“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- "וורטים קצרים לפרשת נשא"

תקציר המאמר:

"פרשת נשא וורטים קצרים". מבחר וורטים לפרשת נשא על ברכת הכוהנים. וורטים על ברכת כוהנים...

"וורטים קצרים לפרשת נשא"

 

"והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו"

 

 על גודל מעלתו של השב בתשובה על חטאיו הפליגו חז"ל (ברכות לד, ע"ב) באמרם: "במקום שבעלי תשובה עומדים – צדיקים גמורים אינם עומדים".

 

רמז לכך מביא בספר 'דבש וחלב' מלשון הפסוק שלפנינו:

"והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו" – כאשר יתוודה האדם על חטאיו וישוב בתשובה שלמה, אז יהיה הוא "בראשו" – מקומו יהיה בראש כל הצדיקים".

 

———————————————–

 

"איש או אישה כי יפליא"

 

אם נמצא איש הפורש מתאוות העולם הזה ומבקש להתקדש כולו להשם יתברך – הרי זה בגדר פלא מופלא, לפי שרוב בני האדם אינם נוהגים כך, אלא הולכים הם אחרי תאוות לבם.

 

למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין (סוטה י"ב).

 

חטאה של סוטה מנוגד הוא לשכל ולאנושיות. פרישתו של נזיר גם היא מנוגדת לשכל האנושי, אם העולם, בענייניו השפלים, נוהג בניגוד לשכל ולנימוס, הרי חייבים גם הפרושים, בעניינים שבקדושה, לנהוג בניגוד לשכל ולהתרחק מן השפלות עד לקיצוניות, על-ידי עשיית גדרים וסייגים…

 

————————————————–

 

"כה תברכו את בני ישראל אמור להם"

 

רש"י מבאר: "בכוונה ובלב שלם" (רש"י).

 

מסביר הכתב סופר:

אמור להם שהברכות מכוונות רק לישראל ולא לכוהנים, ובשעה שהם מברכים את ישראל לא תעלה במחשבתם כל נגיעה אישית וטובת הנאה שתצמח להם מן הברכות.

 

כאשר תתקיימנה הברכות לישראל, ויתברך פרי בטנם ואדמתם, עשתרות צאנם ובקרם, ממונם ונכסיהם, תצמח מכך טובת הנאה גם לכוהנים, שיזכו במתנות כהונה לרוב.

 

לכן הזהירם הכתוב: "אמור להם" – להם ולא לכם. הכתוב אף מדגיש: "דבר אל אהרן", לפי שבעת כהונתו של אהרן במדבר לא נהגו עדיין מתנות כהונה, וברכתו כוונה אך ורק לבני ישראל.

 

————————————————

 

"כה תברכו את בני ישראל"

 

ביאר הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין זצ"ל:

"כה" – היינו כמו שהם, פירוש איך שיהיו – 'תברכו את בני ישראל' – הם ראויים לברכה, כי על כל פנים הם טובים יותר משאר האומות".

 

——————————–

 

"יאר ה' פניו… ישא ה' פניו"

מצינו בזוהר הקדוש, כי אותיות השם שהיו חרותות על הציץ היו מאירות ונוצצות, וכל מי שהציץ בהן היה נתקף אימה, לבו היה נשבר, וכך היו חטאיו מתכפרים.

 

יוצא אפוא שעל-ידי "יאר ה' פניו" – שהאיר השם-יתברך את שמו, חזרו בני ישראל בתשובה וזה הביא לידי "ישא ה' פניו אליך"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן