“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- יום חג לתורה שבעל-פה

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר ללג בעומר". מהו הסימן שהביא הטור: פל״ג ח״י?, מדוע ביום שיחול פורים יחול גם ל"ג בעומר?, "מה הקשר בין פורים ללג בעומר"?, "מה המשותף בין רבי עקיבא למשה רבנו ולרבי שמעון בר יוחאי"?, מה שאפשר להשיג בפורים ניתן גם להשיג ביום ל"ג בעומר...

ל"ג בעומר- יום חג לתורה שבעל-פה

 

ל"ג בעומר הוא ההכנה לחג מתן תורה!

 

הטור באורח חיים (הלכות ראש חודש תכח) מביא סימן לקביעת המועדים:

את – בש – גד – דק – הצ – ופ – פל״ג – ח״י

 

פירוש:

את – ביום שחל א׳ של פסח בו יהיה תשעה באב (וסימנך: על מצות ומרורים יאכלוהו(

בש – ביום שחל ב׳ של פסח שבועות.

גר –  ביום שחל ג'  של פסח ראש השנה.

דק – ביום שחל ד׳ של פסח קריאת התורה, והוא שמחת תורה.

הצ – ביום שחל ה׳ של פסח  צום של יום הכיפורים.

ופ –  ביום שחל ו׳ של פסח היה כיום הפורים שעבר.

פל״ג ח״י, ביום שחל פורים יהיה ל"ג בעומר שמונה עשר לחדש אייר = י"ח אייר.

 

 

מדוע מחבר הטור את פורים עם ל"ג בעומר? לכאורה אין קשר בין שני המועדים הללו?

 

וכך כותב כף החיים בסימן תצג אות כו': "אכן מדברי שער הכוונות הנז׳ משמע שהשמחה היא משום שבאותו היום סמך רבי עקיבא את חמשת תלמידיו ורבי שמעון בר יוחאי ע״ה הוא מתלמידיו הגדולים…"

 

 בפרק אלו הן הנחנקיןסנהדרין דף פו) מובא:

סתם משנה רבי מאיר סתם ברייתא רבי נתן וכולהו אליבא דרבי עקיבא 

 

המשותף למשה רבנו ורבי עקיבא ורשב"י

 

משה רבנו אבי התורה שבכתב

רבי עקיבא אבי התורה שבעל-פה

רשב"י אבי תורת הסוד

 

עד תקופתו של רשב"י עסקו בתורת הקבלה אבל לא כתבו אותה לנחלת הרבים אלא דור אחרי דור

 

ביום ל"ג בעומר (בהנחה שזהו יום פטירתו של רשב"י) התיר רבי שמעון לתלמידו רבי אבא לכתוב את תורת הסוד.

 

הוא מכנס אסיפה של שבעה תלמידי חכמים: ר' אלעזר בנו, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי חייא ורבי יצחק, רבי שמעון מסביר להם כי אין ברצונו להיכנס לעולם הבא כשהוא בוש ונכלם, ולכן הוא עומד לגלות להם את "חכמת הקבלה" שעד עכשיו הייתה גנוזה בליבו.

 

וכך מובא באידרא זוטא:

"וכך אסדרנא לכו רבי אבא יכתוב ורבי אלעזר ברי ילעי ושאר חברייא ירחשון בלבייהו"

 

והביאור בעברית:

וכך אסדר אתכם לפני שאדבר: "ר' אבא יכתוב, ר' אלעזר ישנן והשאר ישננו בשקט בליבם – ימלמלו.

 

 

ביום פורים מקבלים את התורה מחדש מובא בגמרא(שבת פח עמוד ב') "ויתיצבו בתחתית ההר"

אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם.

 

אמר רב אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא.

אמר רבא: אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשורוש. דכתיב (אסתר ט) "קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר".

 

יוצא איפה, שיום פורים יש לו קשר ברור עם ל"ג בעומר שבשני ימים אלו קיבלו עם ישראל את התורה וזהו יום חג לתורה שבעל-פה.

 

מוסיף הרב רוזנבלום ומשווה את שניהם כדברי הטור:

מה שאפשר להשיג בפורים (שמעלתו כיום הכיפורים ויש סוברים שאף יותר כדעת חז"ל: כיפורים = כ-פורים פחות במעלתו מפורים) ניתן גם להשיג ביום ל"ג בעומר…

 

הבה ננצל יום זה כדבעי…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן