“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מקץ- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע מקץ". 151 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת מקץ "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת מקץ

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. כעבור כמה זמן מחלום השרים חלם פרעה? שנתיים.
 2. מה היה חלומו הראשון של פרעה? שבע פרות יפות ובריאות עולות מן היאור ורועות, ולידם שבע פרות מכוערות ורזות שלפתע אכלו את הבריאות.
 3. מה היה חלומו השני של פרעה? שבע שיבולים בקנה אחד בריאות וטובות ולפתע צמחו שבע שיבולים דקות שבלעו את הבריאות והמלאות.
 4. מה עשה פרעה כשהקיץ ונבהל? קרא לכל חרטומי וחכמי מצרים לפתור חלומו.
 5. האם הצליחו לפתור, ומי נזכר באדם שיכול לפתור ובמי? לא, שר המשקים נזכר ביוסף.
 6. כיצד כינה שר המשקים את יוסף? נער עברי עבד לשר הטבחים.
 7. מה עשה פרעה כששמע על חכמתו של יוסף בפתרון החלומות? שלח לקרוא לו.
 8. מה עשו ליוסף לפני שהגיע לפרעה? סיפרו שערותיו והחליפו שמלותיו.

רש"י

 1. מהו יאור? מאגר מים לא טבעי אלא שאדם יצַרוֹ.
 2. מדוע נקרא הנילוס יאור? שהוא עולה ומשקה יאורים רבים.
 3. מדוע יש צורך ביאורים במצרים? לפי שאין גשמים יורדים בה תדיר כשאר ארצות.
 4. מתי אין הבריות נותנות עין צרה אחת בחברתה? בשנים של שובע.
 5. מה ההבדל בין חלום פרעה לחלום נבוכדנצר? פרעה זכר וידע החלום ולא הפתרון, נבוכדנצר גם את החלום לא זכר.
 6. מהו חרטומים? נחרים בטימי, מחממים עצמות מתים ושואלים אותם שאלות.
 7. האמנם לא פתרו החרטומים את חלום פרעה? פתרו, אך לא נכנס הפתרון באזניו.
 8. למה התכוין שר המשקים כשכינה את יוסף נער עברי ועבד? נער, שוטה ואינו ראוי לגדולה. עברי, אפילו לשוננו אינו מכיר. עבד, שאסור לו למלוך וללבוש בגדי שרים.
 9. מדוע נקרא בית הסוהר בור? שהוא עשוי כעין גומא.
 10. מדוע סיפרו את שערות יוסף לפני שהגיע לפרעה? מפני כבוד המלכות.

שני

 1. מה ענה יוסף לפרעה כששיבח אותו על פתרונותיו? שאין זה תלוי בו אלא בה'.
 2. כיצד פתר יוסף לפרעה את חלומותיו? שני החלומות כוונתם אחת היא, שיבואו 7 שני שובע ואחריהן 7 שני רעב שישכיח לגמרי את השובע, וזה שבא החלום פעמיים הוא מפני שממהר ה' לעשות זאת.
 3. מה הציע יוסף לפרעה לעשות בנידון? להתכונן בשנות השובע לשנות הרעב ע"י צבירת מזון, ושינוהל הכל ע"י איש נבון וחכם, שיהיו תחתיו פקידים בכל ארץ מצרים והם ינהלו את המצבור הגדול.
 4. מה הגיב פרעה ועבדיו לפתרון? מצא חן בעיניהם, ופרעה אמר שיש רוח אלוקים ביוסף.

רש"י

 1. מדוע בשני השובע נאמר "הגיד לפרעה" וברעב נאמר "הראה את פרעה"? הגיד – על דבר סמוך, הראה – על דבר רחוק.
 2. מה ההבדל בין שם העצם אוכל לַפּוֹעַל אוכל? הראשון טעמו בא' והשני טעמו בכ'.

שלישי

 1. מה אמר פרעה ליוסף בעקבות הפתרון? שאין חכם כמותו, ושהוא ינהל את כל ענייני מצרים.
 2. מה לא רצה פרעה לתת ליוסף? את הכסא והמלוכה.
 3. מה עשה פרעה ליוסף לאות כבוד? נתן לו את טבעתו, הלבישו בגדי שש, נתן רביד זהב על צווארו, והרכיבו במרכבה מלכותית.
 4. מה גזר פרעה על כל עמו ביחס ליוסף? שאיש לא ירים ידו לאחוז חרב, או רגלו לרכב על סוס, אם לא ברשות יוסף.
 5. כיצד קראו העם ליוסף וכיצד קרא לו פרעה? העם קראו לו אברך, ופרעה קרא לו צפנת פענח.
 6. את מי נתן פרעה ליוסף לאשה? אסנת בת פוטיפרע.
 7. בן כמה היה יוסף כשעמד לפני פרעה והתמנה לתפקיד הרם? 30.
 8. היכן היו מצבורי התבואה והמזון? בכל עיר שמרו את אוכל השדות שמסביבה.
 9. מדוע חדלו מלספור את כמות המזון שנצטבר? כי היה רב מדי מכדי לספור.
 10. כמה בנים נולדו ליוסף ומתי? שניים בתוך שנות השבע.
 11. מה שמות בניו ומדוע? מנשה על שם נשיה ושכחת העבר, ואפרים על שם שזכה יוסף לפרות ולרבות.

רש"י

 1. מה מסמלת נתינת הטבעת מאת המלך? שהמקבלה יהיה שני לו לגדולה.
 2. מהו רביד הזהב? שרשרת רצופה בטבעות.
 3. מהי מרכבת המשנה? המרכבה השניה למרכבת המלך בחשיבותה.
 4. מהו אברך (ג' פירושים)? אבי המלכות, או אב בחכמה ורך בשנים, או שכורעים ברך לפניו.
 5. מהו צפנת פענח? מפענח הצפונות והסודות.
 6. מיהו פוטיפרע ומדוע נקרא כך? פוטיפר, ונקרא כך מפני שנפרע ונסתרס מאליו, מפני שחמד את יוסף למשכב זכר.
 7. כיצד שימרו בכל עיר את תבואתה? נתנו הפירות בתוך עפר המקום.
 8. מניין שאסור לאדם לשמש מיטתו בשנות רעב? וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב.

רביעי

 1. היכן היה רעב בשנות הרעב? בכל הארצות חוץ ממצרים.
 2. מה אמר פרעה לכל העם שצעקו אליו ללחם? שיעשו מה שיאמר להם יוסף.
 3. מה עשה יוסף כשהתחזק הרעב? פתח את כל האוצרות של התבואה.
 4. מאין הגיעו אל יוסף לקנות תבואה? מכל הארצות.
 5. מה ביקש יעקב מבניו שיעשו בעקבות הרעב? שירדו מצרימה להביא מזון.
 6. כמה אחים ירדו, מי לא ירד ומדוע? 10, ובנימין לא ירד כי אביו פחד עליו.
 7. מה עשו האחים כשהגיעו אל יוסף לקנות תבואה? השתחוו לו על הארץ.
 8. האם יוסף ואחיו הכירו זה את זה? הוא הכירם והם לא הכירוהו.
 9. מה אמר להם יוסף כשזכר את חלומותיו? דיבר איתם קשות וקרא להם מרגלים.
 10. מה ענו לו האחים? שהם באו רק לקנות אוכל והם בני איש אחד, ובעיקרון הם 12, אלא שהקטן עם האבא והאחר איננו.
 11. מה אמר להם יוסף כדי שיוכיחו שאין הם מרגלים? שישלחו אחד להביא את הקטן (בנימין) והשאר ייאסרו.
 12. מה עשה להם יוסף שלושה ימים? אסר אותם.

רש"י

 1. מדוע רעבו המצרים בתחילת שנות הרעב אם אצרו להם בעריהם? תבואתם הרקיבה ושל יוסף התקיימה.
 2. מה קָבלו העם לפרעה לאחר שאמר להם ללכת ליוסף ומה ענה להם? אמרו לו שיוסף מבקש שימולו עצמם, וענה להם לעשות כדבריו, כי מאחר שגזר על תבואתם והרקיבה, עלול גם לגזור שימותו.
 3. מי הם פני הארץ שרעבו אף הם? העשירים.
 4. איזה שבר ראה יעקב במצרים במעין נבואה? שיש לו תקוה טובה במצרים.
 5. מה פירוש "למה תתראו" שאמר יעקב לבניו (ג' פירושים)? למה תַראו עצמכם שבעים, או למה תתבלטו לעיני הרואים שאינכם צריכים אוכל, או למה תהיו כחושים ברעב.
 6. מה הרמז ב"רדו שמה"? רדו כמנין 210 שנים שהיו ישראל במצרים.
 7. מה חשבו האחים על יוסף כשירדו למצרים? שהם מתחרטים במכירתו ויתנהגו עמו באחוה ויפדו אותו בכל מחיר.
 8. במה היו שוים האחים כשירדו למצרים ובמה לא? באהבת יוסף לא היו שוים, וברצון להביא מזון היו שוים.
 9. מנין שהשטן מקטרג בשעת הסכנה? מזה שיעקב דאג מאסון לבנימין בדרך ולא בבית.
 10. מדוע נכנסו האחים למצרים בפתחים שונים? שלא תשלוט בהם עין הרע, שכולם נאים וכולם גיבורים.
 11. מדוע יוסף הכיר את אחיו והם לא הכירוהו? כשנפרדו היו הם עם זקן כמו עתה, והוא היה אז בלי זקן ועתה עם זקן.
 12. מהי ערוות הארץ? גילוי הארץ, מהיכן נוחה להיכבש.
 13. היכן נצנצה רוח הקודש באחים שיוסף הוא הנמצא מולם? כשאמרו לו "כולנו בני איש אחד".
 14. מניין ניסה יוסף להוכיח שהם מרגלים? כי נכנסו בפתחים שונים למצרים.
 15. מדוע סיפרו האחים על יוסף שאיננו? הם תרצו בזה מדוע נכנסו מפתחים שונים, כדי לחפשו ולבקש אחריו.
 16. במה היה נשבע יוסף כשהיה נשבע לשקר? בחיי פרעה.
 17. מה אמרו האחים שיעשו אם לא ירצו לפדות את יוסף אפילו בממון רב? שיפדוהו בכח ויהרגו אחרים או ייהרגו בעצמם.

חמישי

 1. מה אמר יוסף לאחיו לאחר שלושת ימי המאסר? שאחד מהם יאסר, והשאר ילכו להביא מזון לביתם ויחזרו עם האח הקטן.
 2. במה האשימו האחים את עצמם? בשראו צרת יוסף כשהתחנן אליהם ולא שמעו לרחם עליו.
 3. מי הוכיח את האחים על שאמר להם לרחם על יוסף ולא ריחמו? ראובן.
 4. מדוע לא חשבו האחים שיוסף מבין שפתם? כי היה מתורגמן ביניהם.
 5. מה עשה יוסף כששמע דיון זה שבין האחים? הסתובב והתרחק מהם ובכה.
 6. את מי אסר יוסף מיד לאחר מכן? שמעון.
 7. מה ציוה יוסף שיחזירו לאחים? את הכסף שנתנו עבור התבואה.
 8. מה ראה האחד שפתח את שקו במלון? שכספו באמתחתו.
 9. מה הגיבו האחים כשראו זאת? פחדו מאוד, ותמהו 'מה ה' עושה לנו'.
 10. מה עשו האחים לאחר שהגיעו ארצה וספרו לאביהם את הקורות אותם? רוקנו שקיהם.
 11. מדוע פחדו יעקב ובניו כשרוקנו את השקים? היו שם צרורות כספיהם ששילמו עבור התבואה.
 12. מה הבטיח ראובן כשסירב יעקב לשלוח את בנימין? שהוא יחזירנו, ואם לא, הוא מוכן שימית יעקב את שני בניו.
 13. האם הסכים יעקב לשלוח את בנימין, ומתי ביקש מבניו ללכת שוב למצרים? לא, וכשנגמר האוכל ביקש שוב שילכו.
 14. מי אמר ליעקב שלא יוכלו לרדת בלעדי בנימין? יהודה.
 15. מה ענו השבטים כשטען יעקב שלא היה להם לספר על בנימין? שלא ידעו שיבקש שיורידוהו.
 16. כיצד שיכנע יהודה את יעקב לשלוח את בנימין? אמר שאם לא ילכו, ימותו כולם, ושהוא ערב להחזיר את בנימין, ואם לא, יהא זה חטא לעולמים.
 17. מה ביקש יעקב שייקחו איתם הפעם? לתת לאיש הנכבד במצרים מאכלים משובחים מהארץ, ושיחזירו את הכסף שקיבלו בחזרה.
 18. מה ברך יעקב את האחים לפני צאתם למצרים? שה' ייתן אותם לרחמים לפני האיש, ושיחזרו עם שמעון ובנימין.

רש"י

 1. על איזה דמים נתבעו האחים? דם יעקב ודם יוסף.
 2. מי היה המתורגמן שעמד בין יוסף לבין האחים? מנשה.
 3. מדוע בכה יוסף כששמע שיחת האחים? שמע שהיו מתחרטים.
 4. מדוע אסר יוסף דוקא את שמעון (ב' פירושים)? הוא השליכו לבור, הוא אמר ללוי הנה בעל החלומות, שהתנכל אליו יותר מהאחרים. או שנתכוין יוסף להפרידו מלוי שלא יתייעצו יחד להרגו.
 5. מה עשה יוסף עם שמעון לאחר שהלכו האחים? הוציאו והאכילו והשקהו.
 6. מיהו שגילה ראשון שכספו הוחזר? לוי.
 7. מהו לשון סחורה? סחור סחור וסיבוב שמחזרים אחר קניה ומכירה.
 8. מדוע לא קיבל יעקב הבטחתו של ראובן? כי גם המתת בני ראובן היא לרעתו של יעקב, כי נכדיו כבניו.
 9. כיצד נצנצה ביהודה רוח הקודש? אמר ליעקב שאם ירדו מצרימה נחיה כולנו וכלל בזה את יעקב, שבירידה זו תחי רוחו לבסוף.
 10. מה הספק ומה הודאי לפי טענת יהודה? ספק אם יתפס בנימין וודאי שנמות ברעב אם לא נלך.
 11. מה הם פירות זמרת הארץ? המשובחים, שהכל מזמרים כשהם באים לעולם.
 12. ביקש יעקב שמי שאמר לעולם די, יאמר די לצרותיו, מה היו צרותיו? צרת לבן צרת עשיו צרת רחל צרת דינה צרת יוסף צרת שמעון צרת בנימין.
 13. אחיכם אחר, איזה רמז נאמר כאן ברוח הקודש? שזהו יוסף.

 

שישי

 1. מה אמר יוסף למשרתו כשראה את בנימין? שישחט בהמות ויכין ארוחה, כי יאכלו עמו בצהרים.
 2. מדוע ייראו האחים כשהובאו לבית יוסף? הם חשבו שרוצים לתפסם בעלילה שלקחו הכסף.
 3. מה אמר המשרת לאחים כשהתנצלו שלא הם לקחו הכסף? שהכל בסדר וה' נתן להם הכסף.
 4. את מי הוציא המשרת מן המאסר והביאוֹ לאחים? את שמעון.
 5. כיצד קיבל משרת יוסף את האחים? נתן להם מים לרגליהם ומספוא לחמוריהם.
 6. מה הכינו האחים לפני בוא יוסף הביתה? את המנחה של הפירות שהביאו מהארץ.
 7. בשלום מי שאל יוסף כשהגיע הביתה, ולזהותו של מי? בשלום יעקב אביהם, ולזהותו של בנימין האם הוא זה.
 8. כיצד ברך יוסף את בנימין כשראהו? "אלוקים יחנך בני".

 

רש"י

 1. מדוע פחדו האנשים כשהובאו לבית יוסף? אין הדרך לקחת את הקונים תבואה לביתו של יוסף, אלא הולכים למלון.
 2. איזו ירידה מהותית היתה לאחים כשבאו לקנות אוכל? הם היו רגילים עד עתה לפרנס אחרים, ועתה הם בעצמם מחפשים פרנסה.
 3. בזכות מי אמר המשרת לאחים שקיבלו מטמון? בזכותם, ואם לא, אז בודאי בזכות אביהם.
 4. מה עשו האחים למשרת לפני שאמר להם שהכל בסדר? דחפו אותו לחוץ לבית.
 5. כיצד הכינו האחים את המנחה ליוסף? סידרו הכל בכלים נאים.
 6. מה היו עושים בימיהם לנתינת שלום? קדים ומשתחוים.
 7. מה ההבדל בין קידה להשתחויה? קידה – כפיפת הראש, השתחויה – השתטחות לארץ.
 8. מדוע ברך יוסף את בנימין דווקא בחן? כי כל השבטים קיבלו ברכה זו מאביהם כשבנימין עוד לא נולד.

 

שביעי

 1. מה עשה יוסף כשראה את בנימין ונכמרו עליו רחמיו? מיהר לחדר לבכות.
 2. מה עשה יוסף לאחר שבכה? רחץ פניו, יצא מן החדר, התאפק וביקש שיערכו לחם.
 3. כמה שולחנות ערכו ולמי? שלושה, ליוסף ומשפחתו, לאחים, ולמצרים.
 4. מדוע לא אכלו המצרים עם העִברים? העיברים אוכלים בהמה דקה שהמצרים יראים ממנה ועובדים אותה.
 5. מדוע תמהו האחים איש אל רעהו כשישבו בשולחן? כי הושיבם כסדר לידתם.
 6. בכמה היתה גדולה המנה שקיבל בנימין משאר האחים? פי חמש.
 7. מה ציוה יוסף את המשרת בקשר לאמתחות האחים? להחזיר לכל אחד את כספו ולבנימין להוסיף את גביע הכסף של יוסף בתוך אמתחתו.
 8. מתי שולחו האחים חזרה לביתם? בבוקר.
 9. מה אמר יוסף למשרתו לומר לאחים שיצאו הרגע מן העיר? שהם כפויי טובה על שגנבו את גביע הכסף של יוסף.
 10. מה ענו האחים למשרת? הלא מעצמנו החזרנו כסף שמצאנו, ואיך נגנוב מאצלך, הגנב יומת וכל השאר יהיו עבדים.
 11. מה ענה להם המשרת? הגנב יהיה לעבד והשאר יהיו נקיים.
 12. כיצד חיפש המשרת באמתחותם והיכן מצא? התחיל בגדול וסיים בקטן ושם מצא.
 13. מה עשו האחים כשנמצא הגביע אצל בנימין? קרעו שמלותם העמיסו חמוריהם ושבו לעיר.
 14. מה עשו האחים מיד כשהגיעו לפני יוסף? נפלו על פניהם.
 15. מה אמר להם יוסף? איך עשיתם דבר כזה וחשבתם שלא אדע מי עשה זאת.
 16. מה ענה לו יהודה? שאין להם מה לענות, כי ה' רוצה להענישם ומוכנים כולם להיות לו לעבדים.
 17. מה ענה יוסף? חלילה שכולם יהיו עבדים, רק מי שנמצא הגביע בידו יהיה עבד והשאר שיעלו לשלום אל אביהם.

 

רש"י

 1. אילו שאלות שאל יוסף את בנימין (ד' שאלות)? אם יש לו אח, אם יש לו בנים, מה שמותם והסיבה לשמות.
 2. מהו לשון נכמרו רחמיו? נתחממו רחמיו.
 3. מהו לשון ויתאפק? התאמץ.
 4. כיצד הושיב יוסף את האחים? היכה בגביע ואמר שמותם לפי הסדר ולפי סדר אמותיהם.
 5. עם מי ישב בנימין ומדוע? עם יוסף, כי כך אמר יוסף מאחר ולשניהם אין אם.
 6. מהו לשון משאות? מנות.
 7. מדוע קיבל בנימין דוקא חמש מנות? את שלו ואת של יוסף אסנת מנשה ואפרים.
 8. ממתי לא שתו האחים יין ועד מתי? מאז מכירת יוסף ועד סעודה זו.
 9. מהו לשון גביע? כוס ארוכה.
 10. מהו לשון חלילה? חולין ורחוק מאיתנו.
 11. כמה קל וחומר אמורים בתורה? עשרה.
 12. מדוע החל המשרת לחפש באמתחת הגדול? שלא יבינו שיודע שזה אצל הקטן.
 13. כיצד הצליחו להעמיס איש על חמורו בלא סיוע מאחר? בעלי זרוע היו.
 14. מדוע נחשבה העיר הגדולה בה היה יוסף כקטנה בעיני האחים? לענין מלחמה לא פחדו להלחם בה.
 15. כיצד התוודה יהודה כשהואשמו בגניבה? אמר שברור להם שלא גנבו דבר, אלא שה' גולל זאת עליהם כדי לגבות שטר חובו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן