“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תצא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע כי תצא". 190 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת כי תצא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת כי תצא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון 

 1. באילו תנאים מותר לקחת מהשבי במלחמה גויה יפת תואר? מגלחת ראשה, ומגדלת ציפורניה, ולובשת בגדים פשוטים, ובוכה חודש על אביה ואמה, ורק אח"כ מותר לכונסה.
 2. מי שלא יחפץ בה לאחר מכן, מה יעשה ומה לא יעשה? יישלחנה להוריה ולא יימכרנה בכסף.
 3. כמה צריך הבכור לקבל בירושה? פי שניים מאחיו.
 4. מי קודם, הבכור בן השנואה, או הקטן ממנו בן האהובה? הבכור בן השנואה.
 5. מה עושים הורי בן סורר ומורה שאינו שומע בקולם לאחר ייסורים? מביאים אותו לדייני עירו ומצהירים שהוא זולל וסובא ואיננו שומע בקולם.
 6. מה דינו של הבן סורר ומורה? סקילה.

רש"י

 1. האם מותר לקחת יפת תואר משבעה עממים שבארץ ומדוע? לא, שנאמר 'לא תחיה כל נשמה'.
 2. האם מותר לקחת יפת תואר משבעה עממים שהיתה בתוך עיר שאינה משבעה עממים? כן.
 3. מדוע התירה התורה יפת תואר? כי אם לא יקחנה בהיתר, יקחנה באיסור.
 4. האם רצון ה' שיקח אדם יפת תואר במלחמה? לא.
 5. מה סופו של הלוקח יפת תואר? לשנאותה ולהביא ממנה בן סורר ומורה.
 6. האם מותר לקחת יפת תואר שהיא אשת איש? כן.
 7. מדוע מתקשטות הגויות בבגדים נאים בזמן מלחמה? בשביל פריצות (ולהציל עצמן בכך).
 8. מדוע יש צורך בניוולה של היפת תואר בשיער, צפרניים, ובגדים, ובכיה? כדי שתתגנה עליו וישלחנה.
 9. מדוע יש צורך בבכייתה והתנוולותה של היפת תואר? כדי שתהא עצובה ובת ישראל שמחה, מנוולת ובת ישראל מקושטת.
 10. האם הבכור יורש פי שניים במה שכבר מוחזק בידי האב או גם במה שעתיד לבא? רק במוחזק.
 11. מהו סורר ומורה? סוטה מן הדרך וסרבן.
 12. כיצד מיסרים את הבן סורר ומורה? מתרים בו בפני שלושה ומכים אותו.
 13. מתי מתחייב הבן סורר ומורה? כשיגנוב ויאכל תרטימר בשר (חצי מנֶה, שווה ל 50 דינרים, והיינו כ240 גר' של ימינו) וחצי לוג יין.
 14. מדוע נהרג הבן סורר ומורה? ירדה תורה לסוף דעתו שסופו לכלות ממון אביו, וכשלא ימצא הרגליו הרעים באכילה, ילסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ולא חייב.
 15. מה מכריזים הבית דין בענין בן סורר ומורה ומדוע? שפלוני הסורר ומורה יוצא לסקילה בבית הדין, כדי שכל ישראל ישמעו וייראו.

שני

 1. מה מצוה לעשות עם אדם חוטא שתלו אותו? לקברו באותו יום.
 2. מדוע יש להזדרז בקבורת החוטא שנתלה? כי הוא נתלה על חטא, ויש להשמיד זכר לחטא.
 3. מה יש לעשות עם אבדת יהודי שנמצאה? להשיב, ואם אי אפשר כרגע, לוקחים הביתה את האבדה עד שיבא בעליה לדרשה.
 4. מה עושים כשרואים את שורו או חמורו של החבר נופלים? עוזרים לו להקימם ולטעון משאם.
 5. מה אסור לאיש ולאשה ללבוש? לאיש אסור בגד אשה, ולאשה אסור בגד איש.
 6. מה יעשה אדם שרואה בדרך על העץ או על הארץ קן ובו אֵם דוגרת על אפרוחים וביצים? ישלח את האם ויקח את הבנים.

רש"י

 1. מה יקרה לבן סורר ומורה שריחמו עליו הוריו ולא לקחוהו לבית דין? יעבור עבירות ויתחייב מיתה בבית דין.
 2. מה דינו של המברך ה' (מקלל)? בסקילה.
 3. מה עושים עם כל הנסקלים? תולים אותם.
 4. מדוע יש איסור להשהות כך את התלוי? כי האדם עשוי בדיוקנו של ה', וזהו זלזול בכבוד ה'.
 5. מה יש לבדוק לפני שמחזירים אבדה לאדם? שאינו רמאי.
 6. אבדה כגון חיה שגורמת הפסד לאדם בלא רווח האם חייב להשהותה בביתו? לא, אלא ימכרנה.
 7. מה הדין בהרואה בהמת חברו כורעת תחת משאה ובעליה אינו רוצה להקימה ומצפה שהחבר יקימנה הואיל והיא מצוה? פטור מלעזור לו.
 8. מדוע אסור לאשה ללבוש כלי גבר? כי תלך בין הגברים לשם ניאוף.
 9. מה כלול באיסור הגבר ללבוש שמלת אשה? שלא יסיר שער השחי והערוה.
 10. האם יש דין שילוח הקן בקן מזומן, או רק בפגשו באקראי? באקראי.
 11. האם מותר לקחת האֵם לאחר שפרחה מעל הבנים? כן.
 12. מניין שיהיה טוב לאדם ויאריך ימים על המצוות? קל וחומר ממצוה קלה של שילוח הקן שאין בה חסרון כיס, שנאמר עליה למען ייטב לך והארכת ימים.

 

שלישי

 1. מה צריך לעשות הבונה גג לביתו ומדוע? מעקה, שמא יפלו מהגג.
 2. מה אסור כשנוטעים כרם? לזרוע שם זרע אחר.
 3. במה אסור לחרוש? בשור ובחמור יחדיו.
 4. מה אסור ללבוש? בגד צמר ופשתים יחדיו.
 5. מה יש לעשות בבגד עם ד' כנפות? להטיל גדילים בד' כנפותיו.
 6. מה הדין במוציא שם רע על בתולה שנשא לאשה וטוען שאינה בתולה? אם בדקו ונכון הדבר – יוצאת לסקילה, ואם שקר – ייסרוהו וישלם לאביה מאה כסף, ואסור לו לגרשה כל ימיו.
 7. מה הדין בשוכב עם אשת איש? יומתו שניהם.
 8. מה הדין בשוכב עם נערה מאורסה? אם בעיר – יצאו שניהם לסקילה, ואם בשדה – רק הוא יומת.
 9. מה הדין בשוכב עם בתולה? משלם קנס 50 כסף לאביה, ואסור לו לשלחה כל ימיו.
 10. האם מותר לאיש לקחת את אשת אביו? אסור.
 11. מה דין פצוע דכה וכרות שפכה? אסורים לבא בקהל.
 12. מה דין ממזר? גם דור עשירי אסור שיבא לו בקהל ה'.
 13. מה דין עמוני ומואבי ומדוע? גם דור עשירי אסור לבא בקהל, על שלא נתנו לנו מזון בצאתנו ממצרים, ושכרו עלינו את בלעם לקללנו.
 14. מה עשה ה' עם קללת בלעם ומדוע? הפכהּ לברכה, כי אוהב ה' אותנו.
 15. מה עוד אסור בעמון ומואב? לדרוש שלומם וטובתם.

רש"י

 1. לְמה זוכה המקיים שילוח הקן? לבית שדה וכרם ובגדים נאים.
 2. אם נגזר שימות אדם מה בכך שאדם לא עשה מעקה לגגו? מגלגלים חובה ע"י חייב.
 3. על מה נופל לשון "קודש"? דבר המורחק מן האדם בין לשבח כגון הקדש, בין לגנאי כגון איסור.
 4. האם דוקא בשור ובחמור יחדיו אסור לחרוש? לא, אלא בכל שני מינים.
 5. מה הדין בהולכת מינים שונים יחד ונשיאת משא? אסור.
 6. מהו לשון שעטנז? ערבוב.
 7. האם מותר לעשות ציצית עם תכלת אמיתית מכלאיים? כן.
 8. מה סופו של השונא את אשתו? להוציא עליה שם רע.
 9. מנין שהבעל טוען בפני אשתו טענת בתולים? שנאמר "את האשה הזאת".
 10. מדוע יתבזו הורי הנערה שזינתה? כי הם גידלו גידולים רעים.
 11. מניין שאין רשות לאשה לדבר בפני בעלה? ואמר אבי הנערה.
 12. האם באמת מביאים שמלת הנערה לפני בית דין? לא, אלא מוכיחים הדברים שיהיו ברורים כשמלה.
 13. כיצד מיסרים את המוציא שם רע? מלקות.
 14. כיצד מחליטים שאכן זינתה הנערה המאורסה? היו על כך עדים והתראה.
 15. מדוע סוקלים את הנערה בפתח בית אביה? כלומר רְאו גידולים שגידלתם.
 16. מי צריך להיות נוכח בסקילה זו? כל אנשי העיר.
 17. האם על חיכוך בלא ביאה מתחייבים מיתה באשת איש? לא.
 18. האם בביאה שלא כדרכה חייב מיתה באשת איש? כן.
 19. האם הבא על שתי אשת איש מתחייבות שתי הנשים מיתה? כן.
 20. האם אשת איש מעוברת שזינתה נהרגת עם העובר? כן.
 21. מדוע נכשלה הנערה בזנות? כי לא ישבה בביתה אלא בחוץ ופירצה קוראת לגנב.
 22. האם קידושין תופסים באשת אביו? לא.
 23. מאיזו ביאה נוצר הממזר? שיש בה כרת.
 24. האם יש ערוה שאין בה כרת ויש בה מיתת בית דין? לא.
 25. מהו פצוע דכה? ביציו נפצעו או נתמעכו.
 26. מהו כרות שפכה? נכרת הגיד ואינו יורה זרעו כחץ אלא שותת ושופך ואינו מוליד.
 27. כל האסורים לבא בקהל, מה הכוונה? אסורים לשאת ישראלית.
 28. על מה עוד נתחייבו עמון ומואב? שיעצו להחטיא את ישראל.
 29. מה פירוש 'לא תדרוש שלומם' בעמון ומואב? שלא ישבו איתנו בשלום.

רביעי

 1. מדוע אין להרחיק אדומי ומצרי? אדומי כי הוא אחיך ומצרי כי גר היית בארצו.
 2. איזה דור יבא להם בקהל ה'? שלישי.
 3. ממה יש להשמר במלחמה? מכל דבר סכנה.
 4. מה דינו של בעל קרי? יצא מחוץ למחנה, לקראת השקיעה יטבול, ובשקיעה יחזור.
 5. איזה מקום צריך להיות מוכן מחוץ למחנה הלוחמים? מקום להתפנות בו.
 6. מה צריך להכין לעצמו כל לוחם ומה יעשה עם זה? יתד חפירה כדי לחפור ושם להתפנות.
 7. מה יש לעשות לאחר שהתפנה ומדוע? לכסות הצואה כדי שיהא המחנה קדוש.
 8. מה התועלת במחנה קדוש? ה' איתנו ועוזר לנו לנצח ולהנצל מהאויבים.
 9. מה עושה ה' כשרואה ערות דבר במחנה? עוזב את המחנה.
 10. את מי אסור להסגיר ולמי? עבד גוי שברח מאדוניו, אסור להסגירו לאדוניו.
 11. מיהם הקדֵשים שאסור שיהיו בישראל? איש או אשה המיועדים ומזומנים לזנות.
 12. מה אסור לעשות עם גמול פרוצה ומחיר כלב? אסור להביאם לבית המקדש.
 13. למי אסור ולמי מותר לתת הלואה בריבית? לתת ליהודי אסור, ולגוי מותר.
 14. את מה ה' דורש מהאדם? נדר שאיחר לשלמו.

רש"י

 1. למה היינו חושבים שיש לתעב אדומי ומצרי? אדומי כי יצא בחרב לקראתנו, ומצרי כי זרקו הזכרים שלנו ליאור.
 2. מניין שקשה המחטיאו מן ההורגו? מצרים ואדום באו לפגוע בגוף ולהרוג והוּתר בהם דור שלישי, ואילו עמון ומואב שהחטיאונו הורחקו לעולם.
 3. מדוע במיוחד בשעת מלחמה יש להזהר מסכנה? שהשטן מקטרג בשעת הסכנה.
 4. מתי מצוי יותר לראות קרי ומה הדין ברואה ביום? בלילה, אבל גם הרואה ביום טמא.
 5. באיזה מחנה אסור לשהות בעל קרי? לויה וקל וחומר שכינה.
 6. לאן היה צריך לצאת הרוצה להתפנות? מחוץ לענן (צ"ע הרי במדבר לא התפנו, כדלעיל פרשת חוקת אות קמ).
 7. האם מותר להסגיר עבד גוי של ישראל שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל? אסור.
 8. מדוע אסור לשאת שפחה או עבד? אין קידושין תופסים בהם ובעילותיהם זנות.
 9. מה הדוגמא לאתנן זונה ומחיר כלב? נתן לזונה טלה בשכרה או החליף כלב בטלה.
 10. מה הדין באם האתנן והמחיר הנ"ל השתנו, כגון חטים ועשאן סולת? עדיין אסור.
 11. מי מוזהר על הריבית? גם המלווה וגם הלווה.
 12. מתי עובר הנודר בבל תאחר? לאחר שלושה רגלים. 

חמישי

 1. מה מותר ומה אסור לעשות בכרם של חברו? מותר לאכול שם ולא לקחת בכלי.
 2. מה מותר ומה אסור לעשות בשדה חברו? מותר לקטוף תבואה ביד ולא בחרמש.
 3. מה צריך לעשות הרוצה לגרש את אשתו? לכתוב לה ספר כריתות ולתת בידה.
 4. מי שגרש אשתו ונישאה לאחר והוא מת או גרש אותה האם יכולה לחזור לראשון? לא.

רש"י

 1. למי מותר לאכול בכרם חברו ובקמתו בלא רשותו? פועל שבא לבצור ולקצור בשעת הבציר והקציר, והוא אוכל אכילה רגילה ולא גסה, ואסור שיתן לכליו.
 2. את מי יש להצדיק בכך שלא מוצאת אשתו חן בעיניו? כשאשתו פרוצה.
 3. האם כדאי לשאת אישה שגרשוה מחמת ערות דבר? לא.
 4. מה סופו של הנושא אישה פרוצה? לשנאותה או למות.
 5. האם סוטה שנסתרה מותרת לבעלה? אסורה לו.

שישי

 1. מה דינו של הנושא אישה חדשה? שנה לא הולך לצבא, ומשמח את אשתו שלקח.
 2. האם מותר לקחת כמשכון כלים שעושים בהם אוכל נפש? אסור.
 3. מה דינו של הגונב נפש מישראל ומוכרה? יומת.
 4. על מה הוזהרנו באופן כללי בעניין הצרעת? לקיים את כל דיניה.
 5. מה יש לזכור בקשר לצרעת? מה שעשה ה' למרים שנצטרעה על לשון הרע.
 6. היכן יעמוד המבקש משכון עבור הלוואתו? בחוץ, ולא יכנס לביתו.
 7. מה יש להזהר במשכון של עני? שאם זוהי כסות ללילה, יחזיר לו לפני הלילה, ולא ישכב כשנמצאת אצלו הכסות של העני.

רש"י

 1. מה הדין בנושא אלמנה לעניין צבא ושמחה? חייב לנהוג בה כבבתולה.
 2. האם מותר לחתן לעזור מן הצד במלחמה כגון לתקן הדרכים ולספק מזון? לא.
 3. האם מותר להחוזרים מעורכי המלחמה לעשות זאת? כן.
 4. מי דינו כדין החתן ולא יצא למלחמה? מי שבנה בית וחנכו ונטע כרם וחיללו.
 5. מהם רחיים ורכב? רחיים – החלק העליון, רכב – התחתון – בהם טוחנים החיטה.
 6. מתי מתחייב מיתה הגונב נפש? כשישתמש בנגנב.
 7. כיצד יש לשמור דיני צרעת? לא לתלוש סימני טומאה ולא לקצוץ את הבהרת.
 8. מדוע יש לזכור את מרים בענין הצרעת? כדי להנצל מצרעת כמו שבאה על מרים שדיברה לשון הרע על אחיה. ויש לזכור אם כן שלא לדבר לשון הרע.
 9. מה הדין בכסות יום של העני הלווה? ייקחנה המלווה בלילה ויחזירנה בבוקר.

שביעי

 1. מה יש להיזהר עם שכיר? לתת שכרו ביומו ולא אחרי השקיעה.
 2. האם יומתו אבות בעוון בנים ולהפך? לא.
 3. משפטם של מי במיוחד יש להזהר מלהטות? גר יתום ואלמנה.
 4. מה יש להשאיר בשדה ובכרם עבור הגר יתום ואלמנה? מה שנשכח ולא נלקח בשעת הקצירה בתבואה או חבטת הזיתים או בצירת הענבים.
 5. מדוע ציוה ה' להיטיב עם גר יתום ואלמנה? כדי שנזכור שגם אנו היינו שפלים במצרים וה' עזר לנו ופדאנו משם.
 6. אנשים שרבו ובאו למשפט והורשע האחד, כמה יכוהו? 40 מלקות.
 7. האם מותר להוסיף מעבר לכך? אסור.
 8. מה אסור לעשות לשור בשעה שהוא דש? אסור לחסום אותו מלאכול.
 9. מה הדין באדם שמת אחיו בלא בנים ומדוע? צריך לשאת את אשת המת, והבכור ייקרא על שם אחיו, כדי שלא יימחה שמו מישראל.
 10. מה הדין באם אינו רוצה לקחתה? הולכת האשה לבית דין ומודיעה על כך, והם קוראים לו, והוא מצהיר שאינו רוצה לקחתה, ואז היא חולצת נעלו ויורקת בפניו, ואומרת 'ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו' וכולם אומרים 'חלוץ הנעל'.
 11. מה הדין באשה שהחזיקה במבושי איש המכה את בעלה? יש לקצוץ כפה.
 12. איזה משקל אסור להחזיק בבית? משקל שאינו מכוון ואפשר לרמות איתו.
 13. כיצד נקרא עושה עוול בעיני ה'? תועבה.
 14. מה עשה לנו עמלק כשיצאנו ממצרים? בא והיכה את הנחשלים שבנו.
 15. מה מצווים אנו לעשות עקב כך? למחות את זכר עמלק.
 16. מתי מצווים אנו לעשות כך? לאחר ההתיישבות בארץ והשקט מהאויבים.

רש"י

 1. מתי עונשו של העושק שכר שכיר ממהר לבוא? כשהעשוק קורא לה' על שעשקוהו.
 2. האם אפשר להמית אדם ע"פ עדות בנו? אסור.
 3. אילו בנים כן מתים בעוון אבותיהם? קטנים.
 4. האם בשעת הלואה אפשר לקחת כמשכון בגד אלמנה? כן.
 5. איזו כמות תבואה היא גדולה מדי ואין בה משום שכחה ואפשר לחזור ולקחתה? סאתיים.
 6. האם יש שכחה גם בקמה לפני שקצרוה? כן.
 7. האם מתברך אדם על מצוה שעשה שלא בכוונה? כן.
 8. האם יש דין פאה באילנות? כן.
 9. מהי עוללת שיש להשאיר לעניים בענבים? אשכול שאין בו קבוצת ענבים זה על זה או זה ליד זה, אלא מפוזרים בודדים.
 10. מה הסוף ממריבת אנשים ומה יש ללמוד מכאן? יגיעו למשפט, ויש ללמוד שאין שלום יוצא מתוך מריבה.
 11. האם תמיד היוצא מחוייב בדין לוקה? לא.
 12. כיצד יעמוד המוכה? לא עומד ולא יושב אלא מוטה.
 13. היכן בגופו יוכה המוכה? שליש מלפניו ושני שליש מאחריו.
 14. האמנם 40 מלקות יקבל? לא, אלא 40 חסר אחת, דהיינו 39.
 15. מניין אזהרה למכה את חברו? 'ארבעים יכנו לא יוסיף'.
 16. כיצד נקרא האדם לפני המלקות ולאחריהן? לפני – רשע, ואחרי – אחיך.
 17. במי חל האיסור לעוצרו מאכילה בשעת מלאכה שהיא בדבר מאכל? בכל בהמה חיה ועוף ולא באדם.
 18. האם מותר לחסום שור לפני שיתחיל לדוש? לא.
 19. מה הדין בחסימת שור וכד' מדבר שאין גידולו מן הארץ או שנגמרה מלאכתו? מותר.
 20. האם אח שבא לעולם לאחר שנפטר אחיו הגדול צריך לייבם את אשתו? לא.
 21. האם אח צריך לייבם את אשת אחיו מן האם? לא.
 22. מי שמת ובן אין לו, אך בת יש לו, האם מתייבמת אשתו? לא.
 23. מי מהאחים עליו מוטל הייבום? הגדול שבהם.
 24. האם איילונית שאינה מביאה ילדים מתייבמת? לא.
 25. האם המייבם רשאי לקבל את חלק אחיו המת בירושה? כן.
 26. האם מתייבמת אשת סריס ומדוע? לא, ששמו כבר מחוי.
 27. נוסח החליצה באיזו לשון צריך להיות? בלשון הקודש.
 28. היכן בדיוק יורקת החולצת? על הקרקע בפני החלוץ.
 29. חלוץ הנעל שרצה אח"כ לייבם האם רשאי? לא.
 30. מה סופה של מריבה מילולית שאינה פוסקת? להגיע למריבה בידיים.
 31. האמנם קוצצים את יד האשה שעזרה לבעלה באחיזת מבושי יריבו? לא, אלא תשלום בושת.
 32. מה סופו של המרמה במסחר? לא יהיה לו כלום.
 33. מה סופו של הנוהג מסחרו ביושר והגינות? יהיה לו הרבה ממון.
 34. מה עונשו של המרמה במשקלות? יבואו עליו אויבים.
 35. מהו לשון 'אשר קרך בדרך' שנאמר בעמלק? לשון מקרה. לשון קרי, שהיה מטמאם במשכב זכור. ולשון קירור, שהיה הראשון שקפץ לאמבטיה רותחת, ואע"פ שנכוה, קירר אותה בפני אחרים.
 36. כיצד זינב עמלק בנחשלים? חתך אבריהם של מילה וזרק כלפי מעלה.
 37. מיהם הנחשלים? חוטאים שפלטם הענן.
 38. מי לא היה ירא אלהים כשבא עמלק? עמלק.
 39. את מי מעמלק יש להשמיד? כולם, זכר ונקבה, גדולים וקטנים, ובהמות. 
 40. מניין שגם הבהמות יש להשמיד בעמלק? תמחה את "זכר עמלק", שלא יהיה להם זכר שלא יאמרו בהמה זו משל עמלק היא.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן