“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

לך לך- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע לך לך". 173 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת לך לך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת לך לך

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

א.        מנין ולאין ציווה ה' את אברם ללכת? מבית אביו אל הארץ שיראנו.

ב.         מה הבטיח ה' לאברם בשכר זאת? שירבה זרעו ויגדל את שמו.

ג.        מה שכר מברכי אברם ולהפך? מברכיו מבורכים ומקלליו מקוללים.

ד.         מי הלך יחד עם אברם? שרי, לוט וכל הנפש אשר עשו בחרן.

ה.        בן כמה היה אברם בצאתו מחרן? 75.

ו.         באיזו עיר חנה אברם כשהגיע לארץ ישראל? שכם.

ז.         מי שלט באותה תקופה בארץ? הכנעני.

ח.        מה הבטיח ה' לאברם כשנגלה אליו? שיתן לזרעו את הארץ.

ט.        מה עשה אברם לאחר הגילוי וההבטחה? בנה מזבח לה'.

י.         להיכן נסע אברם משכם ומה עשה שם? ליד בית אל ובנה שם מזבח.

יא.       לאיזה כיוון נסע אברם משם? לנגב.

יב.       לאן נסע אברם מהנגב ומדוע? למצרים כי היה רעב בארץ.

יג.        מה אמר אברם לאשתו לפני הגעתו למצרים ומדוע? שתאמר שהיא אחותו, כי היא יפה, שלא ייקחו אותה ויהרגו אותו.

 

רש"י

 

יד.       אילו דברים ממעטת הדרך, שהובטח לאברם להינצל מכך? ממעטת שֵׁם, ממון, ובנים.

טו.       מה פירוש "והיה ברכה" (שני פירושים)? א. מעתה אתה מברך. ב. בך חותמים מגן אברהם.

טז.      מדוע לא גילה ה' לאברם להיכן ילך (שני פירושים)? א. לחבב המצוה בעיניו. ב. להרבות שכרו בריבוי דיבור.

יז.        איזה נפש עשו אברם ושרי בחרן (שני פירושים)? א. גרים. ב. עבדים.

יח.       מדוע נכנס אברם לשכם? להתפלל על בני יעקב שעתידים להלחם שם.

יט.       מה הראה ה' לאברם משכם? את הר גריזים והר עיבל, שקיבלו שם ישראל שבועת התורה.

כ.         בחלק מי נפלה ארץ ישראל כשחילק נח את הארץ לבניו? שם.

כא.      מי היה הולך וכובש את הארץ מזרעו של שם? הכנעני.

כב.      מדוע בנה אברם מזבח בשכם? בעבור בשורת הזרע והארץ.

כג.       כשהיה חונה אברם, את אהל מי בנה תחילה? את אוהל אשתו.

כד.      מדוע בנה אברם מזבח ליד בית אל? להתפלל בגלל עוון עכן שעתיד להיות שם.

כה.      מדוע היה רעב בארץ? לנסות את אברם אם יהרהר אחרי ה' כשנצרך לצאת מהארץ אחרי שרק נכנס.

כו.       מדוע דאג אברם על יופייה של שרי לפני שנכנסו למצרים? כי המצרים מכוערים ולא הורגלו באשה יפה ושמא יינזק מכך אברם.

שני

 1. מה עשו המצרים כשראו את יפיה של שרי? אמרו שהיא מתאימה למלך ולקחו אותה לפרעה.
 2. מה נתן פרעה לאברם בעבור שרי? עבדים ושפחות ובהמות.
 3. מה עשה ה' לפרעה על שלקח את שרי? הביא עליו ועל ביתו נגעים גדולים.
 4. מה אמר פרעה לאברם בעקבות הנגעים? כעס על שלא גילה לו אברם שהיא אשתו.
 5. מה עשה פרעה בעקבות כך? החזיר לאברם את שרי ושילח אותו עם ליווי.
 6. האם לוט היה עם אברם במצרים? כן.
 7. לאן הלכו אברם שרי ולוט ממצרים? חזרה לנגב בארץ ישראל.
 8. היכן קבע אברם מושבו בארץ ישראל? ליד בית אל.

רש"י

 1. כיצד הכניס אברם את שרי למצרים? בתוך תיבה.
 2. כיצד גילו את שרי בכניסתם למצרים? תבעו מכס ופתחו התיבה.
 3. אילו נגעים הביא ה' על פרעה? מכת ראתן (כעין צרעת).
 4. מי קיבל את הנגעים? פרעה ומשפחתו, כליו וקירות ביתו.
 5. מי היכה את פרעה ומי אמר לו לעשות כן? שרי אומרת למלאך הך והוא מכה.
 6. מדוע שלח פרעה את אברם ושרי ממצרים ואבימלך נתן להם לשבת בארצו? כי המצרים שטופי זימה ועלולים להזיק לאברם ושרי.
 7. מדוע שלח פרעה את אברם עם ליווי? לשמרו בדרך.
 8. היכן נמצאת ארץ מצרים ביחס לארץ ישראל? בדרומה של ארץ ישראל.
 9. באילו אכנסיות ישן אברם בחזרתו לארץ ישראל ומדוע (ב' פירושים)? באותן שלן בהם בצאתו מארץ ישראל, ללמדך שלא ישנה אדם מאכסניותיו. וכן פרע את כל חובותיו שם.

שלישי

 1. מדוע לא היה מקום לאברם ולוט גם יחד באותו אזור? כי היה רכושם רב ולא הספיק המקום.
 2. מה קרה בין רועי מקנה אברם לרועי מקנה לוט? פרץ ביניהם ריב.
 3. מה אמר אברם ללוט בעקבות כך? שהם אחים ואין להם לריב ושיפרד מעליו ויבחר לו את המקום שירצה.
 4. באיזו חלקה בחר לו לוט ומדוע? בכיכר הירדן שהיתה יפה ועשירה ושם היתה סדום.
 5. כיצד כונו אנשי סדום? רעים וחטאים לה' מאוד.
 6. מה הבטיח ה' לאברם לאחר שנפרד מלוט? שיתן לו את כל הארץ, ועל ריבוי זרעו.
 7. מה ציוה ה' את אברם לעשות בארץ, ומדוע? להתהלך לארכה ולרחבה, כי הוא עתיד לקבל הכל.
 8. היכן קבע אברם מקומו בשלב זה? באלוני ממרא אשר בחברון.
 9. מה בונה שם אברם? מזבח לה' [עד כה בכל מקום חניה בארץ בנה אברם מזבח לה'].

רש"י

 1. מדוע התעשר לוט? כי היה הולך עם אברם.
 2. על איזה רקע היה הריב בין הרועים של אברם ולוט? שרועי אברם הוכיחו את רועי לוט על גזל.
 3. האם היה ניתן לדעת על קרבה משפחתית בין אברם ולוט וכיצד? כן, כי היו דומים.
 4. מה הבטיח אברם ללוט על אחרי פרידתם? שלא יתרחק ממנו ושיעזור לו בעת צרה.
 5. במה היתה טובה כיכר הירדן? בנחלים אילנות וזרעים.
 6. האם כוונתו של לוט היתה טובה בבחירתו בסדום, פרט? לא, כי רצה בשכנותם של שטופי זימה.
 7. האם חל שינוי באמונתו של לוט שנפרד מאברם, פרט? כן, לרעה, שאמר אי אפשי באברם ובאלקיו.
 8. מה פשר הכפילות "רעים וחטאים" שנאמר על אנשי סדום? רעים בגופם וחטאים בממונם.
 9. האם היו אנשי סדום רעים לתיאבון או להכעיס? להכעיס.
 10. מדוע נגלה ה' אל אברם אחרי הפרידה מלוט? כי כל זמן שהיה עמו לוט הרשע, היה פורש ממנו הדיבור.
 11. מה ההשוואה בין העפר לזרע אברהם? שאי אפשר למנותם.

רביעי

 1. כמה מלכים נלחמו נגד כמה? ארבעה מול חמישה.
 2. מהיכן היו החמישה ומהיכן הארבעה? החמישה מעבר הירדן המערבי והארבעה מהמזרחי.
 3. לאיזה מקום נקבעה המלחמה? עמק השידים.
 4. במי מרדו חמשת המלכים שבארץ? בכדרלעומר מלך עילם.
 5. מי ניצח במלחמה? ארבעת המלכים.
 6. להיכן נמלטו חמשת המלכים, פרט? מלך סדום ועמורה נפלו בבורות והשאר ברחו להרים.
 7. את רכוש אילו ערים לקחו ארבעת המלכים? סדום ועמורה.
 8. את מי ממשפחת אברם שבו ארבעת המלכים? לוט.
 9. מי היו בעלי ברית אברם? ענר אשכול וממרא האחים.
 10. כמה אנשים לקח אברם למלחמה כששמע שנשבה לוט? 318.
 11. האם ניצח אברם במלחמה ואילו שבויים השיב? כן, והשיב את לוט ואזרחי סדום.
 12. מי יצא לקראת אברם בשובו מהמלחמה? מלך סדום ומלך שלם.
 13. מה שם מלך שלם ומה הוציא לכבוד אברם? מלכי צדק, והוציא לחם ויין.
 14. מה אמר מלכיצדק לאברם? ברך אותו על שה' איתו והצליח בידו.
 15. מה נתן אברם למלכי צדק? מעשר מכל השלל.

רש"י

 1. מי היה אמרפל ומדוע נקרא כך? נמרוד, שאמר לאברהם פול לכבשן האש.
 2. מה היה שם מלך סדום ומדוע נקרא כך? ברע, שהיה רע לשמים ולבריות.
 3. מלכי סדום ועמורה אדמה וצבוים ובלע היא צוער האם היו רשעים? רשעים גדולים.
 4. כיצד עמק השידים היה ים המלח בעצמו? בתחילה היה עמק ואחר כך נמשך הים לתוכו.
 5. בזכות איזה נס האמינו בנס של הנצלות אברהם מהכבשן? מבור הטיט והחמר שמלך סדום יצא משם.
 6. מדוע קרתה ללוט כל הצרה הזאת? בגלל ישיבתו בסדום.
 7. מיהו הפליט שגילה לאברם על שביית לוט? עוג.
 8. מדוע הואיל הפליט לגלות זאת לאברם? שימות במלחמה וישא הוא את שרה.
 9. מהיכן נפלט עוג (ב' דעות)? ממלחמת המלכים או מדור המבול.
 10. מדוע נקרא אברם "העברי"? כי בא מעבר הנהר.
 11. מדוע נקראו ענר אשכול וממרא בעלי ברית אברם (ב' דעות)? שכרתו עמו ברית, או שנתנו לו עצה על ברית מילה.
 12. כמה אנשים לקח אברם למלחמה בארבעת המלכים לפי המדרש ומה הרמז לכך? רק את אליעזר. 318 גימטריא אליעזר.
 13. מדוע תשש כחו של אברם בדן? שראה שעתידים בניו להעמיד שם עגל.
 14. האם יש מקום ושמו חובה, פרט? אין. ונקרא דן בשם זה על שם עבודה זרה שעתידה להיות שם.
 15. מהו עמק שוה ומדוע נקרא עמק המלך? שהיה שוה וחלק, שפנוי מאילנות ושאר מכשול, ונקרא עמק המלך על שם שהושוו שם האומות והמליכו את אברם עליהם.
 16. מי היה מלכי צדק? שם בן נח.
 17. מה מביאים לפני יגעי המלחמה? לחם ויין.
 18. מדוע דוקא מלכיצדק הביא זאת לפני אברם (ב' דעות)? להראות לו שאין בלבו עליו על שהרג את בניו, או גם לרמוז לו על המנחות והנסכים שעתידין בניו להקריב שם.
 19. מה פירוש "קונה שמים וארץ"? עושה שמים וארץ.
 20. מדוע נתן אברם מעשר למלכיצדק? מפני שהיה כהן.

חמישי

 1. מה ביקש מלך סדום מאברם ועל מה ויתר? ביקש הנפש וויתר על הרכוש.
 2. על מה נשבע אברם ומדוע? שלא יקח כלום מהרכוש כדי שלא יאמר מלך סדום שהוא העשיר את אברם.
 3. מה בכל זאת הסכים אברם לקבל? את שכרם של עבדיו ובני בריתו היוצאים למלחמה.
 4. מה הבטיח ה' לאברם לאחר המלחמה? הגנה ושכר גדול.
 5. על מה הצטער אברם למרות ההבטחה? על שאין לו יורש מזרעו.
 6. מי היה יד ימינו של אברם שאמור היה לירש אותו? אליעזר.
 7. מה הבטיח ה' לאברם לאחר טענה זו? שזרעו יירש אותו.
 8. מדוע הוציא ה' את אברם החוצה? שיראה ריבוי הכוכבים וידע שכך יהיה זרעו.
 9. האם האמין אברם בהבטחת ה'? כן.

 

רש"י

 1. מדוע לא רצה אברם שיאמר מלך סדום שהוא העשירו? כדי שידעו כולם שה' העשירוֹ כאשר הבטיחוֹ.
 2. האם ענר אשכול וממרא היו מהיוצאים למלחמה או מהיושבים על הכלים? מהיושבים על הכלים.
 3. איזה חוק במלחמה ייסד אברם ומי למד ממנו? שגם היושבים על הכלים יקחו חלקם, ודוד המלך למד ממנו.
 4. מדוע הוצרך ה' להבטיח שכר לאברם לאחר המלחמה? כי היה ירא שמא בניסים אלו של המלחמה קיבל שכר כל צדקותיו.
 5. מדוע הוצרך ה' להבטיחו הגנה? כי היה ירא מן העונש על הריגת כל הנפשות.
 6. מהו ערירי (ב' פירושים)? או חסר בנים, או אדם חרֵב (מחמת חוסר בנים).
 7. מדוע נקרא אליעזר "דמשק" (ג' פירושים)? שהיה מדמשק, או שרדף במלחמה עד דמשק, או שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים.
 8. היכן ראה אברם שלא יהיה לו בן? באצטגנינות במזלות.
 9. מה אמר לו ה' על כך? אשנה את שמכם, לאברם ושרי אין בן, אך לאברהם ושרה יש בן.
 10. על מה בהבטחות ביקש אברם אות ועל מה לא ביקש? על הזרע לא ביקש, ועל הארץ ביקש.
 11. כיצד הגיב ה' לכך שאברם האמין בו על ההבטחות? העריך זאת מאוד והחשיב לו זאת לזכות וצדקה.
 12. האם בהחלט שאל אברם אות על ירושת הארץ, פרט? לא, יש דעה שרק ביקש לדעת באיזו זכות יתקיימו בניו בארץ, ורמז לו ה' בזכות הקרבנות.

שישי

 1. כשביקש אברם אות על ירושת הארץ מה ציוהו ה'? לקחת ג' עגלות, ג' אילים, ג' עיזים ותור וגוזל.
 2. מה עשה אברם לכל אלה ומה היה יוצא דופן? ביתר אותם לשניים חוץ מן הציפור.
 3. מה רצה העיט לעשות לפגרים ומה עשה אברם? לחטוף אותם ואברם הפריחם והבריחם.
 4. מה קרה לאברם כששקעה השמש? נפלה עליו תרדמה וחשכה גדולה.
 5. כמה ענינים אמר ה' לאברם בברית בין הבתרים, פרט? 7. א. גר יהיה זרעו בארץ זרה 400 שנה. ב. יהיו עבדים ומעונים. ג. הגוי שיעבידם יענש. ד. יצאו ברכוש גדול. ה. אברם יסיים חייו בטוב. ו. דור רביעי אחרי העינוי ישובו לארץ ישראל. ז. זרעו יירש ארץ מנהר מצרים עד נהר פרת.
 6. מה היה שמה של שפחת שרי? הגר.
 7. האם שרי ילדה לאברם בתחילה? לא.
 8. מה אמרה שרי לאברם בעקבות זאת? שיישא את הגר ויביא ממנה בן.
 9. האם הסכים לכך אברם? כן.
 10. כמה שנים ישבו אברם ושרי בארץ ישראל לפני שהוחלט שיקח את הגר? 10.
 11. מה עשתה הגר לאחר שהרתה לאברם? זלזלה בשרי.
 12. מה אמר אברם לשרי כשראה שכועסת עליו בעקבות הזלזול? שתעשה להגר כאשר תחפוץ.
 13. מה עשתה שרי להגר ואיך הגיבה הגר? עינתה אותה והגר ברחה.
 14. מי מצא את הגר ומה שאל אותה? מלאך, ושאל מאין באה ולאן הולכת.
 15. מה אמר לה המלאך כשענתה שבורחת משרי גבירתה? א. שתחזור אליה להתענות. ב. שיהיה זרעה רב ועצום. ג. שתהרה בן ותקרא שמו ישמעאל והוא יהיה פרא אדם. וישכון בכל העולם.
 16. כיצד קראה הגר למלאך הדובר אליה? אל ראי.
 17. כיצד נקרא הבאר לידו ראתה הגר את המלאך? באר לחי רואי.
 18. בן כמה היה אברהם כשנולד ישמעאל? 86.

רש"י

 1. מדוע ביתר אברהם את הבהמות? כך היתה דרכם של כורתי ברית, והיו עוברים בין הבתרים.
 2. מי עבר בין הבתרים? תנור עשן ולפיד אש, דהיינו מלאך שליח השכינה.
 3. מדוע ביתר את הבקר והצאן ולא את הציפור? הבקר והצאן רמז לגויים שיכלו, והציפור רמז לישראל שיהיו קיימים לעולם.
 4. מדוע נקרא העיט כך? מפני שהוא עט על הנבלות והפגרים.
 5. מה עשה אברם לעיטים שירדו על הפגרים? השיב והפריח אותם.
 6. מה הרמז בעיט והפרחתו? דוד המלך ירצה לכלות את הגויים ולא יניחוהו לכך משמים עד שיבוא מלך המשיח.
 7. מה הרמז בחשכה הגדולה? לצרות וחושך של גלויות.
 8. 400 שנה גירות ממתי מונים וכיצד? מלידת יצחק. 60 של יצחק 130 של יעקב 210 שיעבוד.
 9. מי עוד חוץ ממצרים יכלה על ששעבד את ישראל? 4 מלכויות.
 10. מניין שחזר תרח בתשובה? ה' הבטיח לאברם לבוא אל אבותיו בשיבה טובה.
 11. מה נקראת שיבה טובה? שלפני שנפטר רואה את כל זרעו כשרים.
 12. מיהם הדורות שהיו במצרים ומי כבר חזר לארץ ישראל? יהודה פרץ חצרון, וכלב כבר חזר.
 13. מתי הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה? כשנתמלאת סאתה בעוונות.
 14. הפועל "באה" מתי נקרא במלעיל ומתי במלרע? כשמבטא עבר – מלעיל, הווה – מלרע.
 15. היכן סופם של המלכויות עובדי אלילים? בגיהנם.
 16. מניין שאמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו עשויה כבר? לזרעך נתתי.
 17. מדוע נהר פרת נקרא הנהר הגדול למרות שאינו הכי גדול? כיוון שהוא קרוב לארץ ישראל.
 18. אילו שלוש אומות יתן ה' בידינו לעתיד לבוא? אדום עמון ומואב.
 19. בת מי היתה הגר וכיצד הגיעה לבית אברהם? בת פרעה שכשראה נסים שנעשו לאברהם אמר מוטב תהיה בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר.
 20. מניין שמי שאין לו בנים נקרא הרוס? שרה אמרה על הגר אולי איבנה ממנה.
 21. מה בדיוק רצתה שרי שיקרה כשנתנה לאברהם את הגר? שבזכות הצער שלה על הכנסת צרתה לביתה, שתיפקד היא בזרע של קיימא.
 22. כמה שנים תשהה אשה עם בעלה בלא ילדים ויחוייב לישא אחרת? 10.
 23. מאיזו ביאה התעברה הגר? ראשונה.
 24. מדוע זלזלה הגר בשרי? חשבה שאין היא צדקת, שהרי לא נתעברה עד עכשיו, והיא נתעברה מיד.
 25. מדוע כעסה שרה על אברהם? שהתפלל על עצמו לבן ולא על שניהם.
 26. האם החזיק הריון ראשון של הגר ומדוע? לא, שרה הכניסה בה עין הרע ונפל.
 27. מה פירוש "פרא אדם"? אוהב מִדבר, לצוד שם חיות.
 28. מה היה הגנאי של ישמעאל? שהיה לסטים והיו כולם מתגרים בו.
 29. מדוע קראה הגר למלאך אלראי (ב' פירושים)? שרואה בעלבון עלובים, ושרואה ואינו נראה.
 30. היכן עוד ראתה הגר מלאכים? בבית אברהם.
 31. כמה פעמים ראתה הגר מלאך במדבר? 4.
 32. כיצד קרא אברהם בשם בנו ישמעאל בלי ששמע את המלאך שאמר כן להגר? שרתה עליו רוח הקודש.
 33. האם שיבח הכתוב את ישמעאל שנימול בן י"ג ולא עיכב? כן.

שביעי

 1. מה אמר ה' לאברם כשנגלה אליו בהיותו בן 99 (ח' דברים)? א. שיתהלך לפניו בתמימות. ב. שירבה זרעו מאוד. ג. שמעתה ייקרא שמו אברהם. ד. שמלכים יצאו מחלציו. ה. להיות לאלהים לעולם לו ולזרעו אחריו. ו. ירושת הארץ. ז. שישמור ברית מילה. ח. שרי תיקרא שרה ויהיה לו ממנה בן.
 2. בן כמה ימים יש למול הילד? 8.
 3. את מי צריך למול? כל זכר אפילו יליד בית ומקנת כסף.
 4. מה עונשו של זכר אשר לא ימול? כרת.
 5. כיצד הגיב אברהם לבשורות אלה? נפל על פניו ושמח.
 6. מדוע שמח אברהם בלבו? על שבגיל 100 לו, וגיל 90 לאשתו יהיה להם בן.
 7. מה ביקש אברהם מה' בענוותנותו? שהלוואי וישמעאל יתקיים.
 8. מה אמר לו ה' על כך? שאשתו שרה תלד בן וייקרא שמו יצחק וברית ה' תהיה איתו.
 9. כמה נשיאים הבטיח ה' שיוליד ישמעאל? 12.
 10. מתי עשה אברהם את הברית לישמעאל ולכל זכרי ביתו? עוד באותו יום.
 11. בן כמה היה אברהם ובן כמה ישמעאל בעת הברית? אברהם 99, וישמעאל 13.

 

רש"י

 1. מה פירוש התהלך לפני והיה תמים (ב' פירושים)? א. הדבק בעבודתי ועמוד בנסיונותי ב. עשה מצות מילה ובכך תהיה שלם.
 2. מתי נפל אברהם על פניו בזמן שנגלה אליו ה' ומתי לא? לפני הברית נפל, כי לא היה בו כח לעמוד בקדושה, ואחרי הברית עמד.
 3. יו"ד של שרי התרעמה לפני השכינה על שהוסרה, מי קיבלהּ? יהושע.
 4. מה חסרונו של בן ישראל הדר בחוץ לארץ? כמי שאין לו אלוה.
 5. מיהם "יליד בית ומקנת כסף" שצריכים להימול? בן השפחה שנולד בבית והקנוי מבחוץ בכסף.
 6. מנין שהמילה צריכה להיות במקום זכרות? וערל "זכר".
 7. מי חייב בכרת בענין מילה ומתי? הבן משיהיה בן י"ג בלא ברית.
 8. מה עבר האב על שלא מל את בנו? עבר בעשה.
 9. מהו עונש כרת? קיצור ימים בלא זרע.
 10. מהן הברכות שברך ה' את שרי שהפכה לשרה? שחזרה לנערותה ושתוכל אף להניק.
 11. מה ההבדל בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה? הוא שמח והיא לגלגה.
 12. מה החידוש בלדת שרה בת 90 הלא באותם דורות ילדו מאוחר? מנח ועד אברהם נתמעטו הדורות וחדלו ללדת מאוחר והיה חידוש בשרה.
 13. מדוע נקרא שמו יצחק? על שם הצחוק או נוטריקון: 10 נסיונות, 90 של שרה, 8 ימי מילה, 100 של אברהם.
 14. מדוע בני ישמעאל נקראו נשיאים? כנשיאים ועננים יכלו.
 15. מיהם מרכבתו של מקום? הצדיקים.
 16. מדוע מל אברהם עצמו ביום? להראות שאינו מתיירא מן הגויים והליצנים.
 17. מי עזר לאברהם בכריתת בריתו? ה'.
 18. מדוע לא הוצרך אברהם למילה שלמה כישמעאל? שכבר נתמעך האבר על ידי התשמיש.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן