“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- איך לקבל חיי נצח?

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשולחן שבת פרשת פינחס". "מדוע קיבל פינחס שכר לחיות לעולם?". הקב"ה מנהיג את העולם במידה כנגד מידה, מהי אם כן המידה כנגד מידה בין המעשה לשכר?! ביאורו הנפלא של ה'מגלה צפונות' המסביר "מדוע קיבל פינחס שכר שיחיה לעולם?"...

"איך לקבל חיי נצח?"

 

השיב את חמתי מעל בני ישראל… – לכן הנני נותן לו את בריתי שלום"

 

בעל הטורים

"לכן" בגימטריא = 100 = מדה במדה.

 

ונשאלת השאלה:

היכן היא המידה כנגד מידה?!

 

מבאר המגלה צפונות:

אך ראוי לשים לב בפסוק שנאמר: השיב את חמתי מעל בני ישראל, הרי יכלה התורה לכתוב: מבני ישראל, ומהי התוספת של המילה "מעל"?

ועוד, מה הצורך לומר: "ולא כליתי", הרי ברור שאם ה' השיב את חמתו אז ממילא לא כילה אותם?!.

 

אמנם ידוע שאין הקב"ה מכלה זרעו של יעקב לעולם, אך כאשר חייבים כליה ח"ו, מטיל כעסו על ראשי העם חכמים צדיקים על דרך 'טול הרב שבהם' – מיתת צדיקים מכפרת…

 

והנה במעשה זמרי היו חייבים ישראל כליה, וכדי שלא לכלותם היה צריך שה' ייטול גדולי הדור אשר הם על ישראל, וכיון שעמד פינחס והשיב חמתו כשהרג את זמרי, כבר לא היה צורך להמית צדיקים כדי לכפר על ישראל.

 

יוצא איפה, שבמעשהו של פינחס ניצולו הצדיקים מן המיתה וגם ישראל מכליה.

 

לרמוז על זה אמר הקב"ה: "פינחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל" מאותם שהם על בני ישראל = הצדיקים – ראשי העם שעל ידי מעשה שעשה כיפרתי על ישראל באופן שלא הוצרכתי ליטול הגדולים אשר עליהם. ואף על פי שלא כליתי את בני ישראל בקינאתי – לא הוצרכתי ליטול אותם…

 

וזוהי המידה כנגד מידה:

כיון שנתן חיים לצדיקים (שאפילו במיתתם נקראים חיים), הנני נותן לו את בריתי שלום, (האות וי"ו קטיעא לומר:) שיהיה שלם = שלא תשלוט בו מיתה, ויהיה לו חיים עד העולם, כמאמר חז"ל – פינחס הוא אליהו.

 

 

על פי זה ברורה גם כוונת חז"ל: 

"בדין הוא שיטול שכרו" – "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום".

כלומר בדין הוא משום מידה כנגד מידה שייטול שכרו – חיים – שיהיה שלם ביסודותיו שיהיה חי לעולם, כיון שגרם חיים לצדיקים שנקראים חיים אפילו במיתתם…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן