“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ניצבים- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ניצבים". 56 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ניצבים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת ניצבים

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. כמה סוגי אנשים פרט משה כניצבים לפני ה' ומהם? 8, ראשים, זקנים, שוטרים, טף, נשים, גרים, חוטבי עצים, שואבי מים. 
 2. כמה סוגי קבוצות כלליות פרט משה כניצבים לפני ה' ומהם? 2, כל השבטים, כל איש ישראל. 
 3. לקראת מה ניצבים כולם? לקראת המעבר בברית ה'.

רש"י

 1. מתי כינס משה את כולם לכריתת הברית עם ה'? ביום מותו.
 2. כיצד סדר החשיבות בזקנים שוטרים וראשים? קודם ראשים ואז זקנים ואז שוטרים.
 3. מי היו חוטבי העצים ושואבי המים באותה הברית? כנעניים שבאו להתגייר בימי משה, כשם שבאו גבעונים בימי יהושע, ושניהם עשאום לחוטבי עצים ושואבי מים.
 4. מדוע בברית שייך לשון העברה? כי דרך כורתי בריתות היתה להעמיד מחיצה או חפץ מצד אחד ומצד שני ועוברים ביניהם.

שני

 1. מהי מטרת הברית? שבני ישראל יהיו לעמו של ה' והוא יהיה להם לאלוקים.
 2. למי כבר אמר ה' שזהו רצונו, להיות ישראל לעמו והוא יתברך לאלוקי ישראל? לעם ישראל ולאבות הקדושים.
 3. עם מי נכרתה אותה ברית? עם מי שהיה שם וגם עם מי שלא היה שם.

רש"י

 1. מדוע טורח ה' בכל הבריתות האלה עם בני ישראל? כי הוא יתברך מאוד רוצה שנהיה עמו.
 2. מדוע רוצה ה' שנהיה עמו ונשמור מצוותיו כראוי? מפני שכבר נשבע לנו ולאבותינו שלא יחליפנו בעם אחר, ואין הוא יכול לפרוש מאיתנו, לכן חשוב לו יתברך שנתנהג כראוי.
 3. כמה קללות יש בפרשת כי תבוא וכמה בפרשת בחוקותי? בכי תבוא צ"ח ובבחוקותי מ"ט.
 4. מדוע נסמכה פרשת ניצבים לקללות (ב' פירושים)? כי פחדו ישראל מהקללות ואמרו 'מי יעמוד בכך', אמר להם משה והרי אתם ניצבים חיים וקיימים לפני ה' למרות כל מה שהכעסתם אותו. וכן שהקללות והייסורים מציבים ומעמידים אותנו לפני ה'. 
 5. מדוע כינס משה את כל ישראל ביום מותו? כדי לזרזם על המצוות בשעה שנפרד מהם ונכנסים הם לרשות יהושע.
 6. מי עוד כינס את העם לפני מותו כדי לזרזם ולחזקם? יהושע ושמואל.
 7. מי לא היה נמצא שם וכרת משה ברית עבורם עם ה'? עם דורות העתידים להיות.

שלישי

 1. אילו מקומות של עובדי עבודה זרה מזכיר משה לעם? מצרים והגויים שעברו ישראל בארצם.
 2. אילו חומרים של פסלים מזכיר משה רבינו? עץ ואבן כסף וזהב.
 3. את מי מפרט משה באזהרה מפני הפניה אחר עבודה זרה? איש או אישה או משפחה או שבט.
 4. מפני איזו מחשבה רעה מזהיר משה את העם? מפני מי שחושב שיהיה לו שלום למרות חטאיו.
 5. מה עונשו של איש זה או שבט זה? מוסיפים להענישו על השגגות כמו על הזדונות, וה' לא יסלח לו, וכל הקללות יחולו על ראשו, וה' ימחה את שמו ויבדילו לרעה מכל ישראל.
 6. במה תיענש האדמה בעקבות החטאים? במכות ותחלואים, לא תיזרע ולא תצמיח כלום כמהפכת סדום ועמורה.
 7. מה יאמרו הגויים הרואים עונשים אלה שבאו על בני ישראל? שזה בוודאי מפני שעזבו את הברית עם אלוקיהם שהוציאם ממצרים ועבדו אלוהים אחרים. 
 8. במה עוד יענשו ישראל בעקבות עזיבת הברית? בגלות מהארץ והשלכה אל ארץ אחרת.
 9. למי הנסתרות ולמי הנגלות? הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבנינו.

רש"י

 1. מדוע חשש משה שיתפתו העם אחרי העבודה זרה? מפני שראו את האומות עובדי עבודה זרה, ופן יתפתו ללכת אחריהם.
 2. מדוע פסלי העבודה זרה נקראים שיקוצים וגילולים? מפני שהם מאוסים כשקצים ומוסרחים כגלל.
 3. היכן מציבים עובדי העבודה זרה את פסיליהם לסוגיהם ומדוע? עץ ואבן בחוץ כי אין יראים שייגנבו וכסף וזהב בחדרי חדרים שמא ייגנבו.
 4. מהו שורש פורה ראש ולענה ומה הנמשל? שורש המגדל עשבים מרים, והנמשל הוא אדם המפרה ומרבה רֶשע.
 5. מהו 'בשרירות לבי אלך'? במראית לבי, לפי ראות עיני ולבי, אעשה מה שאני רוצה.
 6. מהם חטאי 'הרוה והצמאה' ומדוע נקראו כך? הרוה – חטאי שוגג, הצמאה – חטאי מזיד. הרוה, כשיכור רוֶה שאינו עושה בכוונה. הצמאה, כאדם צמא העושה מדעת ובכוונה.
 7. מהו 'יעשן אף ה" ומדוע נאמר כך? יכעס ה', שהכועס גופו מתחמם והעשן יוצא דרך אפו, אבל אין זה על ה', שאין לו גוף ולא דמות הגוף, אלא שהכתוב משמיע את האוזן דבר שיכולה להבין.  
 8. מהי קנאה? כעס ונקמה ללא פשרות.
 9. מדוע לפעמים כתוב "ספר התורה הזה" ולפעמים "ספר התורה הזאת"? כשהכוונה ל'ספר' כתוב "הזה", וכשהכוונה לתורה אומרים "הזאת".
 10. מהו חסרון פסלי העבודה זרה בין היתר? אין רואים בהם שום גבורת אלוהות, אין הם נותנים שום חלק ונחלה לעובדיהם ולא הטיבו להם שום טובה.
 11. מתי היחיד בלבד ייענש? בזמן שרק הוא יודע על חטאו.
 12. מדוע לפעמים יעניש ה' את הרבים בשביל יחיד? מפני שהיו הרבים צריכים לבער הרע מקרבם ולעשות בו דין.
 13. ממתי העניש ה' את הרבים בשביל יחיד שחטא? רק אחרי שעברו ישראל את הירדן וקבלו עליהם השבועה בהר גריזים והר עיבל, שמאז נעשו ערבים זה לזה.

רביעי

 1. מה מצפה ה' מאיתנו לעשות כשיבואו עלינו בגלות כל דברי הברכה והקללה? שנחזור בתשובה ונשמע לה' בכל לבנו ונפשנו.
 2. מה יעשה ה' כשנעשה זאת? יקבץ נדחינו מכל העולם אל הארץ וייטיב לנו וירבה אותנו וימול את לבבנו לאהוב אותו בכל לבנו ובכל נפשנו.

רש"י

 1. מניין שהקדוש ברוך הוא נמצא עמנו בגלות וישוב ממנה יחד עמנו? ושב ה' אלוקיך את שבותך.
 2. כיצד יהיה הקושי כביכול לקבץ את הגלויות? השם יתברך יצטרך כביכול בעצמו לאחוז ממש בכל איש ואיש ולהוציאו ממקומו בגלות ולהביאו לארץ.

חמישי

 1. על מי יבואו כל הקללות אם ישראל יעשו תשובה? על אויבינו ושונאינו.
 2. באילו פירות יבורכו ישראל בעשותם תשובה? פרי בטן, פרי בהמה, פרי אדמה.
 3. כמו במי ישמח בנו ה' בעשותנו תשובה? כמו ששמח באבותינו.

שישי

 1. היכן לא נמצאת התורה והיכן נמצאת? לא מכוסה ורחוקה היא בשמים או מעבר לים, אלא קרובה מאוד אלינו, בפינו ובלבבנו.

רש"י

 1. מה היה אילו הייתה התורה בשמים? היינו צריכים לעלות לשם וללמדה.

שביעי

 1. מה מציע משה רבינו לפני ישראל לבחירתם? חיים וטוב וברכה לעומת מוות ורע וקללה.
 2. מה יזכו ישראל אם יאהבו את ה' וילכו בדרכיו ומצוותיו? חיים ברכה פריון.
 3. מה ייענשו ישראל אם ילכו אחרי העבודה זרה? מוות וגלות.
 4. את מי מעיד משה על ישראל שיתברכו אם יעבדו את ה' ויקוללו באם יעשו להפך? את השמים ואת הארץ.
 5. במה מציע משה לישראל לבחור? ובחרת בחיים.
 6. מדוע צריכים לאהוב את ה' ולהדבק בו? כי הוא חיינו ואורך ימינו.

רש"י

 1. מדוע העיד משה על ישראל דווקא את השמים ואת הארץ (ב' פירושים)? שהם קיימים לעולם, וכשתקרה הרעה אם יחטאו ישראל, השמים והארץ יעידו שכבר הוזהרו על כך ישראל. וכן מפני שהם עושים רצון ה' גם בלי שיקבלו שכר או עונש, ויש לכם ללמוד קל וחומר מהם לעשות רצון ה', שהרי אתם כן מקבלים שכר ועונש.
 2. למה דומה משה רבינו כשאומר לישראל 'ובחרת בחיים'? לאדם האומר לבנו שיבחר את החלק הטוב שבנחלתו, ומעמידו ליד החלק היפה ומגלה לו מהו ואומר לו 'את זה תיקח'!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן