“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע נשא". 118 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת נשא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת נשא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. אילו גילאים יהיו במפקד בני גרשון? 30-50.
 2. מה תפקיד בני גרשון? לשאת את כל יריעות המשכן.
 3. מי הממונה על עבודת בני גרשון? איתמר בן אהרן הכהן.
 4. אילו גילאים יהיו במפקד בני מררי ומה תפקידם? 30-50 ותפקידם לשאת את כל קרשי המשכן.
 5. מי הממונה על עבודת בני מררי? איתמר בן אהרן הכהן.

רש"י

 1. כמה שכבות של יריעות היו בגג המשכן? 3
 2. מהם 10 יריעות המשכן ומהם יריעות אוהל מועד? יריעות המשכן – תחתונות. יריעות אוהל מועד – עליונות.
 3. מהם עורות אילים מאודמים? אלו היריעות שמעל כולן.
 4. מי נושא את היתדות והמיתרים? יש של היריעות והם של בני גרשון ויש של העמודים והם של בני מררי.

שני

 1. כמה היו בסך הכול בני שבט לוי, וכמה מתוכם עובדים במשכן? סך הכל 22,300, ועובדים כ-8,600.

רש"י

 1. מהי עבודת עבודה שעבדו הלויים? שירים וניגונים במצלתיים וכינורות.

שלישי

 1. את מי נצטוו ישראל לשלח מן המחנה וכן עשו? צרוע זב וטמא לנפש, זכר ונקבה.
 2. מה דין הגוזל ונשבע לשקר שלא גזל, וחזר והודה? מחזיר קרן וחומש.
 3. אם מת התובע ואין לו יורשים, למי ייתן הנתבע? לכהן.
 4. מה עוד הוא מביא לכהן על עוונו? איל הכיפורים.
 5. מה דין הביכורים שמביאים למקדש? נותנים לכהן.
 6. הכוהנים והלויים הנוטלים תרומה מישראל, האם בזרוע או בטובת הנאה? בטובת הנאה.

רש"י

 1. כמה מחנות היו בעם ישראל בג' דרגות? מחנה שכינה, לויה וישראל.
 2. במה אסורים ג' הטמאים, פרט? טמא לנפש אסור להיכנס למחנה שכינה, זב אף למחנה לויה, וצרוע אף למחנה ישראל.
 3. מהו טמא לנפש? שנגע במת.
 4. האם יש יהודי שאין לו אף קרוב משפחה שיקבל הגזילה חזרה, פרט? לא, ומדובר בגר שמת ואין לו יורשים.
 5. מה סופו של מי שמעכב מעשרותיו לכהן? שיישארו רווחיו עשירית ממה שהיה רגיל.
 6. מה סופו של הנותן כראוי לכהן? יהיה לו ממון הרבה.

רביעי

 1. מתי מביא אדם את אשתו לבדיקה אצל הכהן? כשהתייחדה עם איש זר, ואין עד למעשה עבירה, ועוברת על בעלה רוח קנאה.
 2. מהו קרבן הסוטה? עשירית האיפה קמח שעורים, בלא שמן ולבונה.
 3. מה נותן הכהן לכלי החרס? מים קדושים ועפר מקרקע המשכן.
 4. מה יעשה הכהן לראש האישה? פורעו מכיסויו.
 5. מה יהיה בידי הכהן ובידי האישה? בידיו כלי החרס ובידיה המנחה.
 6. על מה עונה האישה אמן אמן? על איומו של הכהן שאם סטתה ולא תודה תמות.
 7. מה יכתוב הכהן וייתן אל תוך המים שבכלי החרס? את איומיו וקללותיו את האישה.
 8. מה עושים עם המים? הכהן נותן לאשה לשתות.
 9. מה עושים עם המנחה? הכהן לוקחה מיד האישה ומניף ומקריב.
 10. מה קודם, ההשקיה או ההקרבה? ההקרבה.
 11. מה קורה לאחר ההשקיה? האישה תמות אם סטתה, ואם לא, תקבל זרע.
 12. באיזו אכילה ושתיה אסור הנזיר? כל הקשור לענבים לחים ויבשים, חרצנים, זגים, יין חדש וחומצו, יין עתיק וחומצו, וכל דבר שנשרה ביין.
 13. במה עוד נאסר הנזיר? בתגלחת ובטומאת מת.
 14. האם לקרובי משפחתו של הנזיר מיטמא הוא? לא.
 15. מה עושה הנזיר אם נטמא במפתיע? מגלח ראשו ביום השביעי, ומביא קרבן ביום השמיני.
 16. מהו קרבנו של הנזיר? שתי תורים או בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת.
 17. מהו קרבן הנזיר כשישלים ימי נזירותו? כבש בן שנתו לעולה, כבשה בת שנתה לחטאת, איל לשלמים, ומצות וחלות ורקיקי מצות משוחים בשמן למנחה ונסכיהם.
 18. מה עושה הנזיר עם שערו במלאת ימי נזרו? מגלחו בפתח המשכן, וזורקו על האש תחת איל השלמים.
 19. מה נותן הכהן על כפי הנזיר ומניף לפני ה'? זרוע בשלה מן האיל, וחלת מצה, ורקיק מצה.
 20. מתי כבר יכול הנזיר לשתות יין? לאחר התנופה.
 21. מה ציוה ה' לכוהנים שיעשו לבני ישראל? שיאמרו להם פסוקי ברכה.
 22. מה עושים הכוהנים ומה ה' עושה? הכוהנים נותנים את שם ה' על בני ישראל, וה' מברך אותם.

רש"י

 1. מיהו הנענש שתהיה לו אישה סוטה? מי שעיכב מתנות כהונה.
 2. באילו אנשים מועלת הסוטה? בה', הנקרא איש מלחמה, ובאישהּ.
 3. מתי קורה שאנשים נואפים? כשנכנסת בהם רוח שטות.
 4. מהו הלשון "סוטה"? שסטתה מדרכי צניעות.
 5. האם יש דין סוטה בנסתרה עם קטן? לא.
 6. מה התנאים בבעל כדי שלא יבדקו המים את האישה? שהוא סומא או שהעלים עיניו.
 7. כמה עדים נצרכים כדי להפלילה ולפוטרה מלשתות ומתי? אחד שראה טומאה.
 8. האם נצרכים עדים לסתירה, פרט? כן, שניים.
 9. מתי קינא האיש לאשתו וכיצד? לפני שנסתרה, ואמר לה אל תסתרי עם איש פלוני.
 10. מדוע קרבן סוטה מקמח שעורים ולא סולת? קמח ולא סולת שהיא משובחת מקמח. ושעורים ולא חיטים, שהשעורים מאכל בהמה, והיא עשתה מעשה בהמה.
 11. מדוע לא נותנים בקרבן זה שמן ולבונה? השמן הוא אור והיא עשתה בחושך, והאימהות נקראות לבונה והיא פרשה מדרכיהן.
 12. מדוע קרבן זה נקרא מנחת קנאות? שמעוררת עליה שתי קנאות, של ה' ושל בעלה.
 13. מהיכן נלקחים המים הקדושים ומדוע? מהכיור נחושת שנעשה מהמראות הצובאות של הצדקניות במצרים שנבעלו לבעליהן בקדושה, וזו קלקלה עם נואף לכן תיבדק בכך.
 14. מדוע כלי חרס? היא השקתה את הנואף יין בכלים משובחים, תשתה מים בכלי בזוי.
 15. מדוע היו מייגעים את הסוטה לעבור ממקום למקום? כדי שתתבלבל ותודה.
 16. מניין שבנות ישראל צריכות לכסות ראשן? שהרי הכהן פורע ומגלה את ראש הסוטה, משמע שהיה ראשה מכוסה.
 17. מדוע פורע הכהן ראש הסוטה? כדי לבזותה.
 18. היכן מעמיד הכהן את הסוטה? בשער העזרה המזרחי במקום מעבר כל הנכנסים.
 19. מדוע נותן הכהן את המנחה על ידי האישה? לייגעה שתודה ולא יימחה השם המיוחד על המים.
 20. מדוע נקראו המים מרים? על שם שיהיו מרים לה.
 21. מדוע נקראו מאררים? שמחסרים אותה מן העולם ושמראים בה קללה בגופה כשתמות.
 22. מדוע בזמן הקללה אומר הכהן לסוטה שאם לא נטמאה תינקה? שפותחים בזכות, ועוד שמכלל לאו אתה שומע הן, שאם נטמאת לא תינקה.
 23. כיצד תהיה הסוטה לשימצה בפי כל? יקללו הכול, יקרה לך כמו שקרה לפלונית הסוטה.
 24. כיצד ישבעו בהשמצת הסוטה ומדוע? לא יקרה לי כמו שקרה לפלונית, שהצדיקים נשבעים בפורענותם של רשעים.
 25. מדוע בקללה הקדים את ירכה לבטנה? שהעבירה התחילה בירך.
 26. מה פשר האמן הכפולה? אמן מאַלה, אמן משבועה, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר. אמן שלא סטיתי נשואה, ואמן מארוסה ושאר מצבים.
 27. כיצד מניפים הכהן והסוטה את המנחה? מוליך ומביא, מעלה ומוריד. 
 28. מה הדין אם סרבה לשתות לאחר שנמחה השם במגילה? פותחין פיה בחוזקה ומשקין אותה בעל כורחה, אלא אם כן הודתה.
 29. מדוע ביטנה לוקָה קודם, והאם רק בטנה וירכה? המים בודקים כדרך כניסתן, קודם בטן ואחר כך ירך, וכל הגוף לוקה אחר כך. ופתח בבטן וירך שלוקים קודם, כי בהם התחילה העבירה.
 30. האם המים בודקים רק סתירה זו? את כל עברהּ של האישה שהוא נקי.
 31. אם היא נקיה במה תזכה? בזרע של קיימא ולידות קלות וילדים יפים מאשר הייתה רגילה.
 32. במה נקי האיש מעוון לאחר בדיקת הסוטה? אם תמות, הוא נקי מדמה. ואם לא תמות, הוא נקי מעוון כשתחזור אליו, כי הסוטה אסורה לבעלה עד שתיבדק ונמצאה נקיה.
 33. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? שהיין מביא לניאוף, והרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.
 34. מהו לשון נזיר? פרוש.
 35. מהי הנזירות הפחותה ביותר? ל' יום.
 36. מה ההבדל בין פתע למילה פתאום? פתע אונס פתאום שוגג.
 37. מדוע ביום השביעי מגלח הנזיר ראשו? רק אז הוא נטהר לאחר ההזיה עליו, כדין טמא מת.
 38. איזה חטא עשה הנזיר שלכן מביא קרבן? לא נזהר מטומאת מת, או שציער עצמו מן היין.
 39. כמה חלות וכמה מצות בקרבן הנזיר? עשר ועשר.
 40. היכן בדיוק זורק הנזיר את שערו? תחת הסיר שמתבשל בו האיל בעזרה (ולא על המזבח).
 41. מה עושים עם תנופת החלה והרקיק והזרוע? יהיו לכהן.
 42. מדוע קרבן הנזיר האמור הוא המינימום? כי אם אמר שיגלח שער ניזרו על 100 עולות ו-100 שלמים, עליו להביא הכול.
 43. מניין שיש לברך ברכת כהנים בנחת ולא בחפזה? אמור להם.
 44. פרש את ברכת כהנים! יברכך – בממון. וישמרך – מהשודדים. יאר פניו – יראה לך פנים שמחות. ויחונך – ייתן לך חן. יישא פניו – יכבוש כעסו ממך (וישם לך שלום כפשוטו). 
 45. ואני אברכם. את מי? או את ישראל או את הכוהנים.

חמישי – שישי

 1. מה עשה משה ביום הקמת המשכן? משח את המשכן והמזבח וכל הכלים וקידש אותם.
 2. איזה קרבן הביאו הנשיאים ביום הקמת המשכן? 6 עגָלות ו-12 שוורים.
 3. כיצד חילק זאת משה לבני לוי? לבני גרשון 2 עגלות ו-4 בקר, ולבני מררי 4 עגלות ו-8 בקר, ולבני קהת לא נתן, כי נושאים את כלי הקודש בכתף ואין צריכים את העגלות והבקר.
 4. כיצד ציווה ה' לחלק את קורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח? כל נשיא ביום משלו.
 5. מי היה המקריב הראשון? נחשון בן עמינדב משבט יהודה.
 6. מי היה המקריב האחרון? אחירע בן עינן משבט נפתלי.
 7. מה בערך הביא כל נשיא? כלי כסף וזהב עם קטורת, וסולת למנחה, וקורבנות לעולה חטאת ושלמים.

רש"י

 1. למה היו דומים ישראל ביום הקמת המשכן? לכלה הנכנסת לחופתה.
 2. מדוע נקרא המשכן על שם משה אם חכמים רבים עזרו לבנותו? כי הוא מסר נפשו עליו לפקח על הכול ולבדוק הכול.
 3. מי עוד לא בנה ונקרא הבניין על שמו ומדוע? דוד. כי מסר נפשו עליו.
 4. באיזה תאריך הוקם המשכן? א' בניסן.
 5. מה עשו הנשיאים במצרים? היו שוטרים על בני ישראל, והוכו בעבורם.
 6. מה עשו הנשיאים בזמן המפקד? עמדו עם משה ואהרן בזמן שמנו וספרו.
 7. היכן התנדבו הנשיאים ראשונים והיכן אחרונים ומדוע? בחנוכת המשכן ראשונים, ובמלאכת המשכן אחרונים, כי רצו להשלים מה שיחסירו ישראל ולבסוף לא החסירו.
 8. מדוע בני מררי קיבלו יותר מבני גרשון עגלות ובקר? כי היה משאם כבד יותר משלהם, שאֵלו נשאו את יריעות המשכן ואלו את כל קרשיו.
 9. מדוע בני קהת נשאו בכתף ולא בעגלות? כי כך ראוי לתשמישי הקדושה שנשאו.
 10. מה היה העניין בסדר הנשיאים שהקריבו? לפי המסעות.
 11. האם נחשון הקריב משלו, או ממה שגבה משבטו ומה המעלה הגבוהה יותר? הקריב משלו, וזו המעלה.
 12. מדוע זכה נתנאל משבט יששכר להקריב שני? שהיו שבטו יודעים בתורה ושהוא זה שיעץ לנשיאים להביא קורבנות אלו.
 13. האם יש סיבה למניין ולמשקל של הקורבנות? כן.

שביעי

 1. כמה בהמות בסך הכול ניתנו לקרבן בימי חנוכת המשכן? 252.
 2. מה שמע משה כשבא אל אוהל מועד לאחר חנוכת המשכן? את קול ה' מדבר אליו.
 3. מהיכן יצא קול ה'? מעל הכפורת שעל ארון הברית ובין שני הכרובים.

רש"י

 1. כיצד הגיע הקול אל משה? יוצא מן השמים, עובר בין שני הכרובים ושומע משה כשהוא עומד באוהל מועד.
 2. מדוע נאמר שקול ה' מידבר? כביכול מדבר לעצמו ומשה שומע וזהו כבוד כלפי מעלה.
 3. האם אהרן שמע את הקול? לא.
 4. האם זה היה קול נמוך? לא, אלא כמו הקול בהר סיני.
 5. אם כן מדוע לא שמעו כולם? הקול היה מגיע לפתח אוהל מועד ועוצר.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן