“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ל"ג בעומר- אוסף רעיונות קצרים

תקציר המאמר:

"פרפראות ללג בעומר". רמזים נפלאים לכך שיום ל"ג בעומר מסוגל לרפואה וישועה ואפילו לתחיית אלו המרגישים מתים בעבודת ה' ורוצים חיות... מה ראשי התיבות של מרון?... רפואה ותחיית המתים. להסתכל קודם על עצמך!. התפילות והתחנונים ברשב"י.בר יוחאי או בן יוחאי?

 אוסף רעיונות קצרים לל"ג בעומר

 

ל"ג בעומר- רפואה ותחיית המתים

"פרפראות ללג בעומר". רמזים נפלאים לכך שיום ל"ג בעומר מסוגל לרפואה וישועה ואפילו לתחיית אלו המרגישים מתים בעבודת ה' ורוצים חיות… מה ראשי התיבות של מרון?…

רפואה ותחיית המתים

 

 הרבי בעל הצמח צדק מלובאוויטש זצ"ל היה אומר:

כי יום זה הוא מסוגל לרפואות וישועות! כי הראשי תיבות של "מלך רופא נאמן ורחמן" הם: "מרון"… ובזכות הצדיק המונח "במירון" שולח ה' יתברך רפואות וישועות לכלל ישראל ביום זה…

 

 

מסופר שכשהגיע הרבי בעל האמרי חיים מויזניץ זצ"ל לציון הרשב"י אמר:

"נדמה לי שמי שנוסע לרשב"י למירון מרגיש התעלות והתרוממות, כמי שנשפכים מים על גופו ומנקים את חטאיו"…

 

הוא הוסיף ואמר:

הראיה היא! כי המילים "שמעון בן יוחאי" בגימטרייה: "מחיה מתים"!…

פירוש: על ידי לימוד זוהר הקדוש והשהייה על ציונו הקדוש מקבלים חיות אף לאלו שהם בבחינת מתים חס ושלום וזקוקים לחיות בעבודת ה'…

 

———————————————————

 

ל"ג בעומר- חלאקה דווקא במירון

"דרשה ללג בעומר". מדוע בפתח ציונו של רבי שמעון בר יוחאי מופיע הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו"? ומה ראו להביא את הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה ("חלאקה") לציון הקדוש של רשב"י?! ביאור נפלא…

חלאקה דווקא במירון

 

בפתח ציונו של רבי שמעון בר יוחאי מופיע הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו" כמו כן, נוהגים להביא את הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה ("חלאקה") לציון הקדוש של רשב"י.

 

מה ראו לשים את הפסוק שם? ומה הקשר לחלאקה? 

 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל אמר:

התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זצ"ל: בגמרא מסכתשבת קלח: מובא "כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל  "

ואמר רבי שמעון בו יוחאי חס ושלום שתשתכח תורה מישראל! שנאמר: "כי לא תשכח מפי זרעו"…

וכמבואר בזוהר הקדוש פרשת נשא דף קכד: "בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון בה מן גלותא" – ( עם אותו החיבור שהוא "ספר הזהר נצא מהגלות).

 

ועתה בא וראה והבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה, כי על כן סמך רבי שמעון בו יוחאי עצמו על זה הפסוק – "כי לא תשכח מפי זרעו".

כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרמז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא "רבי שמעון בו יוחאי" על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תיבות של זה הפסוק: כי לא תשכח מפי זרעו – הם אותיות "יוחאי".

 

וזה שמרמז ומגלה הפסוק: "כי לא תשכח מפי זרעו"  מפי "זרעו" דווקא, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק בסופי התיבות, שהוא רשב"י, על ידו לא תשכח התורה.

 

פירש חתנו של הרב מויאל זצ"ל:

שזה העניין בהבאת הילדים בני השלוש לתספורת ראשונה – "חלאקה" על ציונו הקדוש ביום ההילולא. כי בעצם זה שמספרים את הילד, שזו המצווה הראשונה בהיכנסו "לגיל חינוך", בכך מעבירים את התורה הלאה לדור הבא, ובזה מראים את קיום ההבטחה של "לא תשכח מפי זרעו" שמתקיימת על ידו…

 

——————————————————————————-

 

ל"ג בעומר- להסתכל קודם על עצמך!

"סיפור מהבעל שם טוב ללג בעומר". סיפור נפלא מהבעל שם טוב המסביר את דברי רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר כשיצאו מהמערה בפעם השנייה: "בני, די לעולם אני ואתה!"

להסתכל קודם על עצמך!

 

הגמרא במסכת שבת לג: מביאה מה קרה כשיצאו רשב"י ובנו בפעם השנייה מהמערה:

יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם, נפקו, כל היכא דהוא מחי ר' אלעזר הוי מסי רבי שמעון. אמר לו בני די לעולם אני ואתה. (ההסבר הפשוט הוא מסבירה הגמרא שאחרי י"ב חודש ששהו במערה בנוסף לי"ב שנה ששהו שם, הם יצאו מהמערה, וכל היכן שהזיק רבי אלעזר בראייתו, בא רבי שמעון וריפאו, עד שאמר רבי שמעון לר' אלעזר: "בני, די לעולם אני ואתה!" – "מספיק שאני ואתה נלמד תורה, ואין לנו לכעוס על כולם שלא עוסקים בתורה!".

 

אך הרב מבאנילא זצ"ל הסביר באופן מיוחד את הגמרא:

מסופר שפעם אחת אמר הבעל שם טוב זצ"ל לאחד מתלמידיו שילך לאיש פלוני בכפר פלוני כדי ללמוד ממנו מידות.

הדבר היה לפלא בעיני התלמיד, כי מי לנו גדול במידות מהבעש"ט ותלמידיו… אבל לא הרהר אחר רבו, והלך לכפר ההוא.

 

כאשר בא לשם פנה לבית אותו אדם וביקש להתאכסן אצלו. בעל הבית קיבלו בספר פנים יפות, ונתן לו כל מחסורו. ביקש התלמיד ללמוד את דרכי בעה"ב כאשר ציוהו רבו, וראה שהוא תלמיד חכם וחסיד ובעל מידות טובות, ועוסק תמיד במצוות ובמעשים טובים. אך לא מצא בו דבר מיוחד שיצריכו לבוא לכאן ללמדו ממנו .

 

תוך כדי שהייתו בביתו, ראה התלמיד שבבית מתאכסן אחד שהיה מושחת במידותיו, והיה קשה בעיניו למה מרשה בעל הבית לאדם כזה להתגורר בביתו?!. אבל לא העיז לומר לו מאומה .

 

כשנפרד התלמיד מהמארח, הודה לו בכל לבו על הכנסת האורחים הלבבית שזכה לה בביתו. ובתוך דבריו העיר ושאל את בעל הבית: "אמור לי מדוע אתה מחזיק אדם רשע בתוך ביתך?!".

 

ענהו בעל הבית בפליאה: "אצלי?!.. לא ידעתי שהוא אדם רשע, ועתה אצווה למשרתי להודיעו שעליו לעזוב את ביתי!. אבל תמהה אני עליך – מתי מצאת זמן לעיין במעשי השני. האם כבר גמרת לבדוק את מעשיך?!…"

 

הבין התלמיד שלכן שלחו הבעל שם טוב לכפר הזה, כדי שילמד מבעל הבית, שהעיקר צריך לפקח על מעשיו שיהיו כולם טובים בלי נדנוד חטא, ולא כאותם שדואגים על מעשי אחרים ולא על מעשיהם .

 

וזה שאמר רשב"י "בני די לעולם!", כלומר, אל לך להתבונן במעשי העולם "אני" קודם אדם צריך לבדוק את ה"אני" את עצמו, ואחרי שסיימת לבדוק ולתקן את עצמך כראוי אז – "אתה" יכול הנך להצביע ולהסתכל במעשיו של השני…

 

————————————————————-

 

ל"ג בעומר- התפילות והתחנונים ברשב"י

"לג בעומר דרשה". ביאור נפלא מהספר דרך אבות על הולדתו של רבי שמעון בר יוחאי והסיבה לכך שאימו זכתה בבן כזה. המבאר את הקשר בין הולדת רשב"י לבין התפילות והתחנונים שמבקשים ביום זה על ציונו של רשב"י…

התפילות והתחנונים ברשב"י

מנהג בית ישראל לעלות ולהשתטח בתפילות ותחנונים על קבר רבי שמעון בר יוחאי ובפרט ביום ל"ג בעומר.

 

נשאלת השאלה:

מהי בעצם הסיבה והטעם לתפילות והתחנונים שמבקשים ביום זה על ציונו של רשב"י?!

 

אפשר לפרש ולמצוא בדרך לידתו המופלאה שיש הרבה שגורסים כי היה זה גם ביום ל"ג בעומר.

בספר נחלת אבות מובא כך:

יוחאי אביו של ר' שמעון היה משבט יהודה, והיה מגדולי הדור, ועשיר נכבד וקרוב למלכות, ואשתו של יוחאי היה שמה שרה – מזרע הנשיאים, זרעו של הלל הזקן.

 

ותהי שרה עקרה, וכשראה יוחאי שעברו הרבה שנים עלה בדעתו לגרשה, לאחר זמן נודע הדבר לשרה אשתו, שיוחאי בעלה רוצה לגרשה, ולא אמרה לו דבר, רק שהייתה מרבה לצום ולתת צדקה ומתפללת יום יום בהיותה לבדה, ותבך בכי גדול לפני השם בלב נשבר, להצילה מגירושין על ידי שתלד בן…

 

ויהי בליל ראש השנה, וירא יוחאי בחלומו והנה הוא עומד ביער גדול מלא אילנות לאלפים ולרבבות, מהם רעננים הנותנים פירות, ומהם יבשים, והוא – יוחאי, נשען על אילן יבש, ויישא עיניו וירא, והנה איש מידה, מראו נורא מאד, ועל שכמו נאד אחד מלא מים, ויעבור בכל היער וישקה כמה מהאילנות היבשים, ובכמה אילנות עבר ודילג עליהם והניחם כמו שהם יבשים, ולא השקה אותם.

 

ויגיע עד האילן אשר נשען עליו יוחאי, ויוציא מחיקו צלוחית אחת קטנה מלאה מים חיים טהורים, וישקה את האילן אשר נשען עליו יוחאי ויברכהו. ואז ראה יוחאי, כי שרתה הברכה באותם מעט מים, וגאו מאד ויכסו כל סביבות האילן שעליו נשען, ואז תיכף נשא האילן פרי – תפוחים גדולים ויקרים, וסביבם מלא עלים רעננים, ויגדל האילן עד מאד עלים ופירות הנותנים ריח חזק למרחוק .

 

וישמח יוחאי מאד על המראה שראה בחלומו, וייקץ משנתו מתוך שמחה, ויספר את חלומו לאשתו ויאמר לה: חלום חלמתי, ופתרונו, לדעתי, פשוט הוא: "היער" הוא העולם ", והאילנות" הן הנשים. מהן נותנות פירות, ומהן עקרות, כאילנות היבשים.

ובראש השנה נפקדות – יש מהן להוליד, ויש מהן נשארות עקרות. ואת בתי היא האילן שהייתי נשען עליו, והשקו אותי ממעין הברכה, להוליד בנים צדיקים וחכמים.

 

ואמנם דבר אחד נשאר לי להבין בפתרון חלומי: מדוע כל האילנות השקה אותם מן הנאד, והאילן שהייתי נשען עליו השקהו מהצלוחית ושפך עליו את כל הצלוחית, ולא השקה מאותה צלוחית, לא קודם לכן ולא אחר כך, שום אילן אחר, רק את כולה שפך על אותו אילן שהייתי נשען עליו?!

 

ותאמר לו אשתו: תמיהתך תמיהה, ובכן תרשני לילך אצל הקדוש רבי עקיבא להגיד לו את החלום, והוא יגיד לנו את פתרונו…

 

ויהי במוצאי ראש השנה הלכו שניהם יחדיו אצל התנא הקדוש רבי עקיבא, ויספר לו יוחאי את חלומו, ויפתור לו כאשר פתר יוחאי, ואמנם הודיעו סיבת השקאת אותו אילן רק מהצלוחית, ויאמר לו: "די יוחאי! כי חלומך הוא משל על הנשים היולדות והעקרות, ואשתך שרה היא מהעקרות, שאי אפשר לו להוליד בשום אופן! ורק על ידי תפילותיה ורוב דמעותיה אשר שפכה לפני השם, הם שזיכו אותה ונהפכה מעקרה ליולדת!

והצלוחית שראית היא צלוחית של דמעותיה שנאספו, ומהן השקוה ורווה להוליד לך בנים, ולכן לא השקו מאותה הצלוחית שום אילן אחר, רק אותו אילן שאתה נשענת עליו, הרומז לאשתך .

 

ויאמר רבי עקיבא אל שרה: הנה בזאת השנה הנך הרה ויולדת בן, שיאיר לישראל בחכמתו ובמעשיו .

 

וישמחו יוחאי ושרה אשתו מאד מדברי רבי עקיבא, וילכו לביתם לשלום.

ותהר ותלד בן, והבית נתמלא אורה מההוד וההדר שהיה חופף עליו, וידעו כל רואיו כי ברכה בו ויאיר לישראל אור גדול .

 

וישמחו הוריו בו מאד ויהללו את השם, ויחלקו צדקות ויעשו סעודה ומשתה גדול ביום מילתו, ויקראו את שמו "שמעון", כי שמע השם לקול תפילת אמו ולקול בכיותיה .

עד כאן סיפור המעשה הנפלא הזה.

 

יתכן לומר ולפרש, כי זוהי הטעם לתחינה ובקשה על ציונו דווקא ביום קדוש זה…

כי אנו באים ואומרים לר' שמעון: הרי גם אתה שזכית להגיע לדרגה כה גבוהה ביום זה ולגלות סתרי תורה ולהנחילם לכלל ישראל, נולדת ביום זה – רק מזכות הדמעות והבכיות שהורידה והתפללה אמך, ולכן זכתה להוריד נשמה כזאת!

 

ועצם זה שאנו מתייצבים פה לפניך, זאת הראיה ששערי דמעות לא ננעלו! ולכן אנא בקש מהקב"ה שיקבל נא את תפילותינו ביום שמחתך ותגן ותעתיר בעדנו לכל הטוב! וכמו שאמרת יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין!…

 

————————————————————————

 

ל"ג בעומר- בר יוחאי או בן יוחאי?

"פנינים ללג בעומר". למה נקרא רבי שמעון בתואר "בר יוחאי" ולא כפי שכל התנאים נקראו: "בן יוחאי"? ביאורו הנפלא של האדמו"ר מגור זצ"ל – בעל הלב שמחה מגור על פי מה שאנו מכנים את הנער בן ה-13 בשם 'בר מצווה' ולא 'בן מצווה'…

בר יוחאי או  בן יוחאי?

 

"וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי"

 

נשאלת השאלה:

למה נקרא רבי שמעון 'בר יוחאי' ולא כפי הנהוג בן יוחאי?!

 

הסביר האדמו"ר מגור זצ"ל – בעל הלב שמחה מגור:

שנקרא בפי העולם 'בר יוחאי' ולא 'בן יוחאי' כפי שמוזכר שמו ברוב הש"ס . וזה מאותו טעם שאומרים 'בר מצווה' ולא 'בן מצווה', כי המילה 'בר' הוא לשון חוץ – 'מלבר', שכשנעשה הבחור בר מצווה הריהו יוצא מעצמיותו ומצטרף לכלל – למניין, לזימון, לדין ולערבות. מאותו יום והלאה הריהו שייך לכלל.

 

וכן יש לומר שרשב"י נקרא "בר יוחאי" כיון שהקדיש עצמו לכלל …

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן