“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מסעי- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע מסעי". 72 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת מסעי "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת מסעי

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מי נקרא המוציא את בני ישראל ממצרים, שיצאו על ידו? משה ואהרן.
 2. מי כתב את כל מקומות המוצא של המסעות? משה רבינו.
 3. מהו המקום הראשון ממנו יצאו והמקום האחרון אליו הגיעו ומתי? מרעמסס יצאו ולערבות מואב שליד ירדן ירחו הגיעו בסוף ה-40 שנה.
 4. מתי התחיל המסע הראשון? ב-ט"ו בניסן, כשיצאו ממצרים.
 5. מה עשו המצרים בזמן שישראל יצאו משם? קוברים את מתיהם ממכת בכורות.
 6. מה היה במקום בשם 'אילים'? 12 מעיינות מים ו-70 עצי תמר.

רש"י

 1. כמה מסעות נסעו העם בשנה הראשונה? 14.
 2. כמה מסעות נסעו העם בשנה האחרונה? 8.
 3. כמה מסעות א"כ נסעו העם ב-38 שנה שבאמצע? 20 מסעות כי בסה"כ יש 42 מסעות.
 4. כיצד יש בפירוט המסעות משום חיבתן של ישראל? כמו אב החוזר עם בנו מדרך רחוקה, ומספר לו מה עבר עליהם בכל מקום.

שני

 1. באיזו שנה ובאיזה תאריך נפטר אהרן הכהן? בשנת ה-40 ליציאת מצרים, בא' באב.
 2. בן כמה היה אהרן במותו? 123.

רש"י

 1. מה קרה במקום בשם ריתמה? שם נכשלו המרגלים בלשון הרע.
 2. מהו הקשר בין השם ריתמה למה שקרה שם? גחלי רתמים נאמר בענין לשון הרע, 'חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים'.
 3. כיצד נרמז שאהרן מת בנשיקה? שנאמר 'על פי ה".
 4. מדוע סבר מלך הכנעני שניתנה לו רשות להלחם בישראל לאחר מות אהרן? כי אז נסתלקו ענני הכבוד.
 5. היכן נרמז גודלו של מחנה ישראל? בחניה האחרונה נאמר שחנו בערבות מואב "מבית הישימות עד אבל השיטים".
 6. מהו גודלו של המקום הזה וממילא של מחנה ישראל? 12 מיל.

שלישי

 1. מה נצטוו בני ישראל והוזהרו לפני שנכנסו לארץ? שישמידו את כל העמים שם, ולא ישאירו שום זכר לעבודה זרה.
 2. מה הובטח להם אם לא יעשו כן? שהגויים הנשארים יציקו להם, ושה' יעשה להם מה שחשב לעשות לגוים.
 3. האם השבטים קיבלו נחלות לפי גודלם, השבט הגדול מקבל חלק גדול? כן.
 4. מהו בערך גבול הארץ שניתנה לדור המדבר? הגבול ממערב – הים התיכון. ממזרח – הירדן. מדרום – מקצה הדרומי של ים המלח עד לים התיכון. מצפון – לא ברור בשמות של היום, אך ברור שהוא נכנס הרבה בתוך לבנון וסוריה של היום, מצפון לצור וצידון של לבנון, ודמשק של סוריה.
 5. כמה מטות ושבטים ינחלו בארץ ומדוע? 9 וחצי, כי בחוץ לארץ ינחלו 2 וחצי שבטים, ראובן גד וחצי מנשה.

רש"י

 1. באיזה תנאי יעברו בני ישראל את הירדן, ואם לא, ישטפום המים? על דעת להוריש את כל גויי הארץ.
 2. מה ההבדל בין הורשתֶם ליְרִישְתֶם? הורשתם מלשון גירוש וירישתם לשון ירושה.
 3. מהם המשׂכיוֹת של הגויים שנצטווינו לאבדם? בתי העבודה זרה.
 4. מדוע נקראו משכיות? שהרצפה בהם הייתה מסוככת בשיש שהיו משתחווים עליו.
 5. מהם צלמי מסכה? פסלי מתכת.
 6. מתי יוכלו בני ישראל להתקיים בארץ? רק כאשר יגרשו את יושביה.
 7. מה הפירוש שיהיו לנו הגויים כשׂיכים וצנינים אם לא נורישם? כיתדות מנקרות עיניים וכגדר תיל קוצנית.
 8. מהו וצררו אתכם? יצערו אתכם.
 9. מדוע היה צורך לפרט את קווי הגבול בארץ? מפני מצוות הנוהגות בה.
 10. כיצד עודד ה' את משה בעניין המלחמות בארץ? הפיל משמים את שרי 70 האומות, וקשרם לפני משה, ואמר לו שיראה שאין בהם עוד כח.
 11. אילו עמים שכנו בדרומה של ארץ ישראל? מצרים אדום מואב.
 12. האם כל ים כינרת הוא בגבולות ארץ ישראל? כן.

רביעי

 1. מיהם שינחילו לבני את הארץ? יהושע אלעזר והנשיאים.

רש"י

 1. מה תפקידו של נשיא כל שבט? לקבל את החלק ולחלקו כראוי למשפחות וגברים, לכל אחד חלק ההגון לו.

חמישי

 1. כמה ערים ציווה ה' לתת ללויים? 48.
 2. כמה מתוכן ערי מקלט? 6.
 3. מה תהיה מידת העיר? 2000 אמה מסביב לעיר של ישראל.
 4. כמה ערים ללויים יהיו בכל נחלת שבט? תלוי בגודלו של השבט והנחלה.

רש"י

 1. מהו לשון מִגְרש? רווח ומקום פנוי.
 2. מה יהא אסור לישראל לעשות במגרש הלויים? לזרוע לנטוע לבנות.
 3. כיצד יחולקו האלפיים אמה שסביבות העיר? הפנימיים למגרש והחיצוניים לשדות וכרמים.

 

שישי

 1. כמה ערי מקלט תהיינה בארץ וכמה בחו"ל? 3 בארץ ו-3 בחו"ל.
 2. מי ינוס אל ערי המקלט? רוצח בשגגה.
 3. עד מתי יהיה שם? עד שיעמוד למשפט.
 4. במה יכה אדם במזיד את רעהו למוות וייקרא רוצח ויהיה אפשר לגואל הדם להרגו? בברזל, באבן, בעץ, בדחיפה.
 5. מה דינו של ההורג בשגגה? הסנהדרין מבררים שהייתה זו שגגה, ושולחים אותו לעיר המקלט להגן על נפשו, עד שימות הכהן הגדול המשוח.
 6. מה דינו של גואל הדם שהרג את הרוצח שיצא מעיר המקלט? אינו אשם.
 7. האם עד אחד כשר להעיד על רצח? לא.
 8. האם מותר לקחת כסף להציל את הרוצח במזיד? לא.
 9. מתי תנוח הארץ כשקיבלה את הדם הנרצח? כשתקבל את דם הרוצח.

רש"י

 1. כמה ערים הבדיל משה לערי המקלט וכמה יהושע והיכן? משה 3 בחו"ל, ויהושע 3 בארץ.
 2. ממתי קלטו ערי המקלט בחו"ל רוצחים? לאחר קביעת ערי המקלט בארץ.
 3. מדוע קיבלו 2 וחצי שבטים ערי מקלט כמו 9 וחצי שבטים? כי ה-2 וחצי שבגלעד היו בהם רוצחים רבים.
 4. מה השוני בין כלי ברזל לכלי עץ ואבן לעניין רצח? בכלי ברזל חייב בכלשהו אפילו מחט, שהברזל הורג בכלשהו, ועץ ואבן יש בהם שיעור גודל כדי להתחייב.
 5. מה דין גואל הדם שהרג רוצח במזיד שברח לעיר מקלט? אינו אשם.
 6. הנמצא על הסולם ונפל על רעהו והרגו האם גולה לעיר מקלט? אם היה יורד ונפל גולה, ואם עולה ונפל והרג אינו גולה.
 7. מדוע יציאת הרוצח מעיר המקלט תלויה במות הכהן הגדול (ב' פירושים)? שהכהן מאריך ימי ישראל וזה מקצר, ולא ראוי שיהיה זה לפני הכהן. או שהכהן אשם ברצח זה כי היה לו להתפלל שלא יקרה כך בחייו.
 8. רוצח בשוגג שלפני שנגמר דינו מת הכהן הגדול ומשח לפני כן כהן אחר תחתיו, מתי חוזר הרוצח מהגלות? במות הכהן הגדול השני.
 9. מתי צריך להושיב סנהדרין גם בחו"ל? כל זמן שיש סנהדרין בארץ.
 10. מה צריך לעשות גואל הדם על מנת שיוּתר לו להרוג את הרוצח? להוכיח על פי עדים שהרצח היה במזיד והתראה.
 11. האם מותר לקחת כסף להוציא מעיר המקלט את הרוצח בשגגה בטרם ימות הכהן? לא.
 12. האם גם בזמן טומאתם של ישראל שכינה שרויה בתוכם? כן.

שביעי

 1. מה טענו בני משפחתו של צלופחד כלפי משה והנשיאים? שאם בנות צלופחד תינשאנה לבני שבטים אחרים, תעבור נחלת אבותיהם לשבטים אחרים, והם יפסידו.
 2. מה ענה על כך משה על פי ה'? שהם צודקים, ובנות צלופחד תינשאנה לבני משפחת אביהן כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט.
 3. האם הדין כן רק בבנות צלופחד? לא, אלא בכל בת יורשת.
 4. מה עשו לבסוף בנות צלופחד? נישאו לבני דודיהן.

רש"י

 1. מדוע לא תחזור הנחלה למטה האישה ביובל כמו נחלות אחרות שנמכרו שחוזרות ביובל? מפני שנחלה שניתנה בירושה אינה חוזרת.
 2. מי הייתה הבכורה והחכמה שבבנות צלופחד? מחלה.
 3. האם נישאו בנות צלופחד כסדר תולדתן? כן.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן