“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

עקב- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע עקב". 108 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת עקב "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת עקב

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. במה יברכנו ה' בעקבות שמירת המצוות כראוי? ברכה א. בפרי בטן. ב. בפרי האדמה. ג. בפרי הבהמה. ד. בריאות לנו. ה. מחלות לשונאינו.
 2. מדוע אסור לחוס על הגויים יושבי הארץ עובדי עבודה זרה? כי הם מהווים מוקש.
 3. מה תהיה התשובה לשאלת עצמנו כיצד נוכל להוריש גוים רבים ממנו כל כך? לזכור מה שעשה ה' לפרעה ולמצרים, שהיו רבים וחזקים.
 4. איזה יצור יעזור לנו בכיבוש הארץ והריגת הגויים? הצירעה.
 5. מדוע יוציא ה' את הגויים מהארץ לאט לאט ולא בבת אחת? שלא תתרבה חיית השדה במקומות שעדיין לא התיישבו.
 6. מה יש לעשות בפסילי הגויים ומה יש להיזהר מלעשות? יש לשרוף אותם, ולהיזהר מלקחת כסף וזהב שעליהם.
 7. מדוע הוליכנו ה' במדבר 40 שנה? לנסותנו ולדעת את אשר בלבנו אם נשמור מצוותיו.
 8. מדוע התענינו במדבר והאכילנו ה' את המן? כדי להודיענו שבעזרת ה' אפשר לחיות גם בלא לחם.
 9. אילו עוד ניסים היו במדבר? השמלה לא בלתה, והרגליים לא התנפחו.
 10. מה יש לאדם לזכור בבא עליו ייסורים? שהם ייסורי אב האוהב.
 11. אילו שבחים מנה משה לארץ ישראל? א. ארץ נחלים ומעיינות. ב. משובחת בפירות. ג. הריה מלאים בברזל ונחושת.

עקב

 1. אילו מצוות נדרשנו לשמור היטב בפרשה זו? מצוות שאדם דש בעקביו.
 2. מדוע נקראו הצאן 'עשתרות'? שמעשירות את בעליהן.
 3. איזו מכה נקראה היד החזקה? מכת דבר.
 4. איזו מכה נקראה הזרוע הנטויה? מכת בכורות.
 5. מה עשתה הצירעה לגוים בארץ? זורקת בהם מרה ומסרסתן ומסמאה עיניהם.
 6. אפילו אל מי מהגויים הלכה הצירעה? אל אלו שהסתתרו.
 7. מדוע היה חשש שתפגע חיית השדה בנכנסים לארץ? כי ידע ה' שיחטאו ותשלוט בהם, כי אם לא היו חוטאים, לא היו צריכים להתיירא מחיה.
 8. מניין שאין המצווה נקראת אלא על שם גומרה? העלאת עצמות יוסף נקראה על שם עם ישראל, אף כי משה העלה אותם, וזאת מפני שלא גמר את המצוה וקברם אלא בני ישראל עשו זאת.
 9. במה מנסה ה' את האדם כשמייסרו? שלא ינסהו האדם ולא יהרהר אחריו.
 10. מי היה מגהץ בגדיהם של ישראל במדבר? ענני הכבוד.
 11. מדוע לא הוצרכו העם להחליף בגדיהם כשגדל גופם? הבגד גדל עם הגוף.
 12. מדוע היו אמורות כפות רגלי העם להתנפח ובנס לא התנפחו? מפני שהיו הולכים יחפים, וכך דרך הולכי יחף, שרגליהם מתנפחות.

 

שני

 1. מתי עלול אדם לשכוח את ה'? כשטוב לו מבחינה גשמית והוא מתגאה.
 2. מה גורם לגאווה זו? המחשבה שבזכות עצמו הצליח בנכסיו. 
 3. מה יש לזכור כדי להינצל מגאווה זו? שה' נתן הכול בגלל הברית שנשבע לאבותינו.
 4. מה העונש על עזיבת ה' והליכה אחרי עבודה זרה? אבוד תאבדון.
 5. ממה חשש משה שיפחדו ישראל בכניסה לארץ? עם רב וחזק בני ענקים וערים גדולות ובצורות.
 6. כיצד עודדם משה? שה' ילך לפניהם והוא אש אוכלה שישמיד ויכניע מהר את כל האויבים.

שלישי

 1. איזו סיבה שלל משה שאותה יכלו העם לחשוב בזכייתם בארץ? שהם צדיקים והגויים רשעים.
 2. מה הסיבה האמיתית בזכייתם בארץ? רשעת הגויים ושבועת ה' לאבות.
 3. מדוע אין העם נקראים צדיקים? כי הם עם קשה עורף שהכעיס את ה' מיום צאתם ממצרים.
 4. איזה חטא בעיקר הזכיר משה לישראל? העגל בחורב.
 5. מה גילה משה לגבי אהרן בחטא העגל? שה' כעס עליו מאוד ורצה להשמידו ומשה התפלל עליו והצילו.
 6. אילו טענות אמר משה לפני ה' כדי להציל את העם? א. שה' פדה אותם בנסים גדולים ממצרים. ב. שיזכור זכות אבות. ג. הגוים יאמרו אין ביכלתו להביאם לארץ, ומשנאתו אותם הוציאם ממצרים והרגם במדבר.

רש"י

 1. מה מורה לשון ישיבה? עכבה.
 2. כמה ימים סה"כ היה משה בהר, וכמה פעמים 40 יום, ובאילו תאריכים? סה"כ 120 יום, 3 פעמים 40 יום. פעם 1 – ו' סיון עד י"ז תמוז. פעם 2 – י"ח תמוז עד כ"ט אב. פעם 3 – א' אלול עד י' תשרי.
 3. באילו מהפעמים היה ה' ברצון ובאילו בכעס? פעם ראשונה ואחרונה ברצון, והאמצעית בכעס.
 4. מדוע כעס ה' על אהרן? בגלל ששמע לעם.
 5. כיצד רצה ה' להשמיד את אהרן? להרוג בניו.
 6. מה התוצאה מתפילת משה על אהרן? הועילה מחצה, שני בניו מתו והשניים האחרים חיו.

רביעי

 1. ממה היה עשוי הארון ללוחות הברית השניות? מעץ, עצי שיטים.
 2. מי יפסול הלוחות ומי יכתוב עליהן? משה יפסול וה' יכתוב.
 3. האם הלוחות נפסלו בהר או למטה? למטה.
 4. במה הובדלו הלויים מהעם? א. לשאת כלי הקודש. ב. לעמוד לפני ה'. ג. לשרתו. ד. לברך בשמו.
 5. מדוע לא היה ללוי חלק גשמי עם העם? כי ה' הוא חלקו ונחלתו.

רש"י

 1. מתי הכין משה ארון ללוחות הברית ומתי בצלאל? משה לפני שעלה בפעם השניה, ובצלאל לאחר שירד משה ביום הכיפורים (ה 40 יום בפעם ה-3).
 2. איזה ארון יצא עם ישראל למלחמה ולאיזה ארון זה היה אסור? ארונו של משה יצא למלחמה וארונו של בצלאל היה אסור בכך.
 3. מתי יצא למלחמה הארון שאסור היה להוציאו ובמה נענשו? בימי עלי יצא למלחמה נגד הפלישתים, ונענשו ונשבה הארון.
 4. מתי חזרו בפועל בני ישראל לכיוון מצרים? לאחר שמת אהרן ופחדו ממלחמה עם מלך ערד.
 5. כיצד קרה שחזרו בהם מדרכם מצריימה? בני לוי הלכו להחזירם ונלחמו בהם ונהרגו משני הצדדים עד שהוחלט שיחזרו.
 6. איזו צרה קשה כיום שבירת הלוחות? מיתתן של צדיקים.
 7. איזה עוון של ישראל היה קשה כחטא העגל? כשאמרו העם לפרוש מה', ולשוב למצרים.
 8. בזכות מה הבדיל ה' את שבט לוי מישראל? בזכות שלא חטאו בעגל.
 9. מדוע לא קיבלו שבט לוי נחלה עם ישראל? כי עסוקים בעבודת מזבח, ואינם פנויים לחרוש ולזרוע.

חמישי

 1. מה ה' שואל מעמנו? א. יראה. ב. אהבה. ג. הליכה בדרכיו. ד. לעבדו בלב ונפש. ה. שמירת כל המצוות.
 2. מה ציווה משה את העם לגבי לבבם וערפם? שימולו עורלת לבבם, ולא יקשו עוד את ערפם.
 3. כיצד התבטא בפסוק יושרו של ה'? אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד.
 4. כיצד התבטאה רחמנותו וענוותנותו של ה' בפסוק? עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר.
 5. מדוע יש לאהוב את הגר? כי גם אנו היינו גרים במצרים.

רש"י

 1. מה לא בידי שמים? רק יראת שמים.
 2. במי חשק ה' למרות שיש לו את השמים והארץ וכל אשר בהם? באבותינו הקדושים.
 3. מהו לשון ערלה? אטימות וכיסוי.
 4. למי אין ה' נושא פנים ואפילו בעבור מה לא יישא? למי שפרק עול לא יישא פנים אפילו בעבור הימים שנשא העול (שפתי חכמים).
 5. מניין ש'מום שבך אל תאמר לחברך'? ואהבתם את הגר כי גרים הייתם.
 6. למי מותר להישבע בשם ה'? רק למי שירא את ה' ודבק בו ועובד אותו.
 7. כיצד בלעה הארץ את מי מעדת קורח שניסה לברוח? נעשתה הארץ כמדרון ומשפך והתגלגל הבורח חזרה עד לפיה ושם בלעתו.
 8. מדוע נקרא הממון – רגליו של אדם? שמעמידו על רגליו.

שישי

 1. מה ההבדל בהשקיה בין ארץ ישראל למצרים? במצרים משקים בידי אדם וארץ ישראל שותה ממטר השמים.
 2. כיצד מתבטאת השגחת ה' על הארץ? תמיד ה' דורש אותה ומסתכל בה כל השנה.
 3. בעבור מה זוכים לפרנסה טובה המביאה שובע? אהבת ה' ועבודתו בלב ונפש.
 4. בעבור מה מאבדים פרנסה ואובדים מהר? עבודה זרה והשתחוויה לה.
 5. מה צריכים ללמד את בנינו? שידברו באמונה בכל עת ובכל מקום.
 6. היכן יש לקבוע דברי אמונה אלו? במזוזות הבתים והשערים.

רש"י

 1. מי בנה את צוען במצרים וחברון בארץ? חם בן נח.
 2. עבור מי בנה אותן? צוען עבור בנו – מצרים, וחברון – עבור בנו כנען.
 3. חברון וצוען, מי נבנתה קודם ובכמה שנים קדמה? חברון קדמה לצוען בשבע שנים.
 4. מה מובן מכאן וכיצד? שחברון משובחת מצוען, שהרי אדם בונה המשובח קודם, ואח"כ בונה הפחות משובח, ונותן בו פסולתו של משובח.
 5. כיצד משמע שארץ ישראל משובחת ממצרים? צוען היא המשובחת במצרים, וחברון היא פסולתה של ארץ ישראל, ובכל זאת חברון משובחת מצוען.
 6. פי כמה אפשר לזרוע בהר יותר מאשר במישור וכיצד? פי 5. 4 שיפועים וראשו.
 7. מה המשמעות לכך שעיני ה' תמיד בארץ? תמיד הוא בודק מה היא צריכה.
 8. מתי נקבע מה יהיה באחרית שנה? בראש השנה.
 9. מתי זוכים להבין דברים חדשים בתורה? כשחוזרים על הישנים.
 10. מתי הסימן שעומדים לשכוח הכול? כשמתחילים לשכוח קצת.
 11. כפי מה תהיה קירבת התורה לאדם? כפי קירבת האדם אליה.
 12. כיצד צריכים להתייחס אל דברי התורה? כאילו הם חדשים ורק היום שומעים אותם.
 13. כיצד עובדים את ה' מאהבה? לא בשביל עושר ולא כבוד ולא שכר, אלא מאהבת ה'.
 14. כיצד עובדים את ה' בכל לב? בתפילה.
 15. מתי הזמן הנוח לבני אדם לירידת גשמים? בלילה, ובעיקר בלילי שבתות שכולם בבתיהם.
 16. מדוע הגשם הראשון נקרא יורה והאחרון מלקוש? יורה שמַרוֶה את הזרעים שנזרעו בסמוך, מלקוש שממלא תבואה בקָשֵיהָ, כי הוא סמוך לקציר.
 17. מהי הברכה ב'עשב בשדך' (ב' פירושים)? שהבהמות לא יתרחקו בכדי לרעות. או שלא יחסר מהתבואה גם אם לוקח ממנה כל זמן הגשמים לבהמות ונותן לה רק חודש לגדול.
 18. מהי ברכת הפת שבמעיים? שאדם יאכל וישבע.
 19. מתי אדם עלול למרוד בה'? כשהוא שבע בגשמיות.
 20. מיהו שמתקרב לעבודה זרה? מי שמתרחק מלימוד התורה.
 21. מדוע העבודה זרה נקראת אלוהים אחרים? שהם אחרים ומנוכרים לעובדיהם, שצועקים אליהם ולא נענים.
 22. מדוע הגלות היא עונש על השביעה ועזיבת ה'? כי האדמה נתנה להם שובע, לכן יגלו ממנה.
 23. מדוע דור המבול קיבלו ארכה עד ענשם, ובני ישראל לא מקבלים? דור המבול לא היה להם ממי ללמוד, ובני ישראל כן.
 24. מדוע גם בגלות יש לשמור המצוות המסוימות? כדי שלא יקשה לקיימן כשיחזרו לארץ.
 25. ממתי מחויב האב לדבר עם בנו בלשון הקודש וללמדו תורה ופסוק תורה ציווה וכו'? משעה שהבן יודע לדבר.
 26. מה נחשב לו אם לא עשה כן לבנו? כאילו קבר אותו.
 27. מניין לתחיית המתים מן התורה? נשבע ה' לאבותיכם לתת להם.

שביעי

 1. מה יהיה השכר בעבור אהבת ה' ועשיית מצוותיו וכו'? ירושת הארץ וגבול נרחב מהמדבר עד הלבנון ומנהר פרת ועד הים הגדול.

רש"י

 1. מהי השמירה שצריכים לשמור וכיצד? היא התורה שצריך להיזהר שלא יישכחנה.
 2. כיצד היא ההליכה בדרכי ה'? להיות רחום וגומל חסדים וכו' כמו ה'.
 3. כיצד היא הדבקות בה'? להיות דבק בתלמידים ובחכמים.
 4. מי האומה היחידה שהייתה גיבורה מעם ישראל? האמוריים.
 5. מי לא יתייצב בפני בני ישראל במלחמות אם יעשו רצון ה'? לא איש, ולא אישה בכשפיה, ולא אומה, ולא ענק כעוג מלך הבשן.
 6. מהו ההבדל בין פחד למורא? פחד הוא מדבר עכשווי, ומורא מדבר רחוק.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן