“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

עשי"ת- מתי כדאי לחזור בתשובה?

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לעשרת ימי תשובה" המובאים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א המבארים כי אין ייאוש בעולם כלל! ושכל מהותנו להתחדש כנשר, לא ליפול לפיתויי היצר הרע, אלא להתחיל להשתנות...

מתי כדאי לחזור בתשובה?

 

רבי שמעון בן לקיש היה בצעירותו שודד בין חבורת שודדים, ושב לה' בכל ליבו בצום ובתפילה, והיה עוסק כל ימיו בתורה ובמצוות, עד שנעשה לאחד מהחכמים הגדולים שבתלמוד.

 

ביום שבו נפטר רבי שמעון בן לקיש, מתו שני רעיו מהעבר שנשארו שודדים. נתנו את רבי שמעון בגן עדן, ואת שני רעיו השודדים – בשאול תחתית. אמרו השודדים: ריבון העולמים, וכי יש משוא פנים לפניך?

אמר להם: זה עשה תשובה, ואתם לא עשיתם!

אמרו לפניו: הנח לנו ונעשה תשובה!

אמר להם: אין תשובה אלא עד יום המיתה.

למה הדבר דומה?

לאדם שהוא פורש לים. אם אינו לוקח בידו מארץ נושבת לחם ומים – בים אינו מוצא. וכן אדם ההולך לקצה המדבר, אם אינו לוקח מן הישוב לחם ומים, במדבר אינו מוצא לאכול ולשתות.

כן הוא הנמשל:

אם אין אדם עושה תשובה בחייו – לאחר מותו אין לו תשובה.

 

ובגמרא מסכת שבת (דף קנג עמוד א): 

רבי אליעזר אומר, "ושוב יום אחד לפני מיתתך". שאלו אותו תלמידיו: וכי אדם יודע באיזה יום ימות? אמר להם: ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה.

 

אין יאוש בעולם כלל!

פעמים רבות מתעורר האדם לתשובה, וגומר בדעתו להתחיל להשתנות, אלא שאז מופיע היצר הרע בפניו בדמות של צדיק גמור, ומציע בפניו את כל החטאים והעוונות שעשה מיום עמדו על דעתו. מלבד זאת שגם המצוות שקיים הן כה מועטות ופגומות, עד שלא מותיר ברוחו קורטוב של רצון ואמון בעצמו, שהוא ה"רשע" יכול לעשות תשובה ולשנות את מעשיו.

 

והאמת, שצריך האדם לשים אל ליבו, כי זוהי אך ורק עצת היצר הרע, שרוצה להניאו לבל יעשה תשובה ויתקרב לאלוקיו. ודבריו הבל, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ואף על פי שחטא, הקב"ה מצפה לתשובתו ואוהבו.

כפי שרואים אנו בתפילת שמונה עשרה, שבשום ברכה לא חותמים במילת "הרוצה", מלבד בברכת "השיבנו אבינו לתורתך" שחותמים בה: "ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה" – כי הקב"ה רוצה בתשובתו של כל אחד ואחד, ואף אם נפל, יקום שוב, ככתוב: "שבע ייפול צדיק – וקם". ואל יתייאש כלל! אדרבה, עם ישראל בא ממקור שאין לו ייאוש!

 

אברהם אבינו, אב האומה, היה בן תשעים ותשע שנים, ועדין לא זכה לפרי בטן. הבה נחשוב, האם מישהו היה מאמין עוד שלאברהם יהיה בן בגיל כזה? או ששרה בת התשעים שנה תלד?!

הרי שלפי השכל האנושי אי אפשר לצפות כלל להמשכיות מזוג כה מבוגר. והנה דווקא מהם צמח עם ישראל! וזאת כדי ללמדנו, כי אצל היהודי המאמין בה' אין ייאוש כלל, כיון שבכל מצב בורא עולם יכול לעזור לו לשנות הכול. ולכן אל ייפול אדם ברוחו, ובפרט בחודש אלול, גם אם רואה את עצמו מלא בחטאים, יתחזק ויתאמץ ביותר לשוב בתשובה, וה' יתברך החפץ בתשובה, יקבלו ברחמים וברצון.

 

כך ראינו גם אצל יהודה בנו של יעקב אבינו, שלאחר שהואשם בחטא מכירת יוסף לישמעאלים, היה יכול ליפול לייאוש רוחני ולומר בנפשו: ממילא כבר חטאתי ואיני רצוי לפני ה', בוודאי איני יכול להשתנות לאחר מעשה זה, כי כבר הפסדתי את כל עולמי…! אך לא כן חשב, אלא אדרבה ואדרבה, יהודה נאזר בכוחות מחודשים. הוא ידע שליהודי אין מקום להתייאש כלל, פתח דף חדש בחייו, והתחיל מהמצווה הראשונה הכתובה בתורה, מצות "פרו ורבו", ונשא אישה. דווקא בגלל מידתו זו, שאינו מתייאש, נקרא עם ישראל על שמו – יהודים. זוהי מהותנו להתחדש כנשר, לא ליפול לפיתויי היצר הרע, אלא להתחיל להשתנות.

 

במדרש שוחר טוב (סה): 

"שערי תשובה אינם ננעלים לעולם, שנאמר מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים, מה הים הזה אינו ננעל לעולם, וכל מי שהוא מבקש לרחוץ בו, רוחץ בו כל שעה שירצה, כך התשובה כל שעה שאדם רוצה לעשות תשובה הקב"ה מקבלו".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן