“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

יתרו- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע יתרו". 171 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת יתרו "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת יתרו

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מי היה יתרו? כהן מדין חותן משה.
 2. מה הוא שמע? על הניסים שעשה ה' לישראל והוציאם ממצרים.
 3. את מי הוא לקח ולאן? את צפורה בתו אשת משה ושני בניה גרשום ואליעזר אל משה שחנה עם ישראל במדבר ליד הר סיני.
 4. מדוע קרא משה לבניו כך? גרשֹם, גר הייתי בארץ נוכריה, אליעזר, אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה.
 5. מה ביקש יתרו למסור למשה קודם בואו? שהוא בדרך אליו עם אשתו ובניו.
 6. כיצד קיבל משה את חותנו? יצא לקראתו, השתחווה לו, נישקו, שאלו לשלום והביאו לאוהלו.
 7. מה סיפר משה לחותנו? על מה שעשה ה' לפרעה ולמצרים, ועל תלאות הדרך, והשגחה פרטית שה' מצילם מכל רע.
 8. כיצד הגיב על כך יתרו? שמח מאוד והתרגש וברך את ה', ואמר שעתה יודע כי אין כה', שהרי היכה את המצרים בדבר שרצו להכות בו את ישראל.
 9. מה עשה יתרו אחר כך? לקח עולה וזבחים לה', וישבו לסעודה מפוארת הוא ומשה, והצטרפו אהרן והזקנים.

רש"י

 1. על אילו ניסים שמע יתרו ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.
 2. כמה שמות היו ליתרו? 7.
 3. מי היה רעואל (ב' פירושים)? יש אומרים יתרו, ויש אומרים אביו של יתרו.
 4. אם היה אביו של יתרו, מדוע אם כן קראו לו בנות יתרו אבא? אין אדם נמנע מלקרוא לסביו אבא.
 5. מניין ששקול משה ככל ישראל? אשר עשה ה' למשה ולישראל.
 6. על אילו תלאות הדרך והצלות ה' סיפר משה לחותנו? מַן, באר ועמלק.
 7. מה הטובה הגדולה מכל שעשה עמנו ה'? שהוציאנו ממצרים.
 8. מדוע שלח משה את אשתו חזרה לאביה לפני שהגיע למצרים? אהרן יעץ לו כך, מפני שכבר יש צרות ושעבוד במצרים ואין צורך להוסיף לשם אנשים שיסבלו.
 9. כיצד התגלגל הדבר שהובא משה לחרב פרעה? דתן ואבירם הלשינו שהרג המצרי ונידון משה למוות.
 10. כיצד ניצל משה מחרב פרעה? נעשה צווארו כעמוד שיש.
 11. מה היה שבחו של יתרו שבא אל המדבר? כי עזב כבוד גדול, והגיע למקום שממה לשמוע דברי תורה.
 12. מדוע ביקש יתרו להודיע למשה שהוא מגיע עם אשתו ובניו? כדי שיצא לקראתו, ואם לא לקראתו – לקראת אשתו, ואם לא לקראתה – לקראת בניו.
 13. מי יצא לקראת יתרו? המון העם, כל מי שידע שמשה ואהרן יוצאים לקראתו.
 14. מדוע סיפר משה לחותנו את הניסים? כדי למשוך לבו ולקרבו לתורה.
 15. על איזו תלאה סיפר משה ליתרו? שעל הים ושל עמלק.
 16. על מה הֵצר יתרו ומדוע? על איבוד המצרים, כיון שבא גם הוא מן הגויים.
 17. כמה דורות יעברו ועד אז לא תבזה בפני גר את העם שבא ממנו? עשרה דורות.
 18. על איזו טובה שעשה ה' סיפר משה ליתרו? טובת המן והבאר והתורה.
 19. מהי הטובה הגדולה ביותר ומדוע? שיצאו ממצרים שישים ריבוא, ועד עתה אפילו עבד אחד לא הצליח לברוח ממצרים.
 20. מניין שלא היותה עבודה זרה שלא עבד יתרו? כי גדול ה' מכל האלוהים.
 21. במה קיבלו המצרים מידה כנגד מידה? רצו לאבד את ישראל במים ובמים אבדו הם.
 22. מה עשה משה בשעת הסעודה? היה משמש את הסועדים.
 23. מה נחשב למי שנהנה מסעודה שתלמידי חכמים נמצאים בה? שנהנה מזיו השכינה.

שני

 1. כמה זמן שפט משה את העם בכל יום? מבוקר עד ערב.
 2. מה שאל יתרו את משה? מדוע אתה לבד שופט כל היום.
 3. מה ענה לו משה? שהוא מודיע את חוקי האלוהים ודן בין אנשים.
 4. כיצד הזהיר יתרו את משה? אמר לו שלא טוב אשר הוא עושה וכי מִכּוֹבד הענין יפול בסוף גם הוא וגם העם.
 5. מה הציע יתרו למשה? שהוא ישאל משפטים ותורות מה' ויעביר זאת לעם, אך לענין הדין, שימנה אנשים ראויים שיעשו המלאכה והדבר הקשה יעבירו אליו.
 6. מי הם הראויים לדון את העם? אנשי חיל, יראי ה', אנשי אמת, שונאי בצע.
 7. כמה סוגי שופטים יהיו ומהם? 4, הממונים על עשרה איש, הממונים על 50, הממונים על 100, והממונים על 1000.
 8. מה הבטיח יתרו למשה אם יעשה כן? שהוא יחזיק מעמד וגם העם יבוא על מקומו בשלום.

רש"י

 1. האם יתרו בא לפני או אחרי מתן תורה? מחלוקת.
 2. מתי שוּלַח יתרו לארצו? בוודאי לאחר מתן תורה.
 3. מתי הציע יתרו למשה על דבר המשפט? למחרת יום הכיפורים של שנה שניה. [צ"ע לפ"ז מהו שכ' רש"י למחרת רדתו מן ההר הלא זה היה בשנה ראשונה, ואולי הכוונה שנה שניה בשנה שמתחילה אחרי חודש תשרי].
 4. על מה הוכיח יתרו את משה בנוגע לכבוד העם? שכשהוא דן, הוא יושב וכולם עומדים, וזהו זלזול בכבוד ישראל.
 5. האמנם דן משה את ישראל מבוקר עד ערב? לא בהכרח, אלא דן דין אמת, ומעלה עליו הכתוב שהוא שותף לה' במעשה בראשית, ששם נאמר ויהי ערב ויהי בוקר.
 6. מי גם עלול ליבול עם משה לדברי יתרו? אהרן וחור ושבעים זקנים. [צ"ע הלא בחטא העגל הרגו את חור ולד' רש"י הנ"ל היתה פרשה זו אחרי חטא העגל].
 7. האם יתרו יעץ למשה והחליט מעצמו? לא, אלא יעץ, ואמר לו לשאול על כך מפי הגבורה.
 8. מי הם אנשי חיל ומדוע ראויים לדון? עשירים, כי לא יצטרכו להחניף.
 9. מי הם אנשי אמת ומדוע ראויים לדון? העומדים בהבטחתם, שכך יהיו דבריהם נשמעים.
 10. מי הם שונאי בצע? השונאים לקבל ממון עבור הדין, ואינם מקבלים.
 11. מי הם העם שסייעו למשה בדין? אהרן נדב ואביהוא וע' זקנים [צ"ע שוב, היכן חור שהוזכר קודם והיכן אלעזר ואיתמר שהוזכרו גם הם בענין לימוד התורה לעם. ע' עירובין נד: ואולי יש חילוק בין סדר הלימוד לבין לדון את העם].

שלישי

 1. האם עשה משה כעצת חמיו? כן.
 2. מה עשה משה לאחר שקיים עצתו? נפרד מחותנו לשלום ושילחו לארצו.

רש"י

 1. לאיזה צורך חזר יתרו לארצו? לגייר את בני משפחתו.

רביעי

 1. באיזה חודש הגיעו בני ישראל למדבר מול הר סיני? בחודש השלישי לצאתם ממצרים (סיון).
 2. מניין הגיעו בני ישראל לסיני? מרפידים.
 3. מה אמר ה' למשה כשעלה להר סיני? שיזכיר לעם את הטובות שעשה עמם עד כה, ושהוא מבקש מהם לשמור בריתו, ואם יסכימו, הם יהיו העם המיוחד שלו.

רש"י

 1. באיזה יום בחודש השלישי הגיעו בני ישראל ליד ההר? בראש חודש.
 2. מניין שצריכים דברי תורה להיות כחדשים כל יום בעיניך? ביום הזה באו מדבר סיני.
 3. במה דומה ביאת בני ישראל לסיני ליציאתם מרפידים? זו וזו מתוך תשובה.
 4. היכן הייתה חניית בני ישראל היחידה מתוך אחדות? ליד הר סיני.
 5. כשחנו נגד ההר לאן היו פניהם? למזרח.
 6. באיזה יום לחודש סיון עלה משה להר? ב' לחודש.
 7. באיזה שעה היה תמיד משה עולה להר? בהשכמה.
 8. למי נצטווה משה לומר דברים קשים ולמי רכים? לגברים קשים ולנשים רכים.
 9. מה החיבה שרצה ה' להראות לישראל כשהזכיר להם את עונש מצרים? שהמצרים היו חייבים לו על הרבה עבירות ולא נפרע מהם אלא בגלל ישראל.
 10. מתי נשא ה' את ישראל כעל כנפי נשרים? כשהיו מפוזרים בארץ גושן והיו צריכים לצאת ממצרים, בשעה קלה נתאספו כולם לרעמסס. [צ"ע דברש"י שישי דבא כ' שאשא אתכם קאי בנסיעה מרעמסס לסוכות שהייתה ק"כ מיל ובאו שם לפי שעה].
 11. חוץ מעניין מהירות הנשר, לאיזו עוד תכונה של הנשר דומה נסיעתם של ישראל? הגנתו על בניו כשהוא עף למעלה מכל העופות ומתיירא מחץ של אדם, ואומר מוטב יכנס החץ בי ולא בבני, כמו כן בעמוד הענן שהגן על ישראל וקיבל הוא את האבנים והחיצים.
 12. מניין שכל ההתחלות קשות? היה צורך לשכנע את ישראל לקבל התורה מחמת הקושי שבהתחלה, והובטח שאחר כך תהיה ערבות ונעימות.
 13. מדוע היה צורך לה' לומר שכל הארץ שלו לאחר שהבטיח שעם ישראל יהיה סגולתו? שלא יאמרו שרק הם שלו ומה החידוש בסגולה, אלא שכל העמים שלו והם בעיניו לכלום, ורק בנו הוא בוחר.
 14. מהו ממלכת כהנים? עם של אנשים שרים וחשובים.

 

חמישי

 1. לפני מי אמר משה את דברי ה' בהצעתו את הברית? לפני הזקנים.
 2. מהי תשובת העם להצעת הברית, אותה החזיר משה לה'? כל אשר דיבר ה' נעשה.
 3. מה אמר ה' למשה בעקבות הסכמת העם? שהוא יבוא אל משה בתוך ענן וידבר אליו, והעם ישמעו זאת ויאמינו גם במשה לעולם.
 4. מה ציווה ה' את משה לומר לבני ישראל? שיתקדשו היום ומחר מתשמיש, ויכבסו בגדיהם, ויהיו מוכנים ליום השלישי, שאז ירד ה' על הר סיני.
 5. מה אמר ה' למשה לומר לעם לגבי ההר? שלא יעלו בהר ולא יגעו בו, לא אדם ולא בהמה, והנוגע יומת ורק כשישמעו קול ממושך של שופר יעלו.
 6. מה קרה ביום השלישי בבוקר? היו קולות של ברקים ושופר חזק וענן כבד היה על הר סיני.
 7. כיצד הגיבו העם כשראו ושמעו זאת? נחרדו מאוד.
 8. מה עשה משה בשלב זה? הוציא את העם מהמחנה להתייצב בתחתית ההר.
 9. מה קרה להר סיני במעמד זה? הוא רעד מאוד והעלה עשן ככבשן.
 10. מה היה מיוחד בקול השופר הנשמע? הוא רק הלך והתחזק.
 11. את מי שמעו מדבר מההר? את משה וה' עוזר לו להגביר קולו.

רש"י

 1. מניין שיש להשיב לשולחך דבר גם אם כבר נודע לו? משה השיב את דברי העם לה'.
 2. מהו עב הענן? ערפל.
 3. במי יאמינו העם בעקבות מעמד הר סיני? גם במשה וגם בנביאים שאחריו.
 4. מה דרשו העם כששמעו שמשה ידבר אליהם? שרוצים לשמוע מהמלך בעצמו ולא על ידי שליח, רצוננו לראות את מלכנו.
 5. כיצד היה סדר המאורעות מראש חודש סיון עד מתן תורה? בראש חודש הגיעו למדבר סיני, בב' עלה משה להר, בג' אמר את הצעת הברית לעם והם השיבו ומשה העביר לה' וה' אמר לו שיבא בענן וידבר עמו והעם ישמע, בד' אמר משה לה' שרצון העם לראותו ולשמעו, ואז אמר ה' למשה שאם כן יש לעם להתחנן ויפרשו מאשה בד' ובה' ובו' יגיע ה' על ההר. בה' בנה משה מזבח ושתים עשרה מצבות אבן בתחתית ההר. בו' מעמד הר סיני.
 6. מניין שבמעמד הר סיני נתרפאו כל העיורים? ירד ה' לעיני כל העם.
 7. כיצד היה משה מגביל את ההר? סימן תחומין וגבולות.
 8. כיצד קרה הדבר בפועל? משה הזהיר את העם, ומי שהיה מתקרב – הגבול בעצמו אמר לו שלא יתקרב כי כאן הגבול.
 9. כמה היה גבוה בית הסקילה שממנו זרקו את הנסקלים ומניין? שתי קומות אדם, שנא' ירה יירה, פעמיים.
 10. על מה יעיד הסימן של קול יובל ארוך בסיום מעמד הר סיני? על סילוק השכינה משם ועל היתר העלייה להר.
 11. איזה שופר היה זה שהתיר העלייה להר? שופר של אילו של יצחק.
 12. מניין שלא פנה משה לעסקיו כשירד מן ההר? וירד משה מן ההר אל העם.
 13. מתי היה מעמד הר סיני (ב' דעות)? יש אומרים ו' בסיון, יש אומרים ז' בסיון (ר' יוסי). 
 14. מדוע היה צורך בהגבלת שלושה ימים? כדי שתוכלנה נשים להיטהר ולטבול לפני המעמד, כי אם לא יעברו ג' ימים, שמא תפלוט האשה זרע שיטמא אותה מחדש, ואחרי ג' ימים הזרע מסריח ואינו ראוי להזריע ואינו מטמא את הפולטת אותו.
 15. מה עשה ה' מבוקרו של יום מתן תורה שלא כדרך רב ותלמיד? הקדים הוא להגיע להר ולהמתין לבני ישראל מה שבדרך כלל התלמיד ממתין לרב.
 16. מניין שיצאה השכינה לקראת ישראל כשבאו להר סיני? ויוצא משה את העם לקראת האלוקים.
 17. מהי תחתית ההר שם התייצבו בני ישראל (ב' פירושים)? או למרגלותיו, או ממש תחתיו שנכפה עליהם כגיגית לאיים עליהם שיקבלו התורה.
 18. אילו קולות נאמרו מפי ה' ישירות? אנכי ולא יהיה לך.
 19. מה היה הנס בקולו של משה? ב-8 הדברות האחרות משה דיבר וה' עזר לו בקולו והגבירו באופן ששמעו כל ישראל.

שישי

 1. לאיזה חלק של ההר ירד ה' ולאן קרא למשה לעלות? ראש ההר.
 2. מה אמר ה' למשה לאחר שעלה? שירד להזהיר את העם כולל הכוהנים שלא יעלו להר.
 3. מה אמר משה לה' בעקבות דרישה זו? שהם לא יוכלו לעלות כי כבר הוזהרו.
 4. מה הגיב על כך ה'? אמר למשה שבכל זאת ירד להזהירם ושיעלה חזרה עם אהרן בלבד.
 5. מה ציווה ה' בדיברה הראשונה? להאמין כי הוא זה שהוציאנו ממצרים.
 6. מה ציווה ה' בדיברה השנייה? שלא יהיה לנו אל אחר חוץ מה' לא בשמים לא בארץ ולא במים, ואסור להשתחוות להם ולעבדם, כי ה' מקנא על זאת ומעניש גם דורות הבאים על כך, ולעומת זאת עושה חסד לאלפי דורות שיבואו ממי שאהב אותו ושמר מצוותיו.
 7. מה הדיברה השלישית? שלא להזכיר שם ה' בלא צורך ושלא ינוקה העושה זאת.
 8. מה הדיברה הרביעית? לקדש את השבת באיסור מלאכה ושאסור גם לבנים לעבדים לבהמות ולגרים, כמו שה' שבת ביום השביעי בבריאת העולם.
 9. מה הדיברה החמישית? לכבד הורים ובשכר זאת מאריכים ימים.
 10. מה הן שאר הדברות? לא לרצוח לא לנאוף לא לגנוב לא להעיד שקר לא לחמוד ביתו של החבר ולא אשתו ולא דבר מרכושו.

רש"י

 1. כיצד ירד ה' על ההר? השמים התחתונים ירדו על ההר ועליהם כסא הכבוד.
 2. מנין שיחיד מישראל שמת נחשב הרבה לפני ה'? ונפל ממנו רב.
 3. מיהם הכוהנים שנצטוו שלא לעלות להר? הבכורות.
 4. מנין שמזרזין את האדם קודם מעשה ובשעת מעשה? סמוך למעמד הר סיני הזהיר משה את העם מלעלות להר אף שכבר הזהירם קודם לכן.
 5. מי עלה להר ובאיזו דרגה? משה אהרן והכוהנים, משה עלה עד למעלה, אהרן גבול לעצמו, והכוהנים תחתיו גבול לעצמם, והעם כלל לא עלו.
 6. מה אמרו ישראל בתוך הדיברות? על עשה אמרו הן ועל לאו אמרו לאו.
 7. בזכות מה ראוי שנהיה משועבדים לה'? אפילו על יציאת מצרים בלבד.
 8. מדוע היה צורך לה' לומר שהוא זה שהוציאם ממצרים? כי במצרים היה נדמה כאיש מלחמה ועתה במעמד הר סיני כזקן בעל רחמים. ושלא יחשבו שיש כמה רשויות אלא הוא אותו אחד.
 9. מדוע לא נאמר אנכי ה' אלוקיכם בלשון רבים? כדי לתת פתחון פה למשה ללמד סנגוריא על העם, שהציווי אנוכי נאמר רק לו ולא לעם.
 10. מנין שאסור אף לקיים עבודה זרה ולא רק להכין? לא יהיה לך.
 11. מדוע נקראת העבודה זרה אלוהים אחרים (ב' פירושים)? שהיא אלוהים של אנשים אחרים, שהם עשאוה אלוהים למרות שאינה כלום. וכן שהם אחרים לעובדיהם, שצועקים אליהם ולא נענים.
 12. מניין שכל הדורות נאסרו בעבודה זרה? "על פָנַי", כל זמן שאני קיים.
 13. כיצד אסור להכין דמויות לעבודה זרה? לא בפסל ולא בתמונה.
 14. מה המשמעות של "אל קנא"? שמקנא להיפרע ואינו מוותר על עבודה זרה.
 15. מתי ה' פוקד עוון אבות על בנים? כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם.
 16. בכמה גדולה מידה טובה ממידת פורענות ומניין? פי חמש מאות, בעוון נענש עד דור רביעי, ובמצווה משׂתכרים עד 2000 דור.
 17. מהו איסור לא תשא? לא להישבע לשקר ולא לחינם, לא על אבן שהוא זהב ולא על אבן שהוא אבן.
 18. מהו העניין בלזכור את יום השבת? שאם נזדמן חפץ יפה, יש לייחדו לשבת.
 19. מנין שיש להיות רגוע בשבת כאילו המלאכה כבר עשויה? ועשית כל מלאכתך.
 20. האם מותר לאפשר לקטן לכבות אש בשבת, מניין? אסור, אתה ובנך ובתך.
 21. במה ברך ובמה קידש ה' את השבת? ברכו במן שירד כפול מאתמול, וקידשו במן שלא ירד בשבת.
 22. מה עונשו של מי שאינו מכבד הוריו ומניין? מקצרים ימיו. שבתורה לומדים מדבר את הפכו.
 23. במה שייך ענין ניאוף? באשת איש.
 24. במה אמורה דיברת לא תגנוב? בגונב נפשות.

שביעי

 1. מה ראו העם במעמד הר סיני? את הקולות של הדברות, של השופר, את הלפידים ואת העשן.
 2. מה קרה לעם כשראו? נעו למרחוק.
 3. מדוע בקשו העם ממשה שידבר הוא עמהם ולא ה'? פחדו למות.
 4. כיצד הרגיע משה את העם? אמר להם שה' בא לרוממם ולתת בהם יראת שמים.
 5. בתוך איזה מסווה היה ה' על הר סיני? בערפל.
 6. מה אמר ה' למשה שיאמר לישראל כסיכום המעמד? שהם הלא ראו בעיניהם שה' דיבר עמהם מן השמים, ושלא יעשו אלוהי כסף וזהב. 
 7. איזה מזבח ציווה ה' לבנות? מזבח אדמה.
 8. לאיזה צורך? הקרבת עולות ושלמים מהבקר והצאן.
 9. מה הבטיח ה' לעניין ברכתו אותנו? שבכל מקום שישרה שם שכינתו – שם תהא ברכתו.
 10. מהו הציווי לגבי מזבח אבנים? שאם עושים מזבח אבנים, הן צריכות להיות שלמות ולא גזוזות וחתוכות בברזל.
 11. מדוע אסור לעשות מדרגות למזבח? כדי שלא תתגלה עליו הערוה בהרמת הרגל.

 

רש"י

 1. מי התרפא במעמד הר סיני? עיוורים חרשים ואלמים.
 2. מה היה מיוחד בקולות של הר סיני? שהיה אפשר לראותם.
 3. על אילו קולות מדובר שראו אותם? מה שיצא מפי ה'. ולא קולות וברקים וכו'.
 4. מה המרחק שנרתעו ישראל לאחור? 12 מיל.
 5. מי החזירם למרגלות הר סיני? מלאכי השרת.
 6. כיצד יגדל כבודם של ישראל בעיני האומות בעקבות מעמד הר סיני? שידעו שה' בכבודו נגלה אליהם.
 7. כיצד קיבלו בני ישראל יראת שמים במעמד הר סיני? כשראוהו נורא ואיום בצורה אימתנית, ידעו שאין זולתו ויפחדו ממנו.
 8. מהן שלוש המחיצות דרכן נכנס משה אל ה'? חשך ענן וערפל שהוא ענן עב.
 9. מתי אדם מאמין יותר, כשרואה או שומע ומדוע? כשרואה, שאם רק שומע, לפעמים אינו מאמין.
 10. מנין שאסור לעשות פסל או תמונה של כוכב או מזל? לא תעשון איתי.
 11. ממה חייבים להיות הכרובים עשויים וממה אסור? חייב מזהב, ואסור מכסף.
 12. כמה כרובים חייבים להיות וכמה אסור? חייבים להיות 2 ולא יותר.
 13. היכן אסור לעשות כרובים? בכל מקום חוץ מבית המקדש.
 14. כיצד היה עשוי מזבח אדמה? מלא באדמה ועל האדמה ולא על גבי עמודים וכד'.
 15. מניין שיש לכווין לשם ה' בתחילת בניית המזבח? תעשה לי.
 16. היכן מקריבים והיכן שוחטים? הקרבה על המזבח, שחיטה ליד המזבח.
 17. היכן היה מותר להזכיר שם המפורש? במקום שכינה והוא בבית הבחירה.
 18. מתי היה מוזכר השם המפורש? בשעת נשיאת כפיים.
 19. כמה פעמים בתורה נאמר "אם תעשה" והפירוש הוא שחובה לעשות? שלוש.
 20. מתי נקרא אדם מחלל את המזבח? כשגוזז עם ברזל אחת מאבניו.
 21. מדוע אסור להניף ברזל על המזבח (ב' פירושים)? המזבח מאריך ימי אדם והברזל מקצר, ואין ראוי שיונף המקצר על המאריך. וכן שהמזבח מביא שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ואין ראוי שיעלה עליו כורת ומחבל.
 22. מנין שהמטיל שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו שלא תבואהו פורענות? קל וחומר ממזבח אבנים שאינן שומעות ורואות ומדברות אך מטילות שלום כנ"ל, שאסור להניף עליהן ברזל.
 23. כיצד תהיה העלייה למזבח וכיצד לא? כבש חלק ומשופע, ולא מדרגות.
 24. כיצד עלולה הייתה הערוה להתגלות כשעולים במדרגות למזבח? אף שהיו להם מכנסיים, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרובה לגילוי ערוה.
 25. מנין שיש להקפיד מאוד מלבזות החבר? קל וחומר מאבנים של מזבח שהן דוממות ואין בהן דעת להקפיד, ובכל זאת אסור לבזותם בגילוי ערוה, קל וחומר חברו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן