי הגורל.
 3. מדוע לא נפקדו הלויים עם שאר ישראל? כי לא קיבלו נחלה עמהם.
 4. מיהם עורכי המפקד והיכן נערך? משה ואלעזר, בערבות מואב על ירדן ירחו.
 5. מי נשאר מהמפקד הקודם שערכו משה ואהרן? רק יהושע וכלב.
 6. מאיזה שבט היה צלפחד וכמה בנות היו לו? מנשה, חמש.
 7. מה טענו לפני משה ואלעזר והנשיאים והסנהדרין? שמבקשות את נחלת אביהן, מאחר ואין לו בנים והוא מת.

רש"י

 1. לאדם באיזה גיל התחלקה הארץ? לאלו שבשעת המפקד היו בני 20.
 2. כמה זמן כבשו וכמה זמן חילקו את הארץ? 7 שנים כיבוש, 7 שנים חלוקה.
 3. מה דינם של אלו שבשעת המפקד לא היו בני 20 ובשעת חלוקת הארץ היו בני 20? מקבלים חלק אביהם בלבד ואין להם חלק בפני עצמם.
 4. כיצד היה הגורל בו נתחלקה הארץ? אלעזר היה לבוש באורים ותומים ואומר ברוח הקודש שאם יעלה בגורל שבט פלוני, אזי תחום פלוני יעלה עמו, והיו לפניו 12 פתקים של שמות השבטים ו-12 פתקים של תחום הנחלות, והיה נשיא השבט מגביה הפתק, ועולה שם שבטו, ואז מגביה עוד פתק ועולה תחום נחלתו, והגורל צווח ואומר שעלה לשבט פלוני גבול פלוני.
 5. האם נתחלקה הארץ לפי מידה בשטח או לפי איכות השטח? איכות.
 6. מה שונה נחלה זו מכל הנחלות שבתורה? שכאן המתים יורשים את החיים, ובשאר הנחלות החיים יורשים את המתים.
 7. כיצד המתים יורשים את החיים? אדם מיוצאי מצרים ולו שני בנים, שלאחד בן אחד ולשני שלושה בנים, שארבעה אלו הם מהנוחלים את הארץ, הם מקבלים 4 חלקים, וכולם משתייכים לנפטר שהוא מיוצאי מצרים, ואז מחלקים בשווה בין בניו את הנחלה ואז בן אחד יקבל חצי מהארבעה חלקים והשלושה יחד יקבלו חצי מהארבעה חלקים.
 8. על מי לא נגזרה גזרת המרגלים? על הנשים ושבט לוי (וגברים פחות מגיל כ' ועל יהושע וכלב).
 9. מדוע לא נגזרה גזרת המרגלים על הנשים? כי היו מחבבות את הארץ.
 10. כיצד נדע על מי שמעשיו לא כתובים אם הוא צדיק או רשע? נראה אם בייחוס שלו היה צדיק או רשע, צלפחד בן מכיר וכו' בן יוסף – הרי כולם צדיקים. ישמעאל בן נתניה בן אלישמע – הרי כולם רשעים.
 11. מדוע שונה הסדר בבנות צלפחד בין פסוק אחד לפסוק אחר? לומר שכולן שקולות ושוות.
 12. מה היה חטאו של צלופחד (ב' פירושים)? לר' עקיבא – מקושש עצים, לר' שמעון – מן המעפילים.
 13. מה הייתה הזכות שבחטאו? שחטא לעצמו ולא החטיא אחרים.
 14. מניין שהיו בנות צלופחד חכמות? אמרו שלא היה לאביהן בן, כי ידעו שאם היה לצלופחד בן, אין להן לתבוע כלום.
 15. מדוע לא ידע משה את דינן של בנות צלופחד (ב' פירושים)? או כעונש על שנטל עטרה לומר שיביאו לפניו הדבר הקשה, או כדי שיזכו בנות צלפחד שתיאמר פרשה זו על ידן.

רביעי

 1. מה פסק השם יתברך בעניין בנות צלופחד? להעביר להן נחלת אביהן.
 2. מהו סדר הנחלה והירושה? בן קודם לכולם, ואם אין בנים – לבת, ואם אין – לאחים, ואם לא – לדודים, ואם לא – לאחד מהמשפחה.
 3. לאן נצטוה משה לעלות ולשם מה? הר העברים, לראות את הארץ ולמות.
 4. באיזה מדבר היתה פרשת מי מריבה? מדבר צין.
 5. מה ביקש משה מה' כששמע על דבר פטירתו הקרֵבה? שימנה איש שינהיג את ישראל במקומו ולא יהיו כצאן בלא רועה.
 6. את מי בחר ה' לתפקיד זה? את יהושע בן נון.
 7. לפני מי ציווה ה' להעמיד את יהושע בשעת סמיכתו? לפני אלעזר הכהן והעם.
 8. במי ייתיעץ יהושע לדעת מה וכיצד להנהיג? באלעזר על פי האורים ותומים.

רש"י

 1. היכן הייתה כתובה ההלכה בעניין ירושת הבת עוד לפני שהציגו בנות צלופחד את בעייתן? לפני ה' במרום.
 2. אילו חלקים זכאות בנות צלפחד לקבל? חלק אביהם של עצמו, וגם חלקו בירושת אביו.
 3. מי יורש את האשה שמתה? בעלה ובנה.
 4. מדוע נסמכה פרשת פטירת משה לבנות צלפחד? כשאמר לו ה' מה להנחילן חשב שיכנס לארץ, או שכשנכנס לתחום בני גד וראובן חשב שיכנס לארץ, לכן הבהיר לו ה' שלא יכנס.
 5. האם היו ראויים משה ואהרן לחיות יותר אם לא היו חוטאים במי מריבה? כן.
 6. מדוע בכל מקום שכתובה מיתת משה ואהרן כתוב שם חטאם? כך ביקש משה, כדי שלא יאמרו שמת במדבר מפני שהיה מן הממרים.
 7. איזה עוד עוון היה במשה ואהרן חוץ ממי מריבה? שום עוון.
 8. מהו שבחן של צדיקים בשעת פטירתם, וממי למדנו זאת? שעוזבים צרכי עצמם ועוסקים בצרכי ציבור, שהרי משה ביקש רועה טוב לישראל, ולא ביקש על עצמו דבר.
 9. למה נסמכה פרשת מינוי יהושע לבנות צלפחד? כשירשו בנות צלפחד חשב משה שירשו בניו את גדולתו, וה' אמר שלא כך חשב הוא, אלא שיהושע צריך לקבל שכרו על שלא מש מתוך האוהל.
 10. איזו תכונה ביקש משה שתהיה במנהיג שימנה ה' על העם? שיסבול כל אחד לפי דעתו.
 11. איזה מנהיג ביקש משה לענין מלחמה? שילך עם העם למלחמה ולא ישב בביתו.
 12. כיצד עודד משה את יהושע? אמר לו אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום והראה לו שכרם של המנהיגים לעתיד לבוא.
 13. מדוע היה צורך לתת ליהושע לדרוש ויעמוד עמו מתורגמן בחיי משה? שלא יאמרו שלא היה יכול להרים ראש בימי משה.
 14. מפני מה היה צריך משה להזהיר את יהושע? מפני שעליו לדעת מראש שבני ישראל סרבנים וטרחנים ועליו לסבלם.
 15. איזה הוד קיבל יהושע ממשה? קירון עור פנים.
 16. האם כמו משה בדיוק? לא, פני משה כחמה ויהושע כלבנה.
 17. מדוע היה צורך לסמוך את יהושע לעיני כולם? כדי שינהגו בו כבוד ויראָה כמו משה.
 18. היכן חזר הכבוד לבית אבי משה בענין הסמכת יהושע? שהוא יצטרך להוועץ באלעזר.
 19. כיצד נתן משה ליהושע בעין יפה כשסמכוֹ, יותר ממה שנצטווה? נצטווה לסמכו ביד אחת וסמכו בשתי ידיים ועשאו מלא וגדוש בחכמה וגם נתן מהודו עליו.

חמישי

 1. איזה קרבן מוקרב בכל יום? כבש בן שנה תמים בבוקר, וכן בערב.
 2. מה מצטרף לקרבן? סולת בלולה בשמן, ויין.
 3. מהו קרבן המוסף בשבת? שני כבשים, וסולת בלולה בשמן, ויין.
 4. מהו קרבן המוסף בראש חודש? איל אחד, שני פרים ושבעה כבשים, וכן שעיר עיזים לחטאת, וסולת בלולה בשמן, ויין, הכל כפי המידה.

רש"י

 1. מי צריך לעמוד על גבי כל קרבן? כהנים לויים וישראלים.
 2. היכן נשחט תמיד של שחר והיכן של בין הערביים? בצד הנגדי לשמש, דהיינו בשחר – במערב, ובערב – במזרח.
 3. מהו נסך שכר? יין המשכר, ולא יין מגִתוֹ.
 4. מהו ריח ניחוח? נחת רוח לה' שאמר ונעשה רצונו.
 5. מי שלא הקריב בשבת זו, האם לשבת אחרת יקריב שתיים? לא, עבר זמנו בטל קרבנו.
 6. מתי קרבים קרבנות המוספין? בין שני תמידים.
 7. האם לקרבן ראש חודש יש תשלומין? לא.
 8. על מה מכפרים שעירי המוספין? על טומאת מקדש וקדשיו.
 9. על מה בנוסף מכפר שעיר ראש חודש? על טומאה שאין בה ידיעה לאף אחד.
 10. מי עוד צריך כביכול כפרה בראש חודש ומדוע? הקדוש ברוך הוא, על שמיעט את הירח.
 11. האם יש נסכים לקרבן חטאת? לא.

שישי

 1. מתי עושים פסח לה'? בחודש הראשון ב-י"ד בו.
 2. מה אוכלים מ-ט"ו לחודש הראשון ולכמה זמן? מצות ל-7 ימים.
 3. מתי אסורה מלאכה בחג זה? ביום הראשון וביום השביעי.
 4. מהו קרבן ימי הפסח? בכל יום 1 איל, 2 פרים, 7 כבשים, 1 שעיר חטאת, וסולת ויין במידה.
 5. מהו קרבן יום הביכורים (שבועות)? מנחה חדשה, 1 איל, 2 פרים, 7 כבשים ושעיר חטאת, ומנחתם ונסכיהם.
 6. מהו קרבן ראש השנה? 1 איל, 1 פר, 7 כבשים, 1 שעיר חטאת, ומנחתם ונסכיהם, וכל זה מלבד קרבנות ראש חודש וקרבנות כל יום.
 7. מה מיוחד לראש השנה? הוא יום תרועה.
 8. מהו קרבן יום הכיפורים? 1 איל, 1 פר, 7 כבשים, 1 שעיר חטאת, ומנחתם ונסכיהם, כל זה בשביל היום טוב שבו, מלבד קרבנות הכיפורים ועולת התמיד.

רש"י

 1. איזה מלאכה מותרת בחול המועד ואסורה ביום טוב? מלאכת דבר האבד.
 2. מדוע מוקרבים בחגים פרים אילים וכבשים? כנגד אברהם, 'ואל הבקר רץ אברהם'. וכנגד יצחק, האיל שהחליפוֹ בעקידה. וכבשים כנגד יעקב, 'והכשבים הפריד יעקב'.
 3. באיזה חג פוחתים הפרים במשך הימים ובאיזה לא? בסוכות פוחתים, ובפסח לא.
 4. מדוע קרוי חג השבועות ביכורים? על שם שתי הלחם, שהם הראשונים למנחת חיטים, שבאים מן החדש.
 5. מה היה מתיר את התבואה במדינה ומה במקדש? במדינה – העומר, ובמקדש – שתי הלחם.
 6. איזה יין פסול לנסכים? יין שהעלה קמחין.
 7. איזה קרבן מיוחד ליום הכיפורים? שעיר לה' הנעשה בפנים.

 

שביעי

 1. מהו תאריך חג הסוכות? ט"ו בחודש השביעי.
 2. כמה ימים החג? 7.
 3. מהן קורבנותיו? 2 אילים, 14 כבשים, 1 שעיר חטאת, ו-14 פרים, כשכל יום פחות פר אחד, דהיינו ביום השני 13, ובשביעי 7, ומנחתם ונסכיהם.
 4. מה עניינו של היום השמיני? עצרת ויום טוב נוסף.
 5. מהם קורבנותיו של שמיני עצרת? 1 פר, 1 איל, 7 כבשים, 1 שעיר חטאת ומנחתם ונסכיהם.

רש"י

 1. כמה פרים סך הכול יש בחג הסוכות וכנגד מה? 70, כנגד אומות העולם.
 2. מדוע הפרים מתמעטים עם ימי החג? כנגד אומות העולם שיתמעטו כנגדנו.
 3. מפני מה הגנו עלינו קרבנות הפרים בימי בית המקדש? מפני היסורין.
 4. מהו עניין הכבשים בחג ומניינם? הכבשים כנגד עם ישראל, שה פזורה, והמנין- 98, בכדי לבטל 98 קללות.
 5. מדוע מניין הכבשים קבוע בכל יום בחג ולא מתמעט? שישראל קבועים ועומדים.
 6. מניין רמז מן התורה לניסוך המים בסוכות? בקרבנות החג אותיות ותיבות יוצרות את המילה מים.
 7. מהו לשון עצרת (ג' פירושים)? עיצרו ממלאכה, עיצרו בירושלים בלינת עוד לילה, עיצרו מללכת, ועשו לי עוד סעודה קטנה כדי שאהנה מכם, קשה עלי פרידתכם.
 8. מה ניתן ללמוד מפרי החג להכנסת אורחים? שביום הראשון יש להגיש את המשובח ביותר והולך ופוחת.
 9. איזו הזדמנות ניתנת ברגל לקרבנות נוספים? נדרים ונדבות של כל השנה אפשר אז להקריב, שמא יקשה לו לחזור לירושלים.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן