“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

משפטים- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע משפטים". 305 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת משפטים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

ראשון

 1. כמה שנים ולא יותר יוכל יהודי להיות עבד לאדון יהודי? 6.
 2. מה הדין אם הוא נכנס לעבודה עם אשתו כיצד יֵצא? עם אשתו.
 3. אם נכנס לבד והאדון נתן לו אישה וילדה לו בתוך זמן העבדות, מה הדין? האישה והילדים שייכים לאדון, והעבד יצא לבד.
 4. אם העבד מעדיף להישאר לאחר שש שנים אצל אדונו כי אינו רוצה לעזוב את אשתו וילדיו ואת אדונו, מה הדין? רוצעים את אזנו בבית דין ליד המזוזה והוא יהיה עבד לעולם.
 5. האם זמן יציאתה של בת שהיא שפחה שווה לשל איש? לא.
 6. אם האדון לא מעוניין שהיא תישאר אצלו מה אסור לו לעשות? לא ימכור אותה לנוכרי.
 7. אם רוצה לתת שפחתו לבנו מה עליו לעשות? לא לשנותה מבת ישראל רגילה.
 8. אם מוסיף לתת לבנו אחרת, על מה יש לו להקפיד? שלא יחסר דבר לשפחה, מזונה לבושה ועונתה.
 9. אם אין הוא עומד בשלושת הדברים הנ"ל מה יעשה? מחוייב לשחרר אותה בחינם.
 10. מה דינו של המכה את רעהו ומת? יומת המכה אפילו אם אוחז במזבח.
 11. אם הרג בשוגג מה דינו? בורח לעיר מקלט.
 12. מתי הנכשל בכיבוד אב ואם חייב מיתה? אם היכה או קילל.
 13. מה דינו של הגונב נפש ומכרה? חייב מיתה.
 14. מה דינו של המכה את רעהו ולא מת? אם יכול להתהלך בחוץ עם קביים וכד', חייב המכה לשלם על ביטול מלאכתו ועל הוצאות הרפואה.    

רש"י

 1. מתי התורה אומרת "אלה הדברים" ומתי "ואלה"? כשיש תוספת על הדברים הקודמים נאמר "ואלה" וכשמתחיל ענין חדש שאינו קשור לענין הקודם נאמר "אלה".
 2. האם גם כל המשפטים ניתנו בסיני? כן.
 3. מדוע נסמכה פרשת משפטים לפרשת בניית המזבח? לרמוז שצריכים הסנהדרין והשופטים את המשפטים להיות ליד המזבח דהיינו בעזרה בבית המקדש.
 4. כיצד היה צריך משה רבינו "לשים לפניהם" את המשפטים? שלא די בלימוד ושינון של הדין אלא להסביר את טעם הדין ופירושו, כשולחן הערוך לפני האדם שאוכל וטועם.
 5. האם מותר להביא משפט לפני דייני גוים כשדנים כמונו? אסור בשום פנים.
 6. מה בעצם גורם מי שמביא משפט לפני גוים? מחלל את השם ומכבד את שם העבודה זרה.
 7. האם עבד שיוצא לחפשי לאחר שש שנים מדובר דווקא על יהודי או גם גוי שנקנה מיהודי? דווקא יהודי.
 8. האם רק המוכר עצמו לעבד יוצא בשש שנים או גם מי שמכרוהו בית דין בגנבתו? גם מי שמכרוהו בית דין.
 9. איזו אישה יוצאת עם בעלה העבד לאחר שש שנים? ישראלית. והגויה שייכת לאדון היא וילדיה.
 10. מתי שפחה עבריה יוצאת מן העבדות? או בשש שנים או בסימני בגרות שהביאה.
 11. מדוע עבד שרוצה להישאר אצל האדון לאחר שש שנים יש להביאו לפני הדיינים? כדי להתייעץ עם אלו שמכרו אותו.
 12. על מה רוצעים את אזנו של העבד? על הדלת.
 13. כיצד צריכה להיות הדלת בשעת הרציעה? עומדת כמו המזוזה (הקורה).
 14. איזה אוזן יש לרצוע, ימין או שמאל? ימין.
 15. מדוע דווקא האוזן נרצעת? האוזן שמעה בהר סיני שלא לגנוב והלך זה וגנב ונמכר לעבד בגנבתו. ואם מכר עצמו, גם בזה האוזן אשמה כי שמעה בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו.
 16. מדוע דווקא ליד הדלת והמזוזה יש לרצוע את אזנו? כי הם היו העדים במצרים על שפסח ה' על בתי ישראל, כדי לקנותם לו לעבדים והלך זה ונעשה עבד לעבדים, לכן יירצע בפניהם.
 17. כשעבד נרצע, הוא עובד את אדונו "לעולם", למה הכוונה? עד שנת היובל, ולא משנה אם סמוכה היא או רחוקה.
 18. האם יכול האב למכור את בתו הגדולה לשפחה (משהגיעה לגיל בגרות והביאה סימנים)? לא.
 19. מתי משתחרר עבד כנעני, מתי עבד עברי, ומתי אמה עבריה? כנעני בראשי אברים שהפיל לו אדונו. עברי בשש שנים או ביובל. עבריה בשש או ביובל או בסימנים.
 20. מה מצוה על האדון לעשות אם קונה לו אמה עבריה? לקחתה לו לאישה.
 21. מתי אינו חייב לעשות כן? אם אינו רוצה כי אינה נושאת חן בעיניו.
 22. אם נושא אותה האם צריך לתת לה כסף קידושין? מדוע? לא, כי הכסף בו קנה אותה נחשב לכסף קידושין.  
 23. מה מצוּוֶה האדון לעשות אם אינו רוצה לשאתה וכיצד? לסייע בפדיונה, דהיינו שיקבל עבורה רק מה שנתן בקניתה, פחות השנים שעבדה.
 24. מה מצווה האדון שלא לעשות אם רוצה להוציאה? שלא למכרה לאדם אחר.
 25. מי עוד מצווה בכך? אביה של הנערה.
 26. האם יוכל בנו של האדון לקחתה לאישה? כן. 
 27. האם יצטרך לתת לה כסף קידושין או שלא, כמו אביו? פרט. לא יצטרך. אלא אומר לה הרי את מיועדת לי בכסף שקיבל אביך בדמייך.
 28. מהו משפט הבנות? שהבעל ייתן לאשתו מזון בגד ועונה.
 29. מי שלקח אמה לאישה ואחר כך לקח בנוסף לה אחרת, מה עליו לזכור? שלא להחסיר לאמה מזון בגד ועונה.
 30. אם לקח אדון אמה ולא נשאה ולא נתנה לבנו ולא הוציאה בפדיון, מה יעשה? נשארת עמו עד שתביא סימנים ותצא מיד עוד לפני שש שנים.
 31. על איזו הכאה חייב אדם מיתה? הכאה שהביאה למוות.
 32. מי יכה ויהא חייב מיתה? אדם גדול ולא קטן.
 33. את מי יכה ויהא חייב מיתה? אפילו קטן ואישה אבל לא חייב על עובר שהוא גרם להפלתו.
 34. על ההורג בשוגג נאמר "ואשר לא צדה", מה פירוש המושג "צדה" (ג' פירושים)? לשון מארב, לשון צידה, לשון צידוד.
 35. דוד המלך אמר בשם התורה כי "מרשעים יֵצא רשע", היכן התורה אומרת זאת, ומה כוונת הענין? "והאלוקים אינה לידו", ה' זימן לאדם שיהרוג אדם אחר, והיה מגיע לו שיהרוג, מפני עוון אחר שהיה לו, מגלגלים חובה על ידי חייב.
 36. תן דוגמא למצב בו פורע ה' משני חייבים שלא נענשו בידי בית דין כי לא היו עדים על מעשיהם? אחד הרג במזיד ולא נענש במיתה כי לא ראו אותו, ואחד הרג בשוגג ולא יצא לַגָלוּת כי לא ראו אותו. ה' מזמנם למקום אחד, כשהשוגג בראש הסולם והמזיד בתחתיתו, ונופל השוגג על המזיד והורגו וראו זאת עדים, הרי שהמזיד נענש במיתה כראוי לו זה מכבר וכן השוגג ייענש בגלות כראוי לו זה מכבר.
 37. לפני שהיו ערי מקלט, לאן היו יכולים לברוח ולהיקלט ההורגים בשוגג? למחנה לויה.
 38. מי מתכווין להכות ואינו חייב אם הרג ומדוע? רופא שניתח והמית, אב שהיכה את בנו ורב את תלמידו ושליח בית דין את החייב מלקות, אינם חייבים אף כי הזידו בהכאה, דהיינו שהתכוונו להכות, מפני שלא עשו בערמה כדי להמית.
 39. מה הדין של כהן שהרג במזיד ורוצה לעבוד במזבח? מעם המזבח יילקח למות.
 40. במה שונה המכה חברו מן המכה אביו ואמו? הראשון בתשלומין והשני במיתה.
 41. על איזו הכאה באביו ואימו חייב מיתה? הכאה שיש בה חבורה (הוצאת דם אל מחוץ לעור או בתוכו).
 42. האם חייב מיתה רק כשיכה גם אביו וגם אמו? או זה או זה.
 43. מהי מיתת המכה אביו ואימו? חנק.
 44. מי יגנוב נפש וימכרנה וחייב מיתה? לא רק איש אלא אפילו אישה והמסופקים במינם.
 45. את מי יגנוב ויתחייב מיתה? איש או אישה.
 46. מה צריכים לראות העדים כדי שיתחייב הגונב נפש מיתה? שגנב והנפש בידו ואז מכר.
 47.  מהי מיתתו של הגונב נפש? חנק.
 48. כשסתם כך כתוב בתורה מיתה, על איזו מיתה מדובר? חנק.
 49. מי חייב מיתה כשקילל את הוריו? איש או אישה אבל לא קטן.
 50. מהי מיתתו של המקלל אביו ואימו? סקילה.
 51. מהו לשון התורה כשהמיתה היא בסקילה? דמיו בו, דמיהם בם וכד'.
 52. לאיזה משכב ייפול המוכה כדי שיתחייב המכה? חולי שמבטלו ממלאכתו.
 53. מה עושים עם המכה עד שיוודע אם יתרפא המוכה ויקום ממיטתו? אוסרים אותו.
 54. כיצד משערים את ביטול המלאכה שישלם המכה למוכה? רואים את המוכה כאילו הוא שומר קישואים, אם אינו ראוי כבר למלאכת יד ורגל כגון שנקטעו לו, ומשלם לו המכה דמי ביטול מלאכתו הקודמת.
 55. מה עוד מוזכר בפרשתנו שישלם המכה? שכר הרופא.

 

שני

 1. מה דינו של המכה את עבדו או אמתו והרגם? חייב מיתה.
 2. מתי אינו חייב מיתה? כשלא מתו מיד אלא חיו יום או יומיים.
 3. מה דינו של הדוחף אישה הרה ומת עוברה? ייענש על פי הדיינים כשיתבענו בעל האישה.
 4. אם גם האישה מתה מה הדין? נפש תחת נפש.
 5. אילו אברים נותן כנגד מה שקלקל לחברו? עין שן יד ורגל.
 6. אילו סוגי מכות יקבל כנגד מה שעשה לחברו? כוויה פצע חבורה.
 7. מה דינו של המכה והורס את שינו או עינו של עבדו או אמתו? משלח אותם לחופשי.
 8. מה דין שור שנגח איש או אישה ומתו? השור נסקל ואסור באכילה ובעליו פטור.
 9. מה דינו של שור מועד שנגח והרג איש או אישה ילד או ילדה? השור ייסקל ובעליו יומת.
 10. מה יוכל לעשות כדי לפדות נפשו מן המיתה? לתת כופר ככל שיידרש.
 11. מה דינו של שור שהרג עבד או אמה? השור נסקל ובעליו משלם שלושים שקלי כסף לאדון.
 12. מה דינו של איש שכרה בור או פתח בור קיים ונפלו שם שור או חמור? ישלם לבעלים והמת שלו.
 13. מה דינו של שור שנגח שור אחר ומת? מוכרים את השור החי והמת וחוצים את הכסף.
 14. מה דינו של שור מועד שנגח והמית שור אחר? ישלם שור תחת השור והמת שלו.
 15. מה דינו של הגונב שור ושחטו או מכרו? ישלם כפול חמש משוויו.
 16. מה דינו של הגונב שה ושחטו או מכרו? ישלם כפול ארבע משוויו.
 17. מה דינו של ההורג גנב בשעת פריצתו? פטור.
 18. מה הדין אם ראו עדים את הגנב ובכל זאת הרג אותו בעל הבית? חייב.
 19. אם אין לגנב לשלם חזרה מה יעשה? יימכר לעבד.
 20. אם נמצאה הגנבה ביד הגנב כמה משלם? כפול שניים משווי הגנבה.

רש"י

 1. על איזה עבד מדובר, שאם היכהו האדון ומת אחרי יום או יומיים פטור האדון? עבד כנעני.
 2. האם חייב האדון על הכאה בכל שבט? רק שבט שיש בו כדי להמית, ועל אבר שבהכאתו ימות האדם.
 3. באיזו מיתה מתחייב האדון שהרג את עבדו? סיף בחרב.
 4. לאחר כמה זמן בדיוק ימות העבד הכנעני ויהא האדון פטור ממיתה? 24 שעות, יממה.
 5. מדוע באה ההקלה הזו? כי כספו הוא.
 6. מה דינו של המכה רעהו ומת רק לאחר 24 שעות? חייב.
 7. מה דינו של המתכווין להכות רעהו והיכה אישה הרה ומת העובר? חייב קנס כספי.
 8. כיצד קובעים כמה עליו לשלם? אומדים כמה הייתה האישה ראויה להימכר עם ובלי הריונה, ומשלם את ההפרש.
 9. אם האישה עצמה מתה במקרה זה מה הדין (מחלוקת)? יש אומרים שחייב המכה מיתה. ויש אומרים שמשלם קנס כמה שהיתה ראויה להמכר בשוק.
 10. מדוע לא לכל הדעות חייב מיתה? כי התכווין להרוג את חברו ולא אותה.
 11. אם היכה חברו וקלקל עינו שינו ידו או רגלו, מה דינו? משלם קנס והשיעור הוא לפי שוויו בשוק לפני ואחרי הנזק.
 12. מהו העונש על כוויה פצע או חבורה שעשה בחברו? אם עשה לו נזק ופחת שוויו, משלם זאת וגם את הצער שעשה לו בהכאה. ואם לא עשה נזק משלם על הצער ריפוי שבת ובושת.         
 13. מה דין האדון שהפיל עינו או שינו של עבדו הכנעני ומה הדין בעברי? בכנעני יוצא לחופשי ובעברי אינו יוצא.
 14. האם רק שן ועין מביאים לחירותו של העבד הכנעני? פרט. לא, אלא כל 24 ראשי אברים, שהם אצבעות הידים והרגלים והאזניים והאף וראש הגויה (הברית).
 15. האם רק על שור הנוגח וממית חייבים? לא, אלא גם בכל בהמה חיה ועוף.
 16. שור תם שנגח והמית מה דין בשר השור? אסור באכילה גם אם שחטוהו כראוי לאחר שנגמר דינו, ואסור גם בהנאה.
 17. בכמה נגיחות נעשה השור מועד? 3.
 18. האם חייבים רק על שור שהמית בנגיחה? פרט. לא, אלא גם בבעיטה, נשיכה, דחיפה.
 19. מה דינו של בעל השור המועד שנגח והמית? חייב מיתה בידי שמים וקנס.
 20. איזה קנס משלם הנ"ל? יש אומרים דמי מזיק ויש אומרים דמי ניזק.
 21. האם חייבים גם על שור שנגח והמית ילדים קטנים? כן.
 22. על המתת מי התשלום הוא רק 30 שקלי כסף? עבד או אמה כנעניים.
 23. אדם שפתח או כרה בור חייב על הנופל שמה, מי עוד חייב? הכורה טפח בלבד אך בכך השלים את עומק הבור לעשרה טפחים, הוא חייב על הכל, והכורה את תשעת הטפחים הראשונים פטור מהכול.
 24. האם יש צורך במילוי הבור עפר או די בכיסויו כדי שיהא פטור? די בכיסוי.
 25. על מי חייב בעל הבור בנפילתו לבור ועל מי פטור? חייב על כל בהמה וחיה ופטור על אדם וכלים שנפלו לבור.
 26. אם מדובר על בור ברשות הרבים מדוע נקרא הכורה "בעל הבור"? מפני שעשה תקלה שכל נזק שתגרום הוא אשם בכך ולכן נקרא בעליו.
 27. במה יוכל בעל הבור לשלם לניזק? כסף או שווה כסף ואפילו סובין אם בא לגבות מן המיטלטלין. ואם בא לגבות מן הקרקע ישלם מן העידית והמיטב שיש לו.
 28. מה עושים עם נבלת הבהמה שמתה בבור? היא שייכת לניזק והוא יקבל את שוויה מן המזיק. 
 29. במה מתחייב בעליו של שור תם שנגח והמית שור אחר? משלם חצי נזק מגופו, כלומר בודקים כמה שווה נבלת השור המת וכמה היה שווה כשהיה חי, וחצי מההפרש משלם בעל השור התם אך גם זה רק מגופו של השור התם, דהיינו שאם השור התם שווה פחות מחצי נזק, בין אם הוא חי או מת, השור הממית, לוקח אותו הניזק והפסיד.
 30. במה מתחייב בעליו של שור מועד שנגח והמית שור אחר? משלם נזק שלם מן העלייה, כלומר משלם את כל שוויו של השור המת, מגופו של השור החי ואם עדיין לא השלים בכך הנזק, מביא ומשלים מן העלייה.
 31. מדוע הגונב ומוכר או שוחט שור משלם כפול חמש מהשור, ואילו מי שעשה כך בשה משלם רק כפול ארבע (ב' דעות)? רבן יוחנן בן זכאי אומר מפני שבשור לא נתבזה הגנב כי הוא הולך על רגליו לכן ישלם כפול חמש ובשה היה צריך להרימו ולהתבזות בו לכן ישלם כפול ארבע, ור' מאיר אומר שכיוון שבגניבת שור נתבטלה מלאכת בעל הבית עם השור לכן משלם כפול חמש ואילו בשה שאינו עובד כפול ארבע.
 32. האם תשלומי גניבת שור ושה קיימת גם בשאר הבהמות? לא.
 33. מתי מתחייב ההורג את הגנב שנכנס אל ביתו ומתי לא? אם ברור לבעל הממון שהגנב לא יהרגנו, כגון שהיה זה אביו, מתחייב על הריגתו, ואם לא ברור, אינו מתחייב, כי חזקה על הגנב שבא גם על דעת להרוג כשיעמוד כנגדו בעל הממון והבא להורגך השכם להרגו.
 34. מתי משלם הגנב כפליים ממה שגנב? כשנמצאה בידו הגניבה ועדיין לא שחט ולא מכר.
 35. האם מדובר רק בגניבת בעל חיים או בגניבת כל חפץ? בכל גניבה.
 36. אם גנב תרנגול אחד חי ונתפש בידו, האם רשאי לשלם שנים מתים? פרט. לא, אלא שנים חיים או שוויים.

שלישי

 1. מה משלם הנותן לבהמתו לאכול בשדות זרים? מיטב שדהו וכרמו.
 2. האם מתחייב בתשלומין מי שהדליק אש ברשותו והלכה והזיקה ברשות חברו? כן.
 3. מה דינו של אדם ששמר לחברו כסף או כלים ונגנבו ממנו? אם יימצא הגנב ישלם כפליים, ואם לא, יוגש השומר אל הדיינים לבדוק אם אין זה הוא הגנב. ואם זה הוא ישלם כפליים.
 4. מה דינו של השומר לחברו בהמה ומתה או הוזקה? ישבע שאין זה הוא וייפטר.
 5. מה הדין באם נגנבה הבהמה מעם השומר? ישלם לבעלים.
 6. מה הדין באם נטרפה הבהמה על ידי חיה רעה? יביא עדים על כך וייפטר.
 7. מה דינו של השואל מחברו בהמה והוזקה או מתה? חייב לשלם, אם בעליה לא היה שם. ואם היה שם, פטור השואל מלשלם. ואם שכיר הוא, יפסיד שכרו בנזק זה.
 8. מה דינו של הבא על בתולה שעדיין לא התארסה? חייב לקחת אותה לאישה. 
 9. ואם אין אביה מוכן לתיתה לו? ישלם לו קנס.
 10. מה דין המכשפה? מיתה.
 11. מה דין שוכב עם בהמה? מיתה.
 12. מה דין זובח לעבודה זרה? מיתה.
 13. מה יש להקפיד ביחס לגר צדק? שלא לצערו ולא ללחצו.
 14. מה אסור לעשות ליתום ואלמנה ומה העונש על כך? אסור לענות אותם והעונש מיתה בחרב.
 15. מה יש להקפיד כשנותנים הלוואה? שלא לקחת ריבית.
 16. מה צריך להקפיד מי שנתן הלוואה לחברו ולא החזיר בזמן ולקח כמשכון את כסותו ומדוע? להחזיר לו את הכסות עד השקיעה, שיהיה לו במה לשכב לישון.

רש"י

 1. באילו נזקים דיברה תורה שהבהמה עושה בשדה הזולת? נזקי רגל שרומסת והורסת ונזקי שן שאוכלת ומכלה.
 2. מתי משלם המזיק מהטוב שבנכסיו ומתי לא? אם משלם מקרקע נותן לו מהטוב ואם במיטלטלין משלם לו בכל דבר, שהכול נקרא טוב, כי אם לא יימכר כאן יימכר שם.
 3. מה המקרה של המזיק באש ומה דינו? אדם הבעיר אש בשדהו והיא מעצמה מצאה קוצים וליהטה אותם וכך הגיעה לשדה חברו ועשתה נזק לתבואה המחוברת לקרקע או שאינה מחוברת או שליחכה את האדמה החרושה ויש צורך לחרוש פעם שניה, על הכול חייב לשלם.
 4. השומר שנעלם לו הפקדון ואמר שלא גנב, מתי ישלם כפל אם באו עדים והעידו שגנב? אם באו לאחר שנשבע שלא גנב, ולא לאחר שרק אמר שלא גנב.
 5. מה דינם של עדים שהעידו בשקר על השומר כי הוא גנב הפקדון ובאו עדים אחרים והזימו אותם והוכיחו את שקרם? ישלמו הם כפליים לבעל הפקדון.
 6. מתי מחייבים את השומר שבועה? רק כאשר הודה במקצת ולא כאשר כפר בכל.
 7. מהו ההבדל בין שומר חינם, ששומר לחברו בחינם, לשומר שכר, שמקבל שכר עבור שמירתו? אם נגנב הפקדון, שומר חינם פוטר עצמו בשבועה ושומר שכר משלם.
 8. מה ההבדל בין שומר שכר לשואל? מי ששאל מחברו חפץ חייב אף על נזקים שבאו באונס כגון שמת מעצמו או נשבר או נשבה בכח על ידי ליסטים. ושומר שכר פטור על אונסין.
 9. מתי שומר שכר פטור באונסים? אם נשבע שלא השתמש בחפץ לעצמו, כי אם השתמש, אפילו שאחר כך אירע האונס, חייב.
 10. מה הדין בשומר שכר שטוען שחיה רעה טרפה את הבהמה שהופקדה אצלו? יביא עד שכך היה ולא ישלם.
 11. האם מדובר בכל חיה רעה שטרפה שיהא פטור? רק בזו שאי אפשר להציל מידה כגון אריה וזאב ודוב ונחש. אבל שועל וחתול ונמיה שיכול להציל מידם חייב.
 12. מתי השואל חייב באונסין ומתי פטור לגמרי? אם בעלי הבהמה או הכלי עושים עמו במלאכה כלשהי, פטור. ואם לאו חייב בהכל.
 13. מה דינו של השוכר בהמה או חפץ, לעניין חיוב נזקים ואובדן? מחלוקת. או כשומר חינם להפטר בשבועה אף מגניבה או כשומר שכר להפטר מאונס בשבועה שלא השתמש בה. אך בודאי לא כשואל להתחייב באונסין.
 14. איזה מוהר נותן המפתה לבתולה כדי שיישאנה? כותב לה כתובה.
 15. אם אין חפץ בו אבי הנערה כמה צריך האיש לתת לו כקנס? 50 כסף.
 16. האם רק מכשפה נקבה חייבת מיתה? לא, אלא גם מכשף זכר.
 17. מהי מיתתו של הרובע בהמה? סקילה.
 18. על אילו עבודות לעבודה זרה חייב מיתה ועל אילו לא? על זביחה ניסוך והקטרה חייב מיתה אפילו אין דרך עבודת אותה עבודה זרה בכך. ועל כיבוד ריבוץ גיפוף ונישוק, אינו במיתה אך ישנו בלאו.
 19. מהי האונאה האמורה האסורה בגר? אונאת דברים.
 20. מהו הלחץ האמור האסור בגר? גזלת ממון.
 21. מניין שמום שבך אל תאמר לחברך? גר לא תונה כי גרים הייתם.
 22. האם רק יתום ואלמנה אסור לענות? לא ודיבר הכתוב בהווה כי הם חלשים ומצוי לענותם.
 23. על מה עונש החרב ביתום ואלמנה, על העינוי או על אם צועקים? על אם צועקים.
 24. מהו עונש העינוי? לא מפורש, אבל הכוונה אם תענה אותו, כבר תיטול את העונש שלך, כי סופו לצעוק וסופך להיענש.
 25. מה הן הקללות למי שיענה יתום ואלמנה ויצעקו לה'? מיתה בחרב ואין עדות על מיתתו, אשתו אלמנה עגונה שאסורה להינשא, בניו יתומים שאינם יורשים את אביהם כי לא ברור דבר מיתתו.
 26. אם יהודי וגוי מבקשים הלוואה האם יש מצוה להקדים את היהודי? כן.
 27. מה עוד למדנו מהקדמת היהודי? עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת.
 28. את מי אסור לתבוע שיחזיר הלוואה? את מי שיודעים שאין לו להחזיר.
 29. כיצד צריך להתנהג כלפיו המלווה? כאילו לא הלווה לו.
 30. מדוע הריבית נקראת נשך? כי היא דומה לנשיכת נחש המתחילה בנשיכה קטנה שבקושי מורגשת עד שעולה לראשו של האדם, כן הריבית מתחילה קטנה ומסיימת בחוב כבד.
 31. מה הרמז בכפל חבול תחבול? קח משכון מהלווה שלא פרע, אך החזר אם צריך, וקח והחזר אפילו הרבה פעמים.
 32. כיצד יש ללמוד בעניין זה מהשם יתברך? כי הוא נוטל כל לילה הנשמה ומחזירה לנו למרות שאנו חייבים לו, כמו כן עלינו להחזיר המשכון למרות שחייבים לנו.   
 33. על איזו כסות מדבר הכתוב להשיב ללווה שלא פרע חובו? כסות יום, יש לתת לו שישתמש בה כל היום ולאחר השקיעה אפשר לקחתה חזרה עד הבוקר שאז יחזירנה לו כדי שיהא לו במה להתכסות.
 34. מהם הדברים שחייב להחזיר? בגד חיצוני, בגד פנימי- חלוק, מצעים.

רביעי

 1. את מי אסור לקלל? דיין ואדם חשוב כגון נשיא.
 2. איזו מתנה אסור לאחר לה'? ביכורים והתרומה.
 3. איזה בן שייך לה' ויוצא רק בפדיון? בכור.
 4. מאיזה יום ללידת הבהמה היא ראויה לקרבן? מיום השמיני.
 5. מה אין לעשות עם בשר טרפה ומה יש לעשות? אסור לאכול ויש להשליכו לכלבים.
 6. איזו שמועה אסור לקבל? שמועת שווא ושקר.
 7. עבור מי אסור להיות עד? עבור רשע.
 8. מתי יש ללכת אחרי רבים ומתי לא? לדברים רעים לא ולטובים כן.
 9. מניין שאין לו לדיין להימנע מלומר דעתו בדין? לא תענה על ריב לנטות.
 10. על מה יש להקפיד כשבא עני לדין? שלא לנטות לטובתו כי הוא עני ומסכן.
 11. מה יש לעשות אם מצאנו שור או חמור של אדם שנוא עלינו? יש להשיב לו את האבדה.
 12. מה יש לעשות אם ראינו חמור של אדם שנוא עלינו שרובץ תחת משאו? יש לעזור לו.

רש"י

 1. מניין אזהרה לברכת ה' (- קללה, בלשון נקיה)? א-להים לא תקלל.
 2. איזה סדר בתרומות אסור לשנות? קודם ביכורים ואז תרומה ואז מעשר.
 3. בכמה סלעים פודים את הבכור מן הכהן לאחר שלושים יום? חמישה.
 4. מתי נותנים לכהן בכור בהמה דקה? לאחר שלושים יום.
 5. מה פירוש להיות קדוש? פרוש מדבר האסור.
 6. מתי אדם נקרא לא שייך לה'? אם אינו פורש מנבלות וטרפות.
 7. מדוע מקבל הכלב את בשר הטרפה? כשכר על כך שלא חרץ לשונו כשיצאו ישראל ממצרים.
 8. מניין שאסור לקבל לשון הרע ושאסור לדיין לשמוע את אחד הצדדים לפני שמגיע הצד השני? לא תישא שמע שוא.
 9. עם מי אסור להשתתף ולהיות לעד? עם עד שקר.
 10. אם דנו דיני נפשות ורבו המחייבים על המזכים בדיין אחד האם מכריעים לחובה? לא. אלא רק בשניים.
 11. אם דנו דיני נפשות ורבו המזכים על המחייבים בדיין אחד האם מכריעים לזכות? כן.
 12. על מי בסנהדרין אין לחלוק ומה עושים לפיכך? על רב וגדול שבהם, ולכן מתחילים לשאול את הקטנים את דעתם.
 13. מתי אין צריך האדם לעזור כשרואה בהמת חברו כורעת תחת משאה? אם הוא זקן ואין זה לפי כבודו או שהבהמה היא של גוי עובד עבודה זרה והמשא של ישראל.

חמישי

 1. בדינו של מי יש להיזהר מלבוא לקראתו? דינו של אביון.
 2. מאיזה דיבור יש להתרחק? דיבור של שקר.
 3. מדוע אין להרוג מי שיצא זכאי בדין? כי אם הוא רשע ה' כבר יענישו.
 4. מדוע אין לקחת שוחד? כי הוא מעוור עיני חכמים ומסלף משפטים ישרים.
 5. מדוע אין ללחוץ את הגר? כי קשה לו בכך, כאשר חוו זאת בני ישראל עצמם כשהיו גרים במצרים.
 6. מה יש לעשות בכרם בזיתים ובתבואה בשנה השביעית? לא לעבוד שם.
 7. מי ייקח ויאכל מהשדות והכרמים? האביונים ומה שנשאר חיית השדה.
 8. חוץ מיהודי מי עוד צריך לנוח בשבת? בהמותיו ועבדיו של היהודי וכן הגרים.
 9. אילו שמות אסור אף לומר? שמות של עבודה זרה.
 10. כיצד מכונים בתורה שלושת הרגלים? פסח חג המצות, שבועות חג הקציר, סוכות חג האסיף.
 11. מי צריך להגיע שלוש פעמים בשנה לבית המקדש? כל הזכרים.
 12. איזה קרבן אינו קרב עם חמץ? קרבן פסח.
 13. מה צריך שיהיה עם חלבי קרבן החג? צריך שיוקטרו על המזבח לא אחרי הבוקר.
 14. מה יש לעשות עם ביכורי האדמה? להביא לבית המקדש.
 15. במה אסור לבשל גדי? בחלב אימו.

רש"י

 1. מי מוגדר כאביון? מי שהוא מדולדל ומתאווה לכל טובה.
 2. מי שחייבו אותו בית הדין ויצא, ואמר אחד הדיינים שיש לו זכות עליו, האם מחזירים אותו לדון לזכות? כן.
 3. מי שזיכו אותו בית הדין ויצא, ואמר אחד הדיינים שיש לו כף חובה עליו, האם מחזירים אותו לדון לחובה? לא.
 4. מדוע לא להחזיר מי שיצא זכאי ופתאום נודעה לו חובה? כי ה' יודע בוודאי את דינו, ואם הוא רשע, כבר יש הרבה שלוחים למקום להרגו.
 5. האם מותר לקחת שוחד כדי לשפוט אמת? אסור.
 6. מה סופו של חכם, אפילו חכם בתורה, שנוטל שוחד? שתיטרף דעתו וישכח תלמודו ויכהה מאור עיניו.
 7. מדוע הזהירה תורה הרבה פעמים על היחס לגר? מפני שלבו נוטה לצעדים שליליים, סורו רע.  
 8. מה פירוש הציוויים שנאמרו לגבי שנת שמיטה "תשמטנה" "ונטשתה" (ב' פירושים)? תשמטנה שלא לעבוד באדמה, ונטשתה שלא לאכול מפרי האדמה לאחר זמן הביעור. וכן תשמטנה ממלאכה גמורה כגון חרישה וזריעה, ונטשתה מלזבל וכד'.
 9. האם צריכים לעשר את תוצרת האדמה של שנת השמיטה? לא.
 10. האם מותר להניח לבהמה לתלוש עשבים מהקרקע בשבת ולאכול ומדוע? כן, כי אחרת זהו צער בשבילה ולא מנוחה.
 11. על איזה גר מדובר שצריך לשבות בשבת? גר תושב שברשותך, כי גר צדק הוא ישראל גמור לעניין כל המצוות.
 12. כיצד אסור להזכיר שם עבודה זרה? כגון שיאמר לחברו המתן לי ליד עבודה זרה פלונית או ניפגש ביום של עבודה זרה פלונית.
 13. כמו מה שקול איסור עבודה זרה? כמו כל התורה כולה.
 14. מדוע אסור לעשות שותפות עם עובד עבודה זרה? כדי לא לגרום לגוי להזכיר שם עבודה זרה שלו ולהישבע בה.
 15. מדוע חודש האביב נקרא כך (ב')? שבו התבואה מתמלאת באיביה. או שהוא אב וראשון לחודשים בהם מתבשלים הפירות.
 16. כיצד אין להגיע ריקם לבית המקדש ברגלים? יש להביא עולות.
 17. איזה קרבן היה מתיר בחג השבועות את הבאת המנחות מן החדש ואת הביכורים? שתי הלחם.
 18. מדוע אוספים את התבואה הביתה בסביבות חג הסוכות? כל הקיץ התייבשה התבואה בשדה ועתה יש להכניסה מפני הגשמים.
 19. אילו דברים הוצרך הכתוב להדגיש שלא ייעקרו בשנת השמיטה? שבתות ורגלים.
 20. מה יש לעשות לפני הקרבת קרבן פסח? לבער את החמץ.
 21. עד מתי בדיוק אפשר להעלות את הקורבן מהרצפה למזבח? עד עלות השחר.
 22. האם שנת השמיטה חייבת בביכורים? כן.
 23. כיצד יודע אדם מה הם הפירות שביכרו תחילה? נכנס לשדהו ורואה תאנה שביכרה, כורך עליה דבר לסימן.
 24. מאילו פירות באים הביכורים? רק משבעת המינים.
 25. לא תבשל גדי, האם דווקא גדי? לא, אלא גם עגל וכבש.
 26. מדוע שלוש פעמים נאמר בתורה "לא תבשל גדי בחלב אימו"? אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול.

שישי

 1. לשם מה אמר ה' שישלח מלאך ללוותנו במדבר? לשם שמירה ולהובילנו למקום המיועד לנו.
 2. מדוע יש להישמר מפני המלאך ולשמוע בקולו? כי הוא מקפיד על העוונות ושם ה' בקרבו.
 3. מה השכר בעבור ההקשבה למלאך? ה' ישנא את אויבינו ויצר להם.
 4. מה רצה ה' לעשות לעמים הנמצאים בארץ? להכחיד אותם.
 5. לאחר שנכנסים לארץ מה אין לעשות ומה יש לעשות עם העבודה זרה ששם? אין לעבוד ולהשתחוות לה, ויש לשבר אותה ולהרוס אותה.
 6. מה מבטיח ה' לעמו אם יעבדו אותו כראוי? שיברך את הלחם והמים ויסיר מאיתנו כל מחלה.

רש"י

 1. מדוע היה צורך בליווי של מלאך ולא ה' בעצמו? כי ידע ה' שסופם לחטוא ולא ירצה ה' בעצמו ללוותם.
 2. כנגד מה מכוון בית מקדש של מטה? כנגד בית מקדש של מעלה.
 3. מדוע המלאך יקפיד ולא יוותר על הפשעים (ב')? כי הוא מן הכת שאינן חוטאים (מלאכים) ולא יוכל לסבול חטאים, וכן הוא שליח שרק עושה שליחותו.
 4. מי הוא המלאך שנשלח ללוות את עם ישראל וכיצד שם ה' בקרבו? מטטרו"ן, ושם שדי הוא בגימטריא מטטרו"ן.

שביעי

 1. אם נעבוד את ה' מהי הברכה לנשים? לא תהיה אישה מפלת ולא עקרה.
 2. מהי ברכת החיים? את מספר ימיך אמלא.
 3. את מה ישלח ה' כנגד אויבינו בארץ והם יפחידו ויגרשו את אויבינו? את פחדו ואימתו, ואת הצרעה.
 4. מדוע לא יגרש ה' את אויבינו בשנה אחת? פן תתרבה חיית השדה באותם מקומות, ובתוך השנים החולפות כבר יתרבה עם ישראל עד שינחל את הארץ.
 5. מה היה אמור להיות גבול הארץ לולא חטאנו? מים סוף עד ים פלשתים ומן המדבר עד נהר פרת.
 6. למי אסור היה לכרות ברית? ליושבי הארץ ולאלוהיהם.
 7. מדוע אסור שישבו בארץ כלל? פן יחטיאו אותנו.
 8. מי נצטווה לעלות להר ולהשתחוות לפני ה' מרחוק? משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל.
 9. מה היה השלב הבא לאחר שעלו? משה לבדו המשיך לעלות ולגשת אל ה'.
 10. מה ענו העם כשירד משה ואמר להם כמה חוקים ומשפטים? הם הבטיחו שיעשו כל מה שאמר ה'.
 11. מה כתב משה כשירד מן ההר? את כל מה שה' אמר לו.
 12. מה בנה משה תחת ההר? מזבח עם שתים עשרה אבני מצבה  כנגד שנים עשר שבטים.
 13. את מי שלח משה להקריב על מזבח זה? את בכורות בני ישראל.
 14. מה הם הקריבו? פרים לעולות ושלמים.
 15. מה עשה משה עם הדם מכל השחיטות? חצי זרק על המזבח וחצי שמר באגנות.
 16. מה קרא משה בפני העם ומה ענו העם אחריו? את ספר הברית, וענו אחריו נעשה ונשמע.
 17. מה עשה משה מיד לאחר הסכמת העם לבוא בברית עם ה'? זרק עליהם את הדם שהיה באגנות והוא סימן לכריתת הברית בין ה' לעם.
 18. מי עלה שוב להר? משה ואהרן נדב ואביהוא וע' זקנים.
 19. מה ראו כשעלו להר? את ה' ותחת רגליו מה שנראה כאבן טובה ושמים טהורים.
 20. האם ניזוקו באותה שעה על שהעזו להסתכל על כך? לא.
 21. על מה שמחו כל המכובדים הללו כאילו שאכלו ושתו? שהתקבלו ברצון קרבנותיהם.
 22. מה אמר ה' למשה לאחר שמחה זו? שיעלה אליו בכדי לקבל את לוחות האבן והתורה והמצוות שכתב ה'.
 23. מי קם ללוות את משה בעלייתו אל ההר? יהושע משרתו.
 24. מה אמר משה לזקנים לפני שנפרדו? שימתינו לו שם ושאם יש למישהו דין יגש לאהרן וחור.
 25. מה קרה להר לאחר שעלה אליו משה? כיסה אותו הענן.
 26. מה שכן על ההר שלכן כיסהו הענן? כבוד ה'.
 27. כעבור כמה ימים קרא ה' למשה מתוך הענן? כעבור שישה ימים, ביום השביעי.
 28. כיצד נראה כבוד ה' בראש ההר לעיני בני ישראל? כאש אוכלת.
 29. לאחר שה' קרא למשה להיכנס אל תוך הענן, כמה זמן שהה שם? ארבעים יום וארבעים לילה.

רש"י

 1. מי מוגדרת כמְשַכֵּלָה? מי שמפילה נפלים או שבניה מתים.
 2. כיצד הייתה הצרעה פוגעת באויבינו? מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים.
 3. החיוי הכנעני והחתי. מי מהם היה בארץ ישראל ומי בארץ סיחון ועוג בעבר הירדן מזרחה? החיוי בארץ ישראל, והכנעני והחתי בעבר הירדן, בארץ סיחון ועוג.
 4. מאחר והצרעה לא עברה את הירדן אל תוך ארץ ישראל, כיצד היכתה בחוי? עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם ארס מרחוק.
 5. באיזה תאריך אמר ה' למשה בפעם הראשונה לעלות אליו? ד' בסיון.
 6. אילו דברים אמר משה לעם לאחר שירד מן ההר? שיפרשו שלושה ימים מאישה. שבע מצוות בני נח. מצות שבת. כיבוד אב ואם. פרה אדומה. דינים שניתנו במרה.
 7. מה כתב משה כשירד מן ההר? את התורה מבראשית ועד מתן תורה לא כולל. וכן דינים שנצטוו במרה.
 8. משה רבינו לקח חצי הדם וזרק על המזבח וכו', ומי חילק את הדם לחצי? בא מלאך וחילקו.
 9. כיצד היה מחולק הדם שבאגנות? שתי אגנות, חצי לדם עולות וחצי לדם שלמים.
 10. עם אילו שלושה דברים נכנסו אבותינו לברית עם ה'? מילה, טבילה, הזאת דם עליהם.
 11. מהו "ספר הברית" אותו קרא משה באזני העם? מבראשית עד מתן תורה, והמצוות שנצטוו במרה.
 12. העולים להר הציצו בכבוד השכינה ונתחייבו מיתה, מדוע לא הרגם ה' באותה שעה? בכדי שלא לערבב שמחת התורה.
 13. מתי פרע זאת ה' מהם? ביום חנוכת המשכן מתו נדב ואביהוא, ובחטא המתאוננים מתו הזקנים.
 14. מה הזכירה כביכול לה' "לבנת הספיר"? מה שהשתעבדו בני ישראל במצרים בלבנים.
 15. את מה סימל עניין "עצם השמים לטוהר"? את האור והשמחה שהייתה לפניו בשעה שנגאלו ממצרים.
 16. מדוע נתחייבו כליה נדב ואביהוא והזקנים? על שהסתכלו בכבוד ה' מתוך גסות הלב לאחר אכילה ושתיה. 
 17. האם עשרת הדברות ניתנו בו' בסיון, יום מתן תורה? פרט. רק נאמרו, ולא ניתנו, ולאחר מתן תורה אמר ה' למשה לעלות להר לארבעים יום ואז יתן לו את לוחות האבן.
 18. אם משה רבינו קיבל מה' רק את לוחות הברית כיצד אמר לו ה' שייתן לו את כל התורה תרי"ג מצוות? כל המצוות כלולות ורמוזות בעשרת הדברות.
 19. לשם מה קם יהושע עם משה אם לא היה צריך לעלות עמו להר? ללוות את רבו עד הגבלת תחום ההר.
 20. מה עשה יהושע במקום שבו היה חייב לעצור ולא להמשיך עם משה? הקים שם אוהל והמתין למשה עד רדתו מן ההר.
 21. מי היו אביו ואימו של חור? כלב בן יפונה ומרים אחות משה.
 22. מי הייתה אפרת? מרים.
 23. מהם ששת הימים שהמתין משה בענן עד שה' קרא לו (ב')? יש אומרים לפני מתן תורה ועשרת הדברות ויש אומרים מיד לאחר מכן, בתחילת הארבעים יום שעלה להר.
 24. מה ניתן ללמוד מהמתנה זו של משה שישה ימים? שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה שישה ימים.
 25. כיצד ידע משה דרכו בתוך הענן שהוא עשן וערפל? ה' עשה לו שביל בתוכו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן