“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע כי תשא". 189 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת כי תשא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת כי תשא

ראשון

 1. מתי עלול להיות נגף בעם ישראל? אם ייפקדו ולא יתנו כופר בשעת המפקד.
 2. כמה צריך לתת כל מי שנפקד? מחצית השקל.
 3. כמה שווה השקל של התורה? עשרים גרה (כ- 20 גר' כסף מזוקק).
 4. מאיזה גיל צריך לתת תרומה זו? גיל עשרים.
 5. האם מותר לעשיר להרבות או לדל להמעיט מסכום זה? אסור.
 6. עבור מה מוקדש כסף זה? לעבודת אוהל מועד (רש"י: לאדנים שבאוהל מועד).
 7. ממה היה עשוי הכיור של המשכן? מנחושת.
 8. היכן העמד הכיור? בין המשכן למזבח, בחצר אוהל מועד (ערש"י).
 9. מה יש לתת בתוך הכיור ולשם מה? מים, שירחצו ממנו אהרן ובניו את ידיהם ורגליהם.
 10. מתי היו צריכים הכוהנים לרחוץ ידיהם ורגליהם? לפני שנכנסים למשכן או עובדים במזבח.
 11. מהו העונש למי שלא ירחץ? מיתה.
 12. כמה מרכיבים היו לשמן הקודש ומהם? חמישה, מר דרור, קינמון בשם, קנה בושם, קידה, שמן זית.
 13. מה נצטווה משה לעשות עם מרקחת זו של השמן? למשוח בו את המשכן וכל כליו ואת אהרן ובניו.
 14. מה אסור לעשות בהקשר לשמן זה? לסוך אותו על בשר אדם, ולרקוח שמן כמוהו.
 15. מה עונשו של  הרוקח שמן כזה? כרת.
 16. מה יש לעשות עם סממני הקטורת לפני ההקטרה? לשחוק אותם היטב.
 17. היכן מקטירים את הקטורת? על מזבח הזהב העומד כנגד ארון העדות מחוץ לפרוכת.
 18. מה עונשו של המכין קטורת להריח בה כדוגמת זו של המשכן? כרת.
 19. מי הם שנבחרו לבנות את המשכן וכליו ובגדי הכהונה? בצלאל בן אורי למטה יהודה ואהליאב בן אחיסמך למטה דן.
 20. את מי מילא ה' ברוח אלוקים ובחכמה גדולה? את בצלאל.
 21. מדוע חשוב לשמור השבת? כי היא אות בין ה' לביננו.  
 22. מהו עונש המחלל שבת? מיתה וכרת.
 23. השבת היא זכר למעשה בראשית, כיצד? ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש.

רש"י

 1. כיצד יש למנות את ישראל? יתנו תרומה ויספרו את התרומה ולא אותם.
 2. מדוע לא למנות אותם עצמם? כי המניין שולט בו עין הרע.
 3. מהו העונש על מנין העם לגולגולות? דבר.
 4. כיצד נודע למשה מה צריכים ישראל לתרום? הראה לו ה' מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו.
 5. מהו לשון גרה? כמו אגורה, מעה של כסף.
 6. כמה שווה שקל של תורה וכמה שווה הזוז, ומה הוסיפו על זה? השקל 4 זוז, והזוז 5 מעות, נמצא שהשקל הוא 20 מעות. והוסיפו שיהא הזוז שווה 6 מעות, נמצא השקל 24 מעות.
 7. מבן כמה יוצא אדם לצבא ונכלל בכלל אנשים? מבן עשרים שנה.
 8. כמה תרומות עבור המשכן תרמו בני ישראל ומהן? שלוש, אחת לאדנים אחת לקורבנות ואחת תרומה כללית למשכן.
 9. איזו מן התרומות הייתה כנדבת לבו של אדם ולא מחצית השקל? התרומה הכללית למשכן.
 10. באיזו מן התרומות נמנו בני ישראל? באלו שתרמו מחצית השקל, התרומה עבור האדנים והתרומה עבור הקורבנות.
 11. מדוע ציווה ה' למנות את ישראל מיד לאחר יום הכיפורים שלאחר חטא העגל? להודיע חיבתן של ישראל, שלאחר שהייתה בהם מגפה רוצה אוהבם למנות את הנותרים.
 12. כיצד יתכן שגם במניין הראשון וגם בשני היה מספר בני ישראל 603,550, והרי היו אחד בשנה הראשונה והשני בשנייה לצאתם ממצרים? המפקד הראשון היה בתשרי והשני באותה שנה באייר, אלא שליציאת מצרים מונים מניסן, ולכן המפקד השני נחשב שנה שניה, אבל שנות האנשים נמנים לשנות עולם דהיינו מתשרי ואם כן שני המפקדים באותה שנה.
 13. מהו הכיור שבחצר המשכן? דוד מים עם ברזים בתחתיתו.
 14. האם היה הכיור עומד בין מזבח העולה (המזבח החיצון, מזבח הנחושת) לבין המשכן ממש? לא, אלא משוך כלפי הדרום, ועומד כנגד הרווח שבין המזבח למשכן.
 15. כיצד היה הכהן מקדש ידיו ורגליו מן הכיור? הידיים והרגליים בבת אחת, מניח ידו הימנית על רגלו הימנית, וידו השמאלית על הרגל השמאלית ושופך המים.
 16. מתי בדיוק יש לכוהנים לקדש ידיהם ורגליהם מן הכיור? בוקר וערב לפני הקטרת הקטורת במזבח הפנימי בתוך אוהל מועד, ולפני הזאת פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה במזבח הפנימי. ובכל פעם לפני העבודה במזבח החיצון.
 17. מניין שעל אי רחיצת הכוהנים את ידיהם ורגליהם חייבים הם  מיתה? "ירחצו מים ולא ימותו", ומכלל לאו אתה שומע הן, שאם לא ירחצו ימותו.
 18. האם המיתה היא רק על כהן שנכנס לאוהל מועד ולא רחץ או גם אם לא נכנס אבל עבד במזבח בלא רחיצה? גם אם לא נכנס ורק עבד.
 19. מהו "בשמים ראש"? בשמים חשובים.
 20. מהם שני סוגי הקינמון, ומהו הקינמון של שמן הקודש? הקינמון הוא קליפת עץ יש שהוא בעל ריח טוב ויש שהוא כעץ בלבד, בעל הריח הטוב הוא של שמן הקודש.
 21. מהו משקל הקינמון המבושם לקטורת? חמש מאות.
 22. אם כן למה נאמר שמחציתו מאתיים וחמישים, למה לא לדבר על השלם? כי גזרת הכתוב להביא ממנו פעמיים, לחצאין, כדי להוסיף פעמיים במשקלו כנגד אבן השקילה ולהכריע בכך את הכף.
 23. האם שוקלים בדיוק ובצמצום את הסממנים? לא, אלא יכריעו הסממנים את הכף.
 24. מהי קידה? קציעה בלשון חכמים, והיא שם שורש עשב.
 25. מהו משקל השמן "הין"? י"ב לוגין.
 26. כיצד השתמשו בשמן בשביל שיקלוט ריחם של הסממנים (ב')? יש אומרים בשריית הסממנים בתוכו ויש אומרים בנתינתו מעליהם לאחר שהשרו את הסממנים במים שלא יבלעו את השמן.
 27. מהי ההגדרה של מרקחת? תערובת של שני מינים או יותר שאחד לוקח טעם או ריח מן השני.
 28. איזו צורה עושים עם השמן על הדבר שרוצים לקדשו? כמין כף יוונית שהיא כעין נו"ן שלנו.
 29. האם יש יוצא דופן ומהו? כשמושחים מלכים עושים עם השמן צורת כתר.
 30. כל הנוגע בכלי השרת יקדש, האם יש שלא יקדש ומהו? כן, והוא מה שאינו ראוי להם.
 31. מדוע משיחת המשכן והכוהנים והמלכים מתורגמת ללשון ריבוי וגדולה? מפני שכל עניין משיחות אלה הוא בשביל גדוּלה.
 32. מניין שהשמן משחת קודש יהיה קיים כולו לעתיד לבוא? "שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם".   
 33. על איזה שמן מדובר שהסך אותו חייב כרת? השמן המקורי של משה רבינו שהוכן עבור קידוש המשכן וכליו והכהנים וכו'.
 34. אם עשו שמן אחר באותן מידות של שמן הקודש, מי חייב על כך כרת הרוקחו או הסך ממנו? הרוקחו.
 35. האם מותר לעשות שמן עם אותם סממנים אך לא באותן מידות? כן.
 36. מהו ה"נטף" מסממני הקטורת ומדוע נקרא כך? הוא הצרי, ונקרא כך על שם שנוטף מעצי הקטף.
 37. מהי ה"שחלת"? ציפורן.
 38. מהי ה"חלבנה" ומדוע מצטרפת לסממני הקטורת? בושם שריחו רע, ומצטרפת, כדי ללמדנו שיהא חשוב בעינינו לצרף את פושעי ישראל לתפילותינו ותעניותינו.
 39. כמה סממנים היו לקטורת? אחד עשר.
 40. מה עושים עם ה"בורית כרשינה"? אינה מוקטרת, אבל משפשפים איתה את הצפורן כדי שתהא נאה.
 41. אילו מתוך סממני הקטורת משקלם שווה? הצרי והציפורן והחלבנה והלבונה, כל אלו שהוזכרו בפסוק.
 42. מהו "ממולח"? מעורבב היטב.
 43. מדוע "מַלָח" שבספינה קרוי כך? על שם שמערבב ומהפך את המים במשוטים.
 44. מה צריך לכוון כשמכינים את הקטורת? לשם שמים.
 45. מתי אסור ומתי מותר להכין קטורת כמו המקורית? כדי להריח בה אסור, וכדי למוסרה לציבור לשימוש במשכן מותר.
 46. מה הן חכמה בינה ודעת? חכמה – מה שלמד מאחרים, בינה – מה שהבין דבר מתוך דבר, דעת – רוח הקודש.
 47. מהי "חרושת"? אומנות.
 48. מיהו נגר ומיהו אומן? נגר מבצע אומנות בעץ והאומן באבנים.
 49. האם היו עוד חכמי לב שהצטרפו למלאכות האומנות חוץ מבצלאל ואהליאב? כן.
 50. מהם בגדי השרד? הם הבדים המכסים את כלי השרת בזמן המסעות.
 51. מדוע נסמכה שבת למלאכת המשכן? לומר שאין מלאכת המשכן דוחה את השבת.
 52. השבת היא אות לאיזה ענין? לכך שה' בחר בנו שלכן הנחילנו את יום מנוחתו למנוחה.
 53. מתי חייב המחלל שבת כרת ומתי סקילה? כרת בלא התראה וסקילה עם התראה.
 54. מה הפירוש "מחלל שבת"? נוהג בה כביום חול.
 55. מה למדנו מן המילים שבת שבתון (ב')? שצריכים בשבת מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי. וכן שאסורה בו גם מלאכת אוכל נפש.
 56. מה צריכים לכוון בשמירת השבת? לשם שמים ובשביל המצווה, ולא בשביל המנוחה והתענוג.
 57. מהו לשון "נופש"? מנוחה והשבת הנפש.
 58. כיצד כתוב על ה' ויינפש, שנח, והלא אין אצלו יגיעה? להסביר לאוזן מה שהיא יכולה להבין.

שני

 1. מה נתן ה' למשה כשסיים לדבר איתו? את לוחות הברית.
 2. כיצד עוד נקראו לוחות הברית? לוחות העדות לוחות אבן.
 3. כיצד נכתבו המילים בלוחות הברית? באצבע אלוקים.
 4. מה ראו העם ונקהלו על אהרן? שמשה רבינו מתעכב מלרדת מן ההר.
 5. מה דרשו העם מאהרן? שיעשה להם אלוהים שינהיגם במקום משה שלא ידוע איה הוא.
 6. מה ביקש מהם אהרן והאם קיימו דבריו? שיביאו לו את העגילים מזהב של נשותיהם בניהם ובנותיהם והם הביאו.
 7. מה עשה אהרן עם הזהב? התיך אותו ויצר ממנו עגל ממתכת.
 8. מה קראו העם כשראו את העגל? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים.
 9. מה עשה אהרן כשראה את העגל? בנה מזבח ואמר שמחר יהיה חג לה'.
 10. מה עשו העם לאחר שקמו בהשכמה למחרת? העלו למזבח עולות ושלמים וישבו לאכול ולשתות ולצחוק.
 11. מה אמר ה' למשה באותה שעה? שירד מן ההר כי העם קילקל ועשו את העגל.
 12. באיזה תואר שלילי כינה ה' את העם באותה שעה? עם קשה עורף.
 13. מה הציע ה' למשה לאחר חטא חמור זה? שהוא (ה') ישמיד את העם ויעשה ממשה וזרעו עם גדול.
 14. אילו טענות אמר משה בתפילתו לה' שישוב מחרון אפו על ישראל (ג')? א. למה תכעס על עם שכה השקעת בו להוציאו ממצרים בניסים גדולים. ב. למה תתן למצרים לומר שהוצאתם ממצרים כדי להורגם במדבר. ג. תזכור מה שנשבעת לאבות הקדושים שתרבה את זרעם ותיתן להם את הארץ.
 15. האם ה' התפייס בכך וחזר בו מרצונו להשמידם? כן.
 16. באיזה צד של לוחות הברית היו חקוקות האותיות, פנימי או חיצוני? בשני הצדדים.
 17. מי הכין את הלוחות ומי כתב עליהן? ה'.
 18. מה חשב יהושע כששמע את ההמולה במחנה ומה ענה לו משה? יהושע חשב שיש שם מלחמה ומשה ענה שלדעתו אלו הם קולות של שחוק והיתול.
 19. מה עשה משה עם הלוחות כשראה את העגל והמחולות? השליכם ושבר אותם למרגלות ההר.
 20. מה עשה משה עם העגל (ד')? שרפו, טחנו, פיזר האפר על פני המים והשקה מהם את בני ישראל.
 21. במה גער משה באהרן? שאל אותו מה עשו לו העם שהגיע למצב כזה ולהחטיאם בעוון חמור כזה.
 22. מה ענה לו אהרן? ביקש שלא יכעס וסיפר לו מה היה וכי רק השליך את הזהב לאש ולבד יצא מזה העגל.
 23. מה הכריז משה כשעמד בשער המחנה ומי הגיע אליו? מי לה' אלי! ונאספו אליו כל בני לוי.
 24. מה ציווה אותם משה? שייקחו חרבות ויהרגו את החוטאים בעם גם אם הם אחים ובני משפחה.
 25. כמה מישראל נפלו באותו יום? כשלושת אלפים.
 26. כיצד שיבח משה את שבט הלוי לאחר מעשה זה? אמר להם כי בעבור שהרגו ממשפחותיהם לכבוד ה' יתקדשו בכך לעבודתו ויתן עליהם ה' ברכה.
 27. מה אמר משה לעם שיעשה כדי להצילם מעונש החטא הגדול? שיעלה אל ה' לבקש סליחה וכפרה.
 28. מה ביקש משה לפני ה'? שיסלח לעם ואם לא מבקש הוא שיימחה שמו מספר התורה.
 29. מה השיב לו ה'? שהוא ימחה מהספר את מי שחטא לו דהיינו העם, אך לא עתה אלא יבוא יום ויקבלו את עונשם.
 30. מה הוסיף ה' לומר למשה? שילך להנחות את העם והמלאך ילך לפניו.
 31. מה הביא ה' על העם כמכה קטנה על העוון הגדול? מגפה.
 32. מה ציווה ה' את משה בעניין העלייה לארץ? שיעלה את העם לארץ המובטחת לאבות, ושהוא ה' ישלח מלאך לגרש את כל העמים מן הארץ.
 33. מדוע לא רצה ה' ללכת עם העם? כי הם עם קשה עורף והוא עלול לכעוס עליהם ולהשמידם.
 34. מה דרש ה' מהעם? שיורידו את תכשיטיהם.
 35. מה עשו העם לאחר בשורות אלה? התאבלו והורידו תכשיטים.
 36. מה עשה משה עם האוהל שלו? הוציא אותו מן המחנה רחוק מן המחנה ושם ישב.
 37. כיצד קרא משה לאוהלו שמחוץ למחנה ומי מהעם הגיע לשם? אוהל מועד, והגיעו לשם כל מבקשי ה'.
 38. מה עשו העם כשהלך משה מן המחנה אל האוהל? עמדו והביטו אחריו עד שהגיע לאוהל.
 39. מה קרה כשהגיע משה אל האוהל? ירד עמוד הענן לפתח האוהל ודיבר עם משה.
 40. מה עשו העם כשראו את עמוד הענן? השתחוו ממקומם כלפי השכינה.
 41. כיצד דיבר ה' עם משה? פנים אל פנים כאדם לרעהו כביכול.
 42. היכן היה יהושע משרת משה תדיר? בתוך האוהל.

רש"י        

 1. מתי היה מעשה העגל ושבירת הלוחות? י"ז בתמוז בשנה הראשונה לצאתם ממצרים.
 2. מתי סלח ה' על חטא העגל מלהענישם בחומרא? ביום הכיפורים הסמוך  לי"ז בתמוז הנ"ל.
 3. מתי התחילו בנדבת המשכן ומתי הוקם המשכן? התחילו למחרת יום הכיפורים הנ"ל והוקם בא' בניסן.
 4. מה הרמז בכך שהתורה בנתינתה נמשלה לכלה (ב')? א. שמשה רבינו קיבל את התורה במתנה כחתן שמקבל כלה, והוא ידע את כולה, מה שאי אפשר להספיק בזמן מועט כזה. ב. לכלה יש כ"ד תכשיטים, וזהו רמז לתלמיד חכם שעליו להיות בקי בכ"ד ספרי התנ"ך.
 5. כיצד היה סדר לימודו של משה רבינו מפי ה'? היה שומע מה' ואחר כך חוזרים ושונים את ההלכה ביחד.
 6. מנין שהיו הלוחות שוות בגודלן? כתוב לחת חסר וואו.
 7. מה הייתה טעותם של העם שלכן סברו שמשה מאחר לרדת מן ההר? משה אמר להם שלאחר ארבעים יום בתוך שש שעות ראשונות של היום הוא יורד מן ההר, הם חשבו שזה כולל את יום עלייתו והוא התכווין ארבעים יום שלמים דהיינו לילה ויום וממילא לא נחשב יום עלייתו ולכן הוא הגיע יום לאחר מה שהם חישבו.
 8. מה עשה השטן כדי לגרום למסקנה שמת משה? ערבב את העולם בחושך ואפלה יום לפני שהגיע משה, והראה להם שנושאים את משה באויר כאילו אין בכחו לשאת עצמו, מה שגרם להם לחשוב שבוודאי משה מת.
 9. ממתי ועד מתי היה משה בהר בארבעים היום הראשונים? מז' בסיון ועד י"ז בתמוז.
 10. מניין שהתאוו העם להרבה אלוהות? אשר ילכו לפנינו.
 11. מדוע ביקש אהרן מהעם את הזהב שבאזני הנשים והילדים ומה היה לבסוף? כי שיער וקיוה שיהיה קשה להם לתת זהבם ומתוך כך יתעכב העוון. לבסוף הם לא התעכבו ונתנו מיד כל זהבם.
 12. כיצד נעשתה צורת העגל (ב' פירושים)? לאחר השלכת הזהב לאש נעשה במעשה כשפים על ידי מכשפי הערב רב. או שהיה שם מיכה שיצא מתוך הבניין שמיעכוהו מצרים שם, והיה בידו שם קדוש וטס של זהב של משה שהיה כתוב בו "עלה שור עלה שור" להעלות ארונו של יוסף מן הנילוס, וזרק טס זה לאש ויצא משם העגל.
 13. מה פירוש עגל "מסכה"? עגל ממתכת.
 14. כמה משקל הזהב שהיה בעגל? 125 קנטרין של זהב.
 15. מניין שהערב רב שעלו עם ישראל ממצרים הם שנקהלו על אהרן והם שעשו העגל והטעו בו את עם ישראל? אלה "אלהיך" ישראל, ולא "אלהינו".
 16. מה ראה אהרן שלכן בנה מזבח (ד' פירושים)? א. ראה שלא יכול לדחותם מלהאמין בעגל, כי מעשה שטן הצליח והיה העגל בעל רוח חיים. ב. ראה שהרגו את חור בן אחותו על שהוכיח אותם. ג. ראה אשמה גדולה לעם ואמר מוטב שבי תהיה האשמה ולא בהם. ד. ראה שאם יעשה הוא לבד המזבח יקח יותר זמן ושמא יבוא משה פתאום, כי אם הם יעשו תיגמר מהר בניית המזבח.
 17. מדוע אמר אהרן חג לה' "מחר"? כדי לעכב העוון, אולי יבוא משה פתאום ויימנע העוון הגדול הזה.
 18. מדוע אמר אהרן חג "לה'" מחר? כי קיווה בליבו שיבוא עד אז משה ויהיה החג לה'.
 19. כיצד השכימו העם ביום עוון העגל? השטן זרזם כדי שיחטאו.
 20. איזה עוד עוונות עשו העם חוץ משזבחו לעגל? עברו על גילוי עריות ושפיכות דמים.
 21. מדוע אמר ה' למשה לרדת מגדולתו ונידוהו בית דין של מעלה? כי כל גדולתו בשביל הצלחת העם ואם הם בשפל עוון כזה, אין טעם בגדולתו.
 22. מה היה חטאו של משה? שקירב את הערב רב ואמר מוטב שיידבקו גרים בשכינה ועשה זאת בלא לשאול פי ה', ולבסוף הם שהחטיאו את העם בעוון גדול זה.
 23. מה פירוש המושג "קשה עורף"? מי שמחזיר קשי ערפו כנגד מוכיחו וממאן לשמוע.
 24. כיצד רמז ה' למשה שהצלת העם מכליון תלויה בתפילתו? אמר לו "הניחה לי" עוד לפני שהתפלל.
 25. מי מתקנא במי לפי דרכו של עולם, וכיצד היה בכך טעם בכדי להשקיט רוגזו של ה'? חכם בחכם, גיבור בגיבור, ולא אלהים חיים בפסל מעשה ידי אדם.
 26. כיצד ביקש משה שזכות האבות הקדושים תגן בעד עם ישראל לאחר חטא העגל? אם חייבים הם שרפה, תגן זכות אברהם שמסר עצמו לכבשן האש לכבודך. אם חייבים הריגה, תגן זכות יצחק שנעקד על גבי המזבח. ואם חייבים גלות, תגן זכות יעקב שגלה לחרן.
 27. מה יגן על העם שעברו על עשרת הדברות? עשר ניסיונות שנתנסה אברהם ועוד לא קיבל שכרו עליהם.
 28. מדוע חשש משה להסכים לכיליון העם ושהוא יהיה לעם גדול? מפני שאם כיסא של שלוש רגליים אינו עומד לפני ה' בשעת כעסו, שהם האבות הקדושים, שזכותם לא מגינה על העם, כיצד יעמוד כיסא של רגל אחת, שהוא משה רבינו.
 29. מתי שבועת ה' היא חזקה ביותר ומדוע? כשה' נשבע בעצמו, שהוא חי וקיים לעד ולנצח, ולא כמו שבועה בשמים ובארץ הרים וגבעות שהם כלים.
 30. כיצד יתכן שהאותיות שבלוחות הברית ייקראו משני עבריהם? מעשה נסים היה זה.
 31. היכן כל שעשועיו של ה'? בתורה.
 32. מהו הקול של העם במחנה שהבחין בו משה כשירד מן ההר? קול חרופין וגידופין המענים את נפש מי ששומעם כשנאמרים לו.
 33. מדוע החליט משה לשבור את הלוחות? עשה קל וחומר, אם פסח שהוא מצוה אחת, אמרה תורה שהמומרים אסורים לאכול בו, כאן שצריכים לקבל את כל התורה והם כמומרים, איך אתן אותה להם.
 34. באילו שלוש מיתות נידונו ישראל לאחר חטא העגל? מי שהיו עליו עדים והתראה, בסייף. עדים בלא התראה, במגפה. לא עדים ולא התראה, שתה ממי הנחל שפוזר בו אפרו של העגל ונבדק כסוטה ואם חטא בטנו צבה והוא מת.
 35. מניין שאף אחד בשבט לוי לא חטא? ויאספו אליו כל בני לוי.
 36. היכן אמר ה' להרוג את העובדים עבודה זרה? זובח לאלוהים יחרם.
 37. אם כל הלויים היו כשרים כיצד נצטוו הלויים להרוג את אחיהם החוטאים? הם אחים מהאם ולא מהאב (צ"ע על בנו של הלוי שגם הוא היה מהחוטאים ונהרג שנאמר כי איש בבנו ובאחיו. אכן ברש"י בשני דפרשת וזאת הברכה פירש שמדובר בבן בתו ובאבי אימו שהם אינם לויים).
 38. מה טען משה על הזהב שהשפיע ה' לעם? שבגלל ריבוי הזהב וכל השפע שקיבלו, מתוך זה חטאו, כמו מלך שהאכיל והשקה את בנו וקישטו ונתן לו כסף והעמידו בפתח בית בושת, מה יעשה ולא יחטא.
 39. מדוע העדיף משה שיימחה שמו מן התורה כולה אם יכלה ה' את העם? שלא יאמרו שלא היה משה כדאי לבקש עליהם רחמים.
 40. מה גזר ה' למרות שסלח לעם מלכלותם יחד? שבכל פעם שייענשו על שאר עוונות יענשו גם עבור העוון הזה, ואין פורענות שבאה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עוון העגל.
 41. מנין שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? לך עלה מזה.
 42. כמה אומות היו בארץ כנען לפני שהגיעו לשם ישראל, ומיהם ומי התפנה מעצמו לפני שהגיעו ישראל? שבע. כנעני אמורי חיתי פריזי חיוי ויבוסי והגרגשי, והגרגשי התפנה מעצמו.
 43. מהם התכשיטים שהורידו ישראל מעליהם לאחר הבשורה כי לא תלך השכינה עמהם אלא מלאך שליח? הכתרים שקיבלו במעמד הר סיני כשאמרו נעשה ונשמע.
 44. מה סבר משה שלכן קבע אהולו מחוץ למחנה ישראל והתרחק מהם? מנודה לרב מנודה לתלמיד, אם לה' הם מנודים אז גם אני אנהג בהם נידוי.
 45. מהו המרחק שהתרחק משה ממחנה ישראל? אלפיים אמה.
 46. מדוע נקרא אוהל משה אוהל מועד? שהיה בית ועד למבקשי תורה.
 47. כמו מה נחשב מי שמבקש פני תלמיד חכם? כמקבל פני שכינה.
 48. מה ענו מלאכי השרת זה לזה כששאלו היכן נמצא ה'? הרי הוא באוהלו של משה.
 49. כשעמדו העם מפני משה כשיצא מן המחנה, מתי ישבו? רק כשנתכסה מעיניהם ולא ראוהו עוד.
 50. כיצד שיבחו העם את משה כשהביטו אחריו כשיצא מן המחנה? אשרי ילוד אישה שהשכינה נכנסת אחריו לפתח אהלו.
 51. כמה פעמים עלה משה להר סיני לארבעים יום ומתי היה זה? שלוש פעמים. מז' סיון עד י"ז תמוז. מי"ט תמוז עד כ"ט אב. מא' אלול עד י' תשרי הוא יום הכיפורים.
 52. באיזו פעם היה ה' בכעס? בפעם האמצעית הסמוכה לחטא העגל.
 53. מהי מטרת כל פעם שעלה משה להר? פעם א' לקבל לוחות ראשונות. ב'. לפייס ולהפציר ברחמים. ג'. לקבל לוחות אחרונות.
 54. מתי שרף משה את העגל ודן את החוטאים? בי"ח תמוז.
 55. מתי נתרצה ה' לישראל בשמחה ובלב שלם על חטא העגל ואמר למשה סלחתי כדברך? ביום הכיפורים.
 56. ממתי התחיל משה לצוות על מלאכת המשכן ומתי נגמרה מלאכתו? למחרת יום הכיפורים התחיל לצוות ונגמרה מלאכתו בא' בניסן.
 57. מתי למד משה מה' באוהל וחזר לזקנים ללמדם? ממחרת יום הכיפורים ועד לא' ניסן.
 58. היכן למד משה מה' לאחר א' ניסן? באוהל מועד.
 59. מדוע אמר ה' למשה לשוב אל המחנה? אמר לו ה', אני בכעס ואתה בכעס אם כן מי יקרבם.

 

שלישי

 1. מה טען משה לפני ה' על שאמר לו להעלות את העם לארץ? איך עליו לעשות זאת, אם לא הודיעו ה' מי ילך עמהם ללוותם.
 2. מה ביקש משה מה' בעקבות מה שאמר לו ה' שהוא מוצא חן בעיניו? שיודיעו את דרכיו ויסלח לעמו.
 3. מה ענה ה' למשה? שהתקבלה בקשתו והשכינה בעצמה תלך עם העם.
 4. מה ביקש משה מה'? שאם השכינה לא תבוא עמהם מוטב כי ישאירם במדבר.
 5. כיצד ביקש משה מה' שיוכיח שהוא והעם מוצאים חן בעיני ה'? בזה שהוא ילך עמם ללוותם.

רש"י

 1. היכן אמר ה' שמשה חשוב לפניו יותר משאר בני אדם? הנה אנכי בא אליך בעב הענן וכו' וגם בך יאמינו לעולם.
 2. מה ביקש משה במילים "הודיעני נא את דרכך"? מהו שכרם של המוצאים חן בעיניך. 
 3. ממה חשש משה באם יושמד עם ישראל ויהיה עם חדש מיוצאי חלציו? שאם ימאס בעם הזה אזי גם העם היוצא מחלציו לא יתקיימו.
 4. מה ביקש משה בקשר להשראת השכינה? שתשרה על ישראל ושלא תשרה על הגוים.

רביעי

 1. מה ביקש משה רבינו לראות? את כבוד ה'.
 2. מה ענה לו ה' על כך? שלא יוכל לראותו, כי האדם שיראה את ה' – ימות.
 3. את מי יחון ה' וירחם? את מי שיחפוץ.
 4. מה כן הסכים ה' שיראה משה וכיצד? את אחוריו, בזמן שמשה יהיה במערה שבהר, ישים על פתחה ה' את ידו, ויעבור שם ואז יסיר ידו ויראה משה את אחוריו בלבד.

רש"י

 1. האם קיבל ה' בקשתו של משה שלא ישרה שכינתו על הגויים? כן.
 2. אם כן כיצד התנבא בלעם? שמע על ידי שליח ולא על ידי השכינה בעצמה.
 3. מדוע ראה משה לבקש דווקא אז לראות פני ה'? ראה שהיא שעת רצון ודבריו מתקבלים.
 4. במה שגה משה כשסידר תפלתו לפני ה' שימחל לישראל? חשב שאם תמה זכות אבות אין תקוה לישראל, ולא כן הוא.
 5. מתי יהיו ישראל נענים גם אם תמה זכות אבות? כשיאמרו סדר י"ג מידות מעוטפים בטלית ומזכירים "רחום וחנון".
 6. האם רחמיו של ה' כלים? לא.
 7. מניין שה' מקומו של עולם ואין העולם מקומו? הנה מקום אתי.
 8. מדוע היה צורך להטמין את משה במערה כשעובר כבוד ה'? כדי שלא יינזק.
 9. מניין שניתנה רשות למחבלים לחבל? ושכותי כפי עליך עד עברי.
 10. מה ראה משה באחוריו של ה' כביכול? קשר של תפילין.

 

חמישי           

 1. את מי ציווה ה' להכין את הלוחות השניים ובאיזה צורה יהיו? את משה ויהיו כמו הראשונים בדיוק.
 2. היכן ציווה ה' את משה להתייצב מיד בבוקר? בראש הר סיני.
 3. למי היה אסור לעלות ואף לא להיראות בהר? לאף אדם ואף לא בהמה.
 4. מה היה אסור לבהמות בנוסף? לא לרעות גם מול ההר.
 5. מי פסל את הלוחות השניים? משה רבינו.
 6. מה עשה משה עם לוחות אלה? עלה איתם להר סיני בבוקר השכם.
 7. מה עשה ה' כשהגיע משה? ירד להר בענן, התייצב שם ואמר י"ג מידות.
 8. מה בערך נאמר בי"ג מידות? שה' הוא רחמן וסבלן ועושה הרבה חסדים במשפטיו, ונושא עוון לחוזרים בתשובה, ומעניש בנים חוטאים גם על חטאי אבותיהם עד ארבעה דורות.
 9. מה עשה משה מיד לאחר ששמע י"ג מידות? השתחוה על הארץ לה'.
 10. מה ביקש משה מה' בהיות והוא מוצא חן בעיני ה'? שילך ה' בתוך עם ישראל ויסלח להם למרות שהם קשי עורף.

רש"י

 1. מאיזו אבן יקרה פסל משה את הלוחות השניים? סנפרינון.
 2. מהיכן הייתה למשה אבן זו? ה' גילה לו שבתוך אהלו יש מחצב של אבן זו.
 3. ממה התעשר משה הרבה? מפסולת האבן היקרה לאחר פיסול הלוחות.
 4. מדוע ביקש ה' ממשה שיפסול הוא את הלוחות השניות? כי הוא שבר את הראשונות.
 5. מדוע ציווה ה' את משה שיעלה לבד להר? כדי שלא תשלוט עין רעה בלוחות אלו כמו בלוחות הראשונות שהיו בתשואות וקולות וקהילות.
 6. איזה כלל למדנו מכך? אין לך יפה מן הצניעות.
 7. מדוע נאמר פעמיים ה' ה' בי"ג מידות? אחת קודם שיחטא האדם ואחת לאחר שיחטא וישוב.
 8. מדוע ה' סבלן ואינו ממהר להעניש? שמא יעשה האדם תשובה.
 9. למי ה' עושה חסד בדין? לאלו שאין להם זכויות כל כך.
 10. על מה נאמרה מידת האמת בי"ג מידות? שה' נאמן לשלם שכר טוב לעושי רצונו.
 11. לכמה זמן ה' שומר השכר עבור החסד שאדם עושה? עד אלפיים דורות.
 12. מהו ההבדל בין עוון לפשע? עוון הוא המזיד ופשע הוא המרד.
 13. כיצד נפרע ה' על העוון מרוב רחמיו וחסדיו? מעט מעט ולא בבת אחת.
 14. מתי מעניש ה' את הבנים בגלל האבות? כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם.
 15. בכמה גדולה מידה טובה ממידת פורענות ומניין למדנו זאת? פי חמש מאות, שהעונש מגיע עד ארבעה דורות והשכר עד אלפיים דור.
 16. מתי השתחווה משה במעמד זה? כשראה השכינה עוברת ושמע קול הקריאה.
 17. מה התכווין משה רבינו כשביקש מה' "ונחלתנו"? שאנו נהיה נחלת ה' ובנו ישרה שכינתו ולא בגוים.

שישי

 1. מה הבטיח ה' למשה בכריתת הברית? שיעשה עם העם נפלאות שלא יהיו בשום מקום ובשום עם, וכל עם ישראל יראו זאת.
 2. מה הזהיר ה' מפני העמים הנמצאים בארץ ומדוע? שלא לכרות להם ברית, כי אחרת, הם יהוו לנו למוקש, שעלולים אנו חלילה לבוא לאכול עמהם בקרבנותיהם לאלוהיהם, וניקח בנותיהם לבנינו.
 3. מה יש לעשות עם מה שבנו לעבודה זרה? להשמיד ולכלות.
 4. מה אין לעשות מפני קנאת ה' בעוון זה? אסור להשתחוות לעבודה זרה.
 5. מה מוזכר לגבי סוג חומר של עבודה זרה שאסור להכין? מסכה, והיינו מתכת.
 6. כמה ימים יש לשמור באכילת מצות ובאיזה חודש? שבעה בחודש האביב.
 7. מדוע דווקא בחודש זה? כי בחודש האביב יצאת ממצרים.
 8. מה יש לעשות עם בכור אדם ובהמה? להקדיש לה'.
 9. את מי מהם יש לפדות? בכור אדם ובכור חמור.
 10. מה הדין במי שלא פודה בכור חמורו? יש לערוף את החמור.
 11. באילו מלאכות נזכר שיש לקיים בהן שביתה? חרישה וקצירה.
 12. אילו עוד חגים יש לחוג חוץ מפסח וכיצד נקראו בתורה? חג שבועות, ביכורי קציר חיטים, וחג הסוכות הוא חג האסיף.
 13. כמה פעמים בשנה יש לעלות ולהראות לפני ה'? שלוש פעמים.
 14. מה מובטח למי שיעלה להראות לפני ה' ברגלים? שלא יחמוד איש את ארצו ונחלתו.
 15. מה יש להקפיד בין היתר בעניין קרבן פסח? שלא לשחטו עם חמץ ולא להשאיר לבוקר מה שיש להקריב ממנו בלילה.
 16. מה יש לעשות עם ראשית הביכורים של פירותינו? להביא לבית המקדש.
 17. במה אסור לבשל גדי? בחלב אימו.  

רש"י

 1. נגד כל עמך אעשה נפלאות, במה מדובר? בהפליית עם ישראל לטובה מבין האומות, שרק עלינו תשרה שכינה.
 2. איזה עם מתוך שבעה עממים לא הוזכר בהבטחת ה' לגרשם מן הארץ ומדוע? הגרגשי, כי מעצמו קם ופינה מקומו מפני ישראל.
 3. מהי אשרה? אילן שהיו עובדים אותו עובדי עבודה זרה.
 4. מהו קנאי? מי שאוחז בניצחונו ופורע מעוזביו ואינו מוותר.
 5. כמו מי נחשב האוכל אצל גוי? כמי שמודה בעבודה זרה שלו.
 6. מדוע חג האביב נקרא כך? אביב מלשון ביכור, והתבואה אז מתבשלת ומוציאה ביכוריה.
 7. מהו לשון פטר שור, פטר חמור? הבכור שפתח את רחמה של אמו ללידתו בפעם הראשונה בחייה, פטר מלשון פתיחה.
 8. מהי החיה היחידה הטמאה שצריכה פדיון לבכור? חמור.
 9. כיצד נעשה פדיון פטר חמור? בעלי החמור נותן שה לכהן ומקבל בכור החמור להיות חולין בידו ויהא מותר בעבודה.
 10. מדוע המסרב לתת פדיון בכור חמורו צריך לערוף חמורו? הוא הפסיד ממון כהן לפיכך יופסד ממונו.
 11. כיצד נקרא הקורבן שיש להביא ברגלים עבור הראותנו בבית הבחירה? עולת ראיה.
 12. כמה שיעור המתנה שמקבל עבד עברי בשעת שחרורו? חמשה סלעים מכל מין ומין.
 13. מדוע הוזכרו רק חריש וקציר בעניין שביתה (ב' הסברים)? א. מדובר בשנת שמיטה, שיש לפרוש מחריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וכן מקציר של סוף שביעית היוצא למוצאי שביעית. ב. מדובר בשבת, וללמד שכמו שחריש מדובר על רשות גם קציר רשות, ולהוציא קציר מצוה של קציר העומר.
 14. איזה קרבן בא מחיטים חדשות ומתי? קרבן שתי הלחם בחג השבועות.
 15. איזו מנחה באה בפסח וממה עשויה? מנחת העומר משעורים.
 16. מה הפירוש שחג האסיף נמצא בתקופת השנה? החג שנמצא בזמן איסוף התבואה הוא חג הסוכות, מגיע בתקופת השנה דהיינו בהקפת השנה, כשמתחילה ההקפה החדשה.
 17. מדוע יש לאוין או עשין שבתורה שנכפלו כמה פעמים? לענוש על כל לאו או עשה.
 18. מדוע קבע ה' זמן שלוש פעמים להגיע לירושלים? כי יהיו רבים הגרים רחוק מירושלים כי ירחיב ה' גבולנו [ורצה ה' שנשמור קשר עם עיר הקודש והמקדש].
 19. מתי פוסלת הלינה בקרבן פסח ובשאר הקטר חלבים ואברים? בעמוד השחר כשאין הקורבן בראש המזבח.
 20. מאילו פירות מביאים ביכורים? שבעת המינים.
 21. מדוע נאמר איסור לא תבשל גדי בחלב אימו שלוש פעמים בתורה? אחד לאיסור אכילה אחד לבישול ואחד להנאה.
 22. מהו גדי? ולד רך אפילו של עגל וכבש.
 23. האם איסור בישול עוף אסור מן התורה? לא, אלא רק מדברי סופרים.

שביעי

 1. מה אמר ה' למשה לכתוב כדברי הברית בהיותו בהר סיני? את עשרת הדברות.
 2. כמה זמן היה משה בהר סיני והאם אכל ושתה? ארבעים יום ולילה, לחם לא אכל ומים לא שתה.
 3. כיצד היה נראה משה כשירד מהר סיני עם הלוחות והאם ידע מכך? קרן עור פניו והוא לא ידע מכך.
 4. כיצד הגיבו אהרן וכל ישראל כשראו את משה? פחדו מלגשת אליו.
 5. מה עשה משה כשראה שמתרחקים ממנו? קרא לאהרן ולנשיאי העדה.
 6. מי ניגש לאחר מכן למשה ומה נאמר להם? כל ישראל ניגשו למשה, והוא אמר להם כל מה שה' דיבר איתו בהר סיני.
 7. מה עשה משה מפני קרני ההוד שבפניו? נתן על פניו מסווה וכיסוי לפנים.
 8. מתי לא היה מסווה על פני משה? מזמן שהיה מדבר עם ה' וכשיצא משם לדבר עם ישראל וכל זמן שלימדם לא היה מסווה על פניו ולאחר שסיים ללמדם נתן על פניו המסווה עד לפעם הבאה שידבר עם ה'.

רש"י

 1. מניין שאסור היה לכתוב תורה שבעל פה? כתוב לך את הדברים האלה, דווקא אלה השייכים לתורה שבכתב ולא השייכים לתורה שבעל פה.
 2. באיזו פעם של עליה להר סיני הוריד משה לוחות אחרונות וקרן עור פניו? בפעם השלישית, כשירד ביום הכיפורים.
 3. מהו קירון עור פני משה? אור המבהיק מפניו ונראה כקרני שמש.
 4. מהיכן זכה משה לקרני הוד אלה? כשנכנס למערה וה' עבר על פניו וכיסה עם ידו את פני משה, משה קיבל קרני אור אלה.
 5. כיצד משפיעה העבירה על האדם ומניין? היא גורמת לו לפחד ורתיעה מדברים שבקדושה, שלפני שחטאו ישראל היו רואים את כבוד ה' בהר סיני ולא היו יראים, ואחרי חטא העגל פחדו אף מקרני הודו של משה.
 6. כיצד היה סדר הלימוד של משה את האחרים? משה למד מפי הגבורה. נכנס אהרן ולימדו משה וישב אהרן לשמאלו. נכנסו בני אהרן ולימדם משה ישב אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן. נכנסו הזקנים ולימדם משה וישבו לצדדים. נכנסו כל העם ולימדם משה. נמצא שאהרן שמע ארבע פעמים ובניו שלוש והזקנים שתיים וכל העם פעם אחת.
 7. מהו המסווה ולשם מה נתנו משה על פניו? בגד הניתן כנגד הפרצוף ובית העיניים לכבוד קרני ההוד שלא יזונו הכול מהם.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן