“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תבוא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע כי תבוא". 87 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת כי תבוא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת כי תבוא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה יש לעשות לאחר ההתיישבות בארץ? לקחת מביכורי האדמה לבית המקדש.
 2. מה יש לומר לכהן לפני שנותנים הביכורים? להצהיר שבאנו אל הארץ המובטחת.
 3. מה יש לומר לכהן לאחר שנותנים הביכורים? לומר את התלאות שעברנו מזמן יעקב עם לבן ועד הביאה לארץ, ושעתה הגענו לארץ הברוכה.
 4. מה עושה הכהן עם הביכורים? מניח לפני המזבח.
 5. מה עושה מביא הביכורים לאחר הנוסח שאומר? משתחווה לה' והולך לשמוח בביתו עם משפחתו ועם העניים, והגר והלוי.

רש"י

 1. ממתי התחייבו ישראל בביכורים? מזמן שכבשו הארץ וגם חילקוה.
 2. אילו פירות חייבים בביכורים? רק שבעת המינים.
 3. כיצד מקדיש אדם ביכורים? יורד לשדהו ורואה כגון תאנה שביכרה, קושר עליה סימן ואומר 'הרי זה ביכורים'.
 4. מה מטרת אמירת הנוסחים לפני הכהן? להראות שאינו כפוי טובה, וכמו שה' עשה עמו כל הטובות והביאו לארץ מבורכת, כן הוא מביא מברכתו.
 5. כמה פעמים בשנה יכול לומר הנוסח? פעם אחת.
 6. כיצד מניף הכהן את הטנא עם הפירות? הבעלים אוחז הטנא והכהן מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף, ואז לוקח מהכהן וקורא נוסח, ומניחו לפני ה'.
 7. מדוע נקרא לבן כמי שעקר את  יעקב והרי לא עשה כן? אצל עובדי עבודה זרה מחשיב ה' מחשבה רעה כמעשה. והוא אכן חשב לעשות כך כשרדף אחריו.
 8. מתי בשנה קוראים מקרא ביכורים כשמביאים אותם ומדוע? משבועות ועד סוכות כי צריך שיהיה זה בזמן שמחה, וזמן ליקוט הפירות מן השדה הוא זמן שמחה.
 9. האם בשאר השנה אפשר להביא ביכורים, פרט? כן, רק מביא ואינו קורא.
 10. האם הלוי חייב בביכורים? כן.
 11. האם הגר מביא ביכורים והאם קורא ומדוע? מביא ואינו קורא, כי אינו יכול לומר 'לאבותינו'.

שני

 1. למי ניתן המעשר עני בשנה השלישית לשמיטה? לגר ליתום ולאלמנה.
 2. מה תוכנו של וידוי המעשרות? א. שהמעשר יצא מן הבית והגיע ליעדו. ב. לא אכלו ממנו תוך כדי אנינות. ג. לא אכלו ממנו בטומאה. ד. לא השתמשו בו עבור מת. ה. מבקשים ברכה מה'.

רש"י

 1. מתי הוא זמן ביעור המעשרות מן הבית? בערב פסח בשנה הרביעית.
 2. איזה מעשר נוהג בכל שנות השמיטה (חוץ משמיטה)? מעשר ראשון ללוי.
 3. איזה מעשרות מתחלפים בשנים וכיצד? מעשר שני בשנים אבד"ה, ומעשר עני בשנים ג"ו.
 4. מניין שיש לתת לעני במעשר כדי שביעה? 'ואכלו בשעריך ושבעו'.
 5. מהו שיעור החיטים והשעורים לתת לה'? חיטים חצי קב, שעורים קב (24 ביצים).
 6. האם מי ששיהה מעשרותיו שנתיים יכול בשנה השלישית להביאם לירושלים? כן.
 7. כשאומר בוידוי מעשרות 'ביערתי הקודש מן הבית' למה הכוונה? מעשר שני ונטע רבעי.
 8. מה ניתן לשבט הלוי (כולל כהנים)? מעשר ראשון תרומה וביכורים.
 9. מה ניתן לגר ליתום ולאלמנה? מעשר עני.
 10. מהו סדר הפרשת התרומות? ביכורים ואח"כ תרומה ואח"כ מעשרות.
 11. איזו הפרשת מעשרות אינה תקינה? להפריש ממין על שאינו מינו, מן החדש על הישן, ומן התלוש על המחובר ולהפך.
 12. מה יש לזכור בעת הפרשת המעשרות? לברך ולשבח את ה'.
 13. אילו איסורים יש במעשר? אסור באכילה לאונן ולטמא, ואסור בשימוש עבור מת.
 14. מה השכר על מצות הביכורים והתרומה וכו'? גשמים וברכה לארץ.

שלישי

 1. במה הבדיל עם ישראל את ה'? לשמוע רק בקולו ולשמור מצוותיו.
 2. במה הבדיל ה' את עם ישראל? להיות עם קדוש ועם סגולה ועליון על כל העמים.

רש"י

 1. כיצד יש לראות את דברי התורה? בכל יום כחדשים.
 2. מה מברכת בת קול את מביא הביכורים? שיזכה לעשות כן גם לשנה הבאה.

רביעי

 1. מה נצטוו ישראל לעשות ביום שיעברו את הירדן? לקחת אבנים גדולות להר עיבל.
 2. במה יצבעו את האבנים? בסיד.
 3. מה יכתבו על האבנים? את התורה.
 4. מה יעשו ליד האבנים? מזבח מאבנים שלמות ויקריבו עליו עולות ושלמים.

רש"י

 1. כמה מיני אבנים היו והיכן? ג', בירדן, בגלגל, ובהר עיבל.
 2. באיזו שפה יש לכתוב את התורה על האבנים? בשבעים לשון.
 3. כיצד יש לראות את הברית עם ה'? כל יום כאילו באותו יום נכרתה.

חמישי

 1. על איזה הר עמדו המברכים ועל איזה המקללים? הר גריזים לברכה, והר עיבל לקללה.
 2. אילו שבטים עמדו על הברכה? שמעון לוי יהודה יששכר יוסף ובנימין.
 3. מי אומר בקול רם את הקללה ומי עונה אמן? הלויים, והעם עונים אמן.
 4. כמה ארור נאמרו שם? 12.
 5. במה מתברך השומע בקול מצוות ה'? בעיר, ובשדה, בבנים, באדמה, ובבהמה, בבואו, ובצאתו.

רש"י

 1. כיצד היה מעמד זה של הברכות והקללות? 6 שבטים בהר זה ו-6 בזה, והכהנים והלויים באמצע, מפנים פניהם להר גריזים ומברכים וכל השבטים שבשני ההרים עונים אמן ואז מפנים הכהנים והלויים פניהם להר עיבל ואומרים הקללות וכולם עונים אמן.
 2. מיהו מקלה אביו ואמו? המזלזל בכבודם.
 3. מיהו המסיג גבול רעהו? הגונב שטח לחברו.
 4. מיהו המשגה עיור בדרך? הנותן עצה רעה למי שאינו מבין בכך.
 5. מיהו המכה רעהו בסתר? המדבר על חברו לשון הרע.
 6. איזה שבט לא נתברך מפי משה לפני מותו? שמעון.
 7. מהו 'טנאך ומשארתך'? הלח והיבש שבתבואתך.
 8. באיזו ביאה ויציאה נאמרה הברכה? ביאה לעולם ויציאה ממנו בלא חטא.

שישי

 1. בכמה דרכים יברחו האויבים מלפנינו? 7.
 2. במה ישלח ה' ברכה לאדם? במחסנים של התבואה ובכל משלח ידו.
 3. כיצד יתייחסו אלינו הגוים כשנעשה רצון ה'? יפחדו מאיתנו.
 4. מה הכונה 'אוצרו הטוב של ה" ומה יש שם? השמים, ושם יש גשמי ברכה.
 5. מהי הברכה בענין הלואות? להלוות לאחרים ולא ללוות מאחרים.
 6. מהו הביטוי של הצלחה לעומת הגוים? להיות ראש ולא זנב, למעלה ולא למטה.
 7. באופן כללי באילו תחומים תבאנה קללות על העובר על התורה? בריאות, פרנסה, פריון, שלום.

רש"י

 1. מהו לשון מארה? חיסרון.
 2. מהו לשון מהומה? קול בהלה.
 3. מהי שחפת? הבשר מתנפח.
 4. מהי דלקת? חום מוגבר מקדחת.
 5. מהו חרחור? חולי הגורם צמא תמידי מתוך חום פנימי.
 6. מהם שידפון וירקון? מכות תבואה, שידפון מכה הבאה ע"י רוח חזקה, וירקון – יובש.
 7. איזו קללה שנאמרה בהר סיני שינה משה בערבות מואב ומדוע? שמים כברזל וארץ כנחושת, ושינה ואמר שמים כנחושת וארץ כברזל, שהיא קללה פחותה, שהשמים יזיעו במטר כנחושת, והארץ לא תזיע ותהרוס התבואה, כברזל שאינו מזיע.
 8. מתי הזרעים מרקיבים? כשהרוח מביאה עליהם אבק כשהם לחים, והוא נדבק בהם ומתייבש והם מרקיבים.
 9. מהי זעוה? שיזועו שומעי האסונות ויאחלו לעצמם שלא יקרה להם כך.
 10. מהו שחין מצרים? רע מאוד, לח מבפנים ויבש מבחוץ.
 11. מהם גרב וחרס? גרב הוא שחין לח, חרס הוא שחין יבש.
 12. מהו תמהון לבב? אטימות לב.
 13. מהו כליון עיניים? תוחלת וציפיה שאינה באה.
 14. כיצד יגיע האויב כנשר? פתאום ובמהירות.
 15. מיהו הנקרא אדם רך (ב' פירושים)? או מפונק או רחמן.
 16. מה הכוונה שתאכל אשה שלייתה? בניה הקטנים.
 17. מניין שמייראים את האדם בדבר שהוא מפחד ממנו? ה' הזהיר את בני ישראל מבוא עליהם מכות מצרים, שהם חששו כבר אז שיבואו גם עליהם.
 18. האם יש קללה שיוכרחו לעבוד עבודה זרה פרט? לא, כי יש בחירה לאדם. אלא שיעלו מס לכומרי עבודה זרה.
 19. מהי הקללה בבוקר תאמר מי יתן ערב וכו'? כיון שהצרות הולכות ומתחזקות, אדם תמיד מעדיף את הזמן המוקדם, בבוקר תאמר מי יתן ערב של אתמול, ובערב תאמר מי יתן בוקר שהיה.
 20. מדוע לא יקנו את הגולים לעבדים? כי יגזרו עליהם מוות.

שביעי

 1. במה היו צריכים בני ישראל להתבונן ולהתקרב לה' במדבר? בזה שהם 40 שנה במדבר בלא להחליף כסות ונעליים, ובלא לאכול לחם ולשתות יין ושכר. וכן בניצחון על סיחון ועוג.

רש"י

 1. כיצד ידע משה שחפצים בני ישראל להדבק בה'? ביום שנתן את ספר התורה לבני לוי, באו אליו בני ישראל בטענה שגם הם היו בהר סיני וגם הם רוצים את התורה, שלא יאמרו להם מחר שלא להם ניתנה תורה.
 2. מדוע הזכיר משה את הנצחון על סיחון ועוג? אמר להם שלא יתגאו ויבעטו חלילה במקום מתוך הכבוד והגדולה ששרויים בהם עכשיו.
 3. מדוע עד 40 שנה לא הקפיד עליהם ה' ומכאן ואילך יקפיד? שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה, לכן עד עתה לא היה להם לב לדעת וכו'.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן