“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

נח- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע נח". 180 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת נח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת נח

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. באיזה תואר כינה השם יתברך את נח? צדיק תמים.
 2. מה הייתה פעולתו הטובה של נח? את האלוקים התהלך ביראת שמים.
 3. כמה בנים היו לנח ומה שמותיהם? שלושה, שם חם ויפת.
 4. באיזה תואר נקראה הארץ בקילקולה? מושחתת.
 5. במה מילאו בני האדם את הארץ? חמס – גזל.
 6. מה אמר ה' לנח שיעשה (ה') לארץ? שישחית אותה ואת יושביה. 
 7. מאיזה סוג עץ ציוה ה' את נח להכין התיבה? עצי גופר.
 8. מה יצפה את התיבה מבית ומחוץ? כופר – זפת.
 9. מהו אורך התיבה רחבה וקומתה? אורך 300 אמה, רוחב 50, גובה 30.
 10. היכן היתה דלת התיבה מלמעלה או מן הצד? מן הצד.
 11. האם היה חלון לתיבה? כן, ויש אומרים שלא, אלא אבן טובה היתה מאירה.
 12. מה היה רחבו של גג התיבה ומדוע? אמה, כדי שיזובו המים משני צדדים.
 13. מה הבטיח ה' שיקרה כשיבא המבול? שימותו כל אשר בארץ.
 14. את מי ציוה ה' להכניס לתיבה? כל החיות והעופות והרמשים זכר ונקבה.

רש"י

 1. מדוע היה צורך לומר שנח צדיק (ב' סיבות)? א. כיון שהזכירוֹ שִבּחוֹ ב. ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים.
 2. האם היה נח צדיק רק בדורותיו או אפילו בדורותיו? מחלוקת.
 3. מהו ההבדל בין צדקותו של נח לאברהם? אברהם התחזק מאליו ונח היה צריך תמיכה משמים.
 4. על מה נקראה הארץ מושחתת? על גילוי ערוה ועבודה זרה.
 5. במה השחיתו החיות? שנזקקו לשאינן מינן.
 6. על מה הפורענות הורגת טובים ורעים? זנות ועבודה זרה.
 7. על מה נחתם גזר דינם של דור המבול? על הגזל.
 8. האם היה מן המבול נזק לארץ עצמה ומהו? כן, שעומק שלושה טפחים באדמה נימוח.
 9. למה בחר ה' להציל את נח דוקא בתיבה? כדי שבתוך כדי בנייתה ישאלוהו על כך וישיב להם על המבול ואולי ישובו.
 10. מדוע תהיה התיבה עשויה דוקא מעצי גופר? על שם גופרית שתבא עם המבול.
 11. מדוע היתה דלת התיבה בצד ולא למעלה? שלא יכנסו הגשמים.
 12. כמה קומות היו לתיבה ולמה נועדו? ג', למעלה לאדם, אמצע לחיות, למטה לזבל.
 13. מבול מלשון מה (ג' סיבות)? בלאי, בלבול, והובלה לבבל.
 14. לאן ננערו כל מתי מבול ומדוע? לבבל מפני שהיא עמוקה.
 15. מה הבטיח ה' לנח בברית לפני המבול? שהפירות לא ירקיבו והרשעים לא יהרגוהו.
 16. האם הותרו נח ובניו בתשמיש המיטה בתיבה? לא.
 17. אילו יצורים רוחניים נכנסו אף הם לתיבה? שדים.
 18. האם הביא נח את החיות או שהגיעו מאליהן? מאליהן.
 19. איזה תנאי היה לחיות כדי שיכנסו לתיבה? שלא השחיתו דרכם.

שני

 1. כמה נצטוה נח להכניס מן הבהמה הטהורה וכמה מן הטמאה? טמאה זוג אחד, טהורה 7 זוגות.
 2. כמה ימים לפני המבול הגיעה התראה אחרונה? 7.
 3. כמה ימים וכמה לילות היה יורד המבול על הארץ? 40 יום ו-40 לילה.
 4. בן כמה היה נח ברדת המבול? 600.
 5. באיזה תאריך לשנה הגיע המבול? י"ז לחודש השני.
 6. כמה בני אדם היו בתיבה ומי הם? 8, נח ואשתו, שלושת בניו ונשותיהם.
 7. מי סגר את התיבה לפני המבול? ה'.

 

רש"י

 1. כיצד יש לנהוג כשמשבחים אדם ומנין? מקצת בפניו וכולו שלא בפניו, שבפניו קרא ה' לנח "צדיק" ולא בפניו "צדיק תמים".
 2. מנין שלמד נח תורה? ה' ציווהו להכניס בהמה טהורה 7 זוגות, ואם לא למד, מניין ידע איזוהי טהורה.
 3. מדוע ציוה ה' להכניס 7 זוגות מהבהמה הטהורה? כדי שיקריב מהן בצאתו.
 4. מדוע עיכב ה' את הפורענות 7 ימים? מפני אבלו של מתושלח הצדיק, סבו של נח.
 5. מדוע ירד המבול דוקא 40 יום? כנגד 40 יום של יצירת הולד, שהטריחו בני דור המבול לה' שיצור ממזרים.
 6. מדוע נאסרו נח ובניו בתשמיש? מפני שהעולם שרוי בצער.
 7. מדוע נקרא נח קטן אמנה? שלא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים וראה ממש את המבול.
 8. החודש השני בו ירד המבול, האם הוא אייר או חשוון? מחלוקת.
 9. האם בתחילת ירידת המבול היה זה לפורענות? בתחילה גשמי ברכה, ומשלא חזרו בתשובה היה למבול.
 10. מה תכננו אנשי דור המבול לעשות לנח אם ירד מבול? להרוג אותו ולשבור התיבה.
 11. מה אמר כנגדם השם יתברך? אכניסהו ביום לעיני כולם ונראה דבר מי יקום!
 12. כיצד הגן ה' על נח מפני בני דורו? הקיף התיבה דובים ואריות והיו הורגים בהם.
 13. כמה אמות מן התיבה היו משוקעות במים? 11.

שלישי

 1. מלבד תיבת נח האם נשאר עוד דבר מחוץ למים בשעת המבול? לא.
 2. לכמה אמות מעל כל ההרים הגיעו המים? 15.
 3. האם נשאר יצור חי ביבשה? לא.
 4. כמה ימים נשאר העולם מלא במים? 150.
 5. מה קרה למים לאחר 150 יום? התחילו לרדת ולחסור.
 6. על אילו הרים נחה התיבה ובאיזה תאריך? על הרי אררט, בי"ז לחודש השביעי.
 7. באיזה תאריך נראו ראשי ההרים? בא' לחודש העשירי.
 8. כמה ימים לאחר שנראו ראשי ההרים פתח נח את חלון התיבה? 40.
 9. את מי שלח נח בראשונה ולאיזו מטרה? את העורב, לראות אם יש מקום ביבשה.
 10. את מי שלח בשניה ומה היו התוצאות? את היונה וחזרה כי לא מצאה יבשה.
 11. כמה ימים המתין נח עד ששלח את היונה בשניה? 7.
 12. מה היו תוצאות שליחת היונה בשניה? הביאה עלה זית בפיה.
 13. מה הבין נח מעלה הזית? שנראתה היבשה.
 14. כמה ימים המתין נח עד ששלח את היונה בשלישית? 7.
 15. מה היו תוצאות השליחות? היונה לא חזרה עוד אל נח.
 16. באיזה תאריך נעלמו המים מן הארץ והסיר נח את מכסה התיבה? בא' לחודש הראשון.
 17. מתי יבשה הארץ לגמרי? בכ"ז לחודש השני.

רש"י

 1. האם דגים שבים מתו במבול? לא.
 2. מדוע גנח ונאנח נח (ב' סיבות)? מטורח החיות וי"א שאיחר מזונות לאריה ונשכו.
 3. למה גורמת תפלת הצדיקים ולמה רשעת הרשעים? תפלת הצדיקים הופכת מדת הדין לרחמים ורשעת הרשעים להיפך.
 4. האם החיות שמשו בתיבה? לא.
 5. האם נסגרו חזרה כל המעיינות שנפתחו, פרט? לא. כי נשארו אלו שהעולם צריך להם כגון חמי טבריא.
 6. באיזה תאריך התחילו המים לחסור? א' בסיון.
 7. האם הלך העורב בשליחות נח ומדוע? לא, אלא עף סביב התיבה, כי חשד את נח בזוגתו.
 8. היונה ששלח נח האם היתה זכר או נקבה? זכר.
 9. מהו הרמז בעלה הזית שבפי היונה? אמרה היונה יהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם.
 10. בכמה ימים יתירה שנת החמה משנת הלבנה? 11 יום.
 11. משפט דור המבול כמה זמן היה סך הכל? 365 יום, שנה תמימה.
 12. מאיזה תאריך עד איזה? י"ז חשון עד כ"ז חשון, שהם שנת לבנה ועוד 11 יום של שנת החמה שיתירה על הלבנה.

רביעי

 1. מה עשה נח מיד כשיצא מן התיבה? בנה מזבח והקריב קרבנות.
 2. מה החליט השם יתברך לאחר שהוקרבו קרבנותיו של נח? שלא להכות כך את האדם והאדמה עוד.
 3. מה הסיבה לכך? כי יש להתחשב בו בעבור שיצרו רע מברייתו.
 4. האם סדרי הימים והעונות המשיכו כרגיל לאחר המבול? כן.
 5. מה התיר ה' לנח ובניו והלאה בענין התזונה? שיוכלו לאכול גם חי ולא רק צומח.
 6. מה אסר להם בענין זה? אבר מן החי.
 7. מה עוד אסר ה' בענין יחסי אנוש? לשפוך דם.
 8. מה הבטיח ה' בענין הרוצח? שידרוש מידו את דם הנרצח.
 9. האם גם החיות הוזהרו מלהרוג בני אדם? כן.

רש"י

 1. האם נאסרו החיות בתשמיש בהיותם בתיבה? כן.
 2. מה קיבלו על עצמן החיות כשיצאו מן התיבה? לידבק במינן בלבד.
 3. כיצד הסיק נח שרצון ה' שיקריב לו קרבנות? מהציווי להכניס 7 זוגות הטהורים.
 4. מאימתי ניתן היצר הרע באדם? משננער ממעי אמו.
 5. היכן נשבע ה' שלא יביא עוד מבול? לא אוסיף לקלל, ולא אוסיף עוד להכות, פעמיים – לשבועה.
 6. מתי הם ימי הקור והאם הקור קשה מחורף? חצי כסלו וטבת וחצי שבט הם ימי הקור והוא קשה מחורף.
 7. מתי הוא זמן החורף? חצי שבט ואדר וחצי ניסן.
 8. מתי הוא זמן הקציר? חצי ניסן ואייר וחצי סיון.
 9. מתי הוא זמן הקיץ? חצי סיון ותמוז וחצי אב.
 10. מתי הוא זמן החום והאם קשה הוא מהקיץ? חצי אב ואלול וחצי תשרי והוא קשה מהקיץ.
 11. האם בזמן המבול היה ניכר בין יום ללילה? לא.
 12. מה נותן לאדם את יראת החיות ממנו? החיים שבו.
 13. ולכן מה יהיה ההבדל בין תינוק חי לענק מת? את החי אין צריך לשמור מן העכברים ולא כן את המת.
 14. האם הותר לבני נח שיהרוג אדם עצמו עם או בלי דם? אסור.
 15. מדוע הוצרך ה' להזהיר את החיות מלהרוג אדם? כי דור המבול הופקרו למאכל חיות רעות בגלל עונוותיהם.
 16. מי ידרוש מיד הרוצח שאיש לא ראה ברציחתו? ה'.
 17. האם הרוצח בשוגג צריך לגלות עוונו שימחלו לו ולהכנע? כן.
 18. ומה אם לא יעשה כן? ה' ידרוש מעמו ויזמן שיהרגוהו.
 19. מדוע נאמר פעמיים פרו ורבו? אחד לברכה ואחד לציווי.
 20. מה נחשב מי שאינו עוסק בפריה ורביה? לשופך דמים.

חמישי

 1. מה הבטיח ה' לנח ולבניו? שלא יהיה עוד מבול.
 2. מהי האות לכך שה' זוכר הבטחה זו? הקשת בענן.

רש"י

 1. מדוע הוצרך ה' להבטיח לנח שלא יהיה עוד מבול? כי חשש נח לעסוק בפריה ורביה, שמא יאבדו במבול נוסף.
 2. דורותיהם של אילו צדיקים לא הוצרכו לקשת כי צדיקים גמורים היו? חזקיהו המלך, ור' שמעון בר יוחאי.
 3. באיזו עת בדיוק יציג ה' את הקשת? כשתבוא לפניו מחשבה לאבד את העולם.
 4. האם הראה ה' לנח על איזו קשת מדובר? כן.

שישי

 1. מה עשה נח איש האדמה? נטע כרם.
 2. מה עשה נח עם הענבים ומה קרה לו? עשה יין, ממנו שתה והשתכר והתגלתה ערוותו.
 3. מי ראה את ערות אביו וגילה לשני אחיו בחוץ? חם.
 4. מה עשו שם ויפת? לקחו בגד הלכו לאחור וכיסו ערות נח אביהם ולא ראו ערותו.
 5. מה עשה נח כשהקיץ וידע את הנעשה? קילל את כנען בן חם וברך את שם ויפת.
 6. מהי קללת כנען? שיהא עבד לאחיו.
 7. בן כמה נפטר נח? 950.
 8. מגוג יוון ומדי ואשכנז מבני מי היו? יפת.
 9. כוש מצרים וכנען מבני מי היו? חם.
 10. מבני מי היה נמרוד ואיך כונה? חם וכוש, וכונה גיבור ציד.
 11. היכן מלך נמרוד? בשנער.
 12. מי בנה את נינוה ומהיכן ברח? אשור שברח משנער.
 13. הפלישתים בני מי הם? בני מצרים בן חם.
 14. לודים בני מי, לוד בן מי? לודים בני חם, לוד בן שם.

רש"י

 1. האם טוב עשה נח שנטע מיד כרם? לא כי היה לו לעסוק בנטיעה אחרת (פריה ורביה).
 2. מניין מצא נח זרעים לנטוע כרם? כשנכנס לתיבה הכניס זמורות גפן ויחורי תאנים.
 3. מי הראשון שראה את ערות נח ולמי סיפר? כנען וסיפר לחם אביו.
 4. מה עוד עשה חם כשראה ערות אביו (ב' דעות)? סרסו או רבעו.
 5. מי התאמץ יותר במצות כיבוד אב שם או יפת? שם.
 6. למה זכה שם ולמה יפת בדורות מאוחרים יותר? שם לציצית, ויפת לקבורה.
 7. במה נענש חם בדורות מאוחרים יותר? שילכו בניו בשבי ערומים ויחפים.
 8. מה ראה חם לסרס את אביו? לא רצה שיביא בן רביעי לעולם, שהרי אדם היו לו רק שניים והרג אחד את השני בשביל ירושת העולם, קל וחומר כאן.
 9. מדוע נתקלל כנען דוקא בעבדות? כי גרם שיטרחו יותר שם ויפת בעבודה כשלא יהיה בן רביעי שיעזור להם.
 10. באיזה בית מקדש שבנה מי שרתה שכינה ובאיזה לא? בבית ראשון שבנה שלמה, ולא בבית שני שבנה כורש.
 11. האם גם בגלות בני שם יהיו בני כנען להם לעבדים? כן.
 12. פרס מבני מי הם ואיך כונתה בפסוק? מבני יפת. תירס זו פרס.
 13. מה היתה גבורתו של נמרוד? גבורה לרעה, שהמריד כל העולם על השם יתברך.
 14. מדוע נקרא גיבור ציד? שהיה צד את דעתן של הבריות בפיו ומטעה אותם.
 15. האם היה נמרוד רשע להכעיס? כן.
 16. כיצד יכונה כל אדם עז פנים היודע קונו ומתכוין למרוד בו? נמרוד.
 17. כיצד לנינוה יש יסוד טהור? היא נבנתה ע"י אשור שברח מארצו של נמרוד, כשראה שמקשיבים לו למרוד בה'.
 18. כיצד לפלישתים יש יסוד טמא? הם יצאו מפתרוסים וכסלוחים שהיו מתחלפים במשכב, ומביאים ממזרים.
 19. מהו סדר לידת בניו של נח? יפת, שם, חם.
 20. מדוע נקרא יקטן כך, ומה זכה בעבור זאת? שהקטין עצמו וזכה להעמיד משפחות רבות.

שביעי

 1. כמה שפות היו בעולם לאחר המבול? שפה אחת.
 2. היכן היו מרוכזים בני העולם ולהיכן נסעו? מהמזרח לשנער.
 3. מה הכינו בני האדם ועבור מה? לבנים, עבור בניית עיר ומגדל גבוה.
 4. מדוע רצו לבנות מגדל וראשו בשמים? כי פחדו שיפיצם ה' משם.
 5. מה אמר ה' כשירד לראות את העיר והמגדל? שבגלל אחדותם העזו לעשות זאת, ויש למנוע זאת מהם ולכן יש לבלבל שפתם.
 6. מה קרה לאחר שבלבל ה' שפתם ולא הבינו איש את אחיו? נפוצו משם על פני כל הארץ וחדלו מלבנות העיר.
 7. בבל, מדוע כך נקרא שמה? כי שם בלל ה' שפת כולם והפיצם בכל העולם.
 8. מי הם צאצאיו של נח עד אברם? שם, ארפכשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, תרח, אברם.
 9. כמה אחים היו לאברם ומי הם? שניים, נחור והרן.
 10. מה היה לוט בשביל אברם וכיצד? אחיין, בן אחיו הרן.
 11. כמה ילדים היו להרן ומי הם? ג', לוט מילכה ויסכה (שרה).
 12. אילו אחים נשאו אחיות שהן בנות אחיהם? אברם ונחור נשאו את מילכה ויסכה בנות אחיהם הרן.
 13. את מי לקח תרח במסעו לארץ כנען? את אברם ושרי ולוט.
 14. האם הספיק תרח להגיע לארץ כנען ומדוע? לא, הוא נפטר בחרן.

רש"י

 1. באיזו שפה דברו כל בני העולם לאחר המבול? בלשון הקודש.
 2. מדוע רצו לבנות המגדל (ב' סיבות)? להלחם בה' כביכול ולבנות תומכים לרקיע, שלא יתמוטט כבימי נח (לפי סברתם).
 3. כמה שנים לאחר בריאת העולם היה המבול? 1656 (אלף ותרנ"ו).
 4. [- כמה שנים לאחר המבול היה דור הפלגה? 310 (שהרי בשנת מות פלג נפלגה הארץ (רש"י י, כה) ומהמבול עד לידת פלג 101 שנה ועוד 209 שנה שחי פלג הרי 310)].
 5. מה חיפשו בני אותו דור שלכן נסעו מקֵדֶם וחנו בשנער? מקום שיחזיק את כולם.
 6. מדוע הוצרכו ללבנים ולא בנו עם אבנים? כי בבבל אין אבנים, שהיא בקעה.
 7. מדוע הוצרכה התורה לומר שה' ירד לראות את דור הפלגה? כדי ללמד לדיינים שלא לפסוק הדין, אם לא שיורדים אליו ומתעמקים בו.
 8. כמו מי עשו דור הפלגה שכפרו בטובה שהשפיעם ה' וכיצד? כאדם הראשון שאמר "האשה אשר נתת עמדי", אף הם ניצלו מן המבול ובאים להלחם עם ה'.
 9. מה ביטאה התורה כשאמרה שאמר ה' "הבה נרדה"? את ענוותנותו של ה', שנמלך בבית דינו.
 10. מניין שממה שמפחד הרשע בו יענש? דור הפלגה פחדו להיות נפוצים וה' הפיץ אותם.
 11. מה היה החיסרון העיקרי בדור הפלגה ובדור המבול, ומה היו התוצאות? דור הפלגה פשטו יד בעיקר להלחם בו, לכן אבדו מהעולם הבא. דור המבול היו גזלנים ובעלי מחלוקת לכן אבדו מהעולם הזה אבל יש להם חלק לעולם הבא .
 12. מה היתרון בדור הפלגה ובדור המבול, ומה התוצאות? בדור הפלגה היתה אהבה ורעות ביניהם לכן נשארו בעולם הזה, בדור המבול לא פשטו ידיהם בעיקר לכן נשארו לעולם הבא.
 13. כיצד מת הרן? תרח הלשין לפני נמרוד על אברהם בנו שכיתת פסליו, והשליכו נמרוד לכבשן האש ויצא חי בנס, והרן לפנ"כ אמר בלבו שאם אברם מנצח הוא משלו ולא משל נמרוד, ואח"כ שאלוהו משל מי אתה ואמר משל אברם וזרקוהו לכבשן האש ונשרף.
 14. מי היתה יסכה ומדוע כך היה שמה (ג' פירושים)? שרה, על שם שסוכה (צופה) ברוח הקודש, והכל סוכין ביפיה, ושהיתה כנסיכה בעלת שררה.
 15. כמה שנים לפני מות תרח יצא אברם מחרן לארץ כנען? 60.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן