“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- התפקיד לעמול בתורה!

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת כי תשא" נאמר: "ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל" צריך להבין הרי יהושע היה נער לא ימיש, מדוע נצרך לחיזוק?. ועוד, איך נכנס פסוק זה כאן באמצע חטא העגל?... שיחה מקובץ שיחות מוסר עמוד י - מנחת תודה עמ' ב.

התפקיד לעמול בתורה!

 

"ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל"

 

בגמרא במסכת ברכות לב: נאמר:

ארבעה צריכין חיזוק… תורה מנין שנאמר )יהושע א, ז): "רק חזק ואמץ" חזק בתורה.

 

נשאלת השאלה:

צריך להבין הרי יהושע היה נער לא ימיש, מדוע נצרך לחיזוק?

 

התשובה הייתה שגורה בפיו של הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ראש ישיבת תורה אור:

התשובה נמצאת בדברי רש"י שכתב על "ארבע צריכין חיזוק" – שיתחזק אדם בהן תמיד בכל כוחו, היינו שאין הכוונה בחיזוק אחרי שהתרופף ונחלש ונפל, אלא מהות החיזוק שצריכין כל אחד ואחד אף הגדול שבגדולים, הוא שלא לתת לשום רפיון להיכנס ואפילו יהושע צריך היה חיזוק להישאר בדרגת "לא ימיש מתוך האהל" בכל המצבים שעובר מנהיג הכלל ומצביא מלחמות השם.

 

כל שכן כל אדם מישראל צריך לשמור כל ימי חייו על שקדנות בלימוד התורה בדרגתו, שלא יסור ממנו.

 

כך מצינו שיהושע נתבע "עתה באתי" (יהושע ה, יד) פירשו חז"ל (עירובין סג:) על ביטול תורה, שלמרות שראשו היה שקוע במלחמת מצוה הייתה תביעה לא על שלא למד, אלא על עומקה של הלכה העמקות והשקדנות שהיו לו אצל משה רבו, נתבע שאסור שיחלשו ואפילו כשחייב לעסוק במלחמה וכמו שפירש רש"י שצריך שיתחזק בכל מקום.

 

איך נכנס פסוק זה כאן באמצע חטא העגל?

 

היה הגאון הנצי"ב זצ"ל מבאר, שהתורה כתבה דווקא פסוק זה כאן להשמיענו שאף שהיה זה זמן של סערת רוחות ובלבול הדעת בעם ישראל שהשטן הראה משה מת ומיטתו פורחת באוויר, בכל זאת יהושע נשאר נאמן ואיתן ברוחו ובאמונתו ונשאר אותו נער לא ימיש.

 

באור דומה אמר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:

שבאה התורה ללמדנו שלמרות שיהושע היה תלמידו הגדול של משה רבינו ואולי תפקידו עכשיו לעשות מחאות והפגנות על הפגיעה בכבוד התורה, למרות זאת הוא ישב ולמד, ללמדנו שתפקידם של תלמידי החכמים הוא לשבת וללמוד ולא להתעמק במחאות.

 

ודבר זה, איך ומה למחות מסור למנהיגי הדור ולא ביד התלמידים שתפקידם אחר, והוא לעמול בתורה!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן