“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- קורבנות הם ההגנה המלחמה!

תקציר המאמר:

"דבר תורה פרשת פינחס". למה נסמכה פרשת קורבנות, למינויו של יהושע? ומה בכלל הקשר לברית בין הבתרים?!. ביאורו הנפלא של האזנים לתורה על הצורך בציווי על הקורבנות דווקא לפני שיהושע הולך להילחם על כיבוש הארץ כחלק מציוד ההגנה שיהיה לו מפני האויבים...

קורבנות הם ההגנה המלחמה!

 

"צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי"

 

התורה מיד לאחר מינויו של יהושע למנהיג, מביאה את פרשת הקורנות המתחילה בקרבן התמיד.

 

נשאלת השאלה:

למה נסמכה פרשת קרבנות, למינויו של יהושע?

 

מתרץ הספר אזנים לתורה:

היות ואברהם אבינו, שאל את הקב"ה שאלה, בברית בין הבתרים (בראשית טו, ח): "בַּמֶּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה"  – איך אני אדע, שאני יירש את ארץ ישראל?

והקב"ה ענה לו: "קְחָה לִי עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת וְאַיִל מְשֻׁלָּשׁ וְתֹר וְגוֹזָל"

ואומר רש"י במקום – בזכות קרבנות יירשו את הארץ.

הווה אומר, שבזכות הקרבנות,  נוחלים נחלה בארץ ישראל.

 

אומרת הגמרא במסכת תענית כז:

אמר ר' יעקב בר אחא אמר רב אסי אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר (בראשית טו-ב): "ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה". אמר אברהם ריבונו של עולם שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר לו: לאו.

 

אמר לפניו ריבונו של עולם הודיעני במה אירשנה? אמר לו (בראשית טו-ט): "קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת…"

 

אמר לפניו: ריבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? אמר לו: כבר תקנתי להם סדר קרבנות בזמן שקוראין בהן לפני, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עונותיהם.

 

יוצא אם כן, שקריאת הקרבנות נחשבת, כהבטחה של הקב"ה לאברהם אבינו, כאילו מקריבים את הקרבנות.

 

אם אלה פני הדברים, אומר האזנים לתורה יסוד נפלא:

אם הקב"ה אומר לאברהם אבינו, שהזכות לרשת את ארץ ישראל, באה בזכות הקרבנות, והקב"ה אומר כאן להטיל גורלות, כדי לנחול את הארץ, אם ככה אומר הקב"ה למשה רבינו – אתה רוצה שמישהו ינהיג?!

 

הנה יהושע בן-נון ינהיג… והוא יירש את הארץ? – בזכות הקרבנות.

כמו שאמרתי לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, שבזכות הקרבנות, הוא יירש את הארץ, אותו דבר תגיד ליהושע בן-נון, שיקפיד על הקרבת הקרבנות, ובזכות זה, הוא יירש את הארץ…

 

תירוץ נוסף שמביא האזנים לתורה:

אומרת הגמרא במסכת מגילה (דף ג, א-ב) על הפסוקים ביהושע ה-יג:

"ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו… וישתחו לאפיו" …אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה אמר לו על איזה מהן באת? אמר לו עתה באתי מיד (יהושע ח-ט): "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק". אמר רבי יוחנן: מלמד שלן בעומקה של הלכה ואמר רב שמואל בר אוניא: גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין שנאמר: "עתה באתי"…

 

אומר תוספות – הלנו אתה הכי קאמר בשביל תלמוד תורה באת דכתיב: תורה ציווה לנו אם לצרינו או בשביל הקרבנות שמגינים עלינו מצרינו.

יוצא, שקרבן התמיד, מגן על ישראל מפני האויבים.

אומר האזנים לתורה – כעת תבין טוב מאוד, אם יהושע הולך להילחם כנגד ל"א המלכים, שנמצאים בארץ ישראל, הוא צריך הגנה שתגן עליהם. ההגנה שתגן עליהם, זה קרבן תמיד.

 

ולסימוכין, מביא הרב רוזנבלום גמרא נוספת:

 

הגמרא במסכת סוטה מט:

תנו רבנן  כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרין והיו מעלין להם תמידים היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית אמר להם כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.

 

אותו חכם גילה להם את הסוד – קרבן התמיד, הוא שמגן על ישראל… וכל זמן שישראל עוסקים בעבודה, הם לא ימסרו בידכם.

 

יוצא שקרבן התמיד, הוא המגן מפני האויבים.

נפלא ביותר, מה שאומר האזנים לתורה – היות ויהושע הולך להילחם על כיבוש הארץ ההגנה שיש לו מפני האויבים – הוא קורבן התמיד.

לכן בא הקב"ה וציוה (במדבר כח, ב): "צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי"…

 

כיום שעם ישראל מצוי במלחמה "ונשלמה פרם שפתינו" – התפילות שלנו קריטיות לניצחון במלחמות…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן