“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- ממשנתו של רשב"י

תקציר המאמר:

"מאמירותיו של רבי שמעון בר יוחאי". לקט אמרים של רבי שמעון בר יוחאי ממשניות, ברייתות ומדרשי חז"ל. מעלתם של ישראל, עונשו של בדאי, גודל כיבוד אב ואם, מה נוח לו לאדם לעשות, גסות הרוח = תועבה, הזריז במצות ציצית, הגאולה בזכות השבת, שלשת מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, למה נקרא שמה של ארץ ישראל - "תבל"? מעלת העוזר לישראל, רשב"י יכול לפטור את העולם מן הדין, לא לבייש עוברי עבירה, הכיכר והמקל, רבי שמעון היה תובע לפני הקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שני פיות...

ממשנתו של רשב"י

 

רבי שמעון בר יוחאי אומר:

התורה שנבראה בשביל ישראל קיימת לעולמי עולמים. ישראל שנבראו בזכות עצמם – על אחת כמה וכמה!

(קהלת רבה א, א).

 

רבי שמעון אומר

כך עונשו של בדאי (שקרן), שאפילו דובר אמת אין שומעים לו

(סנהדרין פט:).

 

רבי שמעון בר יוחאי אומר:

גדול כיבוד אב ואם, שהשווה הקדוש ברוך את כבודן לכבודו, ומוראן למוראו.

(מכילתא דרשב"י פרשת יתרו).

 

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי:

נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן של אש ואל ילבין פני חברו ברבים

(סוטה י:).

 

אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי:

כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו הוא עובד עבודת כוכבים, נאמר כאן: "תועבת ה' כל גבה לב" (משלי טז, ה). ונאמר שם (דברים ז, כו): "ולא תביא תועבה אל ביתך".

(סוטה ד:).

 

רבי שמעון בר יוחאי אומר:

כל הזריז במצוה זו (מצות ציצית) זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר כאן: "וראיתם אותו" (במדבר טו, לט) ונאמר (דברים ו, יג): "את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד".

(מנחות מג:).

 

רבי שמעון בר יוחאי אומר:

אילו היו ישראל שומרים שתי שבתות כהלכתן – מיד היו נגאלים.

(שבת קיח:).

 

אמר רבי שמעון בר יוחאי:

שלש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולם לא נתנן אלא על ידי ייסורין, אלו הן: תורה, ארץ ישראל והעולם הבא.

(ברכות ה.).

 

אמר רבי שמעון בר יוחאי

"תבל" זו ארץ ישראל, ולמה נקרא שמה "תבל"?

שהיא מתובללת בכול, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו, אבל ארץ ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר (דברים ח, ט): "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה".

(ספרי דברים לז).

 

אמר רבי שמעון בר יוחאי:

כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה.

(מדרש תנחומא ויחי).

 

רבי שמעון בר יוחאי אומר:

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים.

(ברכות לה:).

 

אמר רבי שמעון בר יוחאי

יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואלמלי אלעזר בני עמי – מיום שנברא העולם ועד עכשיו.

(סוכה מה:).

 

רבי שמעון בר יוחאי אומר

מדוע תיקנו חכמינו זכרונם לברכה תפילה בלחש? כדי שלא לבייש עוברי עבירה המתוודים בתפילה על חטאיהם, כפי שלא קבעה התורה מקום מיוחד במזבח להקריב בו קרבן חטאת, כדי שלא יכירו בחוטא.

(סוטה לב:).

 

שנו חכמים בשמו של רבי שמעון בר יוחאי:

הכיכר והמקל ניתנו כרוכים מן השמים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אם שמרתם את התורה – הרי כיכר לאכול, ואם לאו – הרי מקל ללקות בו.

(ויקרא רבה לה).

 

רבי שמעון בר יוחאי דרש על הפסוק:

"עמד וימודד ארץ" (חבקוק ג, ו) – מדד הקדוש ברוך הוא את כל האומות ולא מצא אומה שהייתה ראויה לקבל את התורה אלא ישראל,

ומדד הקב"ה את כל הדורות ולא מצא דור שהיה ראוי לקבל את התורה אלא דור המדבר.

מדד הקב"ה את כל ההרים ולא מצא הר שתינתן בו התורה אלא הר סיני.

מדד הקב"ה את כל העיירות ולא מצא עיר שראויה שיבנה בה בית המקדש אלא ירושלים,

ולא מצא ארץ שראויה להינתן לעם ישראל אלא ארץ ישראל.

(ויקרא רבה יג, ילקוט שמעוני חבקוק ג).

 

אמר רבי שמעון

אילו הייתי עומד על הר סיני בשעה שניתנה התורה לישראל, הייתי תובע לפני הקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שני פיות, אחד שיקרא בו בתורה תמיד, ואחד שיעשה בו כל צרכו, חזר ואמר: ומה אם פה אחד אין העולם יכול להתקיים מפני לשון הרע ורכילות שנאמרים בו, אילו היו שני פיות על אחת כמה וכמה שהיו מרבים בלשון הרע…. (מעשי אבות)

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן