“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נשא- ה' קובע מי קטן!

תקציר המאמר:

"פרשת נשא דבר תורה קצר". הרבה פעמים אנו חושבים שמי שגדול תמיד יישאר כך והקטנים ובניהם החלשים לא ישרדו... הוכחה מפרשת השבוע שהקב"ה מחליט מי קטן ומי יהיה גדול...

ה' קובע מי קטן!

 

"פקודיהם למטה דן שנים וששים אלך ושבע מאות"

 

כשמתבוננים בחשבון מנין השבטים מוצאים אנו ששבט דן היה השבט הגדול ביותר מכל השבטים, מלבד שבט יהודה, זו הסיבה ששבט דן היה המאסף לכל המחנות, לפי שהיה מרובה באוכלוסין, לכן היה נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו (כמבואר בירושלמי עירובין פ"ה א).

 

מדוע זכו לכך?

 

היה הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל משגיח ישיבת פוניביז'  אומר:

שבהתבוננות בדבר טמון לימוד מוסר השכל גדול, שהרי כשירד שבט בנימין למצרים הייתה לו משפחה גדולה שמנתה עשרה ילדים, אם כן על פי שכל הגיוני פשוט, צריך היה שבטו להיות מבורך בצאצאים מרובים, ואילו שבט דן שמנה בירידתו למצרים רק בן אחד ויחיד, שגם הוא היה חרש ובעל מום, הגיוני היה שיצא ממנו שבט קטן.

 

ואילו בסופו של דבר אירע ההפך הגמור, שבט בנימין מנה שלושים וחמשה אלף וארבע מאות, ואילו שבט דן מנה שישים ושנים אלף ושבע מאות, כמעט פי שנים, מהשבטים הגדולים ביותר!!!

 

הרי לנו שה' יתברך עומד לימין דלים וחלשים ששמים מבטחם בו לבדו, כי הבוטח רק בכוחו וכישרונותיו ובמה שבדרך הטבע נראה שיש לו סיבות להצליח עלול בסוף להתאכזב, כי הקב"ה מניחו לסיבות שבטח עליהם.

 

וכן רואים במהלך החיים שהרבה פעמים, נראה בדרך הטבע שפלוני אדם מוצלח, אולם בסופו של דבר הוא לא מצליח כמו שחשבו, ופעמים להיפך, שיש אנשים שכולם סבורים שלא יצא מהם מאומה, ולבסוף בשקט בשקט הם גדלים וצומחים לאילנות גדולים.

 

הגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל היה רגיל לשנן את דברי חז"ל:

"למה נקרא בנו של דן, חושים"? – שהיה כחושים של קנה ביוב (בבא בתרא קמג).

 

מכאן תשובה לאדם, עד כמה חשבונות בני אדם הם הבל וריק ואין בהם ממש כפי שאמר הכתוב: "ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל" (תהלים צד), שהרי בנימין היו לו עשרה בנים ואילו לדן היה רק בן אחד ונוסף לכך היה אותו בן בעל מום חרש ואילם, ובכל זאת בזמן ששבטו של בנימין מנה חמשה ושלושים אלף וארבע מאות איש בתקופת הנדודים במדבר, שבט דן מנה ששים ושנים אלף ושבע מאות.

 

כמו כן נינו של חושים היה שמשון הגיבור, גדול הגיבורים בישראל מבחינה גופנית, גם מבחינה שכלית אומר המדרש "אין לך גדול משבט יהודה ואין לך ירוד משבט דן, בצלאל משל יהודה ואהליאב מדן".

 

משבט דן יצאו גדולי האומנים והבנאים של המשכן וכליו.

כל זה מלמדנו שכל חישובי הבריות אין להם שום ערך ורק "עצת ה' היא תקום!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן